18. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2003

Kdo má neustále opravovat chyby
aneb zločin se sice nestal, ale...

Česká komora architektů zakázala svým členům účast ve veřejné soutěži na realizaci české expozice na světovou výstavu Expo 2005 v japonském Aiči. Nelíbí se jí totiž, že se výběrového řízení mohou zúčastnit pouze firmy, jejichž obrat činil v období tří let po sobě 10 milionů korun.
Takto informovala televize Nova, píše se ve zprávě veřejnoprávní tiskové agentury ČTK v jejím servisu ČESKÉ NOVINY. Samozřejmě si zřejmě ani NOVA, ani ČTK neověřily nic a obě instiuce vypustily "informaci" v mediálně vděčné, ale poněkud zkreslené a tudíž ne příliš pravdivé podobě.

Pravomocí komory není zakazovat či trestat, ale dbát na kvalitu práce svých členů, ve všech ostatních případech vydávat stanoviska a doporučovat. Ve výkonu kompetencí přenesené působnosti státu prostřednictvím zákona se musí řídit zákonem. Ničím jiným. A postih ukládat pouze a jedině v mezích zákona. Takže je nadále jen a pouze na jednotlivých architektech, zda se se stanoviskem své profesní komory ztotožní, či ne. Ale meta-pseudo-informace obsažená v původním stanovisku předsedy ČKA už je vypuštěna ("architekty, kteří by se takové soutěže zúčastnili, jsme nuceni disciplinárně potrestat, a to peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč, popřípadě pozastavením nebo až odebráním autorizace") a nejspíše začne žít svým vlastním mediálním životem bez návaznosti nejen na realitu, ale i na platnou legislativu. Bůh ochraňuj předsedu ČKA, který se unáhlil za rámec oprávnění, které mu kdysi zákonodárce zákonem přisoudil...

"Ta soutěž je neregulérní. Diskriminuje nezávislé, kreativní tvůrce a nahrává relativně velkým firmám," řekl Nově předseda České komory architektů Jan Štípek. Komora proto zakázala účast ve výběrovém řízení více než třem tisícům svých členů. Pokud zákaz někdo poruší, může zaplatit pokutu až 50 000 korun nebo může ztratit licenci.

Podle Novy má spor mezi generálním komisařem a komorou architektů řešit Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže. Pokud dojde k závěru, že je třeba vypsat novou soutěž, příprava na světovou výstavu se může citelně zpozdit, uvedla Nova.

Zdroj: České noviny

Drzost, s jakou by dle této zprávy zastrašovala své členy Česká komora architektů, by si vyžadovala razantní odpověď ze strany státu. Nejlépe formou odejmutí autorizace změnou zákona 360/1992 Sb. a přesunutím autorizačního místa na státní instituci - např. ministerstvo kultury či místního rozvoje. Nebo vytvoření nového Autorizačního úřadu jako státní instituce. Pak by se stala komora komorou. Na haraburdí - stejně, jak se stalo Svazu českých výtvarných umělců.

Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže, tato nejzbytečnější a nejimpotentnější státní instituce (víte snad někdo, jaké antimonopolní výsledky jejího působení jsou za posledních několik let - například v oblasti informačních technologií a kontroly monopolisitckého bundlu operačních systémů Microsoft do počítačů PC, PDA či jiných?) by by v tu chvíli měla namísto tlaku na vypsání nové soutěže velmi drakonicky postihnout komoru architektů. Protože tento "zákaz" by byl tím nejspektakulárnějším monopolistickým a kartelovým chováním komory, jaké si kdo dovede představit...

ČKA je veřejnoprávní subjekt. Je to samosprávné sdružení autorizovaných architektů, autorizovaných urbanistů a autorizovaných projektantů ÚSES zřízena zákonem č. 360/1992 Sb. Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem. Nic jiného než zákon a podzákonné předpisy je nemohou zavazovat. A nic jiného než zákon jim nemůže ukládat sankce. V zákonu se nikde nepraví, že jakékoliv lobbistické rozhodnutí by mělo mít za následek odejmutí oprávnění k výkonu profese a tím existenční postižení architekta. To by byl naprosto bezprecedentní zásah do svobodného rozhodování architekta. Je na něm, zda se účastní soutěže či ne. A je na něm, zda přijme podmínky nějaké soutěže či ne.

To ví i předseda ČKA, Doc. Ing. arch. Jan Štípek a proto svůj druhý dopis státním orgánům formuloval už úplně jinak - tak, aby sám neporušil zákon. Všechno je tedy "zase jinak, než se píše v novinách..."? NOVA a následně ČTK na základě jeho prvního, velmi problematického (eufemisticky řečeno) dopisu vytvořily něco, co není zprávou, ale metaútvarem - zprávou o jedné části zprávy - napsané tak, jak "celou" informaci podle té původní jedné části pochopil redaktor... Shoda s realitou je tudíž pouze přibližná. A v tom může být ta potíž. Protože nyní je v otázce "disciplinárního potrestání" docela nepřijatelný guláš, který si bude žádat minimálně interpelaci ve sněmovně - nikoliv kvůli postupu komisaře, ale kvůli zmatkům ve stanoviscích a možnosti nepřijatelného nátlaku ČKA na autorizované architekty. A to si žádná součást státu nesmí samovolně dovolit. A ČKA v otázce disciplinárního potrestání vystupují, využívaje POUZE své moci v mezích přenesené působnosti státu, dané ČKA zákonem. Ničím jiným.

ZÁKON ČNR č. 360/1992

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ve znění zákona č. 164/1993 Sb. zákona č. 275/1994 Sb.,
usnesení Poslanecké sněmovny č. 275/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb.

Udělování autorizace
§ 7

 1. Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo:
  1. je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na území České republiky,
  2. je plně způsobilý k právním úkonům,
  3. je bezúhonný,
  4. získal požadované vzdělání,
  5. vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
  6. úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
  7. složil předepsaný slib.
 2. Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e).
 3. Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.
 4. Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
 5. Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.
 6. Komora neudělí autorizaci osobě, které byla autorizace odejmuta podle § 10 odstavce 2 písm. b).

§ 8

 1. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:
  1. pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,
  2. pro jiný trestný čin, spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.
 2. Požadované vzdělání podle § 7 odstavce 1 písm. d) se pro jednotlivé druhy autorizace předepisuje takto :
  1. vysokoškolské vzdělání architektonického směru pro autorizaci podle § 3 písmeno a),
  2. vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci podle § 3 písmeno b),
  3. vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci podle § 3 písmeno c).
 3. Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též vzdělání příbuzného oboru nebo směru.
 4. Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.
 5. Délka odborné praxe podle § 7 odstavce l písm. e) se pro jednotlivé druhy, popřípadě obory autorizace předepisuje takto:
  1. nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odstavce 2,
  2. nejméně šest roků pro autorizaci v oborech podle § 5 odstavce 1,
  3. nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odstavce 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání, a nejméně osm roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.
 6. Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména:
  1. ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání,
  2. ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.
 7. Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti, v jednom i více oborech, se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500,- Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.
 8. Text slibu zní:
  1. "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou architekta."
  2. "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra."
  3. "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného technika."

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace
§ 10

 1. Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou.
 2. Komora odejme autorizaci tomu:
  1. kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
  2. komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,
  3. komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,
  4. kdo se písemně vzdá autorizace.
 3. Komora vyškrtne osobu, jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta, ze seznamu autorizovaných osob.

§ 11

 1. Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě:
  1. na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena,
  2. na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
  3. na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
  4. pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.
 2. Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci:
  1. bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
  2. bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
  3. jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pěti let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odstavce 1 písm. f).
 3. O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.
 4. Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

Práva a povinnosti autorizovaných osob
§ 12

 1. Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.
 2. Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami, pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva 4) a práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů 5) tím nejsou dotčena.
 3. Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.
 4. Autorizovaná osoba nesmí vykonávat:
  1. funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti,
  2. činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.
 5. Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon její činnosti.
 6. K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu s příslušnou autorizací.

§ 20

 1. Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené tímto zákonem (dále jen disciplinární provinění) Komora autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:
  1. písemnou důtku,
  2. pokutu až do výše 50.000 Kčs,
  3. pozastavení autorizace na dobu nejvýše pěti let,
  4. odejmutí autorizace.
 2. Rozhodnutí o disciplinárním opatření podle písm. b) nebo c) může současně obsahovat rozhodnutí o zákazu výkonu funkcí v Komoře.

§ 22

 1. Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření podle § 21 může autorizovaná osoba, které bylo disciplinární opatření uloženo, popřípadě dozorčí rada Komory podat písemné odvolání, a to do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání dozorčí rady podepisuje její předseda. Odvolání se podává prostřednictvím Stavovského soudu. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek.
 2. O odvolání proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření podle § 21 odstavce 1 rozhoduje s konečnou platností představenstvo Komory, které přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je Stavovský soud vázán právním názorem odvolacího orgánu.
 3. Konečné rozhodnutí představenstva, jímž bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace, přezkoumává podle zvláštních předpisů na návrh provinivší se autorizované osoby Nejvyšší soud České republiky, návrh se podává ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.

Zdroj: ČKA

 

Kancelář generálního komisaře účasti ČR
na Všeobecné světové výstavě EXPO 2005

Mgr. Vladimír Darjanin
Generální komisař
Rytířská 31
110 00 Praha 1

V Praze dne 23.7.2003
Č.j. 653 - 2003/ko-st


Věc:

Druhé stanovisko České komory architektů k dvoustupňové obchodní veřejné soutěži na "Scénář (synopsi), libreto, prostorové řešení expozice a její realizace v pavilonu české účasti - EXPO 2005", která byla vypsána Kanceláří generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO dne 25.6.2003 v Obchodním věstníku a změněna tamtéž dne 16.7.2003

Česká komora architektů (ČKA) vydává druhé stanovisko na vyhlášenou dvoustupňovou veřejnou obchodní soutěží na "Scénář (synopsi), libreto, prostorové řešení expozice a její realizace v pavilonu české účasti - EXPO 2005", která byla vypsána Kanceláří generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO v Obchodním věstníku dne 25.6.2003. Toto stanovisko ČKA vydává na základě změn soutěžních podmínek uveřejněných v Obchodním věstníku dne 16.7.2003.

Veřejná obchodní soutěž na scénář, libreto, prostorové řešení a realizaci expozice účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2005 je i nadále v rozporu s platnými ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem požadované nabídky prvního a především druhého kola soutěže i nadále zůstalo plnění budoucího předmětu soutěže (scénář, model expozice). Ze změny, která vyšla v obchodním věstníku 16.7.03, není zřejmé, zda a jak se změna obsahu nabídek prvního kola promítne do požadavků na uchazeče, kteří postoupí do druhého kola.

Kromě toho ze zákona o zadávání veřejných zakázek nevyplývá možnost zadat v jedné obchodní soutěži tzv. tvůrčí část - v tomto případě zpracování scénáře a prostorového řešení - společně s realizací v tuto chvíli ještě neznámého řešení.

Podle výše zmíněného zákona (§ 2h) musí vyhlašovatel soutěže poskytnout uchazečům takovou zadávací dokumentaci, "která jednoznačně vymezuje množství a druh požadovaných prací, dodávek nebo služeb. ... Pro veřejné stavební zakázky to je projektová dokumentace pro stavební řízení rozšířená o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky."
Vyhlašovatelem poskytnutá zadávací dokumentace je však dostatečná pouze pro zahájení prací na libretu, případně scénáři české účasti. Bez upřesněných podkladů může architekt jen velmi obtížně navazovat další práce na požadovaném prostorovém řešením expozice. Poptat bez takto zpracovaných podkladů současně i realizátora je velmi nezodpovědné, protože realizátor - dodavatel nebude mít na co nabídku zpracovat. Jiným slovem vytváří takto vyhlášená soutěž prostředí k nehospodárnému a k neprůhlednému naložení s veřejnými prostředky. Jediné k čemu se takto poptaný tým uchazeče může zavázat je to, že státem uvolněné peníze opravdu utratí a velmi přibližně navrhne, jak to učiní.

V tom však spočívá další problém, ostatně velmi podrobně zmiňovaný v prvním stanovisku. I když je vypracování scénáře klíčovým tvůrčím přínosem pro úspěch nebo neúspěch celé akce, nelze ho požadovat - a to ani částečně - v rámci veřejné obchodní soutěže. Vyhlašovatel by se tím dostal nejen do rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale i celou řadou dalších zákonů (zejména zákona občanského, autorského a o výkonu profese architekta). Požadovat část tvůrčího řešení, což je v případě této soutěže ve druhém kole model expozice v poměru 1 : 50 a v prvním kole návrh scénáře, je proto nejen v rozporu s dobrými mravy, ale i nezákonné. Vyhlašovatel si tak vynucuje pomocí veřejné soutěže část budoucího plnění zdarma, nehledě k tomu, že i dílčí část scénáře podléhá autorskoprávní ochraně a dle zákona je nutné mít užití tohoto díla podloženo i v soutěži licenční smlouvou.

Zcela prokazatelně se jedná o nedílnou část plnění budoucí veřejné zakázky. Je to vlastně stejné jako kdyby si vyhlašovatel chtěl postavit dům a od uchazečů z řad stavebních firem by požadoval, aby mu každý postavil na ukázku kus zdi a podle toho by si vybral vítěze. Podobný způsob vybírání dodavatele se sice zdá absurdní, ale u duševní práce to nikomu tak divné nepřijde. Přitom se jedná o tentýž princip.

Další nevýhodou je, že pokud by si vyhlašovatel vybral najednou tvůrčí tým a realizátora, dostává tvůrčí tým do závislého ekonomického vztahu a tím i do střetu zájmů s nositelem zakázky, finančně krytým realizátorem - dodavatelem. Tvůrce řešení pak nepracuje pro vyhlašovatele a správce veřejných prostředků, ale pro dodavatele, který má za úkol tyto peníze utratit. Takový postup neumožňuje kontrolu vydávání veřejných prostředků a obvykle bývá méně efektivní, než postup doporučovaný ČKA.

I když je rozhodující tvůrčí přístup, současné podmínky vypsané veřejné obchodní soutěže vyhovují velkým dodavatelským firmám, které si mohou dovolit uložit u vyhlašovatele na několik měsíců půl miliónu korun a doložit obrat v desítkách miliónů korun. Přední tvůrčí týmy budou takto nastavené podmínky splňovat jen ztěží a soutěže se proto jako samostatné subjekty nezúčastní.

ČKA doporučuje postup opačný:
Nejprve vhodným výběrovým řízením vybrat tvůrce scénáře, libreta a po doplnění podkladů vybrat architekta jako tvůrce prostorového řešení. V případě výstavy jako je česká expozice na EXPO 2005 by měl scénárista, výtvarník a architekt tvořit jeden tvůrčí celek. Podklady poskytované zadavatelem v rámci veřejné obchodní soutěže, které se v podstatě omezují na slovní popis výstavního místa a plochu expozice, jsou pro zahájení prací na úvodních fázích projektu expozice nedostatečné, postačují pouze jako podklad pro zpracování scénáře.

Bohužel zatím není známa částka, kterou vyhlašovatel uvolní na realizaci výstavy, není tedy možné odvodit, zda se i na výběr tvůrčího týmu vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek. V každém případě se však bude jednat o řádově nižší položky - celkový honorář pro tvůrce řešení by se měl podle honorářového řádu pohybovat v rozmezí mezi 6 až 13 % budoucích nákladů na realizaci výstavy.

Zákon o zadávání veřejných zakázek by se na vyhledání tvůrčího týmu vztahoval v případě, že honorář za budoucí plnění zakázky překročí dva milióny korun. Pokud by honorář nepřekročil 7,5 mil. Kč bylo by nejvhodnějším způsobem uspořádat výtvarnou nebo architektonickou soutěž na řešení libreta scénáře a prostorového řešení a posléze podle zákona o zadávání veřejných zakázek tři až pět nejvýše oceněných týmů vyzvat k podání obchodní nabídky. Tomu by následně měla odpovídat jak zákonem požadovaná jistota, která tvoří 0,5 až 3 % budoucího plnění, tak případně další požadavky, které ověřují finanční solidnost partnera.

Teprve poté, co by vybraný tvůrčí tým zpracoval scénář a architektonický návrh, by se toto řešení stalo podkladem pro výběr realizátora samotné výstavy dle příslušného zákona 199/1994 Sb., kdy se rozhoduje o cca 90 % finančního obejmu celé zakázky. Tvůrčí tým by tak měl nezávislost na realizátorovi a také by byl značnou oporou vyhlašovatele při objektivním výběru dodavatele. Mohl by se například fundovaně vyjadřovat k odbornosti a kvalitě nabídek, k objektivitě ceny a podobně. Stal by se velmi cennou technickou odbornou oporou vyhlašovatele a to bez ekonomické závislosti na realizátorovi

Z výše uvedených důvodů v tomto a předchozím stanovisku považuje ČKA tuto soutěž nejen za neregulérní, ale také za špatně nastavenou ve vztahu k nakládání s veřejnými prostředky. Na tuto skutečnost musí ČKA upozornit všechny autorizované architekty, kteří se pak této soutěže nebudou účastnit. Dále s tímto stanoviskem seznámí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Takto vypsaná veřejná soutěž by měla být zrušena nebo uvedena do souladu s platnými právními předpisy. Je škoda, že vypisovatel při přípravě takto významné akce jakou je účast České republiky na světové výstavě nepožádal o spolupráci a o konzultaci ČKA. V případě vypsání řádné soutěže, a to nejen architektonické, ČKA nabízí spolupráci při její přípravě.

S pozdravem

Doc. Ing. arch. Jan Štípek
předseda
České komory architektů

Na vědomí:
Ministerstvo kultury České republiky, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstkské nám. 6, 110 15 Praha 1,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno

Zdroj: ČKA

Věc:

Stanovisko České komory architektů k dvoustupňové obchodní veřejné soutěži na "Scénář (synopsi), libreto, prostorové řešení expozice a její realizace v pavilonu české účasti - EXPO 2005", která byla vypsána Kanceláří generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO.

ČKA vydává stanovisko v vyhlášenou dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěží na "Scénář (synopsi), libreto, prostorové řešení expozice a její realizace v pavilonu české účasti - EXPO 2005", která byla vypsána Kanceláří generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO.
Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO postupuje dle našeho názoru, v rozporu s platnými ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Ve výše uvedené souvislosti Kancelář ČKA obdržela již řadu podnětů od autorizovaných architektů.

Česká komora architektů tak činí na základě zmocnění § 23 odst. 6 písm. r) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Příslušná ustanovení tohoto zákona České komoře architektů, mimo jiné, ukládá:

 1. sledovat a posuzovat konání architektonických soutěží,
 2. sledovat a posuzovat výběrová řízení, které sice nejsou jako architektonické soutěže nazvány, avšak bezpochyby vykazují jejich znaky, a vyjadřovat se k nim,
 3. spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování,
 4. spolupracovat s orgány státní správy,
 5. bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení.


Na základě oznámení o vyhlášené dvoustupňové obchodní veřejné soutěži k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "Scénář (synopsi), libreto, prostorové řešení expozice a její realizace v pavilonu české účasti - EXPO 2005" (zveřejněné v Obchodním věstníku č. 25 ze dne 25. 6. 2003) dospěla Česká komora architektů jakožto pověřený správní orgán k jednoznačnému závěru, že se v tomto případě jedná o skrytou architektonickou soutěž.

Tato soutěž nenaplňuje znaky a podmínky řádné architektonické soutěže, jak je stanovila Komora v souladu se zmocněním § 23 odst. 6 písm. h) a § 25 odst. 4 písm. b) výše citovaného zákona v Soutěžním řádu České komory architektů a jak dále vyplývají z ustanovení § 847 až § 849 občanského zákoníku: "Vyhlásí-li fyzická nebo právnická osoba veřejnou soutěž na určité dílo nebo výkon, musí ve vyhlášení uvést přesné vymezení předmětu a lhůty soutěže, výši cen a ostatní soutěžní podmínky; rovněž musí vyhlásit , kdo, v jaké lhůtě a podle jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění".

Vyhlášení této soutěže je též v rozporu s ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., z jehož žádného ustanovení není možno dovodit, že zadavatel může požadovat jakoukoli část budoucího plnění, k čemuž však podmínky Vámi vyhlášené soutěže směřují, protože jsou Vámi požadovány v bodě I. Vymezení plnění veřejné zakázky, jakožto prostorové řešení expozice a model prostorového řešení pavilonu české účasti v měřítku 1:50. Takto uvedené požadavky jsou nepochybně součástí budoucího plnění předmětu zakázky.

Zpracování prostorového řešení expozice je tvůrčím aktem (autorskoprávně chráněným), Váš požadavek se dotýká zpracování té části řešení veřejné zakázky, v níž musí architekt rozhodnout o základní koncepci - tedy v okamžiku, kdy je jeho tvůrčí přínos řešení nejpodstatnější. Požadavky Vámi vznesené svědčí o důležitosti práce architektů na jedné straně a o jejím naprostém podceňování na straně druhé. Jsme překvapeni tím spíše, že se ve Vašem případě jedná o veřejnou instituci - Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě a ve Vaší osobě o osobu činnou v politice a kultuře a nepochybně obeznámenou s oborem architektury.

Vzhledem k tomu, že zveřejněné podmínky veřejné obchodní soutěže neuvádějí budoucí výši předpokládaných investičních nákladů, lze za nepřiměřený také považovat požadavek na složení jistoty ve výši 501.000 Kč, neboť takto jsou zvýhodňovány velké projekční firmy bez ohledu na jejich architektonickou kvalitu. Nesmyslnost a neúčelnost tohoto požadavku byla veřejností (zejména odbornou) opakovaně kritizována, a to i z řad odborníků EU; pro tento účel se ve světě užívají jiné nástroje, například bankovní záruky a podobně.

Ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a z něho vyplývajícího závazného Soutěžního řádu ČKA, jsme nuceni považovat Vámi vyhlášenou dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěž za neregulérní a upozornit všechny autorizované architekty svými informačními prostředky, že účast v tomto řízení je v rozporu s právem a konstatovat, že vypisovatel zneužívá svého postavení správce veřejných prostředků k tomu, aby si obstaral (a v podstatě vynutil) od uchazečů o zakázku práci zdarma. Architekty, kteří by se takové soutěže zúčastnili, jsme nuceni disciplinárně potrestat, a to peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč, popřípadě pozastavením nebo až odebráním autorizace. Disciplinární provinění zároveň pro architekty znamená nemožnost ucházet se po dobu nejbližších tří let o veřejné zakázky ve veřejných obchodních soutěžích podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko by mělo napomoci vyvarovat se pochybení a obtíží, které s sebou zvolený postup zcela jistě přinese. Takto vypsaná veřejná soutěž by měla být zrušena nebo uvedena do souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že se vypustí výše zmíněná ustanovení nabídky.

V případě vypsání řádné architektonické soutěže ČKA nabízí spolupráci při její přípravě.

S pozdravem

Doc. Ing. arch. Jan Štípek
předseda
České komory architektů

Na vědomí:
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Ministerstvo kultury České republiky, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

Zdrooj: ČKA

                 
Obsah vydání       18. 8. 2003
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími
18. 8. 2003
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Ivan Štern: To, co radí Štěpán Kotrba, se už děje
18. 8. 2003 Aféra David Kelly a falešné důvody pro útok na Irák -- shrnutí první etapy vyšetřování
18. 8. 2003 Aféra Kelly: Po prvním týdnu vyšetřování prohrávají všichni
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003
18. 8. 2003 Kdo má neustále opravovat chyby
aneb zločin se sice nestal, ale...
Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
18. 8. 2003 Letná filmová škola 2003: O spacákoch a akreditácii Peter  Konečný
18. 8. 2003 Skutočne občan? John  Pinder
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
13. 8. 2003 2003 - Usnesení valné hromady OSBL
13. 8. 2003 2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy