22. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 7. 2008

Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice

Se zájmem jsem si přečetl články Fabiana Golga z 9.6. o českých učitelích angličtiny, jakož i Jana Čulíka z téhož data o "vypráskání učitelů", které vyprovokovaly řadu reakcí (včetně mojí z 16.6.). Jedna z publikovaných čtenářských reakcí byla i ta od Jiřího Šípa (mého kolegy ze studií) z 10.6. s patrně redakčním názvem "Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí". Šíp argumentoval, že kdyby se pan Golgo sešel s učitelem/učitelkou AJ -- absolventem/absolventkou pedagogické fakulty v tomto oboru, jeho zkušenost by nebyla tak tristní.

Jako člověk, který toto studium také absolvoval, bych mu v tomto dal za pravdu. Ale nikoliv z toho důvodu, že by prostředí fakulty bylo dobré k získaní dovedností v praktické AJ. Spíše naopak -- pokud tuto dovednost člověk získá předtím (např. pobytem v anglicky mluvících zemích) a jinde ji nevyužívá, pak má co dělat, aby se jí na škole nezbavil.

I když výuka probíhá vesměs v AJ, je zaměřená především na znalosti o AJ, a to ještě značně problematickým způsobem podávané a prověřované, přičemž v celém kurikulu jednostranně převažuje zaměření na lingvistické obory (fonetika a fonologie, lexikologie, morfologie, syntax, textová lingvistika, sociolingvistika).

Studium "anglistiky" na Pedagogické fakultě UK v Praze tak bylo relativně náročné především z toho důvodu, že to vlastně normální studium nebylo; byla to spíše "biafra ducha", což by se sice dalo prohlásit i o jiných oborech na fakultě vyučovaných, v případě angličtiny je to však spíše eufemismus. Nejde ani tak o náročnost oboru jako spíše o míru obstrukčního potenciálu zdejších učitelek vůči studentům, jejichž zjevným cílem je co nejvíce znesnadnit studentům dokončení studia. Jinak řečeno, student ani po celkem důkladném zvládnutí zejm. lingvistických oborů nemá záruku, že u zkoušky uspěje, neboť zejm. zápočtové testy mají charakter soutěže Chcete být milionářem v jejích posledních stupních.

Již v době svého sporu s Katedrou anglického jazyka a literatury, ve kterém mně šlo o uznání výsledků tzv. souborné zkoušky (na konci 3. ročníku) a o následné uznání možnosti pokračovat ve studiu, jsem písemně zformuloval některé výhrady k výuce angličtiny na katedře, se kterými jsme seznámil děkana fakulty. Uvedl jsem tehdy následující:

1) Soubory testů v souborné zkoušce z AJ (jakož i jiné testy v jednotlivých předmětech) vykazují poměrně malou míru validity, což se projevuje mj. i v tom, že v důsledku jejich krkolomnosti má s jejich procházením problém pravidelně výrazná většina studentů (což však zadavatelky těchto testů v žádném případě nechápou jako kdysi v kybernetice vyzdvihovanou aferentní zpětnou vazbu).

2) Je evidentní, že jazyková schopnost či dovednost se projevuje především (byť ne výlučně) v živé komunikaci v daném - v tomto případě anglickém - jazyce. Pokud hodnocení této, i z hlediska lingvistiky primární jazykové dovednosti není v rámci souborné zkoušky z AJ nijak zachyceno, potom se domnívám, že takové hodnocení znalosti AJ jenom na základě písemných testů je zkreslující a má poměrně malou výpovědní hodnotu.

3) Při hodnocení jenom na základě testů odpadá také jakákoliv komunikace s učitelem; učitel hodnotí studenty jenom podle počtu dosažených bodů a nebere je vůbec jako živé lidi, nic o nich neví, ani o jejich schopnostech, znalostech a dovednostech, ani o jejich celkové osobnosti. Tento způsob hodnocení také znemožňuje uplatnění jakýchkoli odlišných názorů nejen na povahu probíraných jevů, ale vůbec i na jejich výběr z hlediska stupně jejich významnosti pro porozumění; každá takováto odchylka se totiž v testu nutně projeví jako nesprávná odpověď, přičemž je snad nadbytečné zdůrazňovat, že společenské vědy (a tudíž i lingvistika) vycházejí z různých paradigmat. Proto dogmatické lpění na stereotypních (a často nesprávných) výkladech znamená v podstatě smrt oboru.

4) Z hlediska pedagogiky je problematická skutečnost, že studentům jsou kladeny v testech otázky, na něž nebyli na seminářích a přednáškách připraveni např. formou zkušebního testu. (Tyto testy jsou dokonce tajeny, takže student nemá ani možnost podívat se na ně, jak je psali - byť v trochu jiné podobě - jiní studenti v předchozích termínech.) Potom takové otázky nejsou ani tak o podstatě daných oborů, ale o názorech učitelek na tyto obory, do nichž se pak student, chce-li být úspěšný, musí strefit (což se často neobejde bez neúspěšných pokusů).

5) Již Komenský ve spise Didaktika analytická celkem výstižně zformuloval (ne)záhodný vztah mezi teorií a praxí: "Teorie bez praxe je neplodná, praxe bez teorie je zaslepená." K tomu dodávám, že pseudoteorie může být jak neplodná, tak i zaslepená. Za takovou pseudoteorii považuji zejména pojetí výuky syntaxe (ale vlastně celé lingvistiky) AJ na Katedře AJL. Toto pojetí se opájí nekonečnými klasifikacemi všeho druhu, aniž by ale byl zřejmý smysl těchto klasifikací. Zatímco snad původním deklarovaným cílem Libuše Duškové, autorky doporučované Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny bylo zaměření " k potřebám praxe překladatelské a tlumočnické", potom praktická výuka a zvl. pak zkoušení je jednostranně zaměřeno na klasifikaci všeho možného bez ohledu na nic. Navíc se jednotlivé kategorie často vymykají logickému členění, a to při ztrátě vědomí, že se nejedná o kategorie absolutní, ale relativní, pomocné, arciť rozhodně ne vyčerpávající ani rozhodující pro popis poznávané reality. Redukci předmětu lingvistiky na uměle vytvářené klasifikace lze snad přirovnat k linnéovskému stadiu v biologii v 18. století, v daném kontextu pak působí spíše jako projev určitého neuvědomělého extremismu.

6) Profese učitele se někdy zahrnuje mezi tzv. "pomáhající profese"; necháváme zde stranou otázku, zda je toto označení adekvátní. Mimo jakoukoli pochybnost je však situace, kdy učitel nejenom studentovi nepomáhá, ale dokonce mu přímo škodí - ať už jsou pro to důvody jakékoliv. Takový člověk nemá právo nazývat se učitelem; kromě jiného spoluvytváří totiž prostředí, kde místo zákonem deklarované "svobody výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům" probíhá spíše střet mezi inkvizičním fanatismem a zdravým rozumem, nebo chcete-li podle Havlíčka "vojna s hloupostí a zlobou".

K uvedenému bych ještě doplnil kritiku týkající se výuky didaktiky AJ a výukové praxe. Vlastní výuková praxe zcela jasně ukázala, že pouze menší část z širokého teoretického (či spíše pseudoteoretického) plevelu je možné ve výuce efektivně využít. Toto není argument proti teorii jako takové, ale měla by to být správná teorie v určitých racionálních proporcích vzhledem k praktickému použití a její znalosti by měly být také správně, tj. objektivně hodnoceny. Na druhé straně praxe některých učitelek na katedře podle vzoru "psa na seně", spočívající ve vyhazování studentek a studentů zejm. kvůli "lingvistickým" detailům nebere vůbec v potaz skutečnost, že by tyto studentky/studenti mohli být dobrými učiteli angličtiny.

Shrnuto, celková koncepce výuky anglistiky na Pedagogické fakultě je zcela chybná zejm. z toho důvodu, že vůbec nebere v potaz požadavky praxe. Cíl studia -- absolventi by se měli stát učiteli angličtiny na základních či středních školách -- jako by vůbec neexistoval. I teorie je podle mého názoru pojímána velmi jednostranně a zkresleně a především je nesprávně hodnocena, většinou na základě testů s nízkou validitou. Dogmaticky je pojímána i výuka didaktiky (to se týká především 4. ročníku); jako absurdní se může na první pohled jevit situace, kdy didaktiku AJ vyučuje osoba, která jako učitelka AJ sama zkrachovala. Na Pedagogické fakultě je to však spíše norma. Ani vlastní výuková praxe (2 týdny na ZŠ a 2 týdny na SŠ) není pro studenty velkým přínosem, neboť není časově rozsáhlá (pro někoho naštěstí!) a do procesu vstupují též fakultní učitelky, bohužel často buď bez aprobace pro daný obor, nebo jsou samy spíše neúspěšné. (Což se ale netýká pouze angličtiny, ale i jiných předmětů: nemohu zapomenout, jak mě při praxi hudební výchovy na ZŠ žáci přemlouvali, abych na ní zůstal, protože svoji učitelku "nemají rádi": musel jsem jim v duchu dát za pravdu.)

Chybná koncepce je vykonávána většinou nesprávnými lidmi po stránce odborné, pedagogické i morální. (Členové katedry nemají mimochodem téměř žádnou relevantní publikační činnost.) Prototypem učitele na Pedagogické fakultě (na Katedře anglistiky je situace zvláště hutná) se tak stává "učený šosák", tj. osoba, která pro stromy nevidí les. Mnohdy ovšem slovo "učený" je spíše redundantní atribut.

Je pro fakultu příznačné, že mými kritickými výhradami se nikdo na fakultě nezabýval. Děkan, kterému jsem psal dopis, jej přeposlal vedoucí katedry. Vedoucí katedry mě poslala za jednotlivými "garanty disciplín". A tam mi odpovědí bylo, že když se mi to nelíbí, můžu jít studovat na jinou školu. Ani tehdejší proděkanka pro studijní záležitosti (a současně vedoucí Katedry matematiky) se nechtěla celou věcí příliš zaobírat. Když jsem např. navrhoval, aby výsledky a hodnocení testů z lingvistiky prověřila komise, kde by byli přítomni i zástupci z katedry AJ např. z Filozofické fakulty (protože těžko očekávat, že kapři si vypustí vlastní rybník), dostal jsem odpověď: "A kdo to zaplatí?" A potom ještě, že "by to mohlo poškodit školu". To, že by to mohlo poškodit studenty, paní proděkanka nebrala v úvahu, protože je zřejmě nepovažovala za součást školy.

Nakonec mě "pobavil" sociologicky pojatý průzkum hodnocení učitelů ze strany studentů (jehož hlavním spoluautorem byl učitel sociologie na dané fakultě), ze kterého vyplývá, že učitelé na škole učí dobře. Je přitom zajímavé, že ani jedna katedra, na které jsem studoval, nebyla do "průzkumu" zařazena.

Tomu se říká "demokracie na baterky".

                 
Obsah vydání       22. 7. 2008
23. 7. 2008 Slabí jedinci v čele Československa a České republiky Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 BASIC: Osud íránského raketového programu závisí na mezinárodních kontrolních režimech
22. 7. 2008 Druhá karibská krize anebo PSYOPS? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2008 Jak to vlastně je s dodávkami ruské ropy do ČR?
22. 7. 2008 Dotaz na mluvčího Ministerstva obrany ČR Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Mluvčí MO ČR: Nedokážu odpovědět
22. 7. 2008 Britská vládní komise bude prosazovat sociální rovnost
22. 7. 2008 Byla náboženská víra B. Obamy stvrzena křtem? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
22. 7. 2008 Historie se opakuje Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
22. 7. 2008 Julínek zadržuje peníze, které mu nepatří Petr  Wagner
22. 7. 2008 Jistě, paní ministryně: argumentační agónie Vlasty Parkanové Radek  Batelka
19. 7. 2008 WTO: známý scénář, nebo skutečně (a konečně!) průlom v jednáních? Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2008 Srbsko zatklo Radovana Karadžiče
22. 7. 2008 Pozemská bída národní hudby Jan  Chmelarčík
22. 7. 2008 Není to báječné, že mezi námi přibývá těch "movitějších", tj. milionářů? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Ochrana životního prostředí a jaderná energie, aneb O problémech s radioaktivním odpadem Uwe  Ladwig
21. 7. 2008 Film, který v ČR propaguje Klaus, "porušil předpisy"
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?
21. 7. 2008 K čemu je armáda? Ke směňování a agregaci moci Bohumil  Kartous
21. 7. 2008 Jedna velmi malá americká základna... Jan  Neoral
21. 7. 2008 Kritika Britských listů z Izraele Daniel  Veselý
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
21. 7. 2008 Většina Rakušanů nelituje pádu Alfreda Gusenbauera Richard  Seemann
21. 7. 2008 Británie "musí kontrolovat" tvrzení americké vlády, že nepoužívá mučení
20. 7. 2008 Test protiraketové obrany: Šaškárna pro české publikum Jakub  Rolčík
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
4. 7. 2008 Demokracie ve školství, neboli Kvalita není jen nutná, mělo by ji také být možné prosadit Uwe  Ladwig
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
2. 7. 2008 Národ Gátorů: Jak vypadá americký model "univerzity-firmy" Greg  Evans
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace   
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou   
12. 6. 2008 Základní školství je v rozkladu   
12. 6. 2008 Nežádoucí příspěvek ke školství Wenzel  Lischka
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek