26. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 6. 2008

Škola žádá kreativitu

Magie demonstrací je všeobsažná a mobilizující. Probouzí okoralé emoce a polarizuje společnost na PRO a PROTI. Také demonstrace učitelů poodkryla doutnající kráter, jenž chrlí lávu problémů na poli vzdělávání. Učitelé na sebe strhli nejvíce pozornosti; byla zkritizována jejich schopnost k výkonu profese, zájem o práci a věčná nespokojenost s finančním oceněním. Školáci a studenti byli hodnoceni jako ignoranti hazardující s vlastní budoucností, se zájmy oscilujícími mezi holkami, pivem a drogami a cílem ukončit jakoukoli školu, nejraději vysokou (ty, kterých se to netýká, prosím za prominutí). I stát dostal svůj díl; disproporce mezi proklamací a skutkem, přísliby a činy, přehlížení oboru formujícího budoucnost státu, kvalitu života jeho obyvatel -- a v čele resortu osoby, které se před ministrováním živily vším možným, a nejméně vzděláváním. Emoce propukaly po celé dva dny -- a v den třetí? Nic mimořádného, jen jiní bojovníci za jiné pravdy zbavili přetlaku jiný papiňák. Veliké plátno pro Hieronyma Bosche!

Jak dlouho se dá trpět přesýpání písku v přesýpacích hodinách a tvářit se, že to tak má být, že takový je běh dějin a času. Co s tím, kde začít s větrolamy a protilavinovými zátarasy? Mluvíme-li o vzdělávání, musíme začít školou, neboť ona je prostorem, kde dítě stráví minimálně 9 let života a mělo by pobrat základní vzdělání, zručnost, schopnosti a základní normy, přístupy a hodnoty, které si s sebou ponese po zbytek života. Samozřejmě s podporou rodiny. Pedagogické sbory jsou teď školeny v Rámcových vzdělávacích programech a jednotlivé školy by je měly převádět do Školních vzdělávacích programů; ze své školy by tak vymodelovaly jedinečnou vzdělávací instituci. Jenže v Britských listech někdo napsal, že vyučovací hodina v dnešní třídě vypadá jako přestávka před padesáti lety. Učitel ztratí přes 30-40% vyučovací doby napomínáním žáků k pořádku. Divíte se, že je z toho znechucený? Ředitelka mateřské školky v malém pohraničním městě chce například odejít, protože předškoláci si troufnou i na paní učitelku, a když kreslí člověka, vyznačují na jeho těle místa, kde je nejzranitelnější!

Ačkoli je učitel ve třídě bůh, paragrafy za zdmi třídy mu nepomohou; nemyslí na ně ani žák, ani student, když ho provokují. Recentní studie poukázala na 37 různých faktorů, jejichž původ tkví v prostředí a organizaci škol, jež vedou ke stresu a nemocem od něj odvozeným (Education International /EI/ European Trade Union Commitee for Education /ETUCE/. Study on Stress: The cause of stress for teachers, its effect and suggested approaches to redukce it).

V mnoha zemích Evropy odchází většina učitelů do důchodu, jakmile je jim to umožněno. Ze škol se ztrácí zkušenost a rostou náklady na zkvalitnění schopnosti mladých učitelů. Jaké je řešení... fackovat? Psychiatr Hoeschl není proti, Džamila Stehlíková je proti, i když váhavě. Má se rezignovat a těch 45 minut opakovaně přetrpět? Anebo podávat učivo tak, aby žáci poslouchali s vykulenými očima a otevřenou pusou. Světově proslulý popularizátor vědy a vědců Paul de Kruif napsal, že jeho největším problémem je udělat z nezáživné vědy příběh. I učitel by o to měl usilovat, obalit jádro informací perličkami praktických a upotřebitelných drobností, s nimiž se celek lépe pamatuje. Přidá-li k tomu emoce, když je látka spojena s emotivním zážitkem, zůstane žákům učivo v paměti třikrát déle. Pak se nemůže stát, že student ví všechno o trávicích procesech, enzymech, vstřebávání a mikroklcích, a když se ho babička zeptá, proč ho pálí žáha, odpověď nezná. Učitel si může blahopřát, když se ho student zeptá, zda je možné, aby žena počala se psem? Jaká krásná přihrávka na genetickou rozpravu a exkurzi do sféry kompatibility pohlavních buněk. Jenže ... může to učinit učitel, který nikdy nečetl básně a metafora i vtip jsou mu cizí? Když biolog či chemikář nepřekročí hranice svého oboru, neboť ani jeho učitelé na střední či vysoké škole takto nepřednášeli? Pedagogické i další fakulty vzdělávající budoucí učitele se musí co nejdříve přizpůsobit požadavkům reformy a naplnit "společenskou zakázku": učit několik předmětů najednou a produkovat učitele schopné realizovat reformy, protože sami budou disponovat klíčovými kompetencemi, k nimž mají žáky vést. 36450 (Také učitelé potřebují dobré vzdělání!)

Škola je místem, kde omyly a hledání jsou na programu, jenže v životě to tak nebude! A mýlit se může i pedagog. Řekl učiteli někdy někdo něco o kreativitě, když veřejný prostor v Čechách je vypolstrován inovacemi a jen inovacemi? Vysvětlil mu někdo rozdíly mezi těmito dvěma přístupy k učení? Můžeme po učitelích požadovat, aby mysleli kreativně? Vždyť i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má operační program Výzkum a vývoj pro inovace. A tak se do aleluja inovuje, jedna kniha střídá druhou, výzkumné ústavy produkují jednu reformu za druhou, každou s životností jepice.

Kvalitní pedagog je schopen udělat víc než jakékoli strukturální změny, říká Milan Knížák. Je to učitel, kdo zprostředkuje přemostění mezi měnícím se vnějším světem a dětmi, které se do něj chystají vstoupit. Jejich životní cesty se budou v budoucnu ubírat nepředvídatelnými směry, čeká je časté střídání zaměstnání, a proto se musí vzdělávat na širším všeobecném základě, který jim umožní rychle se přizpůsobit. Připravuje škola své svěřence k potřebě celoživotního učení? V roce 2010 bude 50% nově vzniklých pracovních míst vyžadovat pracovníky s vyšším vzděláním a jenom 15% míst bude pro lidi se základním vzděláním.

Kultura a kulturnost

Jaroslav Stuchlík se 31. května v Lidových novinách zamýšlí nad tím, který učitel a s jakou aprobací by měl žákům a studentům zprostředkovat svět umění. S uměním je v dnešním světě veliký problém. Je jím už cokoliv, i pornografie, jak předvedla výstava Sexismus v galerii Václava Špály v Praze od 30. 4. do 15. 6. 2008. Proto se nedoporučuje ptát se Co je umění, ale Kde je umění!

Problém je i s kulturou; je často zaměňována za umění, i když ji lze definovat jako "soubor duchovního, materiálního a intelektuálního bohatství, citových rysů společnosti nebo sociální skupiny, a zahrnuje kromě umění a literatury styl a způsoby, jak žít společně, oceňovat systémy, tradici a víru, znalosti, morálku, právo a zvyky a konečně i systém vzdělávání" (UNESCO, 2002). Když se mluví o literatuře, rozumí se tím jen tzv. literatura fikce, literatura příběhů konstruovaných spisovatelem. Málokdy se do balíčku literatura přibalí i literatura faktu. Neprávem a ke škodě žáků a studentů. K širším společenským i existenciálním otázkám se častěji vyjadřují vědci místo intelektuálů a umělců.

Podle spisovatele Jáchyma Topola je to tím, že lidé jako Stanislav Komárek, František Koukolík, Ivan Havel nebo Václav Cílek dokážou lépe než hermeneutičtí básníci "nasytit" hlad lidí po duchovnu, tajemnu, ale i znalostech. Jsou to reprezentanti tzv. třetí kultury (John Brockman: Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce, Academia, Praha 2008), kteří jsou schopni najít paralely mezi vědeckými poznatky a lidskou psychikou, kulturními odkazy s vazbou na vědecké objevy, porozumět biologické podstatě lidské psychiky apod. Filozofie není některým z nich cizí, dokážou umně nakládat s jejím jazykem (zakladatelé moderní fyziky Bohr, Heisenberg, Pauli) a jejich životy se stávají osnovou divadelních her. Hra Copenhagen Michaela Frayna vznikla podle knihy Thomase Powerse Heisenberg's War, the secret history of the German bomb. Popisuje se v ní názorový střet mezi nositelem Nobelovy ceny Wernerem Heisenbergem, podílejícím se v nacistickém Německu na vývoji atomové zbraně, a nositelem Nobelovy ceny Dánem Nielsem Bohrem, který se rovněž podílel na vývoji atomové bomby, ale ve Spojených státech. "Hra ukazuje, že existuje určitá paralela mezi neurčitostí lidského myšlení a konání, jež je filozofickou kategorií, a Heisenbergovým principem neurčitosti jako fyzikální veličinou," vysvětluje britský dramatik Michael Frayn. "Matematika se chová velice podivně, když ji aplikujete na lidi," říká Heisenberg. "Jedna plus jedna může dát mnoho neočekávaných výsledků."

Jedním z cílů vzdělání je podle programu UNESCO učit se žít s ostatními. Dnešní populace škol v Česku reflektuje migrační trendy. V mnoha zemích EU je až 10% žáků mladších 15 let, jejichž rodiče se narodili v zahraničí. Tito žáci jsou silně motivováni k seberealizaci a přinášejí do škol nové kulturní prvky.

Investice do vzdělání mají dlouhodobou výnosnost, jež se projeví až po několika letech. Otázkou zůstává, čím výnosnost měřit. Sumou poznatků, schopností kreativně uplatňovat nabyté vědomosti a dovednosti? V čem a co měřit -- spokojenými žáky ochotnými se učit? Zvýšením jejích všeobecné kulturnosti až po správné používání příboru? Nebo jsou to pedagogové spokojení s výsledky své práce, jejích kultivovanými studenti kteří v učitelích našli své životní vzory?

                 
Obsah vydání       26. 6. 2008
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Václav Havel mezi "předními intelektuály" -- za jakou cenu? Martin  Hudec
26. 6. 2008 Michael  Marčák
26. 6. 2008 Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a...kdo bude další? Miroslav  Pořízek
26. 6. 2008 Parkanová zrušila soubor Ondráš
26. 6. 2008 Každodenní hospodářští komentátoři v televizi, aneb S narůžovělými brýlemi o skutečnosti Uwe  Ladwig
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Jan  Borna
25. 6. 2008 Tisk je zosobněním spiknutí mezinárodního kapitálu Pavel  Janíčko
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
25. 6. 2008 Zrovna Lída Rakušanová by měla principům nestranné žurnalistiky rozumět Jan  Čulík
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
25. 6. 2008 Boris Johnson: Nejsou Tony Blair a George Bush skutečnými válečnými zločinci?
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
25. 6. 2008 Lidé v ČR nedokážou připustit, že neexistuje jediná pravda Boris  Cvek
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
25. 6. 2008 Nečas jako Štěpán František  Řezáč
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace   
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou   
12. 6. 2008 Základní školství je v rozkladu   
12. 6. 2008 Nežádoucí příspěvek ke školství Wenzel  Lischka
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol   
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II   
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno   
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka