7. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
THEL Laser
8. 12. 2007

Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu

Představa, že euroatlantické společenství ohrožují státy právě zbraněmi, kterými válku nelze vyhrát, je bizarní. Přesto většině médií tato skutečnost nevadí, protože spoléhají na vytvořený mediálně atraktivní efekt strachu, při němž se myšlení diváka potlačuje. V informačním věku tak média paradoxně fungují jako nástroj ne-myšlení. Neohlupují, ale přímo efektně zabraňují myslet.

Politická rozepře o umístění radaru má mnoho rovin, přesto dvě zůstávají stranou, ačkoliv právě v jejich světle se ukazuje anachronismus a ideologická účelovost určité politické argumentace. Podle oficiální argumentace, která slouží na podporu rozmístění radaru, například existuje hrozba, že budou existovat státy, které mohou využívat balistické střely jako nosiče zbraní hromadného ničení. Proto je třeba instalovat nové zbraňové systémy.

Tato zdánlivě logická konstrukce na základě „principu hrozby“ má v sobě ale argumentační trhlinu, protože se tiše navrací do éry studené války, a to způsobem, jako by vůbec nedošlo ke změnám v samotné technologii války, které nakonec v 80. letech vyústily i do politiky odzbrojování.

Historik vojenství a filosof Paul Virilio hovoří v této souvislosti o překročení principu „hrozby“, kdy těžiště vojenské technologie se od té doby stále více posouvá od zbraní hromadného ničení k novým zbraňovým systémům. Podle válečné dromologie (v níž určujícím faktorem vojenských změn a války je technologická „rychlost“) zbraně hromadného ničení prostě prohrávají svůj technologický závod, protože nemohou vojensky konkurovat novým zbraňovým systémům řízeného záření, které fungují při rychlosti světla.

Atomové zbraně jako mocenský symbol modernosti 20. století vyšly ze špičkové vojenské módy, protože jsou prostě „pomalé“. Z hlediska vojenského logistického vývoje se stávají obdobně anachronickými jako masivně obtloustlé hradby kolem měst, která taky „zmizeli před ničivým vývojem palebné síly kinematikou dělostřelectva“.

Co odráží důležitý zvrat, a to jak ve vojenství, tak i v politice, je skutečnost, že zbraněmi hromadného ničení se válka nemůže vyhrát. Tyto zbraně se tak stávají spíše „strategickými“, „taktickými“ v rámci politiky odstrašování.

Podle Virilia smyslem tohoto zvratu je přechod od „přímého vidění“ atomového záblesku či atomového hřibu k „vidění bez pohledu“, které je zajištěno „nanebevzetím kybernetiky“.

Politický názor, že dnes existují státy, které jsou schopny v budoucnu zaútočit právě zbraněmi, kterými nelze vyhrát válku, je nejen v rozporu se samotnou logikou techno-politického vývoje, ale podstatná je spíše skutečnost, že se tento nepřítel líčí způsobem, jako kdyby nebyl schopen dostát diskursu politicko-vojenské racionality.

Představa, že euroatlantické společenství ohrožují státy právě zbraněmi, kterými válku nelze vyhrát, je bizarní.

Přesto většině médií tato skutečnost nevadí, protože spoléhají na vytvořený mediálně atraktivní efekt strachu, při němž se myšlení diváka potlačuje. V informačním věku tak média paradoxně fungují jako nástroj ne-myšlení. Neohlupují, ale přímo efektně zabraňují myslet.

Právě výše zmíněný iracionální argumentační aspekt ale prozrazuje, že přední světoví a domácí politici jsou motivováni euroatlantickou xenofobií, v níž se snaží vykreslit nepřítele nejen jako Jiného, ale přímo jako iracionálního politického Šílence. I pojem „gangsterské státy“ sugeruje představu, že političtí nepřátelé vlastně nejsou nepřátelé, kteří jsou vybaveni „všemi razítky a doklady státní legitimity“, ale prostě jen jakýsi političtí ilegálové a zrůdy a vlastně ještě něco méně než obyčejní zločinci... Jako by samotná existence zbraní hromadného ničení nebyla dost šílená a nebyla postavená na odstrašujícím principu „zrůdnosti“.

Argument, že svět ohrožují globálně země, které teprve začínají dosahovat technologie starých zbraňových systémů – byť jsou to systémy hromadného ničení –, je vědomým politickým klamem.

Tento klam v sobě skrývá nejen evidentní rozpor času – totiž jako by nenastal žádný „zvrat ve vývoji“, a to jak ve vojensko-technologickém, tak i v politickém, ale odhaluje i současnou nikoliv jen politickou krizi, ale přímo krizi „politična“, jejíž příčiny leží právě v technologickém posunu od zbraní „viditelného ničení“ a hromadných účinků, před zbraněmi s „neviditelnými účinky“.

„Nanebevzetí kybernetiky“ totiž vzalo tradiční politice diskursivní půdu pod nohami, neboť ta je ve své ustálené podobě stále nemyslitelná bez vynalézání „přímého vidění“ (nepřítele, atomového záblesku či atomového hřibu), zatímco nové politice bude spíše odpovídat technologie „vidění bez pohledu“. Jenže právě tato nová politika nebyla ještě vynalezena a tak současné politické formy jsou vyprazdňované či prázdné jako Ježíšův hrob po mytickém nanebevzetí.

Západ tak prohrává svůj politický zápas sám se sebou z jednoduché příčiny: jeho propaganda, ideologie a lži jsou příliš na „podívanou, očividné, pomalé a pozemské“ jako politické lži v období studené války.

Ačkoliv lidstvo vstoupilo 11. září 2001 na práh nové éry v podobě kybernetické simulace, v níž především prostřednictvím médií vidělo něco jiného (zhroucení mrakodrapů v důsledku nárazu civilních letadel), než co se skutečně stalo (digitálně, tedy neviditelně „řízená demolice Dvojčat a SOC“, jak o tom píše například americký filosof a teolog David Ray Grifin ve své knize Nový Pearl Harbor), důležitá byla skutečnost, že na bázi „přímého vidění“ bylo nutno oprášit studenoválečnický obraz viditelného nepřátele, a to i za cenu archaické politické mytologie v podobě osudové Nutnosti, biblického „buď, anebo“ či zespolečenštění globalizovaného strachu.

Nové technologie však neúprosně detronizují politiku „přímého vidění“ nepřítele, protože mění i samotný pojem jeho „politična“ a symbolem nové éry není jen „podvod 9/11“, ale i kyberneticky nebeské sledování změn globálního klimatu jako existenciálního nebezpečí nebo sledování asteroidů, komet nebo meteoritů, které mohou ohrozit Zemi.

Filosofický „právník třetí říše“ Carl Schmitt si v předmluvě ke své nechvalně známé knize Pojem politična v 60. letech posteskl, že vlastně i samotný pojem „studená válka“ se vysmívá klasickému rozlišování mezi válkou, mírem a neutralitou a stává se spíše cynickou hrou, inscenací psích šarvátek a sebeklamem, protože není možné produkovat hrozivé ničivé nukleární prostředky a současně stírat rozlišování mezi válkou a mírem.

Podle sociologa Ulricha Becka současné demokracie pracují s dvojím typem autority: jedna vychází z lidu, druhá z obrazu nepřítele. Pravě viditelné obrazy nepřítele dávají politickou sílu a energii, která i v demokracii nejdříve zabíjí důležité otázky, aby se poté mohli zabíjet i lidé. Politici a média mají společný záměr: cíleně vedou k ne-myšlení.

V klopotu dějin ale nové technologie ponechaly daleko za sebou ucourané a uloudané politiky, a ti se ocitli ve svém zpoždění zcela na holičkách. Je paradoxem, že předpokladem politického úspěchu je mít hodně „pomalé“ vedení. Proto musí politici narychlo a improvizovaně alespoň strašit občany například tím, že nepřijetí nového zbraňového systému bude mít za následek obnovu povinné vojenské služby.

Kybernetické oči radaru – technologická extenze falu!

Viditelný nepřítel se svou politicko-vojenskou hrozbou moderně archaických zbraní hromadného ničení se tak stává jen narychlo spíchnutou rouškou pro novou ideologickou politiku, která má ve skutečnosti skrytějšího nepřítele než je Írán, neboť jejím nepřítelem je na základě „principu neurčitosti“ potenciálně celá planeta – skenovaná a sledovaná 24 hodin denně elektronickýma očima.

Je bohužel naprosto matoucí, že moderní vojensko-politický diskurs se obecně prezentuje neutrálně a ahistoricky, jako by vznikl mimo čas a prostor, a tedy jako by zde existovalo odvěké neutrální fátum Nepřítele, které vytvořila sama Nutnost či Doba.

Jsou ale i techno-politické elektronické oči neutrální – například bezpohlavní?

Jak je obecně známo, moderní politika byla formována dvěma důležitýma aspekty poznání. Jednak Machiavelliho sekularizovaným mocenským poznáním, že politika je pouze Štěstěna, kterou je třeba jako ženu „bít“, mít nad ní „navrch“ a zacházet s ní „neurvale“; a naturalistickým disponibilním věděním Francise Bacona, podle něhož Bůh stvořil v přírodě nerozumné temné síly a cílem přírodovědce je natahovat démonickou přírodu na mučícím „skřipci, dokud nevydá svoje tajemství“, „uštvat ji na jejích cestách honícími psi“ a „donutit ji, aby byla povolná a poddaná“.

Podle slovenské feministické filosofky Zuzany Kiczkové moderní politika a věda vzešla ze spojení paradigmatu manipulativní podstaty přírodovědy a maskulinní posedlosti panství a kontroly v patriarchální kultuře. Pro minulé i současné „vladaře“ je svět žena, kterou je třeba „kontrolovat, podmanit si, dobýt“ za pomocí stále výkonnějších technologií. Baconovy filosofické představy o tom, jak si podmanit přírodu, výrazně ovlivnily procesy s čarodějnicemi.

Planeta země, která je dnes kontrolovaná „jeho“ elektronickýma očima, tak pouze dovršuje imanentní moderní mocenskou nejistotu „mužské“ politiky jako historicky podmiňovaného mužského vynálezu, který potřebuje svou Štěstěnu permanentně kontrolně sledovat a zároveň z ní vymámit všechna její planetární tajemství. Toto je zrcadlový obraz současné „politiky hrozby“, v níž je zakódovaný princip „modernity“, podle něhož je Moc jen labilní Štěstěna.

Kybernetické oči radaru jsou technologickou extenzí falu jako „symbolického orgánu“, a to bez ohledu, že dodnes je například americká atomová bomba nazývána „matkou všech bomb“ a ruská vakuová bomba „otcem všech bomb“.

Radar není ani tak součástí nedokončeného programu „hvězdných válek“, ale spíše elektronickou politickou peep show. Muži a některé ženy se prostě chtějí „podívat“. Současná krize tohoto politična však spočívá v tom, že právě „podívaná“ jako politika už dávno skončila a politici prostě stále nenašli odvahu dělat politiku bez velké „podívané“, protože prostřednictvím nových technologií je všechno vidět bez pohledu.

Na samotného „politika“ však není možno nahlížet jen jako na posedlého voyeura, patologického žárlivce nebo sadistického slídiče, ale spíše jako na hegelovského pána/raba socializovaného hypermužství, který je tímto artificiálním panstvím ovládán bez ohledu na skutečné pohlaví.

A právě tajemství politického šatníku mnohých úspěšných političek spočívá v tom, že ačkoli se na veřejnosti prezentují v dámském oblečení, ve skutečnosti pod ním nosí politicky nejintimnější pánské prádlo utkané z vlákna nejistoty hypermužského bytí. Každá politička má ve svém dámském šatníku toto politické pánské prádlo. Oblečení dělá nejen člověka, ale z političky i muže. Vnějšek se stává vnitřkem. Chyba však není v tom, že politické „oblečení“ dělá z ženy muže, ale naopak, že se muži stále stydí nosit ženské spodní prádlo přímo na politicky a diplomaticky tmavých oblecích nebo přímo na vojenských maskáčích.

Potřeba feministické politické filosofie proto stojí a padá s požadavkem autentické lidské svobody, jejímž předpokladem je nejen emancipace od „mužské“ (machiavelliho-baconovské) genderové konstruovanosti samotné moderní politiky a její maskulinní posedlosti panství a kontroly v patriarchální kultuře, ale i s nutností oboustranného politického subverzivního transvestismu.

Autor je externím spolupracovníkem tiskové agentury gitA

                 
Obsah vydání       7. 12. 2007
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci
7. 12. 2007 Balujevskij ve Washingtonu: Blufuje Írán?
8. 12. 2007 Kartelový skandál britských supermarketů
8. 12. 2007 CIA zničila videozáznam mučení svých vězňů
9. 12. 2007 Lumír Bobek z Českého svazu mužů opisuje
7. 12. 2007 Bůh má Jiřího Čunka rád Bohumil  Kartous
7. 12. 2007 Zachraňme Terezu Anna  Čurdová
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
8. 12. 2007 Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu Mirek  Vodrážka
30. 11. 2007 Jací jsme
7. 12. 2007 Strategické lety strategických bombardérů
7. 12. 2007 Írán: Pohádky tisíce a jedné noci 2, ale teď už doopravdy, milé děti
7. 12. 2007 PPF a ruský Ingosstrach
7. 12. 2007 Některé činy nelze ani vysvětlit, ani obhájit Štěpán  Kotrba
8. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího): Zelení nejsou ekologičtí
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Oči prchly pod kameny Petr  Maděra
7. 12. 2007 Voda vroucí, možná živá Ladislav  Žák
7. 12. 2007 Se spoustami vzpomínek budu muset něco podniknout Pavel  Kopecký
7. 12. 2007 Ceterum autem censeo Ladislav  Žák
7. 12. 2007 "Doufám, že tě to nezdrtí, ale budeš popravena" Jan  Čulík
7. 12. 2007 Student češtiny z Oxfordu hledá dočasnou práci v České republice
7. 12. 2007 Informácie treba ryžovať Mária  Moravčíková
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
7. 12. 2007 Ruská flotila vyplouvá na světové oceány
6. 12. 2007 Greenpeace v Prunéřově
6. 12. 2007 Letoun F-16 sestřelil balistickou raketu Stanislav  Kaucký
6. 12. 2007 Budu protestovat proti bičování znásilněné dívky Lukáš  Lhoťan
7. 12. 2007 V Bhópalu to nebyl terorismus
7. 12. 2007 S panem Wagnerem nás pojí jen určitá kultivovanost
6. 12. 2007 Mandelinka bramborová vrací úder Filip  Gregor
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
4. 12. 2007 Urážím ji, protože je blbá! Jan  Paul
6. 12. 2007 Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006
6. 12. 2007 Kdo si také stěžuje do Štrasburku František  Beneš
6. 12. 2007 Dnes stávka - co zítra? Václav  Votruba
6. 12. 2007 Toulky nacionalismu českou minulostí Lukáš  Zádrapa
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Vládci světa Milan  Valach
5. 12. 2007 Být vášnivým Čechem Luděk  Toman
5. 12. 2007 Hrůzo hrůz: BBC interviewuje komunistku!
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2007 Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu Mirek  Vodrážka
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí   
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl
29. 10. 2007 Rakety a radar USA v Evropě - snahu získat nad touto částí světa kontrolu Boris  Valníček
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
25. 10. 2007 Ano, pane ministře Michael  Marčák
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
12. 10. 2007 Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? Lubomír  Peške