6. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2007

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006

tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky

Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment), jinak též Program pro mezinárodní hodnocení žáků je jednou z řady aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a školství. V současné době je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní projekt v oblasti měření výsledků vzdělávání.

Výzkum je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích důležité informace o fungování jejich školských systémů.

K tomu: Aktuálně: Problémy s testem PISA. Dětem se za účast v něm platilo ZDE

Hlavním cílem výzkumu je zjistit úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Oproti předchozím výzkumům, které byly zaměřeny především na školní vědomosti, klade PISA důraz na kompetence, které žáci v průběhu svého vzdělávání rozvíjejí.

Výzkum PISA probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu ze tří uvedených oblastí tak, aby o ní bylo možno získat detailnější informace. První sběr dat v roce 2000 se zaměřil na oblast čtenářské gramotnosti, v roce 2003 byla hlavní oblastí matematická gramotnost a v roce 2006 přírodovědná gramotnost.

PISA 2006

V roce 2006 byly hlavní sledovanou oblastí přírodní vědy. Do výzkumu se zapojilo 57 zemí z celého světa, včetně všech 30 členských zemí OECD. Testování se zúčastnilo více než čtvrt milionu žáků.

V České republice se výzkumu zúčastnilo celkem 245 škol, což představovalo 9016 žáků z 9. ročníku základních škol, 1. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Úroveň gramotnosti žáků ve všech sledovaných oblastech byla zjišťována prostřednictvím písemného testu. Rodinné zázemí žáků, jejich postoje k přírodním vědám a průběh výuky zkoumal dotazník pro žáky, podmínky výuky a další charakteristiky školy zjišťoval dotazník pro ředitele zúčastněných škol.

Výsledky

Přírodovědná gramotnost: Čeští žáci patří mezi žáky dvaceti zemí s nadprůměrným výsledkem v přírodovědném testu. Přitom pouze devět zemí mělo statisticky významně lepší výsledky než Česká republika. Výsledky českých žáků v přírodovědných testech mezinárodních výzkumů jsou dlouhodobě nadprůměrné, což potvrzují nejen výsledky tří cyklů výzkumu PISA, ale i výsledky dvou cyklů mezinárodního výzkumu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) .

Matematická gramotnost: Výsledky českých žáků v matematické části testu jsou nadprůměrné, stejně jako v roce 2003, kdy byl výzkum zaměřen převážně na matematiku. Statisticky významně lepší výsledky měli žáci třinácti zemí.

Čtenářská gramotnost: Oproti výsledkům v přírodních vědách a v matematice jsou výsledky českých žáků v oblasti čtení podprůměrné; toto zjištění se nijak neliší od výsledků předchozích dvou šetření v letech 2000 a 2003. Statisticky významně lepší výsledky měli žáci 21 zemí.

Nejlepší výsledky ve všech testovaných oblastech měli žáci Finska a asijských zemí.

Silné a slabé stránky českých žáků

Výzkum ukázal, že čeští žáci mají osvojeno velké množství přírodovědných poznatků a teorií, problémy jim ale dělá o přírodovědných problémech samostatně uvažovat a zkoumat je (vytvářet hypotézy, využívat různé výzkumné metody a postupy, získávat a interpretovat data, formulovat a dokazovat závěry apod.).

V prokazování vědomostí v oblastech blízkých fyzice a chemii dosáhli naši žáci v mezinárodním srovnání vynikajících výsledků, statisticky významně lepší byli žáci pouze dvou zúčastněných zemí. Naopak se svými znalostmi postupů a metod využívaných v přírodních vědách jsou naši žáci jen průměrní. Rozdíl mezi přírodovědnými vědomostmi českých žáků a jejich znalostmi postupů a metod je největší v zemích OECD.

Pravděpodobnou příčinou těchto zjištění je způsob výuky přírodovědných předmětů v České republice, kdy se klade větší důraz na shromažďování a reprodukci teoretických znalostí než na podstatu přírodovědného zkoumání a uvažování.

Rozdíly ve výsledcích jednotlivých typů škol v České republice

Ve výsledcích jednotlivých škol v České republice existují rozdíly, které patří mezinárodně k největším. Tyto rozdíly se projevují zejména jako rozdíly mezi jednotlivými typy českých škol. Stejně jako v předchozích dvou cyklech výzkumu měli nejlepší výsledky žáci gymnázií, nejhůře si vedli žáci nematuritního středoškolského studia a speciálních škol. Třetina žáků nematuritního středoškolského studia a pětina žáků základní školy neprokázala ani minimální úroveň znalostí a dovedností, které jsou nezbytnou podmínkou pro uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

V oblasti čtenářské gramotnosti se od roku 2000 průměrné výsledky žáků středního odborného studia bez maturity výrazně zhoršily, přičemž výsledky žáků gymnázií se naopak zlepšily. Toto zjištění je důsledkem zvětšování rozdílů mezi dobrými a špatnými žáky, které již tak patří mezi zúčastněnými zeměmi k největším.

Výsledky českých žáků dlouhodobě velmi silně závisejí na jejich socioekonomickém zázemí a rozdíly mezi různými typy škol jsou velkou měrou způsobeny tím, že se na nich shromažďují žáci s podobným zázemím. K této skutečnosti velmi pravděpodobně přispívá časné rozřazování žáků do různých typů škol v průběhu povinné školní docházky, kdy má velký vliv na výběr školy právě socioekonomické zázemí žáka.

Rozdíly mezi kraji České republiky

Mezi jednotlivými kraji nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, pouze žáci ze Zlínského kraje, z Jihomoravského kraje a Prahy vykazují poněkud lepší průměrný výsledek v přírodovědném testu, zatímco žáci z Ústeckého a Moravskoslezského kraje mají průměrný výsledek nejslabší. Jedná se přitom o dva kraje České republiky s nejvyšší nezaměstnaností.

Výsledky zemí ve výzkumu PISA 2006

Výsledky žáků jednotlivých typů škol v České republice

                 
Obsah vydání       6. 12. 2007
6. 12. 2007 Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně
6. 12. 2007 Letoun F-16 sestřelil balistickou raketu Stanislav  Kaucký
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
6. 12. 2007 Vládci světa Milan  Valach
6. 12. 2007 Dnes stávka - co zítra? Václav  Votruba
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Budu protestovat proti bičování znásilněné dívky Lukáš  Lhoťan
30. 11. 2007 Jací jsme
6. 12. 2007 Toulky nacionalismu českou minulostí Lukáš  Zádrapa
6. 12. 2007 Mandelinka bramborová vrací úder Filip  Gregor
6. 12. 2007 Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
4. 12. 2007 Urážím ji, protože je blbá! Jan  Paul
6. 12. 2007 Soulož Vladimír  Holan
6. 12. 2007 Greenpeace v Prunéřově
6. 12. 2007 Film o strastech brněnského dramatika Ivo  Bystřičan
6. 12. 2007 Prodej seriálu 30 případů majora Zemana byl smluvně lepší než u jiných titulů
6. 12. 2007 Kdo si také stěžuje do Štrasburku František  Beneš
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
6. 12. 2007 Gruzínská policie rozehnala mítink studentů
6. 12. 2007 Rusko -- Ukrajina : cena plynu zůstala pod kritickou hranicí
6. 12. 2007 Projekt Odhalení: Vyšla knížka gorilích říkanek Proč nehladit ježka
5. 12. 2007 Připomínejme si modernismus! Putin není komunista
5. 12. 2007 Proč není tragédií, že zvítězil Putin Ema  Čulík
5. 12. 2007 Být vášnivým Čechem Luděk  Toman
5. 12. 2007 Demagogie ohledně venezuelské reality Daniel  Veselý
5. 12. 2007 Cyber Terrorism and Crime 2007: hackeři mají slevu
5. 12. 2007 Hrůzo hrůz: BBC interviewuje komunistku!
5. 12. 2007 Evropské fondy: proč tolik pesimismu? Michael  Kroh
4. 12. 2007 Učitelíčci, stávka a hrobníci české vzdělanosti (politici) Milan  Purnoch
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007