2. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Zdeněk Mézl: Dante - ilustrace, dřevoryt
3. 11. 2007

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBA NEJEN PRO PODVODNÉ OBCHODNÍKY S IDEJEMI

Martin Luther, obcování a očistec

Tři svátky si lidé připomínali v minulých dnech: Památku zesnulých, svátek Všech svatých a Den reformace. Jsou to svátky jen zdánlivě spolu nesouvisející.

Spojuje však všechny tři jedna základní myšlenka, a tou je smysl života. Smysl života, který přesahuje fungování naší buněčné soustavy, který spojuje lidstvo napříč generacím, a který se nemůže stát předmětem podvodného kšeftu s idejemi.

Pokud si dokážeme dát práci s dešifrováním dnes již těžko srozumitelných slov a pokusíme se je přeložit do našich současných souvislostí, možná zjistíme, že smysl všech tří svátků je překvapivě aktuální. Vždyť – kdo z nás nepřemýšlí o své smrtelnosti, kdo necítí potřebu souručenství slušných lidí jako protiváhy proti spiknutí gaunerů a komu je lhostejné neuvěřitelně zkorumpované prostředí, ve kterém žijeme a které jakékoliv usilování o smysl života strašlivě devalvuje?

Pokusil jsem se – přiznávám - zvolit název tohoto „kázání“ záměrně tak, aby vyvolal zvědavost o jeho obsahu, byl dostatečně „sexy“, a zaujal potenciální čtenáře. Také ovšem proto, aby záměrně matoucí nadpis demonstroval matoucí proměnu slov a jejich obsahů v čase a prostoru, proměnu, které bychom si měli být vědomi, dešifrovat ji a tak si usnadnit komunikaci s těmi dávno před námi.

U slova „obcování“ došlo v necírkevní češtině k  zúžení původního významu „komunikace, stýkání se“ na stýkání sexuální; slovo „očistec“ pak v profánním jazyce získalo význam „těžká zkouška, utrpení“ od lidových představ o jakési posmrtné sterilizaci člověka od hříchu, o níž je zmínka v katolickém katechismu. Nekatolické církve tuto představu nesdílejí vůbec a termín nepoužívají.

Ani Martin Luther není samozřejmě v myslích vždy tentýž – od vyobcovaného kacíře Ludera až po téměř neomylného reformátora. Očistce, obcování a Luthera se týkají tři svátky minulých dní. Mají ty svátky pro nás dnes ještě nějaký smysl?

Pojďme pozpátku: nejprve 2.11., den, který máme v kalendáři jako Památku zesnulých (původně Památku všech zemřelých), lidově označovaný poněkud příšerným slovem "Dušičky".

Tento den je v katolické tradici vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do dokonalého společenství s Bohem a jsou ve fázi "očišťování". Katolíci nazývají toto konečné čišťování "očistcem".

Veřejné slavení Památky zesnulých se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny, když jeho opat sv. Odilo r. 998 tento svátek nařídil pro všechny přidružené kláštery. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě.

Reformace tuto představu odmítla s tím, že není biblická, že znevažuje Boží milost, když posílá zesnulé věřící křesťany do očistce, a že oběť Kristovu považuje za nedostatečnou když ospravedlnění podmiňuje lidskými zásluhami.

Reformace zdůraznila skutečnost, že mrtví i po fysické smrti žijí plně v Bohu, i když se tento život nemůže spojit s žádnými časovými a prostorovými představami.

Stálo by za hlubší studii, proč v naší sekularizované společnosti, odmítající křesťanskou představu života bez časoprostorového omezení, se přesto právě v tento den houfně navštěvují hřbitovy a rodinné hroby. Snad jde o úctu, byť neartikulovanou, k předkům, kteří tu žili přede námi, a o vděčnost za všechno pozitivní dědictví, které nám tu zanechali, ať byli věřící, nebo nevěřící.

Den před Památkou všech zemřelých, 1. listopadu, je svátek Všech svatých. Ten navazuje na konkrétní událost křesťanského přeznačení antické centrální stavby, kterou na počest Augustovu postavil r. 27 př. Kr. Agrippa a která se jmenovala Pantheon podle soch všech bohů, v ní umístěných.

Pantheon daroval císař Fokas papeži Bonifáci IV., který ji opravil a 13. května 609 zasvětil Panně Marii a všem “svatým“. Protože však jarní poutě vedly k  zásobovacím potížím v Římě, přenesl Řehoř IV. (827-844) svátek na 1. listopad, tedy na dobu po žních.

Smysl svátku Všech svatých navazuje na důležitou součást křesťanského vyznání víry, na tzv. communio sanctorum, společenství svatých. To je ono „svatých obcování“. Jde o společný svátek lidí všech generací a dob. Slovo „svatý“ totiž původně znamenalo prostě člověk víry, a svůj dnešní význam „světec“ získalo teprve v pozdějších staletích.

Křesťanská představa „života v Bohu“ i po fysické smrti překonává jakoukoliv představivost a Bible se proto nepouští do žádných spekulací a mluví o tom pouze obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

Svátek Všech svatých můžeme i dnes chápat jako velmi důležité vědomí toho, že spolu s předky i potomky tvoříme jednotu v usilování o naději, víru, lásku, spravedlnost a všechny další hodnoty, které činí život smysluplným, „věčným“.

A jsme u Luthera, respektive u Dne reformace, který se v řadě protestantských zemí slaví 31. října. Ten den před 490 lety totiž Martin Luther přibil na dveře chrámu ve Wittenberku listinu, obsahující 95 tezí proti učení o odpustcích a proti jejich prodeji. Luther žádal zastavení prodeje odpustků, jež jsou pouze falešnou zárukou milosti. Nelze si za peníze koupit odpuštění vin.

Milost nám ve skutečnosti zadarmo nabízí Kristus svou obětí na kříži řekl Luther, vyzdvihl nutnost pokání jako celoživotního postoje křesťana, jedině Bůh může vinu odpustit. Sola gratia – pouhou milostí – se stalo heslem Luthera a po něm celé reformace.

Během pozoruhodně krátké doby – Luther měl již k dispozici tisk, na rozdíl od Husa, na kterého vědomě navazoval, - se rozletěly jeho teze po celé Říši. Jejich ohlas byl obrovský. Čtenáři si je mohli přečíst ve své rodné řeči, ve srozumitelné němčině.

Za všechny opatrně mlčící vyjádřil Luther protest proti obludně korupčnímu chování církve. Nejen že tak zpochybnil samotnou teorii prodeje odpustků, ale napadl - což bylo tak říkajíc o ústa - velmi výnosný obchod římské kurie i všech, kteří se na něm přiživovali.

V Lutherově regionu byl například prodejem odpustků pověřen mohučský arcibiskup Albrecht Braniborský. Ten se stal nedlouho předtím i arcibiskupem magdeburským a krátce nato i správcem biskupství v Halberstadtu. Pomýšlel ale na další církevní úřad, na který již ale neměl nárok.

Za úplatek deset tisíc dukátů u římské kurie se mu podařilo úřad získat, ale protože neměl k dispozici dostatek finančních prostředků, půjčil si je od bankovního domu Fuggerů. Přibližně polovina výnosu z prodeje odpustků měla jít na uhrazení jeho dluhu Fuggerově bance.

Příjmy z odpustků po zveřejnění tezí rázem poklesly, Albrecht zůstal zadlužen u papeže i u Fuggerů a proto obviňuje Luthera z kacířství. Luther začne být pronásledován, prožívá však přesto zvláštní stav svobody: „Zdálo se mi, že do široka otevřenými dveřmi jsem vstoupil přímo do ráje.“ Začíná se podepisovat pod některé své listy řecky „Eleutherius“, tedy „svobodný“ a mění své jméno z nepříliš lichotivého Luder na „Luther“.

Není náhoda, že den reformace předchází těsně svátku Všech svatých. V zámeckém kostele ve Wittenberku, na jehož vrata Luther přibil své teze, byla uchovávána velká „sbírka“ ostatků svatých – nyní již ve významu světců.

Na svátek Všech svatých byly tyto ostatky, relikvie, vystavovány veřejnosti. Každý, kdo v ten den navštívil kostel a koupil si odpustek, dostal ujištění, že mu jsou odpuštěny všechny hříchy. Do kostela proudily davy lidí. Proto Luther zvolil zveřejnění tezí právě den před tímto svátkem. Jednak aby svým tezím získal patřičnou publicitu, navíc v aktuální souvislosti.

Tři svátky si lidé připomínali v minulých dnech: Památku zesnulých, svátek Všech svatých, a Den reformace. Jsou to svátky jen zdánlivě spolu nesouvisející.

Spojuje však všechny tři jedna základní myšlenka, a tou je smysl života. Smysl života, který přesahuje fungování naší buněčné soustavy, který spojuje lidstvo napříč generacím, a který se nemůže stát předmětem podvodného kšeftu s idejemi.

Pokud si dokážeme dát práci s dešifrováním dnes již těžko srozumitelných slov a pokusíme se je přeložit do našich současných souvislostí, možná zjistíme, že smysl všech tří svátků je překvapivě aktuální. Vždyť – kdo z nás nepřemýšlí o své smrtelnosti, kdo necítí potřebu souručenství slušných lidí jako protiváhy proti spiknutí gaunerů, a komu je lhostejné neuvěřitelně zkorumpované prostředí, ve kterém žijeme a které jakékoliv usilování o smysl života strašlivě devalvuje?

                 
Obsah vydání       2. 11. 2007
4. 11. 2007 Prezident Mušaraf vyhlásil výjimečný stav
3. 11. 2007 Je Jiří Lábus nenapravitelným kolaborantem? Petr  Nachtmann
4. 11. 2007 Ano, nechávám na sobě dříví štípat Vladimír  Mikuša
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
4. 11. 2007 Nejsem přívrženec konspiračních teorií Petr  Wagner
4. 11. 2007 Nebudu už číst Britské listy s takovým zájmem jako dříve
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 O zdražování a reformách
4. 11. 2007 Upřímnost normalizačních kádrů
4. 11. 2007 Jak to bylo "opravdu" s Plastic People
4. 11. 2007 Plastic People "patří ke kvalitní kultuře"
4. 11. 2007 Svědectví pana Lachouta "není pravdivé"
2. 11. 2007 Nemám jasno v kauze Čunek Jindřich  Kalous
2. 11. 2007 Češi jsou rádi, když za ně tahá kaštany z ohně někdo jiný
2. 11. 2007 Rada ČT bude prověřovat nejen reportáž o Čunkovi, ale práci celé redakce publicistiky Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Předseda Syndikátu novinářů neví, která bije
2. 11. 2007 Abychom nezapomněli na smrt Boris  Cvek
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí
2. 11. 2007 O Paroubkově osudu nejspíše rozhodne prezidentská volba Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Zákon je zákon, ale... Boris  Cvek
2. 11. 2007 Unijní smlouva ve čtvrtce másla Karel  Košťál
1. 11. 2007 Inflace podpisů angažovaných petentů Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník
2. 11. 2007 Čtvrtá etapa čunkiády Stanislav A. Hošek
2. 11. 2007 Všem otrokům, kteří se cítí svobodní Ladislav  Žák
2. 11. 2007 Lidé nejsou bezmocní, jsou odevzdaní
2. 11. 2007 Je mi z vás úplně špatně
2. 11. 2007 Co znamená schopnost ČT potopit Čunka
2. 11. 2007 Manipulace?
2. 11. 2007 Když jsou pravidla špatná, je nutno je změnit, ne je porušovat
1. 11. 2007 Čunek: Špinavostí se dostal k moci, špinavost ho od moci zase dostane
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony
1. 11. 2007 Spravedlivý proces
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 ČSSD chce posílit transparentnost neziskového sektoru
2. 11. 2007 Bém, beton a blob Tomáš  Samek
1. 11. 2007 Lze tvar návrhu nové Národní knihovny alias "Chobotnice" určit alespoň trochu přesněji než jen slovy ? Jiří  Nezval
2. 11. 2007 Londýnská policie shledána vinnou ze zabití Brazilce
2. 11. 2007 Neděle Ivan  Blatný
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
2. 11. 2007 Divokým Kurdistánem a dál na východ Daniel  Veselý
2. 11. 2007 Roztomilý pán aneb pojednání o rodině a státu Anna  Čurdová
2. 11. 2007 Ochrana životního prostředí v praxi, aneb Opatření proti nečistotě vzduchu Uwe  Ladwig
1. 11. 2007 Škoda, že do BL (skoro vůbec) nepíší chytří pravičáci Stanislav A. Hošek
1. 11. 2007 Čunek může být čuně, ale čuňaty se nesmí stát novináři Štěpán  Kotrba
1. 11. 2007 Sarkozy v přední linii v boji za "Zvyšování Životní Úrovně Pracujících"
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
30. 9. 2007 Svatý Václave, oroduj za někoho jiného Zdeněk  Bárta
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta