4. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ilustrace pro TIME  Tim O\'Brien
4. 9. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro berňák

O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná?

Pocházím z atheistického prostředí a křesťané šedesátých let minulého století – v době mého dospívání - mne oslovili nejen svým většinovým odporem k tehdejšímu režimu, ale zejména svou pokornou introspekcí sebe sama, svou sebeironií, svým věčným hledačstvím. Proti sebejistému a všemu rozumějícímu stádu stáli a ptali se. Ptali se po tom, co je to nejdůležitější, co nás přesahuje, kde je skutečná pravda věcí, kde je skutečná spravedlnost.

Křesťanství se mi stalo synonymem pro pokorné, nikdy nehotové hledání pravdy, kterou nikdy nemám, která – snad – někdy může mít mne.

◄ Ilustrace pro TIME Tim O'Brien

Hledání, které setsakra bere vážně věci tak říkajíc Boží, hledání, které však samo sebe vážně nijak nebere, neboť si je vědomo své nedokonalosti.

A zejména toho si je vědomo, že my lidé sami sebe nemůžeme učinit dobrými a spravedlivými, třeba svým mravním výkonem, nýbrž jsme ospravedlněni pouhou amnestií Boží. Ostatně byli to protestanté, mezi kterými jsem si našel své místo, a ti mají ono Lutherovo : Sola gratia – pouhou milostí - takříkajíc ve znaku.

V tomto kontextu jsem dobře rozuměl pokornému gestu modlitby v kleče, či alespoň s nachýlenou hlavou a sepnutýma rukama, gestu, které vyjadřuje vlastní nehotovost, ochotu k naslouchání druhým a dialog s věčností.

A pak jsem viděl někdy v sedmdesátých letech v Praze slavného amerického evangelizátora Billy Grahama. Při modlitbě tehdy v evangelickém kostele svatého Salvátora stál, hrdě vzpřímený, svíral pevně nesepjatýma rukama daleko od sebe opěradlo lavice a s hlavou vztyčenou vzdával díky Bohu za to, že křesťané nemusí být hříšní jako ostatní lidé.

Zapůsobilo to na mne tehdy dobře – vida, to je pašák: nehrbí se, ví co chce; byl pro mne symbolem křesťanství neušlápnutého, jiného, než jsme byli my, uťáplíci našeho minulého režimu. Dokonce jsem ten jeho modlitební postoj nesepjatých rukou přejal.

Ale časem, když jsem začal víc rozumět oč v křesťanství opravdu jde, mi to gesto přestalo být sympatické. A vzpomenu si na Billy Grahama a na jeho modlitební postoj vždycky, kdykoliv čtu těchto několik veršů u Lukáše, ono Ježíšovo podobenství o farizeu a publikánovi. Prosím laskavého čtenáře, aby si na podobenství klikl a přečetl si je – pokud tak neučinil již v nadpise.

Farizeus se přichází modlit do chrámu. V originálním textu je zdůrazněno, že při modlitbě stál a separoval se od ostatních, zejména od publikána (celníka). Už Jan Hus si ve svém kázání na tento text všiml samolibého farizeova postoje oproti publikánových kajících gest.

Zde je nejvyšší čas na důležitý exkurs: Farizeové byli příslušníci nejúctyhodnějšího náboženského směru ve starém Izraeli, kteří úzkostně dodržovali Mojžíšův zákon. Byli nezpochybnitelnou mravní elitou národa, čehož si byli patřičně vědomi, a právě toto sebevědomí a mravní nadřazenost jim Ježíš vytýkal. Naše negativní vnímání slova farizeismus je poznamenáno právě tvrdou Ježíšovou kritikou, například v celé 23. kapitole Matoušova evangelia.

Publikáni, tj. lidé zaměstnaní ve veřejné důchodkové službě (Nikoli veřejní hříšníci, jak vykládá např. M. J. Hus), byli členové družstva, které vybíralo pro Římany v Izraeli nepřímé daně, poplatky a cla – proto označení celníci. Z povahy této práce byli považováni za kolaboranty, zloděje, lumpy a vůbec nejhorší odpad společnosti, navíc záviděníhodně movitý.

A to je konec exkursu, z kterého je snad zřejmé, jak skandální bylo toto Ježíšovo podobenství když je říkal, a jak skandálním zůstává dodnes. Bůh totiž podle Ježíše odmítá zbožného spravedlivce, zatímco vyčůraného vexláka ospravedlňuje. Je to vůbec možné? Když se ve Formanově filmu "Lid versus Larry Flint" soudí dnes již nebožtík Jerry Falwell s erotickým časopisem Hustler, jde o totéž, o co jde v našem podobenství.

Billy Graham, Jerry Falwell a další úctyhodní muži jsou nezpochybnitelnou mravní elitou Ameriky, jako byli farizeové ve starém Izraeli. A přece Ježíš a po něm apoštol Pavel – sám původně vzdělaný farizeus – považují farizeismus za úhlavního nepřítele křesťanské víry.

Farizeismem totiž nesmíme rozumět hrubé pokrytectví, nebo dokonce podvod, nýbrž samospravedlnost, mravní a duchovní pýchu, sklon prohlašovat druhé lidi za hříšníky, za odpovědné na všem zlu, sebejistotu v úsudcích, odsuzování, pohrdání špatně věřícími.

A nyní budu opět citovat nezapomenutelného profesora Součka z jeho „Theologie apoštola Pavla“:

Dnes by mělo být jasné, že právě zde (ve farizeismu), nikoli v rozpoutanosti všeliké zločinnosti, která je nakonec i v tom našem světě menšinovým zjevem, tkví největší zlo a nejstrašnější ohrožení člověčenstva.

Bylo tomu tak vždycky, ale dnes je to zřetelnější a nebezpečnější než kdykoli předtím. A to právě proto, že takoví duchovně a mravně sebejistí lidé jsou subjektivně upřímně přesvědčeni o své pravdě, a opravdu jim jde o něco dobrého. A přece klamou sami sebe, když přeceňují svou dobrou vůli a zatracují všecky, kteří smýšlejí odchylně.

Ještě jasnější je to tam, kde jde o kolektivy. Příslušnost k nim dodává jednotlivcům mravní sebevědomí a falešné ospravedlnění počinů, za něž by se styděli, kdyby šlo jen o jejich osobní zájmy.

Právě církevní kolektivy mívají často velký podíl na tomto farizejství. Právě proto, že představují a zastávají tu nejvyšší a nejčistší pravdu, je zde zvláštní nebezpečí: Corruptio optimi pessima.

Za sebe dodávám: nejen na církevní kolektivy, ale i obecně náboženské či jakékoliv ideologické kolektivy platí toto latinské přísloví – pád nejlepšího je nehorší.

Zmiňovaný Pavel napsal (Filipským 3:8): „To, čím jsem se dříve vychloubal (jako farizeus) - to dnes považuji za hnůj!“ A podotkněme, že Pavlova řečtina zněla jeho čtenářům mnohem expresivněji, než si dovolí český biblický překlad...

A jinde (Galatským 2,21) řekne Pavel ten nejzávažnější důvod, proč jej přijetí Ježíše vedlo k rozchodu s moralistickým pojetím náboženství: „Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze plnění pravidel, pokud by spása by byla jako odměna za dobré a poslušné chování, byla by Kristova smrt zbytečná.“

Bereme vůbec my, křesťané, vážně to, co vyznáváme - totiž že Kristus „zemřel za naše hříchy“? Bojím se, že jsme dobře zabydlení v zatuchlém smetišti moralismu, záslužnictví, souzení druhých, zkrátka ve farizeismu. Je v něm příjemný smrádek a příjemné teploučko.

Navenek však šíříme oprávněný dojem, že je nám Kristova smrt ukradená, protože do nebe se přeci leze po šprušlích žebříku vlastní spravedlnosti a dobráctví. A když ještě vezmeme tu naší skvělou představu o nás samotných pěkně do ruky a exportujeme ji třeba do Iráku, jako zmínění američtí evangelikálové, kteří svým značným politickým vlivem podporují - či podporovali - současnou administrativu USA, pak nám budiž sám Bůh milostiv.

A nakonec ještě něco. Zmiňovaní američtí fundamentalističtí kazatelé jsou vesměs baptisté. Aby moje psaní nevyznělo jako kritika baptismu jako takového, odkazuji na skvělý článek poctivého baptisty Petra Macka a cituji z něj alespoň toto:

Fundamentalismus se orientoval na tom, že jde o záchranu jakési ohrožené základní věci a v domněle prorocky spravedlivém hněvu argumentoval „Božím majestátem“. Ten údajně propůjčuje autoritu tomu, kdo v jeho jménu vystupuje. Ta příznačně přechází na již uznávané autority - kazatele, o jejichž prvenství se nepochybuje, a ty, kdo se dostanou do čela jednotlivých struktur v baptistické denominaci prostřednictvím jejích volebních konvencí. Fundamentalisté se vůbec se nestarali o to, že to Boží (Boží majestát a Boží království) je v Novém zákoně především věcí určité cesty.

Proto neváhali použít taktiky tohoto světa na ovládnutí církve a dokonce se (inspirováni svými „úspěchy“ na úrovni denominace) pokoušejí prosadit svou vizi do programu a zákonodárství světského státu. To je z hlediska radikální reformace (ale i původního baptismu) návrat k tzv. konstantinismu (sňatku církve a státu), proti němuž byla v dějinách baptismu proklamována důsledná odluka církve od státu. (Přitom se nikdo jiný tolik nezasloužil o prosazení této pozice do americké ústavy, jako právě američtí baptisté).

V tom našel baptistický fundamentalismus spojence ve fundamentalistech jiných denominací a také si v tom nezadá s fundamentalismem jakéhokoli druhu (viz snaha „islamistů“ prosadit principy založené na Koránu do legislativy civilního státu).

Místo „narativního čtení Bible“ (kde autorita slova je respektována skrze nastoupení určité nové cesty, cesty kříže, vstup do onoho jedinečného příběhu, o kterém Bible svědčí), následovali fundamentalisté praxi „zákoníků a farizeů“, strážců pravověří, chytajících Ježíše za slovo, a „saduceů“ (kněžské kasty) hledajících svědky jeho „rouhavých“ výroků. Místo pravé cesty a věrnosti této cestě nastupuje „pravé učení“, věroučné články, „pravda“, kterou lze zkoumat v abstrakci, kterou lze hlásat a střežit ve starém typu lidských vztahů, prostřednictvím síly a denunciace vnitřní integrity protivníka.

Tolik Macek. A pro toho, kdo se dopracoval ve čtení až sem, už jen závěr našeho podobenství, v němž Ježíš shrnuje: „Každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, a kdo se pokořuje, bude povýšen.“

Tak co my, křesťané, na to?

Amen

                 
Obsah vydání       4. 9. 2007
4. 9. 2007 Severní Korea bude "vyškrtnuta z amerického seznamu teroristických států"
4. 9. 2007 Navzdory nedávnému "ujištění" Gordona Browna, že britská vojska zůstanou v Iráku, opustily britské jednotky Basru
4. 9. 2007 Britská plynárenská: posíláme vám peníze
4. 9. 2007 Rusko si klade podmínky pro jednání s USA
4. 9. 2007 Proč hoří Kodaň Dalibor "Exx" Záhora
4. 9. 2007 Premiér: Ochráním vás, kdyby vás to život stálo Milan  Daniel
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
4. 9. 2007 Davové psychózy nemusí propuknout jen v létě a jen ve finančním sektoru
4. 9. 2007 Katrina: Dva roky poté Daniel  Veselý
4. 9. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. – 31. srpna 2007
4. 9. 2007 Tiskové prohlášení profesionálky ve svém oboru Lenka  Nedbálková
4. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
4. 9. 2007 Jen být vládou ovládáni není demokracie aneb recept na poctivost politiky ČSSD Jaroslav  Foldyna
4. 9. 2007 Strach 21. století Michael  Marčák
3. 9. 2007 Odkud se berou nesmysly Stanislava Drahného v MfD? Štěpán  Kotrba
4. 9. 2007 Přechylování jmen cizinek aneb Graf porazila Wiliams Vojtěch  Polák
3. 9. 2007 Nic o Dubčekovi v českých médiích
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
3. 9. 2007 Americký soud zrušil opatření na ochranu kytovců
3. 9. 2007 Nucené práce a vězení za ukradení kapesníku, aneb co dostanete za vzdělání a zdravotnictví zadarmo Fabiano  Golgo
3. 9. 2007 Americké puritánství a pád senátora Larryho Craiga Fabiano  Golgo
3. 9. 2007 Souboj několikahvězdičkových generálů
3. 9. 2007 Musí Češi udělat, co se jim poručí? Milan  Nápravník
1. 9. 2007 Chcete prezidentem Klause? Najměte si Paroubka Štěpán  Kotrba

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta