23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
rakouský císař a český král František Josef I.
22. 2. 2007

Český král?

Malá úvaha o perspektivách monarchie

Pavel Weigel

Před více než 90 léty, 21. listopadu 1916 zemřel rakouský císař a český král František Josef I. A 24. února 2007 uplyne 480 let od chvíle, kdy se Čechy a Morava prakticky staly habsburským lénem.

Nástupcem se stal jeho prasynovec Karel I. z rodu Habsburků, poslední český (nekorunovaný) král, ovšem jen na necelé dva roky, protože 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Habsburkové jsou českou veřejností vnímáni převážně jako rod nečeský, cizí. Za ryze českou dynastii jsou pokládáni Přemyslovci, příznivě jsou akceptováni i panovníci s přemyslovskou krví, jako třeba Karel IV., syn Elišky Přemyslovny. Kdo vlastně míval nárok na český trůn?

autor je překladatel z polštiny

Prvním historicky doloženým českým knížetem byl Bořivoj z rodu Přemyslovců. V roce 1055 Břetislav I. zavedl seniorát (stařešinské právo), podle kterého hlavou roku a panovníkem měl být vždy nejstarší z rodu Přemyslovců. Toto pravidlo bývalo často porušováno, protože vládnoucí kníže měl zájem na tom, aby na trůn nastoupil jeho potomek. Vliv mívala i soudobá politická situace, případně zásahy zvenčí, nejčastěji z Německa. V každém případě však panovníka potvrzoval sněm, dá se tedy říci, že se jednalo o volenou funkci.

V roce 1216 Přemysl Otakar I. zavedl primogenituru (prvorozenství), podle které se nástupcem stával nejstarší panovníkův syn. V roce 1356 Karel IV. Zlatou bulou stanovil český trůn jako dědičný v lucemburském rodu v mužské i ženské linii. Pokud by rod vymřel, měl český sněm právo svobodné volby nového krále. Generální sněm České koruny přijal v roce 1619 Konfederační články, podle kterých byl král volen generálním sněmem. Obnovené zřízení zemské Ferdinanda II. z roku 1627 zrušilo právo stavovských zemských sněmů volit panovníka a stanovilo český trůn dědičný v habsburském rodu. V roce 1720 český sněm přijal pragmatickou sankci Karla VI., která umožnila nástup na trůn v ženské linii.

Českým panovníkem se zpravidla stával nejstarší syn dosavadního panovníka, případně další synové v pořadí, v úvahu přicházeli i panovníkovi sourozenci a jejich potomci či manželé králových dcer. Jedinou ženou na českém trůnu byla Marie Terezie.

Český sněm několikrát výrazně zasáhl do situace na českém trůnu, zejména při vymření dosavadních dynastií (Jan Lucemburský, Vladislav Jagellonský, Fridrich Falcký, Rudolf Habsburský, Ferdinand I. Habsburský, kromě Jiřího z Poděbrad však vždy přihlížel k příbuzenským vztahům).

Jak ukazuje přiložená tabulka, existuje přímá rodová posloupnost od prvního českého knížete Bořivoje po posledního českého krále Karla I. (v mužské a ženské linii), tedy ve 32 generacích po dobu více než tisíce let. (Kurzívou jsou vyznačena panující knížata, tučně králové. Některé údaje jsou neznámé nebo sporné.)

Legitimismus představuje snahu o obnovení vlády určité dynastie. Kdo je tedy přísně legitimně pretendentem na český trůn?

V první řadě přicházel v úvahu nejstarší syn posledního krále, tedy Otto Habsburský. Ten se ovšem v roce 1961 vzdal příslušnosti k Domu habsbursko-lotrinskému a všech z toho plynoucích nároků na panování. Dalšími v pořadí jsou tedy jeho potomci – s Reginou von Sachsen-Meinningen má syny Karla (nar.1961) a Pavla Jiřího (1964), dále dcery (Andrea, Monika, Michaela, Gabriela a Walburga), případně Ottovi sourozenci (Robert d'Este, Felix, Karel Ludvík, Rudolf, Adelheid, Charlotte, Alžběta) a jejich potomci.

Pokud by se vrátilo českému sněmu (dnes patrně sněmovně) právo volit českého panovníka, nemusel by být těmito vztahy vázán. Kdyby chtěl k rodovým vazbám přihlížet, pak i dnes žijí v české šlechtě potomci Přemyslovců i potomci Jiřího z Poděbrad. Zajímavé by mohlo být i rozhlédnutí v dalších zemích, přemyslovskou (ale i lucemburskou a jagellonskou) krev měl například francouzský král Ludvík XIV., v páté generaci potomek Alžběty Lucemburské, potomkem Karla I. je současný kníže Lichtenštejnský atd., spřízněnost evropské šlechty je totiž značná. A jak dokazuje příklad Švédska, zakladatelem dynastie vůbec nemusí být šlechtic. Ostatně i Čechové tak Přemyslem Oráčem začínali.

Rodokmen

Bořivoj (852-888/891) + Ludmila (860-921), dcera Slavibora, knížete země srbské ze Pšova

Vratislav I. (888-921) + Drahomíra ze Stodor (? – po 929) z knížecího rodu lutického
Boleslav I. (915-967/972) + Biagota (?-?)
Boleslav II. (932-999) + Emma (?-1005/6), dcera Konrada, krále burgundského
Oldřich (975-1034) + Božena (Křesinova) (? -1052/8)
Břetislav I. (1002-1055) + Jitka (?-1058), dcera Jindřicha Schweinfurtského, markraběte bavorské marky
Vratislav II. (1032-1092) + Svatava (1047-1126), dcera Kazimíra I., knížete polského
Vladislav I. (?-1125) + Richeza (?-1125), dcera Jindřicha, hraběte z Bergu
Vladislav II./I. (1110-1174) + Judita (1133-po 1174), dcera Ludvíka, vévody duryňského
Přemysl I. Otakar (1155-1230) + Konstancie (?-1240), dcera Bély III., krále uherského
Václav I. (1205-1253) + Kunhuta Štaufská (1203-1248), dcera Filipa Švábského, krále německého
Přemysl II. Otakar (1233-1278) + Kunhuta Uherská (1245-1285), dcera Rostislava, knížete haličského
Václav II. (1271-1305) + Guta (1271-1297), dcera Rudolfa, hraběte habsburského, krále německého
Eliška Přemyslovna (1292-1330) + Jan Lucemburský (1296-1346), syn Jindřicha VII., hraběte lucemburského
Václav/Karel IV. (1316-1378) + Alžběta (1347-1393), dcera Bogislava V., vévody pomořanského
Zikmund (1368-1437) + Barbora (1393-1451), dcera hraběte Heřmana II. Celského
Alžběta Lucemburská (1409-1442) + Albrecht II. Habsburský (1397-1439), vévoda rakouský, král německý
Alžběta (1438-1505) + Kazimír IV. Jagellonský (1427-1492), král polský
Vladislav II. Jagellonský (1456-1516) + Anna (1484-1506), dcera Gastona z Candale, princezna francouzská
Anna Jagellonská (1503-1547) + Ferdinand I. Habsburský (1503-1564), syn Filipa Sličného, krále kastilského
Karel II. Štýrský (1540-1590) + Marie (1551-1608), dcera Viléma, vévody bavorského
Ferdinand II. (1578-1637) + Marie Anna (1574-1616), dcera Viléma, vévody bavorského
Ferdinand III. (1608-1657) + Marie Anna (1606-1646), dcera Filipa III., krále španělského
Leopold I. (1640-1705) + Eleonora (1655-1720), dcera Filipa Viléma, kurfiřta falckého, falcko-neuburského
Karel VI. (1685-1740) + Alžběta Kristina (1691-1750), dcera Antonína Ulricha, vévody
brunšvicko-wolfenbüttelského
Marie Terezie (1717-1780) + František I. Štěpán (1708-1765), vévoda lotrinský, velkovévoda toskánský, syn
Leopolda, vévody lotrinského
Leopold II. (1747-1792) + Marie Ludovika (1745-1792), dcera Karla III., krále španělského
František II./I. (1768-1835) + Marie Terezie (1772-1807), dcera Ferdinanda I., krále Obojí Sicílie
František Karel (1802-1878) + Žofie (1805-1872), dcera Maximiliana I. Josefa Wittelsbacha, krále bavorského
Karel Ludvík (1833-1896) + Marie Annunziata (1843-1871), dcera Ferdinanda II., krále Obojí Sicílie
Otto František Josef (1865-1906) + Marie Josefa Saská (1867-1944), dcera George, krále saského
Karel I. (1887-1922) + Zita Bourbonsko-Parmská (1892-1989), dcera vévody Roberta z parmské větve Bourbonů

Potomci Karla I.:

Otto (1912- ) + Regina von Sachsen-Meinningen (1925- )

Robert d'Este (1915- ) + Markéta Savojská (1930- )
Felix (1916- ) + Anna Eugenie z Arenbergu (1925- )
Karel Ludvík (1918 - ) + Yolande de Ligne (1923- )
Rudolf (1919- ) + Xenia Bezobrazova (1929-1968) + Anna (1940- ), princezna von Wrede
Adelhead (1914-1971)
Charlotta (1921-1989) + Jiří (1899-1963), vévoda Meklenburský
Alžběta (1922- ) + Jindřich (1920- ), princ von Liechenstein
                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce