31. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2004

Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám?

To, že chceme žít ve světě, kde je každé utrpení pokud možno odstíněno, kde převažuje nade vším pohoda a blahobyt, je naprosto přirozené. Chtějí to nepochybně i zvířata a možná bude podobný sklon existovat už na úrovni baktérií, ovšem výsledkem bývá prakticky vždy kolotoč boje o přežití, všudypřítomné utrpení a smrt. Svět je prostě takový, ačkoli si ho představujeme rádi jinak, abychom si zachovali duševní rovnováhu.

Kromě mnoha osobních katastrof, jež se stávají všude kolem nás dnes a denně, na pravou tvář světa nepominutelně ukazují katastrofy hromadné, zvláště zemětřesení, hladomory, epidemie a války. Představa, že žijeme v náručí nějaké milující "matky přírody" či sub auspiciis různých božstev, s nimž je možno rozumně obchodovat, je mylná. Dovedem se jakž takž od ledasčeho uchránit sami (to je relativně moderní pohled osvícenců, který měl a má pro naši civilizaci rozhodující přínos), ale nakonec jsme přece jen bezmocní či lépe, jak říkal Martin Heidegger, vržení.

S tím bychom se mohli spokojit... Voltaire si pod dojmem strašného zemětřesení, jež zasáhlo v roce 1755 Lisabon, zapsal (cituji dle H. J. Störig: Malé dějiny filozofie, Zvon Praha 1992): "Bědnými atomy jsme, ztopenými v blátě, / smrt pohlcuje nás a osud se nám chechtá... / V té komedii světa, marnivé a zlé, / sní chorých bláznů houf, blábolí o štěstí..." Filozofové a ještě spíše teologové se ovšem po celá tisíciletí snaží do této záhady proniknout, stává se totiž pro ně velice palčivou, připustí-li se existence Boha.

Goethe to dobře vyjádřil v autobiografii, jež nese název Z mého života (Mladá fronta Praha 1998), když mluví o svém dětství: "Chlapec, který to vše opětovně poslouchal, byl nemálo zdrcen. Bůh, stvořitel a zachovatel nebes a země, jehož mu výklad prvního článku víry představoval jako moudrého a milostivého, se vůbec neprojevil jako otec, když vydal stejné záhubě spravedlivé i nespravedlivé. Útlá mysl se marně pokoušela vzpamatovat se z těchto dojmů, což bylo tím nesnadnější, že i mudrci a učenci samotní se nemohli shodnout na tom, jak na takový jev nahlížet." Všechny pokusy vnést do této otázky optimismus smetl Voltaire svým geniálním dílem Candide a spolu s ním, nebo ještě hlouběji a drtivěji, Schopenhauer systematickým pojednáním pesimismu v slavné knize Svět jako vůle a představa.

Jak se k problému staví abrahámovská náboženství? Jejich společný základ, judaismus, se snaží řešení podat v starozákonní knize Jób. Člověk, jak se ukazuje v závěru Jóbova příběhu, nemůže porozumět Božím záměrům, tím méně může Boha soudit. Bůh není modla, která se má odvděčit za podanou obětinu, je naopak absolutním Tvůrcem všeho, který se nevleze do našich měřítek a našeho chápání. Ve Výkladech ke Starému zákonu III (Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří 1998) čteme o Jóbovi: "Uvědomuje si, že je na Bohu, aby poučoval, ne na něm. Nezdůrazňuje už svou bezúhonnost. Pochopil, že snaha měřit se s Bohem a volat ho k odpovědnosti je plodem pýchy..." Podobně situaci vidí také islám, ačkoli je zvláštní, že u muslimů daná perspektiva vede spíše k fatalismu, kdežto u židů k aktivismu. Islám se spolu s judaismem jakožto striktně monoteistická náboženství drží představy, že všechno na světě se děje v režii Boží a že svět je proto dobrý.

Křesťanství, třetí z abrahámovských náboženství, se od obou zmíněných liší již důrazem na porušenost světa. Suverénní Bůh sice stvořil svět velmi dobrý (Gn 1,31), ale nadále ho přestal ovládat. Připustil svobodu, kterou zneužil biblický satan tím, že svedl Adama s Evou k hříchu. Apoštol Pavel mystérium pádu formuluje takto (Ř 5,12): "Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili." Jistěže by Bůh mohl kdykoli zasáhnout, mohl by přivést svět ke starému pořádku, tím by však z tvorů učinil loutky a znemožnil by lásku, jež je obsahem největších přikázání (Mt 22,34-40) a jež je on sám, Bůh (1J 4,7-8).

Další dva základní pilíře křesťanské nauky, eschatologické očekávání a Boží milost, je možné pochopit teprve za předpokladu všeobecného hříchu a porušenosti světa. Láska je kromě Boží suverénní moci jedinou nadějí v zastavení kolotoče zmaru, láska vycházející ze svobodného rozhodnutí tvorů. Avšak představu, že my sami svou vůlí můžeme něco opravdu změnit, křesťanská ortodoxie odmítá. Uvědomuje si, že na pozemské rovině se láska jako mihotavé světýlko ztrácí dřív či později ve věčných tmách. Snadno se věří v její moc, když člověk sedí doma v teple a sní si sladké sny, leč realita je mnohem tvrdší. Tvorstvo je lapeno v mystériu své vlastní viny. Jediný, kdo může přivést svobodnou lásku tvorstva k vítězství, je Bůh. Tomu se říká Boží milost a naděje v její konečné naplnění, v Boží soud, je eschatologické očekávání. Apoštol Pavel to vyjadřuje těmito slovy (Ř 8,20-22): "Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu." Konkrétněji vykresluje vizi konečné spásy apoštol Jan (Zj 21,1-4): "A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebyo... A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku ani bolesti už nebude -- neboť co bylo, pominulo."

Stará moudrost knihy Jób zůstává v křesťanství zachována, ale suverenita a velikost Boha je podle mého názoru nyní ještě větší a velebnější: rozhodl se totiž pro svobodu, a tím právě i pro lásku, jež ve světě-hodinovém strojku nemůže být. Mohlo by se však říci, že je to pro něj velice lehké, že nás nechá trpět, ale sám si žije v nedotknutelné absolutní pohodě. Kdyby jen tak beze všeho na konci věků smetl všechno utrpení a všechnu vinu, byl by to lhář, zapřel by pravdu o zlu, jež ovládlo svět. Proto se odhodlal k neuvěřitelné věci: vtělil se a vydal se sám ukřižování za svědectví, jež přinesl svým pozemským životem lásce. Boží milost není tedy dar hozený z výše trůnu rabům, je naopak podána z golgotského kříže synům a bratrům. Jistěže to neudělal proto, aby se stal pochopitelným, zůstává absolutní a absolutně neproniknutelný, ale dal se nám poznat ve své lásce. Ježíš to vyjadřuje v Janově evangeliu takto (J 14,8-10): "Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně?" Křesťanský Bůh jakožto Bůh lásky přemáhá sám sebe, neboť to je právě láska. K tomu patří i soud, neboť odpuštění z lásky nemůže být odpuštění automatické, pak by totiž bylo opět lží. Křesťan má sice odpouštět každému, ne však smazat jeho vinu (to může jenom Bůh), ale má se zdržet soudu, má vidět druhého ve světle svých vlastních vin a obnovovat tak svou lásku k němu.

Když tedy dnes slýcháme ty strašné zprávy o následcích zemětřesení v jihovýchodní Asii a když se snažíme pomáhat obětem, jak nejlépe dokážeme, můžeme se ptát, proč to děláme. Je na to mnoho různých odpovědí. Která však obstojí, když zvedneme hlavu k miliardám docela netečných hvězd, v nichž je naše Země ztracena jako bědný atom ztopený v blátě? Jisté je, že vyčítat utrpení a lhostejnost Bohu je zásadní nepochopení evangelia, čili radostné zvěsti, již přináší křesťanství celému světu po dva tisíce let. Ostatně kýčovitá krása Vánoc se bortí jako vetchá pavučina pod událostí, již si máme o Vánocích připomínat: narození Boha v lidském těle je totiž výrazem svrchované vážnosti, je odpovědí na všechny hrůzy všech dob, odpovědí hodnou Boha. Je to zároveň výzva k aktivní pomoci, neboť i vtělený Bůh na své pozemské pouti především pomáhal, pomáhal kde mohl.

                 
Obsah vydání       31. 12. 2004
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc
1. 1. 2005 Pomalu se rozbíhají humanitární akce
2. 1. 2005 Americká armáda posiluje svou přítomnost na Srí Lance Štěpán  Kotrba
1. 1. 2005 Putin vede Rusko k fašismu
1. 1. 2005 Povede toto ponížení lidstva k nové solidaritě?
1. 1. 2005 Povodně na východě Srí Lanky znesnadňují humanitární pomoc
1. 1. 2005 Americká loď s 1500 vojáky námořní pěchoty připluje do Colomba
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata
31. 12. 2004 Oslavy Nového roku zastíněny smutkem z asijské katastrofy
31. 12. 2004 Geologové o zemětřesení věděli, nexistoval však způsob jak lidi varovat
1. 1. 2005 Thajští meteorologové "nevarovali před tsunami, aby nepoškodili turistický průmysl"
1. 1. 2005 Zemětřesení v Asii pokračuje menšími otřesy až k Evropě
31. 12. 2004 Čidla na mořském dně by zabránila panice
31. 12. 2004 Na ostrůvku Barren v Andamanech se probudila k činnosti sopka
31. 12. 2004 USA poskytnou obětem tsunami 350 milionů dolarů
31. 12. 2004 Apokalypsa a civilizační princip Miroslav  Polreich
31. 12. 2004 Britskou vládu zahanbila veřejnost a přiměla ji zvýšit oficiální pomoc Asii na 50 milionů liber
31. 12. 2004 Imperialismus i ve stínu smrti
31. 12. 2004 Bohaté země by měly asijské země adoptovat
31. 12. 2004 Češi v Thajsku se dál baví
31. 12. 2004 Prázdná gesta Petr  Wagner
1. 1. 2005 1. ledna 2005: Dvacet let mobilních telefonů
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření
31. 12. 2004 Číňané demonstrují proti aroganci funkcionářů a zbohatlíků
31. 12. 2004 Přežití nového roku 2005 ve zdraví vám přeje redakce Michael  Marčák
31. 12. 2004 Americká média reagovala na katastrofu v Asii střízlivě, profesionálně a kosmopolitně
31. 12. 2004 Proč se vlastně počítají mrtvoly? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Varování
31. 12. 2004 Michael  Marčák
1. 1. 2005 Slovo obžalovaného Michael  Marčák
31. 12. 2004 Polemika o Marčákově karikatuře odkrývá o nás víc, než si myslíme Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Karikatura karikatury... Jan  Sýkora
30. 12. 2004 Diskuse o Marčákově karikatuře pokračuje
31. 12. 2004 Možná nepociťujeme tuto tragédii jako osobní Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Úcta k mrtvým a jiné morální zásady Michael  Marčák
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Svoboda je podmíněna individuální morálkou
30. 12. 2004 Jak polemizovat s tím, co nikdo neřekl Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Cynismus až za hrob Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Nefotografujeme utrpení Miroslav  Bobek
30. 12. 2004 I cynismus musí mít svůj étos Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Absolutní nedorozumění Jan  Čulík
30. 12. 2004 Syrová pravdivost jako novinářské krédo Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Nepřesná argumentace Jan  Čulík
31. 12. 2004 Ten pokrok tak úžasný nebude
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
31. 12. 2004 Číňané demonstrují proti aroganci funkcionářů a zbohatlíků   
29. 12. 2004 O tajné lásce Karla Čapka Jiří  Bakala
29. 12. 2004 Abrahámovská náboženství v pátém roce třetího tisíciletí Ivo V. Fencl
29. 12. 2004 Jak CIA unáší "teroristy" letadlem pro celebrity   
28. 12. 2004 Doživotní imunita aneb drzost na pokračování Milan  Valach
28. 12. 2004 Proč má smysl číst většinu prací Bořivoje Čelovského David  Tichý
28. 12. 2004 Jak prosazuje světová kultura svou nadvládu nad malými kulturními celky   
23. 12. 2004 Nač Češi doplácejí Miloš  Kaláb
23. 12. 2004 Jak republikánští dárci vydělávají na pornografii   
23. 12. 2004 OSN: Sexuální skandál v Kongu novým Abu Ghraib?   
21. 12. 2004 Líbivé obrázky Václav  Dušek
21. 12. 2004 Gayové a nedorozumění Milan  Valach

Katastrofa v jihovýchodní Asii RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata   
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc   
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
1. 1. 2005 Thajští meteorologové "nevarovali před tsunami, aby nepoškodili turistický průmysl"   
1. 1. 2005 Pomalu se rozbíhají humanitární akce   
1. 1. 2005 Povede toto ponížení lidstva k nové solidaritě?   
31. 12. 2004 Proč se vlastně počítají mrtvoly? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2004 Americká média reagovala na katastrofu v Asii střízlivě, profesionálně a kosmopolitně   
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Britskou vládu zahanbila veřejnost a přiměla ji zvýšit oficiální pomoc Asii na 50 milionů liber   
31. 12. 2004 Prázdná gesta Petr  Wagner
31. 12. 2004 Imperialismus i ve stínu smrti   
31. 12. 2004 Bohaté země by měly asijské země adoptovat   
31. 12. 2004 Češi v Thajsku se dál baví   
31. 12. 2004 Apokalypsa a civilizační princip Miroslav  Polreich