Která strana vám bude naslouchat i po volbách? Část druhá.

Dodatečná odpověď Strany zelených

27. 5. 2010 / Radek Batelka

Po zveřejnění původních výsledků ankety, na kterou ve stanovené lhůtě odpověděly pouze Strana Svobodných občanů a KSČM, se mi ozvala Strana zelených s omluvou, že moji korespondenci přehlédli a zaslali mi své odpovědi dodatečně. Předkládám je tedy pro doplnění pohledu.

Nejprve samotné odpovědi Strany zelených.

1. Bude vaše strana podporovat princip zákonem garantovaného práva na obecné referendum vyvolaného občanskou iniciativou? A to na úrovni:

a. Obecní

b. Krajské

c. Celostátní

Ano, referendum považujeme za jeden ze základních principů přímé demokracie, který Strana zelených dlouhodobě prosazuje. Strana zelených vítá právo na obecné referendum na všech úrovních, tj. na obecní, krajské i celostátní. Strana zelených již v minulosti podpořila iniciativy k zavedení celostátního referenda a její poslanci hlasovali pro návrh zákona zavádějící referendum na krajské úrovni.

Pozn.: I v dalších otázkách se referendem myslí všelidové hlasování vyvolané občanskou iniciativou na základě petice.

2. Bude vaše strana podporovat přijetí zákona o obecném referendu na celostátní úrovni?

Ano. Strana zelených podporovala přijetí zákona o obecném referendu na celostátní úrovni i v tomto volebním období, bohužel neměla dost silný mandát pro jeho prosazení. Přijetí zákona však budeme podporovat i nadále, obecné teze, jak by měl zákon vypadat, již máme vypracovány.

3. Předloží vaše strana návrh zákona o obecném celostátním referendu?

Ano, návrh zákona o obecném celostátním referendu předložíme. Základní teze návrhu zákona již má připraveny.

4. Bude vaše strana podporovat princip "není zvolitelnosti bez odvolatelnosti", tedy že volený zastupitel musí být z důvodů účinné kontroly vystaven i možnosti být občany odvolán před termínem řádného zániku mandátu?

Volený zastupitel by měl být efektivně kontrolován, nicméně rozhodovat o provinění by měly k tomu určené orgány. Z hlediska teorie volného mandátu, který zná Ústava České republiky, je volený zastupitel při rozhodování vázán pouze svým svědomím, jeho odvolávání občany je z tohoto hlediska problematické a pokud jej někdo navrhuje, jedná se o populistické gesto.

5. Předloží vaše strana návrhy zákonů či pozměňující návrhy tak, aby volení zastupitelé na všech úrovních mohli být odvoláni v referendu?

Strana zelených prosazuje větší kontrolu volených zastupitelů, v minulosti předložila několik pozměňovacích návrhů zákonů, které se toho týkaly (např. omezení imunity poslanců a senátorů, rozšíření pravomocí kontrolních výborů obecních a krajských zastupitelstev atd.) Nicméně, odvolání v referendu Strana zelených nebude, s odkazem na předchozí odpověď, navrhovat.

6. Bude vaše strana podporovat kroky směřující ke zrušení stávajících omezení témat pro obecní a krajská referenda tak, aby občané mohli v případě potřeby rozhodovat v referendu o čemkoli, o čem mohou rozhodovat jimi zvolení zastupitelé? Budete podporovat stejný princip u celostátního referenda?

Strana zelených již v tomto volebním období podporovala rušení některých omezení v zákoně o místním referendu, a to konkrétně snížení kvóra pro platnost rozhodnutí v místním referendu z 50 % na 35 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Strana zelených podporuje rušení i některých dalších omezení, které momentálně organizování referenda limitují. Jsme nicméně toho názoru, že ne o všech tématech lze rozhodovat v referendu, těmi jsou například otázky národní bezpečnosti či daní. Strana zelených tedy podporuje zúžení témat, která limitují organizaci referenda, ale uvážlivě a po pečlivé analýze a diskusi.

7. Předloží vaše strana návrhy zákonů či pozměňující návrhy ve smyslu předchozí otázky?

Jsme připraveni ve smyslu předchozí odpovědi podpořit všechny smysluplné návrhy v tomto směru.

8. Bude vaše strana podporovat zákonodárnou iniciativu ze strany občanů, tedy že občanské iniciativy budou moci předložit návrhy zákonů do legislativního procesu? Předložíte příslušný návrh zákona?

Strana zelených podporuje větší zapojení občanů do legislativního procesu. Občané by měli mít právo připomínkovat návrhy zákonů, měl by být přijat závazný mechanismus tak, aby mohli být občané zapojení od prvopočátku tvorby zákona. Strana zelených takto se zástupci občanské společnosti spolupracovala již v minulém volebním období, společně se některé návrhy zákonů podařilo prosadit. Řada občanských iniciativ a nevládních organizací se podílela mimo jiné i na přípravě volebního programu Strany zelených.

9. Bude vaše strana podporovat nárok občanů rozhodovat o návrzích zákonů v referendu, pokud si to dostatečná občanská iniciativa bude přát? Předložíte příslušný návrh zákona?

Strana zelených obecně podporuje větší zapojení občanů do veřejného života, proto i tuto iniciativu považuje za smysluplnou. Některé otázky a témata by mohly být, v případě dostatečného zájmu občanů, předloženy k posouzení občanům. Tato otázka by však měla být řešena v rámci zákona o celostátním referendu.

10. Bude vaše strana podporovat právo občanů vyvolat v určité časové lhůtě referendum, umožňující zrušit akt učiněný zastupiteli, se kterým občané nesouhlasí? Předložíte příslušný návrh zákona?

Ve smyslu předchozí odpovědi by bylo možné určité akty zastupitelů podrobit hlasování občanů, v případě jejich dostatečného zájmu.

11. Bude vaše strana podporovat princip kontroly vynakládání veřejných peněz skrze možnost iniciovat referendum ke schválení či odmítnutí obecního, krajské či státního rozpočtu?

Kontrola vynakládání veřejných peněz by měla být efektivnější, Strana zelených se v tomto smyslu snažila učinit již některá opatření, například návrh na rozšíření pravomocí kontrolních výborů obcí a krajů, nikdy nepodpořila tzv. "porcování medvěda", které se při schvalování státního rozpočtu každoročně v poslanecké sněmovně děje. Obecně je ale Strana zelených toho názoru, že rozhodování o veřejných financích je natolik odbornou záležitostí, že konečné rozhodování by mělo být, spolu se zodpovědností za učiněné rozhodnutí, ponecháno na volených zastupitelích.

Děkuji Zeleným za dodatečné zaslání odpovědí. Dovolím si k nim připojit krátký komentář a poměřit jejich sliby kroky, které strana činila v parlamentu v uplynulém volebním období. Pokud jde o zákon o krajském referendu, tam skutečně Zelení hlasovali pro jeho přijetí. Zákon neměl lehkou cestu do sbírky. Po prvotním schválení dolní komorou jej zamítla horní komora, s dominancí senátorů ODS. Poslanci setrvali na svém návrhu, který následně vetoval prezident Klaus. Došlo tedy na třetí hlasování v poslanecké sněmovně a poslanci nakonec úspěšně přehlasovali i prezidentovo veto. Zelení podpořili zákon ve všech třech hlasováních.

Jiná je již historie zákonů o celostátních referendech. V posledním volebním období bylo předloženo několik návrhů obecného celostátního referenda, případně též speciálního referenda k otázce amerického radaru. Ke všem těmto návrhům hlasovali Zelní zamítavě, či se zdrželi, což mělo stejný efekt.

  • 25. 10. 2006 -- referendum o radaru, vráceno, Zelení pro vrácení ZDE
  • 14. 3. 2007 -- obecné referendum, zamítnuto, Zelení pro zamítnutí ZDE
  • 26. 10. 2007 -- referendum o radaru, zamítnuto, Zelení se zdrželi ZDE
  • 26. 10. 2007 - obecné referendum, zmítnuto, Zelení se zdrželi ZDE
  • 2. 10. 2009 -- referendum k radaru, zamítnuto, Zelení proti ZDE

Po celou dobu odmítání návrhů obecného celostátního referenda Zelení tvrdili, že mají svůj vlastní návrh, z neznámých důvodů jej však zatím nepředložili. Zelení naopak předložili návrh zákona o celostátním referendu, které by zjišťovalo, zda si lidé přejí přímou volbu prezidenta a související úpravu ústavy. Tento návrh byl však vzat zpět.

Odvolatelnost poslanců a ostatních volených zastupitelů občany v referendu Zelení odmítají jako populismus. Odkazují se v tom na definici poslaneckého mandátu v ústavě jako volného, nikoli vázaného. Zajímavé je, že v případě přímé volby prezidenta by jim změna ústavy nevadila, v případě odvolatelnosti politiků ano. Jen dodám, že i sama přímá volba prezidenta je nezajímavá změna, pokud s tím nebude spojena možnost ho stejným způsobem odvolat. Kontrolu zastupitelů Zelení redukují pouze na kontrolu stranickými a správními orgány státu, jedná se tedy spíše o potenciální zlepšení kontroly dodržování zákona. Dodržování závazku voličům to však neřeší, to lze vynucovat pouze odvolatelností. Tu v tuto chvíli slibuje pouze KSČM.

Zelení, stejně jako KSČM, odmítají zrovnoprávnit občany s jejich zastupiteli tím, že nadále trvají na tom, že o některých věcech "občané rozhodovat nesmí". Typicky uvádí otázku bezpečnosti a daní či financí obecně. Že je toto omezení nesmyslné a že již mnoho let praxe dokazuje, že i o těchto otázkách jsou občané schopni efektivně a smysluplně rozhodovat, jsem již ukazoval zde (http://www.blisty.cz/art/34532.html).

I tak však sliby všech třech stran -- Zelených, Svobodných a KSČM -- přinášejí určitý pokrok oproti stávajícímu stavu a bylo by chybou je zcela odmítnout s odkazem na to, že nejsou dokonalé. Změna stávajícího systému je dlouhý proces, naplnění výše uvedených slibů však může být dobrý začátek.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 27.5. 2010