24. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2009

GORILY ONLINE V OHROŽENÍ:

Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?

ŠOK│ Členky iniciativy Gorily online v ohrožení napsaly na počátku roku dopis poslancům, mezi jinými místopředsedkyni Parlamentu Němcové (ODS) a poslankyni Šojdrové (KDU-ČSL), v němž si stěžují na porušování zákona Radou Českého rozhlasu. Rada se pak ústy svého předsedy na únorovém veřejném zasedání pokusila pisatelky zastrašit a vyhrožuje jim žalobou pro uvádění nepravdivých údajů a pomluvu. Namísto pokory arogantní drzost. Porušení zákona konstatoval už i kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Členům Rady přitom podle informací redakce Britských listů ze zákulisí Sněmovny hrozí nejen nutnost vrátit neoprávněně vyplacené peníze, ale hrozí jim i trestní stíhání za neoprávněné obohacení.

Členky iniciativy Gorily online v ohrožení nyní opět píší Radě, opakují výhrady k její činnosti a obvinění svých členek označují za "zcela neopodstatněné"... A už je jich 79. "Ve středu, při veřejném hlasování, budeme na tento dopis očekávat odpověď," konstatuje Jana Hajduchová...

Dopis Radě Českého rozhlasu ZDE

Vážená Rado Českého rozhlasu,

na svém zasedání dne 25. února 2009 jste přijali usnesení č. 21/09 tohoto znění: „Rada ČRo pověřila svého předsedu Ing. Jiřího Floriana, aby připravil právní kroky vůči pí Vlastě Strakové, XXXXXXXXXXXXX ve věci pomluvy na některé členy Rady ČRo, uvedené v žádosti z 24.2.2009 a vůči pí Janě Hofmanové XXXXXXXXXXXXXX ve věci uvádění nepravdivých údajů a pomluvy uvedenými v dopise jak pí Miroslavě Němcové z 20.1.2009, tak pí Michaele Šojdrové z 20.1.2009.“

Vaše obvinění obou zmíněných členek naší iniciativy nevychází z žádných reálných podkladů, ani jedna ze zmíněných členek se nedopustila ve zmíněných dopisech pomluvy, či uvádění nepravdivých údajů.

Jana Hofmanová ve svém dopise předsedovi parlamentu a dalším poslancům uvádí, že: „Rada ČRo ... v současném složení odmítá jakýkoliv dialog s veřejností.“ Za dialog bývá obvykle považován rozhovor, vzájemná výměna názorů, postojů a argumentů. Jeho součástí by podle našeho názoru měla být ochota naslouchat, reagovat na položené otázky a vnímat reakci na dané odpovědi. Toto Rada ČRo rozhodně nedělá. Místo toho na zasedáních Rady veřejnost nedostane slovo, Vaše odpovědi na písemné dotazy se často s položeným dotazem míjejí a opakovaně dochází k omezování účasti veřejnosti na zasedáních Rady, což je zjevným porušením zákona o Českém rozhlase.

Jana Hofmanová dále uvádí v souvislosti s projektem Odhalení: „Rada ČRo však svým postojem a jednáním nehodlá pokračovat v podobných multimediálních projektech...“ Nikde neuvádí, že jste nějakým rozhodnutím tento projekt zastavili, ale že z Vašeho jednání vyplývá, že jste neměli zájem o to, aby ČRo v takovýchto projektech pokračoval. Přestože jsme Vás opakovaně vyzývali k tomu, abyste přijali jednoznačné stanovisko, kterým tyto dohady a domněnky vyvrátíte, do dnešního dne se tak nestalo. Nezbývá nám tedy, než si i nadále myslet, že Rada ČRo není multimediálním projektům příliš nakloněna.

Dále Jana Hofmanová uvádí, že „Rada ČRo napadá generálního ředitele a celý management ČRo“. Domníváme se, že vůči generálnímu řediteli jste se v roce 2008 dopustili bossingu (šikany nadřízeným), když jste mu udělili výtku za liknavé plnění usnesení Rady, což je forma potrestání, kterou Vám zákon neumožňuje. Rovněž z Vaší strany opakovaně zazněla slova o odvolání generálního ředitele, naposledy před veřejným zasedáním Rady dne 25. 2. Na samotném zasedání Rady pak ale tento bod vůbec nebyl projednáván. Za co jiného pak lze jednání Rady považovat, než za vyhrožování?

Za opravdu politováníhodný fakt ale považujeme to, že jste se rozhodli vyhrožovat právními kroky občance, která se v dobré víře obrátila na poslance Parlamentu ČR s tím, že se domnívá, že se někde děje nějaká nepravost, což je v demokratickém státě jedno z nepopíratelných práv každého občana. Vzhledem k tomu, že se Rada ČRo zodpovídá Parlamentu ČR, postup Jany Hofmanové byl naprosto správný.

Pokud jde o naši žádost ze dne 24. 2. 2009, která se stala podkladem pro Váš návrh právního postihu paní Vlasty Strakové, rádi bychom Vás upozornili na to, že se jedná o žádost naší Iniciativy Gorily on-line v ohrožení, která Vám byla zaslána jménem 125 osob a nikoliv o žádost jedné osoby, která je uvedena pouze jako kontakt pro zaslání odpovědi. Již jen z tohoto důvodu nejsou jakékoliv právní kroky proti paní Vlastě Strakové na místě. Trestní zákon uvádí, že pomluvy se dopustí ten, „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.“ (Zákon č. 140/1961 Sb – Trestní zákon, § 206, odst. 1). Prostřednictvím naší žádosti pouze uplatňujeme právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČRo, jež nám přiznává Zákon o Českém rozhlase. Skutková podstata, uvedená v trestním zákoníku nemohla být naplněna, protože k žádnému ohrožení Vaší vážnosti u spoluobčanů, tím spíše značnou měrou, nedošlo, mimo jiné i proto, že tato žádost byla určena přímo Vám, Radě Českého rozhlasu a nebyla publikována ani šířena jakýmkoli dalším subjektům.

Tvrzení v naší žádosti, že „někteří členové Rady ČRo se pravděpodobně neoprávněně obohacují“ vychází z faktu, že toto vyplácení odměn je v rozporu se zákonem, což potvrdil i Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svým usnesením č. 301 ze 40. schůze dne 4. března 2009 k informaci Rady Českého rozhlasu k usnesení kontrolního výboru č. 283 z 38. schůze dne 21. ledna 2009: „Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu místopředsedy Rady Českého rozhlasu Ladislava Jíši, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě (...) konstatuje na základě stanoviska Parlamentní institutu, že vyplácení odměn místopředsedům Rady Českého rozhlasu je v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny, ale je v rozporu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu;“.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jakékoli právní kroky vůči Janě Hofmanové i Vlastě Strakové jsou bezpředmětné a byly by zcela neopodstatněné. Žádáme Vás proto o zrušení Vašeho usnesení č. 21/09 ze dne 25. února 2009.

Vzhledem k tomu, že Rada ČRo nevyhověla ani jednomu z bodů naší žádosti ze dne 24. 2. tr., dovolujeme si Vás o ně požádat opětovně:

  • Žádáme Vás o zajištění průběhu zasedání Rady ČRo takovým způsobem a v takových prostorách, aby bylo možné garantovat účast veřejnosti v plném rozsahu tak, jak ji umožňuje Zákon o Českém rozhlasu.
  • Na základě Vašeho usnesení č. 152/08, kde konstatujete, že v případě generálního ředitele ČRo pana Václava Kasíka došlo k závažnému porušení povinností dané mu, jako statutárnímu orgánu ČRo, zákonem č.451/1991 Sb. (lustrační zákon), se na Vás obracíme s požadavkem zveřejnění všech podkladů (tj. všech tří právních stanovisek a stanoviska Parlamentního institutu), ze kterých Vaše stanovisko vychází. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o velmi závažnou záležitost, veřejnost má právo vědět, na základě jakých skutečností Rada ČRo dospěla k tomuto závěru.
  • Žádáme Vás o zveřejnění finančního hospodaření Rady ČRo. Rozpočet Rady ČRo je součástí rozpočtu ČRo, ovšem z tohoto rozpočtu nelze určit, jaké jsou výdaje na samotnou činnost Rady. Ve své odpovědi na tento požadavek se odvoláváte na Vaši Zprávu pro Kontrolní Výbor Parlamentu, která ale nebyla zveřejněna. Dovolujeme si Vás proto požádat o její zaslání.

Za Iniciativu Gorily on-line v ohrožení 79 jmen s plnými adresami

                 
Obsah vydání       24. 3. 2009
24. 3. 2009 Topolánkova vláda padla
24. 3. 2009 BBC: Čeští poslanci donutili vládu k rezignaci
24. 3. 2009 Daily Telegraph: Česká vláda obětí finanční krize
24. 3. 2009 Konečně sami... Ladislav  Žák
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Špatná vláda, mizerná demokracie Václav  Novotný
24. 3. 2009 Americká vláda se pokusila umlčet Binyama Mohameda příslibem, že ho pustí
24. 3. 2009 K teorii mezní zlodějny Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Po zveřejnění zpráv o oživení amerického trhu realit globální trhy výrazně stouply
24. 3. 2009 "Starý" a "mladý" pohled na současnou Českou republiku David  McCallum
24. 3. 2009 An "old" and a "young" view of the contemporary Czech Republic David  McCallum
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
24. 3. 2009 Všeho mnoho škodí... Ladislav  Žák
24. 3. 2009 Mezinárodní komise konstatuje, že Gruzie byla agresorem
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
24. 3. 2009 Co dál? Jan  Smolák
24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?
24. 3. 2009 Vloni vykonáno 2 390 poprav, 72 procent lidí popravila Čína
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
24. 3. 2009 Pár nechtěných medializačních kouzel těchto dnů Miloš  Dokulil
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?   
16. 3. 2009 Strana nezávislých naivků jako politický ideál? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2009 "Ach, Emo..." aneb kdo dřív přijde, ten dřív žije Irena  Ryšánková
20. 2. 2009 Serpenízek další z malých digitálních televizí je v problémech Štěpán  Kotrba
18. 2. 2009 Týden - kreativně přepracovaný Telegraph? Štěpán  Kotrba
17. 2. 2009 Touží Bobocký stále po křesle ředitele STV? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2009 Česká televize démonizuje Hugo Chaveze, který stojí v čele Venezuely již deset let Daniel  Veselý
10. 2. 2009 zabijsvojeradio.cz aneb jak se stát předsedou Rady ČRo Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 MF Dnes : "Referendum je nástroj totality" Bohumil  Kartous
10. 2. 2009 Rádio Jerevan hlásí.... Miloslav  Štěrba
8. 2. 2009 Když se norma stává pornem a porno normou Irena  Ryšánková
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
3. 2. 2009 Už je to tady: trh s videoobsahem se začíná pomalu hroutit   

Tak trochu jiná reality show Odhalení RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?   
11. 2. 2009 Zahubí Rada ČRo Odhalení? Nekompetentnost a nýmandství, říká Helena Štáchová   
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec   
18. 12. 2008 Gorily on-line žádají rezignaci Rady ČRo   
11. 12. 2008 OSN vyhlásila rok 2009 rokem goril, Český rozhlas zrušil gorilí reality show Štěpán  Kotrba
23. 9. 2008 Televize Nova kopíruje Český rozhlas a jde jí to dobře Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily   
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo   
21. 12. 2007 Vánoce s Leonardem: Vánoce s Lucií Bílou, která vypráví gorilám pohádky   
6. 9. 2007 "Tak trochu jiná reality show" Odhalení pokračuje v novém školním roce - i v České televizi   
24. 8. 2007 Gorilí den v pražské ZOO - Odhalení II   
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan   
11. 6. 2007 Gorily získaly další meiznárodní ocenění - německou Komenského mediální cenu   
31. 5. 2007 Reality show Odhalení: gorilí porod v přímém přenosu na serveru Českého rozhlasu