24. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2009

Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém

"Neposlal tebe Hospodin, ale ty jsi k tomu přivedl, aby lid tento ve lži skládal doufání."
Jr. 28,15
"Můj dojem je, že se IDF chovaly eticky a morálně. Pokud tam byly incidenty, byly omezené".

Generálporučík Gabi Aškenazi, náčelník generálního štábu izraelské armády

V téže době, kdy "odrodilý Žid" - zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva na palestinských územích Richard Falk - obvinil Izrael z válečných zločinů v Gaze, komentátor Haaretzu Amos Harel na základě svědectví vojáků zaznamenal, že se izraelská armáda řídí chybnými předpisy, které porušují mezinárodní pravidla pro ochranu civilistů. O tom lze jistě ještě leccos říci, rozhodně však ne to, čím média i veřejnost chlácholí generál Aškenazi. V pozadí zločinů totiž leží systematická dehumanizace civilního obyvatelstva, která je doktrinálně zakotvena. Přední izraelský "armádní" filosof Asa Kašer spolu s šéfem vojenské rozvědky Amosem Jadlinem provedli vše potřebné již v článku nazvaném Military Ethics of Fighting Terror: An Israeli Perspective (Journal of Military Ethics, Volume 4, Number 1, April 2005 , pp. 60-70). Tento ostudný dokument navíc neznamená jen pokus o znásilnění Ženevských úmluv, ale je také výrazem naprostého nepochopení toho, oč v protipovstaleckých operacích vlastně jde.

Kašerův a Jadlinův text rozlišuje tři modely ozbrojených operací: Mezistátní konflikt, policejní zásah a "boj demokratického státu proti teroru". Článek v Journal of Military Ethics je pak věnován rozpracování tohoto třetího modelu. Regulace typu Ženevských úmluv (které Izrael mimochodem stejně neuznává) lze údajně vztahovat pouze na mezistátní konflikty, zatímco nový normativní model "demokracie versus teror" se řídí jinými pravidly.

Na státní úrovni jde nejprve o princip povinné sebeobrany (the Principle of Self-Defense Duty), jímž se z hlediska "demokratického státu vystaveného teroru" rozdělují lidská práva obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv na práva státních outsiderů (ta jsou menší) a práva insiderů (ta se teprve kryjí s výčtem obsaženým v deklaraci). Toto je první rovina diskriminace -- navzdory obecně uznávané zásadě, že lidská práva jsou nedělitelná, jsou lidé rozděleni do dvou skupin s různými přiznanými právy. Zadruhé jde o princip delegace (the Principle of Mission), který hovoří o tom, že stát sebeobranou pověřuje různé specializované agentury s rozdílnými úkoly, které se řídí podle různých pravidel. Zde se zdůvodňuje potřeba adaptace dosavadní mise armády (koncipované původně jako agentura specializovaná na mezistátní konflikty) pro účely "boje s terorem".

Další principy se již týkají jednání bezpečnostních agentur samotných. Nejprve jde o princip vojenské nezbytnosti (the Principle of Military Necessity). Podle tohoto principu je vojenská aktivita proti "teroru" oprávněna tehdy, pokud:

1) Je splněna podmínka účelu (Purpose Condition), tzn. jde o realizaci základní povinnosti státu bránit občany před "terorem"

2) Je splněna podmínka relativní účinnosti (Relative Effectiveness Condition), tzn. alternativní jednání by vystavilo životy a blahobyt občanů většímu nebezpečí

3) Podmínka minimalizace vedlejších škod - která se zdá být na první pohled zcela v pořádku -- je třeba přísně chránit lidský život a důstojnost "minimalizováním všech vedlejších škod způsobených jednotlivcům, kteří nejsou přímo zapojeni do teroristických činů a aktivit" (by minimizing all collateral damage to individuals not directly involved in acts or activities of terror).

4) Podmínka přiměřenosti -- je třeba brát v úvahu bilanci mezi příspěvkem k obraně občanů a vedlejšími škodami, které obrana působí

5) Podmínka férovosti (neboli univerzalizovatelnosti) -- čin nebo aktivita mohou být univerzálně aplikovatelné, nezávisejí na unikátních a neopakovatelných okolnostech

K dalšímu podstatnému kroku dochází v rámci následujícího principu, totiž principu rozlišení (the Principle of Distinction). Zde se rozpracovává motiv obsažený již v principu sebeobrany -- že totiž vůči různým lidem má stát různé povinnosti, repektive přiznává jim různá práva.

Neobčané státu jsou rozděleni na čtyři skupiny: nezapojené do teroru a pod kontrolou státu, nezapojené do teroru a mimo kontrolu státu, osoby "nepřímo" zapojené do teroru a osoby přímo zapojené do teroristických aktivit. Toto rozlišení je ještě dále rafinováno, když osoby přímo zapojené do teroru jsou rozděleny celkem do devíti podskupin (což je z operačního hlediska jistě velmi praktické...). Proti taxativně vymezeným kategoriím specifikujícím přímé zapojení do teroru je ovšem "nepřímé zapojení" značně gumové. Spadají sem například osoby, které rozvíjejí a provozují finanční kanály, jež "nejsou klíčové pro teroristické činy nebo aktivity" (are not crucial to acts or activities of terror) nebo osoby, které jsou součástí politické, sociální nebo náboženské organizace, jejíž část se nějakým způsobem podílí na teroru, aniž jsou ony sami do teroru zapojeni.

Je vcelku zřejmé, že při troše snahy je možno do definice "osoby nepřímo zapojené do teroru" vměstnat prakticky kteréhokoliv Palestince, který je tak či onak závislý na svépomocných sítích v Gaze, nebo dokonce na zahraniční humanitární pomoci -- to ovšem znamená vlastně kteréhokoliv Palestince kromě osamělých poustevníků živících se sušenými kobylkami. Člověk tímto způsobem "nepřímo zapojený do teroru" je sice ještě stále zahrnut pod princip minimalizace vedlejších škod, jeho status však již byl hned natřikrát snížen -- poprvé, když byl odlišen od občana; podruhé, když byl odlišen od obyvatele území, které Izrael plně kontroluje; a konečně potřetí, když byl odlišen od osob "ani nepřímo" nezapojených do teroru. To se plně projevuje v dalším kroku, kdy se stanovuje "pořadník" nároků na ochranu:

1) minimální poškození životů občanů státu, kteří nejsou kombatanty

2) minimální poškození životů neobčanů pod kontrolou státu nezapojených do teroru

3) minimální poškození životů občanů státu, kteří jsou kombatanty, během bojových operací

4) minimální poškození životů neobčanů nezapojených do teroru, kteří nejsou pod efektivní kontrolou státu

5) minimální poškození životů neobčanů, kteří jsou nepřímo zapojeni do teroru

Teprve pak přirozeně nastupuje princip přiměřeného užití síly vůči osobám přímo zapojeným do teroristických aktivit. To celé ovšem v praxi znamená, že ochrana životů vlastních vojáků je v jakkékoliv - třeba i hypotetické - situaci "kdo s koho" VŽDY nadřazena ochraně životů civilní populace, která se nachází v prostoru bojových operací -- jinými slovy, tato populace není obecně chráněna mezinárodním právem, dokonce i když se ani "nepřímo nepodílí" na teroristických aktivitách. Je ovšem vcelku snadné kohokoliv z Palestinců v Gaze označit za osobu do teroru "nepřímo zapojenou", například kvůli tomu, že je odkázán na humanitární pomoc, jejíž rozdělování fakticky kontroluje Hamás. V tom případě ale už nestojí v žebříčku ochrany pouze o úroveň níže, ale dokonce hned o dvě. Základní rozlišení na kombatanty a nekombatanty obsažené v Ženevských úmluvách se tu rozpouští do velmi neostrého "clusteru" kategorií, který následně umožňuje značnou dávku libovůle -- ale zejména likviduje jasný imperativ vždy chránit životy nekombatantů. Jestliže se voják domnívá, že je ohrožen, jeho pocit ohrožení je z hlediska praktického rozhodování VŽDY důležitější než životy civilistů v zóně konfliktu -- nehledě na abstraktní zásadu minimalizace vedlejších škod. Situace, kdy odstřelovač zastřelí ženu se dvěma dětmi, protože špatně porozuměla příkazu a namísto vpravo se vydala vlevo, načež se jí lekl, je pak jen logickým důsledkem pravidel, v jejichž rámci je vojákům vtloukáno do hlavy, že jejich bezpečnost má v zóně bojových operací VŽDY přednost před ochranou civilistů. Použití dětí jako lidských štítů je jen další aplikací autoritativně posvěcené zásady.

Těch několik málo opravdu úspěšných protipovstaleckých operací v moderní době -- britská angažmá v Malajsii a Severním Irsku -- však vůbec nenasvědčuje tomu, že by priority stanovené Kašerem a Jadlinem mohly v praxi vůbec někdy vést k vítězství. Britům trvalo mnoho let, než Američanům v Iráku konečně vysvětlili, že ukončení války rovná se politické řešení, a politické řešení závisí na ochotě většinové populace dohodnout se s cizí mocností na podmínkách jejího odchodu. Taková ochota se ovšem prakticky nikdy nevyskytne tam, kde excesívní užití síly trvale ničí životy a majetek nezainteresovaných civilistů do té míry, že jim nakonec nezbývá, než se nějakým způsobem aktivně zapojit do bojů proti okupantovi. Nezbytnou podmínkou nalezení politického řešení je naopak zajištění bezpečnosti civilní populace v zóně konfliktu -- a to dokonce i za cenu rezignace na používání těžké výzbroje a akceptování ztrát mezi vlastním vojenským personálem. Izraelské bezpečnostní síly mají nepochybně dost inteligentních autorů, kteří by uvedené skutečnosti dovedli pochopit a vyvodit z nich příslušné závěry. Jestliže se tak v praxi dosud nestalo, pak z toho lze usuzovat na specifickou institucionální nebo kulturní bariéru, jejíž případné zkoumání však již přesahuje rámec tohoto textu.

Uzavřeme tedy: Kašerova a Jadlinova koncepce vtělená do oficiální izraelské armádní doktríny není nepřijatelná jen z hlediska mezinárodně uznávané hodnotové racionality (Ženevských úmluv); dokonce i z hlediska racionality účelové je zaručeným receptem na katastrofu. Ve svých důsledcích totiž nemůže vést k jinému výsledku než k nekonečnému prodlužování války, kterou Izrael v dlouhodobém horizontu nedokáže vyhrát.

                 
Obsah vydání       24. 3. 2009
24. 3. 2009 Topolánkova vláda padla
24. 3. 2009 BBC: Čeští poslanci donutili vládu k rezignaci
24. 3. 2009 Daily Telegraph: Česká vláda obětí finanční krize
24. 3. 2009 Konečně sami... Ladislav  Žák
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Špatná vláda, mizerná demokracie Václav  Novotný
24. 3. 2009 Americká vláda se pokusila umlčet Binyama Mohameda příslibem, že ho pustí
24. 3. 2009 K teorii mezní zlodějny Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Po zveřejnění zpráv o oživení amerického trhu realit globální trhy výrazně stouply
24. 3. 2009 "Starý" a "mladý" pohled na současnou Českou republiku David  McCallum
24. 3. 2009 An "old" and a "young" view of the contemporary Czech Republic David  McCallum
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
24. 3. 2009 Všeho mnoho škodí... Ladislav  Žák
24. 3. 2009 Mezinárodní komise konstatuje, že Gruzie byla agresorem
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
24. 3. 2009 Co dál? Jan  Smolák
24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?
24. 3. 2009 Vloni vykonáno 2 390 poprav, 72 procent lidí popravila Čína
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
24. 3. 2009 Pár nechtěných medializačních kouzel těchto dnů Miloš  Dokulil
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty   
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"   
18. 3. 2009 Proč je Avigdor Lieberman tím nejhorším, co se mohlo stát Blízkému východu   
16. 3. 2009 Nesmyslné utrpení? Petr  Schnur
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"   
7. 3. 2009 Izrael anektuje východní Jeruzalém, varuje Evropská unie   
7. 3. 2009 Nové americko-syrské rozhovory byly "velmi konstruktivní"   
3. 3. 2009 Izrael možná bude souzen za válečné zločiny v Gaze   
3. 3. 2009 Izraelská vláda sklidila kritiku za protiraketovou obranu   
2. 3. 2009 Izrael plánuje na západním břehu Jordánu výstavbu 73 300 nových domů   
26. 2. 2009 Ehud Barak: Je nejvyšší čas zastavit íránský jaderný program   
23. 2. 2009 Amnesty International požaduje embargo na dodávky zbraní do Izraele   
19. 2. 2009 Místo levice je v ulicích   
17. 2. 2009 Cesta k etnicky čistému Izraelu