30. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 6. 2008

Jak funguje Ústavní soud

Reakce na článek Stanislava A. Hoška "Špička českého neoliberálního ledovce"

Ve svém příspěvku se Stanislav A. Hošek s chutí zakousl do Ústavního soudu. ÚS není podle něj skutečným soudem a navíc je onou špičkou, zmíněnou v nadpisu. Dovolte mi přihodit i na opačnou misku vah.

Autor je mluvčím Ústavního soudu ČR.

"Nejtragičtějším důsledkem pojetí, v němž je instituce dozoru nad ústavou považována za soud, je zakotveno v samotném zákoně o ÚS. Ten mu dává ve světě neobvyklé pravomoci. Může totiž přímo rušit právní normy, ba dokonce jenom jejich některé části. Čímž se automaticky stává mocí nadřízenou jak moci zákonodárné, tak moci výkonné. Což je ze samé podstaty parlamentní demokracie fakticky protiústavní, nebo minimálně neústavní. V každém případě ale doslova perverzitou demokracie. Nad zákonodárnou mocí přece nemůže být ještě nějaká vyšší moc. Dokonce ani božská ne. To snad uznají i nábožensky založení občané. Má-li být instituce ÚS ČR opravdovou součástí demokratického systému, pak nesmí být ničím víc, než kontrolním orgánem moci zákonodárné a výkonné. Může z toho titulu obě pouze upozorňovat na to, že to či ono její konkrétní pravidlo odporuje ústavě a nanejvýše by měla mít oprávnění nařídit pozastavení jeho plnění a určit lhůtu pro vypracování pravidla nového."

Bez ústavního soudnictví se demokracie neobjde. Často citovaný výrok Hanse Kelsena "Ústava, která nezavedla Ústavní soud ke zrušení neústavních aktů, je světlem, které nesvítí" nemusíme chápat tak, že státy, které nezřídily přímo instituci takto pojmenovanou, mají zhasnuto. Pravomoci obdobné ústavním soudům mají třeba nejvyšší soudy Mexika nebo USA.

Pokud se rozhlédneme po Evropě, všimneme si, že ústavní soudy byly zavedeny v zemích, které mají zkušenosti s totalitou. Bývalý východní blok, Španělsko, Německo, zkrátka země, které jednoho dne stály před obrovským úkolem: reformovat totalitní justici a exekutivu.

Představte si, že to máte zařídit právě Vy. Co uděláte? Propustíte všechny soudce, policisty, státní zástupce, správní úředníky, a nahradíte je...kým vlastně? Čerstvými absolventy? Nebo zřídíte speciální soud, který na ně bude dohlížet, a jehož zbraní bude zejména morální kredit soudců a Ústava. Pokud by ovšem taková instituce mohla pouze upozorňovat, případně pozastavovat, jak navrhuje Stanislav A. Hošek, měla by na chod justice a zákonodárství zhruba stejný vliv jako harmonika na globální oteplování.

Možnost rušení protiústavních zákonů ústavním soudem není světově ojedinělým, nadstandardním výdobytkem sametové revoluce, ale nutností. Všechny demokracie se musí v základu vybavit systémem brzd a vyvážení, aby mohly alespoň jakžtak fungovat a neotravovaly lidi nad přípustnou míru. Pravomoc Ústavního soudu rušit problematické podústavní normy je účinnou brzdou proti působení tzv. železného zákona oligarchizace. Jediná pojistka pro případ, že nám Parlament zvlčí a začne chrlit třeba normy nepřiměřeně zvýhodňující jednu skupinu občanů. Což může být zdrojem pramalé oblíbenosti ÚS mezi politiky.

"ÚS nejenže není obecným soudem, on není vůbec žádným soudem. Je nejvyšší institucí dohledu nad ústavností a nic víc. Náplní jeho činnosti je tedy posuzovat a vynášet rozhodnutí o tom, zda ten či onen právní akt, ať již z dílny zákonodárců či exekutivy všech stupňů, neodporuje Ústavě ČR."

Naprostá většina agendy Ústavního soudu ČR spočívá v rozhodování o individuálních ústavních stížnostech. Tato řízení jsou obdobou rozhodování na obecných soudech - jsou zde soudci, účastníci, svědkové a na závěr rozhodnutí. I zde platí Občanský soudní řád (i když jen subsidiárně). Kromě právních aktů z dílny zákonodárců a exekutivy, jak uvádí S. A. Hošek, posuzuje ústavní soud také - a to zejména - předchozí rozhodování soudů.

Diskuse o tom, zda Ústavní soud je soudem v pravém slova smyslu, byla vedena v oblasti teorie ústavního práva v každé zemi, která tuto instituci má, a to zejména tam, kde ústavní soud nerozhoduje o individuálních stížnostech. (Tak tomu bylo u nás za první republiky, dnes třeba na Ukrajině). Dospělo se v ní nakonec ke všeobecné shodě o tom, že svou povahou jde skutečně o soud, byť je organizován jinak než obecné soudy. Některé argumenty jsou pádné, vycházející ze systémových a historických zkoumání, nad jinými se můžeme škrábat ve vousech (jde o soud, protože se to JMENUJE soud), nicméně závěr je následující: Ústavní soud je jednostupňovým soudním orgánem ochrany ústavnosti. Co jiného by to mělo být? Správní orgán to již z definice být nemůže.

Právě jednostupňovost Ústavního soudu, tedy nemožnost odvolání proti jeho rozhodnutí, je klíčem k možnosti, kterou S. A. Hošek kritizuje: soudce, který s rozhodnutím většiny nesouhlasí, může své odlišné stanovisko připojit k textu nálezu.

Soudce totiž, stejně jako (doufejme) většina lidí, má něco jako svědomí. Může se stát, že jeho soud či přímo jeho senát vydá rozhodnutí, které je právě pro jeho lidské nebo profesní svědomí těžko přijatelné. Soudce obecného soudu hlasuje tedy proti a může doufat, že soud vyšší instance sporné rozhodnutí zruší, nebo jej minimálně znovu a důkladně přezkoumá. Ústavní soudce v nic takového doufat nemůže. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Proto, má-li si uchovat integritu, přidá ústavní soudce svůj názor za rozhodnutí svých kolegů.

Druhý důvod existence odlišných stanovisek před ÚS možná někomu zježí vlasy, nicméně je velmi reálný. Je nutné si uvědomit, že judikatura není neměnná. Strnulá, zkamenělá judikatura, která by nebrala v úvahu sociální a ekonomický vývoj ve společnosti, by se stala monstrem strašícím na hradbách práva, jak se to stávalo a stává v despociích a totalitách. Otevřenost judikatury ovšem neznamená svévolné rozhodování bez ohledu na předchozí činnost jiných soudů. Vždy vede k vyšší, nikoliv nižší míře svobody a práv lidí. A právě při změnách judikatury se často uplatní starší odlišná stanoviska jako zdroje právní argumentace, bývají citována a bývá na ně odkazováno. Bez existence institutu odlišného stanoviska by byl Ústavní soud ochuzen o účinný a prospěšný nástroj.

"Soudy navíc nejsou nějaké demokratické spolky, kde rozhoduje většina. Soud hledá právo, které nemůže některý z jeho členů zpochybňovat."

Ale soudy JSOU demokratické spolky, kde rozhoduje většina. K čemu by jinak byly senáty? Právo pochopitelně není a nemůže být vždy právem většiny. To už jsme tu měli a nedopadlo to dobře. Nicméně při posuzování právních otázek se vždy budou názory lišit. Právní normy nikdy nepostihnou život v celé jeho šíři a složitosti, v opačném případě by místo soudů stačilo zavést počítačové terminály, do nichž jedním koncem strčíte svůj problém, a z druhého vypadne dokonale spravedlivý rozsudek. Mezi právní normou a realitou stojí osoba soudce, individualita. Ta však opět není samospasitelnou zárukou spravedlnosti. To by totiž opět stačilo místo soudů zavést výherní automaty, neboť rozhodnutí by mohla být zcela nepředvídatelná. Finta je znovu v rovnováze, ve vyvážení vlivu morálně volních vlastností konkrétního soudce a předvídatelnosti psaných norem. Jde o velmi jemný mechanismus, který není zřejmý na první pohled a je třeba jej neustále obnovovat. Tam, kde se názory soudců liší, rozhoduje většina. Jinak to zařídit nelze. Aspoň pokud si chceme hrát na demokracii.

Demokratické rozhodování je pomalé, někdy nepřesvědčivé, podle výzkumů navíc kolektivní rozhodování tíhne k extrémům (nenechte rodinnou radu rozhodovat o svých záležitostech!). To vše vyvolává oprávněné stížnosti. Jenže nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. Autokratické rozhodování je ještě mnohem horší. Prvotní úvaha velí jmenovat soudcem jediného člověka, který všude byl, všemu rozumí a od všeho má klíče (nebo alespoň moc) a proti jehož rozhodnutím nemůže soudný člověk ničeho namítat. Tak byla justice organizována dlouhá staletí. Bylo to nepružné, netransparentní a navíc nespravedlivé. Ještě víc než dnes.

Na demokratické justici je geniální jedna věc: i když vždy existuje možnost zkorumpovat jednotlivce nebo skupinu, nelze zkorumpovat justici jako celek. Je to vyloučeno. Neexistuje a nemůže existovat dostatečně mocná lobbistická skupina, byť i s přímým vlivem na vedoucí soudní činitele, která by tu zdánlivě neproduktivní a byrokratickou soudní mašinérii nasměrovala ve svůj prospěch.

"Pokud by instituce dozoru nad ústavností byla opravdovým soudem, jak její název v ČR zní, pak by musel dodržovat minimálně dvě zásady, které platí u každého obecného soudu bez výjimky. Za prvé by své nálezy musela vynášet bezrozporně. Nebo snad někde ve světě existuje soudní instance, jejíž tribunál vynese rozsudek a několik jeho členů následně v písemné formě vyjádří nesouhlas s rozsudkem? V zemích, kde soudy vynáší hrdelní rozsudky, by to vyznívalo obzvláště pikantně. Za druhé by měla ctít zásadu "jakékoliv pochybnosti vždy ve prospěch obžalovaného", v tomto případě stěžovatele na neústavnost."

Bezrozpornost rozhodnutí spočívá v tom, že není rozporu mezi výrokem a odůvodněním, případně mezi jednotlivými částmi odůvodnění. K rozpornému rozhodnutí by došlo také třeba tehdy, pokud by si disentující soudce vydal jménem soudu své vlastní, zcela opačné rozhodnutí. Existuje-li jediné, vnitřně bezrozporné rozhodnutí, nelze mluvit o porušení této zásady, byť by i bylo v závěru okrášleno odlišnými stanovisky.

Zásada "in dubio pro reo" se samozřejmě u Ústavního soudu uplatňuje. Třeba tam, kde obecné soudy vynesly výrok o vině přesto, že důkazy byly zcela nedostatečné. Před Ústavním soudem však nikdo není v pozici "obžalovaného". Máme tu stěžovatele, tj. toho, kdo namítá, že byla porušena ústavnost; na straně opačné je rozhodnutí, jímž k tvrzenému porušení ústavnosti mělo dojít. V obecnějším slova smyslu pak ÚS uplatňuje zásadu zdrženlivosti a minimalizace svých zásahů. Kdyby při pouhé pochybnosti měl být hned zákon zrušen, zůstali bychom zřejmě zcela bez zákonů. Každý zákon je abstrakcí a každý může být vyložen protiústavně.

"ÚS je ale pouze špičkou celého ledovce hypertrofovaného liberalismu, který naši zem postihl."

Kéž by to tak bylo. To je zajímavé; já osobně mám z naší republiky dojem zcela opačný. Trocha toho hypertrofovaného liberalismu by mohla být dobrou náplastí na nastupující řád utahovaných šroubů. (Z předchozích článků pana Hoška mi však vyplynulo, že pro něj má slovo liberalismus, neřkuli neoliberalismus, jiný význam než pro mě. Pokud je jím myšleno ničím neomezované působení neviditelné tržní ruky, pak pro něj vskutku nemám o mnoho více sympatií než pan Hošek.)

Na závěr chci podotknout, abych se vyhnul osudu kolegy mluvčího České televize, když se pokusil polemizovat na BL: tento příspěvek píšu pouze svým jménem, ve svém volném čase a nedostanu za něj od nikoho ani korunu. (A jen doufám, že nedodáte - a podle toho to taky vypadá :-)

                 
Obsah vydání       30. 5. 2008
1. 6. 2008 Tamáš a Bednář ukončí hladovku Jan  Čulík
1. 6. 2008 Tamáš: Paní Parkanová nechť raději zpívá písničky
31. 5. 2008 Tamáš píše Klausovi a Schwarzenbergovi
1. 6. 2008 Jak funguje Ústavní soud Michal  Spáčil
1. 6. 2008 Ještě že máme své vykladače (vykradače) ústavy
30. 5. 2008 Zrušte Klausovo veto a přijměte zákon proti diskriminaci
31. 5. 2008 Splašený pravičák Zvěřina
31. 5. 2008 Proč jsou lidi otráveni politikou
1. 6. 2008 Terapeutická role internetové žurnalistiky - Stačí to? Martin  Škapík
31. 5. 2008 Do třiceti let bude memorování zbytečné
30. 5. 2008 Britský premiér Gordon Brown telefonuje domů voličům
31. 5. 2008 Ne základnám: Sociální demokraté dluží jasné slovo
31. 5. 2008 Stávky a protesty ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Itálii, v Británii a v Bulharsku
30. 5. 2008 Britská vláda zveřejnila akční plán na pomoc "energeticky chudým" občanům
30. 5. 2008 Proč je Tomáš Chalupa mimo civilizaci Darina  Martykánová
30. 5. 2008 Kolektivní vina, jak ji uplatňuje Izrael Štěpán  Steiger
30. 5. 2008 Jak probíhá hladovka Jan  Burian
30. 5. 2008 Radar v Brdech: Hlas prostého občana, obsluhujícího v minulosti SS-23
30. 5. 2008 Jsou důležitější jiná témata než americký radar Boris  Cvek
30. 5. 2008 Útěcha z propagandy Karel  Dolejší
31. 5. 2008 Důležitá témata jsou jasná Jindřich  Kalous
31. 5. 2008 Věnujte se intenzivně jiným, důležitějším tématům
31. 5. 2008 Nejsou důležitější témata než americký radar
30. 5. 2008 Lžete si do vlastních myšlenek Bohumil  Kartous
29. 5. 2008 Rejžek, Zvěřina a ohavný cynismus na stránkách LN Daniel  Veselý
30. 5. 2008 Dr. Galén
30. 5. 2008 Očerňovačům Karel  Dolejší
30. 5. 2008 Jsem v klubku hadů! František  Řezáč
30. 5. 2008 Názor prostého občana na hladovku hnutí "Nenásilí"
30. 5. 2008 Šťastní Češi, šťastný svět, neboli Děs a radost nad projevem pana Chalupy Uwe  Ladwig
30. 5. 2008 Vaše protiamerická kampaň dokazuje, že nejste nezávislí
30. 5. 2008 Michael  Marčák
29. 5. 2008 Modrá diktatura Jakub  Rolčík
30. 5. 2008 Michael  Marčák
30. 5. 2008 Americký radar nám položí svět k nohám (anebo vzhůru nohama) Jiří  Tutter
30. 5. 2008 Aktuálně: Kde skončí americké rakety? USA jednají s Litvou
30. 5. 2008 Globe and Mail: Rostoucí cena ropy vymazala tři dekády odstraňování obchodních bariér
30. 5. 2008 Nejen pražská doprava -- pod Bémovým vedením k "lepším zítřkům"?
30. 5. 2008 Dôstojníka USA obvinili z klamstva v prípade masakry v irackej Hadíse
30. 5. 2008 Špička českého neoliberálního ledovce Stanislav A. Hošek
30. 5. 2008 Sarkozy zahájil východní ofenzívu Josef  Brož
30. 5. 2008 Postup ODS mi připomíná stalinské praktiky padesátých let
29. 5. 2008 Vrcholek kóty 718 nikdo neodlesňuje. Ani okolí. Jan  Rovenský
30. 5. 2008 Kopec plešatějící hrůzou Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu
30. 5. 2008 Český červený kříž odmítá bojkot dárců krve
30. 5. 2008 Rozklad
30. 5. 2008 Daruj krev, posílíš kapitalismus Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Tony Blair chce strávit zbytek svého života podporou porozumění mezi náboženstvími
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
30. 5. 2008 Deník AHA: "Všechny fotografie, které Paroubka rozčílily"
30. 5. 2008 Recidiva moci jako recidiva normalizačního přístupu k televiznímu dokumentu Bořivoj  Horský
30. 5. 2008 Hlavu vzhůru, nebo vám ji useknou! Jaroslava  Richterová
29. 5. 2008 Metrosexuální kulturní revoluce Bohumil  Kartous
29. 5. 2008 Vědci by měli mluvit pravdu. Stačí, že lžou politici. Jan  Keller
29. 5. 2008 "Nezávislost" ústavních soudců aneb nejsou lidi...
29. 5. 2008 Poplatková megadrzost eBanky
29. 5. 2008 Nemocnice v Anglii přinuceny začít zveřejňovat data o úmrtnosti pacientů
29. 5. 2008 200 miliard v českém zdravotnictví: Kam dojdeme po modré... Robert  Bartoš
29. 5. 2008 Motorem americké zahraniční politiky je americká ctižádostivost a idealismus
29. 5. 2008 Deus bellum ex machina: K roli technologií v moderním válčení Karel  Dolejší
29. 5. 2008 Útoky z 11. září přinesly bin Ladinovým i Saúdské Arábii obrovské zisky
29. 5. 2008 Dvě otázky položené výstavou documenta aneb Umění a veřejný prostor u nás a v Německu Tomáš  Samek
28. 5. 2008 109 zemí světa zakáže kazetové bomby
28. 5. 2008 Finanční arbitr České republiky: Zákazník je v českých bankách platbami ze zahraničí skutečně ohrožen Jan  Čulík
31. 5. 2008 Projevy z konference ČSSD
31. 5. 2008 Chceme společnost solidárnější. Společnost, ve které má každý právo na svou šanci a příležitost. Jiří  Paroubek
31. 5. 2008 Čurdová -- Chovej se ke svým rodičům tak jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti Anna  Čurdová
31. 5. 2008 Bohuslav Sobotka -- Nebudeme zvyšovat daně Bohuslav  Sobotka
31. 5. 2008 Jeroným Tejc -- Zpět důvěru justici Jeroným  Tejc
31. 5. 2008 Michal Hašek -- Zajištěná rodina Michal  Hašek
31. 5. 2008 Jiří Havel -- Školství bez bariér Jiří  Havel
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008