19. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Mirek Vodrážka
19. 6. 2007

Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule

Filosofická ale i umělecká kritika rozvinula v posledních desetiletí myšlenky, které otřásly představou o neutralitě subjektu a možností zcela nezainteresovaného a objektivního psaní. Proto otevřené přihlášení se k diskursům jako je gender studies nebo feminismus bylo i reakcí na intelektuální pokrytectví těch zastánců, kteří pod pláštíkem přísné vědeckosti a empirismu maskovali svou ideologičnost.

Tato kritika však nebyla plodem nějakého bezbřehého relativismu, ale naopak byla vedena snahou hledat jiné vnitřní diskursivní hranice pro každé "motivované" psaní. Například mezi novinářským psaním, které pouze otevřeně přiznává svou ideovou zabarvenost a propagandistickým žurnalistickým věrozvěstováním.

Jestliže bude například fotbalový nadšenec blouznivě tvrdit, že jeho tým vyhraje vysoko nad favorizovaným soupeřem, je to naprosto legitimní. Pakliže ale podobný postoj nebo tvrzení vyjde z pera sportovního novináře je to důkaz o ztrátě diskursivních hranic. Obdobně když novinář/ka, byť ve formátu komentáře bude v souvislosti s mechanismy moci tvrdit, že "Kateřina Jacques se politikou semlít nenechá", je to ilustrativní příklad abdikace na kriticky motivovaný novinářský diskurs, protože dominantním znakem takového psaní se stává apologetické věštění z křišťálové koule nebo zbožná politicko-genderová víra.

Otevřená a riskantní budoucnost je totiž nahrazena deterministickou vírou v nikdy nepodléhající morálně-politické kvality. Právě nereálné představy a očekávaní často předem pokládají v chaotickém mlýně politiky ženy na lopatky genderového stavu jakési politicky chytré horákyně, která byť se otáčí na kole moci - s mocí samotnou si nikdy nezadá...

Pokud redakce navíc zmíněný titulek doprovodí obrázkem političky, který vychází nikoliv z vlastní redakční, ale z marketingové dílny public relations, ve kterých se všichni politici musí programově usmívat a tvářit jak v reklamě na zubní pastu, potom můžeme hovořit přímo o podvýživě novinářského diskursu. A jen milovníci paradoxů pak mohou filosofovat na tím, jak to vlastně agentura myslela, když si do svého vínku vložila heslo "vidíme svět jinak".

Novinářské fangličkářství je smutná záležitost, a bohužel potřebuje vždy patřičný časový odstup, aby byla nahlédnuta i samotnými aktéry. Mnohý významný český novinář (jako například Ondřej Neff, který v 90. letech držel pevně v novinářské pravici mediální prapor Klausovy reformní politiky), by o svém krédu mohl vyprávět mnohé.

Když jsem letos ve dvou textech publikovaných na Gitě kriticky reflektoval i některé dílčí postoje a výroky Kateřiny Jacques, byl jsem motivován faktem, že je to jedna z mála političek, která se programově inspiruje genderovým diskursem, a právě proto je pro feministickou a genderovou kritiku podnětnější než většina českých žen v politice pevně spoutaných s předsudky, stereotypy svého pohlaví a absencí feministického myšlení. Byl jsem si samozřejmě vědom, že tato kritika jí nemusí být ani osobně ani politicky příjemná, na druhé straně by mohla být pro ni podnětná z hlediska diskursu, který oba - byť každý z různých pozic - akceptujeme.

Jestliže jsem v prvním textu vyjádřil kritický poznatek vzhledem k jejím naivním "havlovským" názorům, že vstupem do politiky si člověk nezadá s mocí a připomněl jsem vnitřní tragédii Václava Havla, který se právě se svým dogmatickým moralismem a za pomoci intelektuálního narcismu dopracoval až k cynické politické manipulaci, pak jsem chtěl jen jiným způsobem říct, že ženy v politice nemusí nutně opakovat chyby svých politických kolegů - mužů, byť by to byly tak významné, ale zároveň vnitřně tragické a rozporuplné polistopadové postavy jako Václav Havel.

LINIE BANALIZACE: BEZVÝZNAMNOST A ZNEOSOBNĚNÍ

Nakonec... kdo dnes vlastně ještě ví jaké byly názory a postoje Václava Havla před listopadem roku 1989 a po něm? A že to byl sám Václav Havel, který ještě jako disident důsledně antagonisticky zdůrazňoval, že kdyby vstoupil do politiky, že by se zpronevěřil sám sobě a dostal by se do schizofrenní situace. Má smysl si dnes ještě vůbec připomínat, že podle jeho tehdejších názorů je úkolem politika skutečnost měnit, zatím intelektuál slouží pravdě? A co způsobilo, že po roce 89 začal naopak tvrdit, že intelektuálové se nemohou vylhávat ze své zodpovědnosti a musí vstupovat do politiky? Pokud všude prosakuje diskurs banalizace je možné se divit, že nikdo si příliš nepovšiml rozporu, že po listopadu 1989 se konjukturalisticky obrátil na intelektuálním obrtlíku a navíc (a to je podstatné) začal neustále zdůrazňovat, že zůstal sám sebou?

Apologetické novinářské články na adresu politiků/ček proto považuji spíše za medvědí službu, protože snažit se propagovat například naivní morální ambice je ke škodě nejen samotné politické osoby, ale celé politické kultury, neboť nejde jen o osobní projev žurnalistické nesoudnosti, ale především o diskursivní banalizaci moci.

Právě problém banalizace se u Andrei Cerqueirové dostává do popředí v jejím textu nazvaném "Nespravedlivě pochopená teorie".

Obecně se proces banalizace vyznačuje dvěma hlavními liniemi: vyúsťuje k bezvýznamnosti a zneosobňuje.

Výše uvedený text se vyznačuje kupříkladu distancí (nikoliv však kritikou!) vůči všem teoriím (tedy i feministickým, genderovým a jiným) a opírá se banálním tvrzení, že žádná teorie není "stoprocetní".

Vskutku: lze něco namítnou proti tomu, že teorie pokulhávají a že život je bohatší nebo že teorie nejsou stoprocentní...? Snad jen to, že milovníci banalizace ještě nevyrostli z plenek přeludu dokonalého světa - a proto považují nejrůznější teorie za cosi nepřirozeného, co ohrožuje banální a anonymní jednotu světa.

Na banalizaci je ale důležité, jak dokáže zbezvýznamnit jakýkoliv problém. Každou věc totiž sama postaví do takového světla, že v něm rychle ztrácí svou opodstatněnost a jasné kontury. Banalizace ubírá všemu nejen inspirativní záhadnost, ale i podnětnost - schopnost vyvolávat otázky. Kde vládne mediální věštění z křišťálové koule není třeba zkoumat diference jak hovoří rozdílně v politice muž nebo žena, stejně tak není třeba zkoumat politický verbalismus a absenci politické performativnosti.

Ve světle banalizace pohasne každý problém, protože kdykoliv můžeme cokoliv zpochybnit banálním tvrzením, že nic není v životě "stoprocetní" a zabouchnout tak dveře k hlubší diskusi. Ve světle této banálnosti pohasíná i hvězdnost teorie relativity, protože tu dnes ohrožují například její vlastní předpoklady související s rychlostí světla. Stejně tak můžeme zbezvýznamnit i jakoukoliv morální osobnost o níž lze obdobně banálně konstatovat, že není prostě "stoprocetní". A je to.

Diskurs banalizace však nepožírá svět jen z jedné strany, ale z nejrůznějších stran.

Pakliže se například na jedné straně zpochybní genderová nebo feministická teorie z důvodů, že není "stoprocetní" (aniž by se s ní "teoreticky" vůbec polemizovalo), z druhé strany se zároveň zbanalizuje tvrzením, že "trochu ale na ní něco je". Obě tvrzení se však deklarují v řádu bezvýznamnosti.

BANALIZACE REALITY - POKRAČOVÁNÍ METAFYZICKÉ ZÁPADNÍ TRADICE

Je-li banalizace diskursem, pak i ona má své velké a malé filosofické pojmy, teorie a koncepty. Například podle Andrei Cerqueirové se různými teoriemi nemusíme příliš zabývat (byť je interní redaktorkou genderové agentury!?), protože apriori pokulhávají za "realitou", "životem" a jeho "praktičností". Tato konceptualizace světa má nepochybně svou svůdnou intelektuální atraktivitu, protože klíčovým pojmem se stává zbanalizovaně bezbřehý "život".

Co je však ona tolik proklamovaná "realita" nebo horoucně vyzdvihovaná "praktičnost"? Není zdůrazňování reality a realismu jen maskou bezteoretičnosti, kterou na sebe bere diskurs banalizace, který sám používá nejrůznější teoretické ontologické koncepty jako je například tautalogický realismus v němž všechny věci jsou prostě takové jaké jsou?

Kritické myšlení se vždy snaží čelit různým formám všudyvládnoucí banálnosti. Kant se postavil proti populárnosti teorie "zdravému rozumu" - ke kterému se i v současnosti často odvolávají mnozí čeští politici. Masaryk se snažil vysvětlit, že všeobecné opovržení nad filosofováním a teoretizováním je samo často zapleteno do banálního filosofování, neboť i člověk, která odmítá jakékoliv teoretizovaní v duchu hesla "žít a užít", jen vyhání hédonistického čerta hédonistickým belzebubem. Heidegger reflektoval určitý rys neosobní banalizace v kontextu hojně užívaného jazykového obratu "ono se" říká.

Dnes diskurs banálnosti určují především média, tedy i novináři, kteří vnucují nejen politikům, ale všem lidem specifický jazyk - například jak se o věcech má hovořit. Všechno složité a tedy "teoretické" je vytěsněno v duchu mediální teze "nebudeme přeci diváka nebo čtenáře zatěžovat nějakým teoretizováním".

Předsudek, že "pravý život" se odehrává někde jindy (nejlépe v médiích nebo myšlenkových konceptech apologetů banálního realismu), je jakoby vždy dostatečný k tomu, aby se různé problémy banalizovaně zahalily do hávu věčného mlčení nebo byly vyřazeny z mediálního multiplexu.

Filosofické poselství banalizace je programově prosté: nikdo se nemusí zabývat nějakými "teoriemi", protože život sám nám ve své "praktičnosti" poskytuje odpovědi na všechny důležité otázky.

Diskurs banalizace na kterém parazitují především média si často vystačí jen reklamním sloganem na život, který je "takový jaký prostě je" - tedy se světem objektivistických sil "života" v němž není příliš místo na nějaké zkoumání nebo kritiku vlastních předpokladů a tudíž na nějaké "teoretizování". Že je však tento realismus pouze pokračováním určité metafyzické západní tradice jejíž život v médiích prodlužují její dnešní nevědomý mediální zastánci, to nikomu z nich samozřejmě nemůže přijít na mysl. Protože tito lidé se domnívají, že mají vše jakoby přímo z první "reálné" a "praktické" ruky samotného Života.

Každá takto preferovaná "realita" a "praktično" je však navzdory všem puristickým předpokladům "znečištěná" nejrůznější filosofií, konceptualizací a symbolickými formami, které - jak zdůrazňuje v souvislostí s banalizací zla Hannah Arendtová - se vyznačují používáním klišé a frází, přidržováním se konvenčních, standardních způsobů vyjádření a chování, protože to vše má společensky uznávanou funkci: "Tak jsme chráněny před skutečností, tj. před oním nárokem na pozornost, kterou od našeho myšlení vyžadují veškeré události už prostě proto, že se dějí."

Není ale právě tento "nárok na pozornost" předpokladem i feministické kritiky? Není zapotřebí si všímat nejrůznějších genderových událostí, za kterými se v režimu banalizace většinou okamžitě uzavírá událostní hladina, takže jsou běžně vnímány jakoby by se nikdy nestaly a vůbec neexistovaly?

JAZYK BANALIZACE

90. léta jsou plna mediálních příkladů, které dokazují, že je možno se nepříjemných feministických otázek zbavovat povětšinou zcela banálně. Každodenní součástí diskursu banalizace je i skutečnost, že politici mluví a většinou nic neříkají. Například na místo jednoznačně kriticky formulovaného odsouzení rasismu se používají banální odsudky typu "to je sprostota". Tato banalizace má ale i své politické a mediální výhody, protože je obecně nezavazující.

Zatímco hypotetický program proti sprostotě je nepolitický a nezavazující - protože se týká de facto všeho a vlastně ničeho - naopak program proti rasismu a xenofobii je vždy explicitně politicky zavazující a implikující. Banální moralizovaní je tudíž vždy víc atraktivní, protože problémy neukazuje v jejich ostrosti a konkrétnosti, ale naopak v neurčitosti, která nikoho nemůže vzít takříkajíc za slovo. Banalizace je výhodná pro všechny: politik u veřejnosti slovy o sprostotě vždy zaboduje, ale zároveň k ničemu nikoho závazně nevyzve. Media rozčeří veřejnou hladinu informačním plácnutím do vody a do sebe ponořený občan zůstane nadále spokojeně politicky anestetizován.

V diskursu banalizace tak existuje vnitřní shoda mezi tím, co společnost a média očekávají od politiků. Apolitický jazyk je právě jednou z konsensuálních věcí, protože v něm se mohou jakékoliv příběhy podávat jako obyčejné "sprosťárny" nebo jako "chování slona v porcelánu". Takže v zásadě není rozdílu mezi pavlačovým sousedským opileckým nadáváním a xenofobní řečí vysoce postaveného politika. Rasistické výroky tak získávají banální punc nevychovanosti nebo hospodské hrubosti nikoliv však pečeť společensky nebezpečného diskursu. V banálním myšlení je zároveň každému všechno jakoby jasné a neproblematické. Tak hovoří i novinářka Andrea Cerqueirová podle níž jsou vyjádření Kateřiny Jacques ve vztahu J. Čunkovi "dostatečně jasná a srozumitelná vyjádření". Na adresu rasisticky jednacího a smýšlejícího politika podle ní stačí říct, že se chová jako "slon v porcelánu" nebo "je to sprostota, je to strašný", a každý přece ví o co jde. Tato banalizace však zakrývá jednu důležitou otázku: je takovéto vyjádření veřejnéh činitele/ky vůbec politické? A když je to tak "strašný" jaké jsou politické implikace? Ukazuje se, že vážným problémem není ani tak potenciální korupční jednání Jiřího Čunka, ale především určitá politická kultura.

Důsledkem diskursu banalizace je nakonec to, že se člověk stále víc podřizuje bezmyšlenkovitosti a bezobsažnosti nejrůznějších rutinních obratů, klišé a frází, takže je schopen bez mrknutí oka formulovat i takovouto větu: "Netroufám si jednoznačně říci, zda záměrně, ale opět (jako v textu, který byl publikován začátkem letošního roku) si vzal na paškál předsedkyni poslaneckého klubu SZ Kateřinu Jacques..."

Jestliže jsem se pokusil konfrontovat některé výroky Kateřiny Jacques s feministickými a genderovými "teoriemi", pak jsem tak mohl asi sotva učinit "nezáměrně" - byť to nemá nic společného s nějakým "paškálem". Skutečnost, že tato věta nedává smysl však není v rozporu s předpokladem diskursu banalizace, kde jde právě o to, aby věci jasný smysl nedávaly, respektive..., aby umožňovaly i takovou absurdní představu, že feministická kritika je možná i v somnambulním stavu.

Právě ale proto - jak podnětně říká feministka Germaine Greer - musí být klíčovým faktorem strategie každého osvobození nejdříve snaha "demaskovat situaci" - a aktualizovaně řečeno - i takovou, která by se jevila jako zcela banální...

autor je externím redaktorem tiskové agentury gitA

                 
Obsah vydání       19. 6. 2007
19. 6. 2007 Česká republika podporuje právo Íránu na jadernou energii
19. 6. 2007 Reuters: Írán tvrdí, že Rusko nepovolí Americe, aby použila radaru v Ázerbajdžánu
19. 6. 2007 Planeta Země je přímo ohrožena bezprostředním nebezpečím
19. 6. 2007 Seriál Fabiana Golga o "korupci v deníku Metro" Jan  Čulík
19. 6. 2007 Protiraketová základna -- a české zájmy Josef  Pokštefl
19. 6. 2007 Naše pořady byly nevyvážené, usoudila interní analýza společnosti BBC
19. 6. 2007 Čína chce koupit všech šest evropských továren společnosti Airbus
19. 6. 2007 Přeháňka Jana  Štroblová
19. 6. 2007 "Omyly, hlouposti a vyložené nesmysly" v Britských listech
19. 6. 2007 Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule Mirek  Vodrážka
19. 6. 2007 Dojem z přednášky profesora Migranjana Zdeněk  Vopat
19. 6. 2007 Osobní kariéra versus veřejný zájem, ohýbání práva a chlap "bez gulí" Zdeněk  Jemelík
19. 6. 2007 Kubice, Štětina, Čunek, aneb čeho se ještě musíme dožít? Stanislav  Křeček
19. 6. 2007 Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus Petr  Frish
18. 6. 2007 Čína: bohatství na základě vykořisťování, aneb Kdo by si nepřál nezávislé odbory? Uwe  Ladwig
19. 6. 2007 Souvětí nad Diogenem Pavel  Kopecký
18. 6. 2007 Lže český premiér v parlamentě pravidelněji?
18. 6. 2007 Kongres seškrtal rozpočet na základnu v Polsku, protože plánované rakety dosud nejsou k dispozici Karel  Dolejší
19. 6. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. – 31. května 2007
18. 6. 2007 Sarkozyho pravice získala většinu, levice i nadále vzdoruje Josef  Brož
18. 6. 2007 Čekání na velkou změnu Oskar  Krejčí
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
18. 6. 2007 Cipollovy zákony lidské stupidity Jiří  Drašnar
18. 6. 2007 Vychytralost Putinovy nabídky základny v Gabale Štěpán  Kotrba
18. 6. 2007 Jak jsem potkal Rusko Ladislav  Žák
18. 6. 2007 Převládnou v Americe konzervativci, kteří chtějí vojenský útok proti Íránu?
17. 6. 2007 Tučná koryta patří sebevědomým Václav  Dušek
18. 6. 2007 Levicové otroctví Lukáš  Rázl
18. 6. 2007 Pravda a láska Boris  Cvek
18. 6. 2007 Antirakety v Polsku budou mít těžko jaderné hlavice Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Palestinci jako laboratorní krysy Daniel  Veselý
18. 6. 2007 O českém šklebu Věra  Říhová
15. 6. 2007 Pane Topolánku, paní Parkanová, bez rozpaků lžete národu! Jan  Neoral
17. 6. 2007 Blair věděl, že Amerika nemá plán na poválečnou znovuvýstavbu Iráku
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2007 Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule Mirek  Vodrážka
11. 6. 2007 Gorily získaly další meiznárodní ocenění - německou Komenského mediální cenu   
5. 6. 2007 Říman chce nechat jmenovat kozla zahradníkem Štěpán  Kotrba
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
2. 6. 2007 Cenzura v ČT!   
18. 5. 2007 Proč chodí politici do médií, když nechtějí nic říct?   
16. 5. 2007 BBC předvedla dost efektní boudu o údajné "podstatě Vzkříšení" Miloš  Dokulil
16. 5. 2007 ČT: Péro Václava Moravce už není na prodej, aneb jaké to je mít informační náskok   
16. 5. 2007 Česká televize znovu záměrně manipuluje se skutečností   
10. 5. 2007 Ne-profesionální ne-veřejnoprávní Česká ne-televize Jakub  Rolčík
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase   
30. 4. 2007 ČT musí zaplatit za pomluvu poslance ČSSD Štěpán  Kotrba
23. 4. 2007 Ryby vždy smrdí od svých hlav Štěpán  Kotrba
16. 4. 2007 Krafl: ČT se prý inspiruje BBC... :)   
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2007 Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule Mirek  Vodrážka
31. 5. 2007 Omezení násilníci Václav  Dušek
18. 5. 2007 Když se necestuje ale sportuje - první Češka na vrcholu nejvyšší hory světa Eliška  Děcká
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
17. 5. 2007 Topolánkův trapas století   
12. 5. 2007 Saúdská Arábie uzavřela kanadský stánek, protože hosteskami byly ženy Miloš  Kaláb
25. 4. 2007 Mít dítě v ČR je katastrofální handikap Lenka  Vytlačilová
16. 4. 2007 Rodičovství -- výzva pro celou společnost Darina  Martykánová
16. 4. 2007 Mít v ČR dítě je katastrofální handicap   
9. 4. 2007 Biologicky přirozené bylo zůstat na stromech Petra  Procházková
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí