9. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2006

Parodie na maturitu IV

Po přečtení příspěvků Bohumila Kartouse Parodie na maturitu I a Parodie na maturitu II a Jiřího Fogla Parodie na maturitu III jsem se rozhodl, že se zaměřím na maturitu z českého jazyka, konkrétně na test v sekci společná část.

U vybraných úloh označuji také červeně odpovědi, tak jak jsou uvedeny v klíči k úlohám, zeleně pak uvádím svůj komentář. U úlohy č. 11 je v původním pdf dokumentu graf, z praktických důvodů jej převádím do textové podoby.

Úloha 2
Která z následujících vět obsahuje chybně utvořený tvar slova?
A) Chicago proslavila v nedávné minulosti tradičně silná pozice podsvětí.
B) Los Angeles bývá poměrně často v podzimních měsících ohroženo požáry.
C) New York je tradičně silně nalazen proti demokratům i jejich příznivcům.
D) Washington se pyšní rozsáhlými parky se sochami významných osobností.

(Pozn. red. "nalazen" - co to je, to je česky? Snad "naladěn", ne?, Cermate?)

K této úloze bych měl pouze jednu poznámku, pro někoho možná hnidopišskou: Nejde-li o úlohu, která má zjistit studentovu znalost psaní cizích místních jmen, myslím si, že by bylo vhodnější užívat především místní jména česká.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
V rozhovoru s Monikou Zgustovou pro Quadernos d`Arquitectura i Urbanisme v březnu 1987[1] o přesnosti v kompozici románu se Milan Kundera zmiňuje o tom, jak nedokonalý překlad může způsobit významový posun díla. Připomínají se v něm klíčová slova některých Kunderových prací, třeba "lítost" v Knize smíchu a zapomnění[2], "soucit" v Nesnesitelné lehkosti bytí[3], slovo "domov", s nímž se setkáváme v Umění románu[4]. Poslední Kunderův román, vydaný nejdříve ve španělštině a katalánštině, se zabývá dalším klíčovým slovem, a to steskem.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 4
Co označují číselné indexy v hranatých závorkách u některých výrazů?
A) číslo kapitoly, v níž se daný údaj či informace objevuje v textu poprvé
B) odkaz na poznámky či bibliografické údaje pod čarou nebo na konci textu
C) pořadí, v jakém se bude o dané problematice v textu dále hovořit
D) význam přikládaný Milanem Kunderou takzvaným klíčovým slovům

Je otázka, zdali test z českého jazyka má testovat studentovu znalost metodiky tvorby odborného textu. Budeme-li vycházet z předpokladu, že student má velmi nejasné povědomí o vytváření bibliografických citací, nabízené odpovědi mu nemusí nikterak pomoci. Nemá totiž další kapitoly k nahlédnutí, aby si v testu nabízené odpovědi ověřil.
Nepochybuji však, že student si i s touto úlohou poradí, ale zřejmě tak neučiní díky svým znalostem jako spíš vylučovací metodou, kdy vyloučí odpovědi A a C, které v podstatě vyjadřují totéž, a poté vyloučí odpověď D, neboť odkaz [1] se v textu nachází v pozici, kdy nijak nesouvisí s nějakým klíčovým slovem.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6--7
Žil kdys kdes chlap.
Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap.
Nu, a on krad, ten chlap. Krad co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad.
Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas.
Jen hvozd se tměl, tam, kde spal chlap.
Spal den a noc, neb pil jak Dán.
(J. Werich, Fimfárum)

Úloha 6.
Který z následujících jazykových prostředků se nejvýrazněji uplatňuje ve výchozím textu?
A) jednoslabičná slova
B) neúplné koncovky
C) obrazná pojmenování
D) shodné přívlastky

Přiznám se, že termín neúplná koncovka je mi opravdu neznámý. Pokud autoři otázky měli na mysli fakt, že v ukázce u sloves "krad", "moh" není připojeno příčestí l-ové, tak bych spíše v nabídce odpovědí čekal např.: B) slovesa bez příčestí l-ového. Přesto příčestí l-ové není koncovkou, neboť slovesa ve správném tvaru "kradl" a "mohl" mají nulovou koncovku (více viz Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., oprav. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. s. 227.).

Otázka si však nárokuje jak studentovy schopnosti jazykovědné, tak opět i matematické. Nejdříve si musí uvědomit, co se chápe pojmem uvedeným v nabízených odpovědi (zde samozřejmě není správné, že je nabízena špatná odpověď C), poté zjistí četnost jeho výskytu, jednotlivé výsledky porovná a dospěje ke správné odpovědi. Opravdu si nemyslím, že tento postup ověří studentovy jazykovědné znalosti.

Úloha 7
Které z následujících pojmenování je svým významem nejbližší výrazu kmán ve výchozím textu?
A) bezvýznamný člověk
B) chudý rolník
C) pastevec dobytka
D) potulný Seveřan

U této úlohy mne překvapuje, že se maturantova znalost o synonymech testuje na slově, které dnes řadíme mezi archaická. Maturantovi sice může být známo přísloví "Jaký pán, taký kmán.", ale nemusí chápat jeho význam, když je mu slovo kmán nesrozumitelné. V Příručním slovníku jazyka českého z let 1937-1938 je uvedeno, že kmán je prostý voják, prostý člověk bez hodnosti. Taková definice je poněkud vzdálena odpovědi A v testu. V Novém akademickém slovníku cizích slov z roku 2005 je uvedeno, že kmán je prostý voják a nebo v expresivním významu prostý, obyčejný člověk. I kdyby spojení prostý, obyčejný člověk mělo znamenat, že jde o jedince prostoduchého, ne příliš inteligentního, i tak se mi toto spojení jeví významově velmi vzdáleno od tvrzení, že je někdo bezvýznamný.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8--10
Clarke: E-mail pro Mongoly
Arthur C. Clarke věří, že v budoucnosti budou mít všichni lidé na světě e-mail.
Existuje málo lidí, kteří přispěli do světa vědy více než tento muž. Nedávno oslavil 85. narozeniny a při této příležitosti poskytl britské BBC unikátní rozhovor. Podělil se o svou vizi budoucnosti, kdy všichni lidé na světě budou připojeni na internet.
"Lidská společnost a civilizace je v zásadě založena na technologii. Bez ní bychom se mohli vrátit do džungle. Vývoj technologie začal již s vynálezem ohně a primitivních nástrojů a do dnešního dne prošel dlouhým procesem. Bez ní bychom nebyli nic. Samozřejmě má své kladné a záporné stránky, každý je zná. Různé formy zábavy, které vznikly v průběhu minulého století, život obohatily a učinily jej celkem vzato příjemnějším a veselejším.
"Další věcí, která představovala v mém životě i v životě jiných lidí -- snad kromě mongolských pastevců -- revoluci, je e-mail. Bez e-mailu si již život nedokážu představit. Naši předci žili v malém, omezeném světě a neměli ponětí, co se odehrává za jeho horizontem. My dnes žijeme v nekonečně bohatším světě. Pravdou ovšem je, že existují dva světy. Někteří lidé mají přístup k informacím a jsem přesvědčen, že i někteří mongolští pastevci mají přístup na e-mail. Ale velká část světa jej nemá. To se bude zvolna měnit, až budou mít internet všichni lidé na světě. Stejně jako kdysi neexistovaly noviny. Když byl vynalezen knihtisk, někdo řekl, že je to moc zajímavé, ale k čemu je to dobré, když nikdo neumí číst?"
(Lidové noviny 23. 6. 2003)

Úloha 8
Kterým z následujících slov lze nejlépe nahradit výraz unikátní tak, aby smysl výchozího textu zůstal zachován?
A) důležitý
B) jedinečný
C) překvapivý
D) velkolepý

Přiznám se, že jsem u této otázky vůbec nepochopil, jak souvisí s výchozím textem. Míní-li se tím, že e-mail je unikátní, tj. jedinečný prostředek komunikace v současnosti, domnívám se, že synonymitu těchto slov by student odhadl i bez jakékoliv souvislosti s textem. Osobně bych ale pochopení problematiky synonym u studentů neověřoval na slově cizím a českém, ale pouze na českých.

VÝCHOZÍ GRAFY K ÚLOZE 11
Kolik se v Česku prosází
2001
výherní automaty 38,3
kasina 10,6
kursové sázky 8,1
technické hry 0,8
loterie 6,2
bingo 0,2

Celkem 64,2
z toho na výhry 48,7

2002
výherní automaty 41,2
kasina 10,1
kursové sázky 9,5
technické hry 2,1
loterie 6,8
bingo 0,2

Celkem 69,9
z toho na výhry 52,2

2003
výherní automaty 44,1
kasina 10,1
kursové sázky 11,2
technické hry 5,4
loterie 7
bingo 0,2

Celkem 78,0
z toho na výhry 59,1

2004
výherní automaty 47,8
kasina 11
kursové sázky 10,6
technické hry 9
loterie 6
bingo 0,2

Celkem 84,6
z toho na výhry 64,2
Poznámka: údaje jsou v miliardách korun
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 11
Které z následujících tvrzení je v rozporu s výchozími grafy?
A) Náskok výherních automatů před ostatními sázkami se neustále snižuje.
B) Rok po roce se vcelku pravidelně zvyšuje částka prosázená v technických hrách.
C) S výjimkou roku 2003 se hranice v objemu tržeb kasin drží na druhém místě.
D) Ve srovnání s rokem 2003 poklesly v roce 2004 tržby z loterií a kursovních sázek.

U této otázky opravdu nechápu, jak souvisí se znalostmi českého jazyka jako jazykovědnou disciplínou. V prvé řadě je již sama tabulka zavádějící, neboť spojuje jablka s hruškami. Můžeme si totiž všimnout, že je v ní uvedeno několik metod sázení (výherní automaty, kursové sázky, loterie a bingo) vedle instituce, ve které se tyto metody mnohdy uplatňují (kasina), a technických her, což je spojení, jehož význam je mi záhadou a rád se nechám poučit.

Pomineme-li však tuto skutečnost, tragické je, že při plnění úkolu student bude využívat matematických znalostí, nikoli jazykovědných. Student se nejdříve seznámí s nabídnutým řešeními, poté z uvedených tabulek zjišťuje příslušná data, sečte si je a porovná s odpověďmi. Tento postup čtyřikrát opakuje, než na základě svých výpočtu zjistí, že pouze jeden výpočet se rovná nabízenému výsledku.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12
Jako nesouhlas s tímto postupem odstoupili ze zastupitelstva tři jeho členové.
(Týdeník Palcát 16/2004)

Úloha 12
Která z následujících úprav výchozího textu nejlépe odstraňuje nedostatky v jeho výstavbě?
A) Aby vyjádřili nesouhlas s tímto postupem, odstoupili ze zastupitelstva tři jeho členové.
B) Jako výraz pro nesouhlas s tímto postupem odstoupili tři jeho členové ze zastupitelstva.
C) Nesouhlas s tímto postupem vyjádřil tak, že ze zastupitelstva tři jeho členové odstoupili.
D) Tři členové zastupitelstva odstoupili ze zastupitelstva pro to, že dali najevo nesouhlas.

Již ze samotného zadání otázky můžeme nabýt dojmu, že každá z nabízených odpovědí je vlastně správná, což může studenta zmást. Podle mého názoru by měla být vždy jen jedna jasná odpověď, která by měla být zároveň i stručná. U této úlohy jsou v nabídce dlouhé odpovědi, které mohou studentovi být na obtíž, neboť si musí uvědomit význam jednotlivých delších větných úseků a porovnávat je, což nemusí být během maturitního stresu pro každého nijak jednoduché.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 13--16
Chcete-li, aby vaše dítě ovládalo počítač a domluvilo se cizím jazykem, zaplaťte mu doučování. Výuka těchto předmětů na školách za nic nestojí. Ve své výroční zprávě to uvádějí školní inspektoři. Většina škol, jak inspektoři dále kritizují, využívá počítač jen k výuce výpočetní techniky. Školy, jejichž počítačové učebny jsou permanentně plné i v hodinách např. dějepisu, češtiny, fyziky tvoří výjimku.
"Problém je v osnovách. Jsou tak našlapané, že mnohdy není čas dělat s dětmi v jednotlivých předmětech něco navíc, třeba právě brouzdat na internetu," vysvětluje ředitel pelhřimovské základní školy. Inspektoři mají další výhradu: "Využití počítačů je minimální dokonce i v hodinách informatiky. Učebny jsou vytíženy jen ze dvou třetin," píší ve své zprávě.
Problémy existují i s výukou cizích jazyků. Nekvalifikovaných učitelů angličtiny napočítali inspektoři v kontrolovaných školách pětačtyřicet procent. "Sehnat kvalitního učitele je skoro zázrak," tvrdí ředitel olomoucké základní školy. Poznal to nedávno na vlastní kůži. "Odešla mi kvalifikovaná angličtinářka. Sehnat za ni náhradu bylo skoro nemožné." Důvod, proč nejsou mladí angličtináři školám k dispozici, je nasnadě: školy jim nabízejí ve srovnání se soukromými firmami mizivé platy.
(Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.)

Podle mého názoru je tento text naprosto nevhodně vybrán. Ve studentovi může vzbudit pocit, že instituce, do které léta chodil, vlastně "za nic nestojí" a že vše nekvalitní je způsobeno školou. Text je v podstatě obsahově vytržen z kontextu celkové situace ve školství. Ne každý student je obeznámen se způsobem vedení školy, jejím financováním, vlivem obce, kraje, či celého státu na její fungování, takže takto jednostranný pohled na situaci ve školství může být pro něj zavádějící.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 19--23
Skandální návštěva Jörga Haidera v sídle Saddáma Husajna vyvolala nadšení v řadách českých obdivovatelů svižné rétoriky premiéra Zemana. Korutanský hejtman svou cestou do Bagdádu prý pouze potvrdil, že premiérova slova o postfašistovi z Horních Rakous byla namístě.
Něco pravdy na tom možná bude. Jenže ani satisfakce v podobě schůzky Saddám -- Haider nezbaví Zemana pověsti podivínského hulváta, kterou si v Evropě udělal.
Dávno už také nejde o správnou nálepku pro Haidera. Podstatnější jsou premiérovy následné historicko-sociologické úvahy, jež prezentuje v německém a rakouském tisku. [...]

A pokud jde o Zemanovo morální vítězství nad Haiderem -- ani tady není nakonec co slavit. Vždyť i česká vláda má máslo na hlavě. Copak už všichni zapomněli, jak po Saddámově Iráku putovala tajemná obchodní delegace Zemanova poradce Šloufa v doprovodu náměstka ministra zahraničí Hynka Kmoníčka?
(Lidové noviny 15. 2. 2002, upraveno)

Opět nevhodně vybraný text, který však mohl být zároveň dobrou odpovědí těm, kteří ministryni školství Petře Buzkové dávali za vinu otázku č. 16 v testu základů společenských věd (více viz Kartousův článek). V negativním světle je zde zobrazen jak cizí politik - Jörg Haider, tak i Miloš Zeman. Jde o komentář, který nemusí být objektivní, a může tak snadno dojít k podsouvání názoru studentovi. Jako podnět k diskusi ve třídě v hodině základů společenských věd by se o tomto textu dalo uvažovat, ale v tomto případě nebyl výběr ukázky právě nejšťastnější.

VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 27
Tenisový žebříček nejlepších a věk hráčů
1. Roger Federer Švýcarsko 22 let
2. Andy Roddick USA 21 let
3. Juan Carlos Ferrero Španělsko 24 let
4. Guillermo Coria Argentina 22 let
5. Andre Agassi USA 33 let
6. Rainer Schüttler Německo 27 let
7. Carlos Moya Španělsko 27 let
8. David Nalbandian Argentina 22 let
9. Mark Philippoussis Austrálie 27 let
10. Paradorn Srichapchan Thajsko 25 let
(Hospodářské noviny 20. 2. 2004, upraveno)

Úloha 27
Který z následujících novinových titulků nejlépe vystihuje výchozí tabulku?
A) Současný mužský světový tenis ovládly "mladé pušky"
B) Stále více se prosazují "vysloužilci ze starého kontinentu"
C) Tenisovým tabulkám opět po letech udávají tón "třicátníci"
D) Z první desítky už vypadli všichni australští "protinožci"

Jde o obdobný případ jako u úlohy č. 11. Nevidím zde jakoukoliv souvislost s českým jazykem.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 30
Dávkování a způsob použití léku
Dospělí
U onemocnění, kdy je přípravek užíván bez porady s lékařem (s výjimkou průjmů, kde je dávka vyšší), užívají dospělí 2-5 tablet 3-4krát denně. U průjmů mohou dospělí užívat 10-12 tablet 3-4krát denně. U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporučení lékaře, určí dávku a délku léčby lékař.
Děti od 3 let věku
U dětí určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař.
Obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4krát denně, u průjmů obvykle 4-5 tablet 4krát denně.

Úloha 30
Která z následujících možností svým obsahem odpovídá výchozímu textu?
A) Bez porady s lékařem mohou dospělí užívat 2-5 tablet 3-4krát denně jen při průjmu.
B) Děti do tří let užívají 4-5 tablet 4krát denně u onemocnění s výjimkou průjmů.
C) Obvyklá dávka pro dospělého člověka je u průjmů 10-12 tablet 3-4krát denně.
D) Při průjmu mají děti od tří let bez porady s lékařem užívat 3-4 tablety 2-5krát denně.

Další z otázek, které neověřují jazykovědné znalosti studenta, ale jeho schopnost pozorně text přečíst, porovnat jej s nabízenými odpověďmi a označit tu správnou. Takovouto otázku bych spíše očekával v nějakém testu všeobecných studijních předpokladů než v testu ze znalostí jazyka českého.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 31
Hlas Katky rozhodl o tom, že většinu palců získává Michal a toho tedy čeká sobotní Duel. Michal nepatří mezi diváky k nejoblíbenějším VyVoleným a bude tedy hodně záležet na tom, koho ve čtvrtek vyzve.
(www.vyvoleni.centrum.cz, 26. 10. 2005)

Úloha 31
Ve které z následujících možností jsou nejlépe odstraněny nedostatky ve výstavbě výchozího textu?
A) Hlas Katky rozhodl o tom, že většinu palců získává Michal a Michala tedy čeká sobotní Duel. Michal nepatří k nejoblíbenějším VyVoleným mezi diváky a bude tedy hodně záležet na tom, koho ve čtvrtek vyzve.
B) Hlas Katky rozhodl o tom, že většinu palců získává Michal a toho tedy čeká sobotní Duel. Michal k nejoblíbenějším mezi diváky VyVoleným nepatří a bude tedy hodně záležet na tom, koho ve čtvrtek vyzve.
C) Hlas Katky rozhodl o tom, že většinu palců získává Michal, a toho tedy čeká sobotní Duel. Ten ale nepatří mezi diváky k nejoblíbenějším VyVoleným, a bude tedy hodně záležet na tom, koho ve čtvrtek vyzve.
D) Hlas Katky rozhodl o tom, že většinu palců získává Michal, a toho tedy čeká sobotní Duel. Podle diváků však Michal nepatří k nejoblíbenějším VyVoleným, a bude tedy hodně záležet na tom, koho ve čtvrtek vyzve.

Naprosto nevhodné téma pro otázku v českém jazyce. Nejenže jde opět o příliš dlouhé větné úseky, které má student analyzovat (více viz u úlohy č.12), ale otázka je založena na pořadu, u nějž lze pochybovat, že má pro diváka nějaký hlubší estetický přínos. Především ale autora této otázky podezřívám, že se chtěl úmysleně snažil maturantovi vetřít do jeho přízně, výchazeje z domněnky, že pořad VyVolení je u jeho generace oblíbený. Příprava otázek by ale měla vycházet ze snahy objektivně ověřit studentovy znalosti a takto k němu i přistupovat.

Závěrem mohu jen říci, že test ve mně vzbuzuje rozpaky. Jako výchozí texty se v něm objevují příliš dlouhé ukázky, na něž navazuje jen pár úloh. Má-li student na vyplnění testu 60 minut, může ztratit dost času neustálým čtením. Lepší by bylo na úvod uvést jeden text, nejlépe ukázku z literárního díla, se kterým by bylo možno pracovat. Úlohy by se mohly týkat pravopisu, tvoření slov, jazykového rozboru apod. Místo neutrálního uměleckého textu však autoři testu nabízejí články s českým jazykem jako jazykovědnou disciplínou mnohy přímo nesouvisející. V testu zcela postrádám otázky týkající se dějin literatury a literární vědy. Má-li maturita být založena na tom, že písemná část bude testovat jazykovědné znalosti, zatímco ústní bude zaměřena na literární znalosti, není to nejšťastnější řešení. Některým studentům vyhovuje písemný test, jiným ústní zkoušení, někteří nemají problém ani s jednou podobou ověřování znalostí. V tomto případě se ti, kteří preferují písemné zodpovězení otázek, dostávají do situace, že v pisemném testu nemají možnost uplatnit celou šíri svých znalosti z češtiny i literatury. Při tvorbě testu by se nemělo zapomínat, že maturitní zkouška by neměla být trestem, ale spíš slavnostním ukončením studentova úsilí na střední škole.

                 
Obsah vydání       9. 5. 2006
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit
9. 5. 2006 Případ Jacques, Paroubek a Czechtek 2005 Jan  Zeman
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Úmluva vlád ČSR a SSSR o spojenectví proti fašismu a vzniku Svobodovy armády Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Restauracím a jídelnám Marcela  Gunázerová
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
9. 5. 2006 Ukrajina: Nejen staří banderovci, ale i současný antisemitismus Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Blair: Kdybych měl říct, kdy odejdu, ochromilo by to vládu
9. 5. 2006 Parodie na maturitu IV Jiří  Kratochvíl
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Neprofesionalita v řízení státu Stanislav  Huml
9. 5. 2006 Faethónova pouť Boris  Cvek
9. 5. 2006 Greenpeace se veřejné diskusi nebrání Jan  Piňos
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Neobyčejně šťastná rehabilitace Vítkova i generála Eliáše Ladislav  Žák
5. 5. 2006 Přehled čísel týkajících se vlivu radiace na člověka Vladimír  Wagner
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
9. 5. 2006 Michael  Marčák
9. 5. 2006 Sarkozy: nový francouzský premiér?
9. 5. 2006 Zóna Lukáš  Nozar
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
9. 5. 2006 Obmedzená sloboda v semiperiférnom štáte Marcel  Mojžiš
9. 5. 2006 Nikotin nezpůsobuje rakovinu Tomáš  Krček
9. 5. 2006 Čína není Ježíšek Milan  Černý
9. 5. 2006 My nic, to jen naši vynálezci
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy
9. 5. 2006 Juščenko chce uznat banderovce za účastníky Velké vlastenecké války Stanislav  Kliment
8. 5. 2006 Komunální úřady investovaly více než 700 milionů liber do mezinárodního obchodu se zbraněmi
8. 5. 2006 Humanitární pracovníci zneužívají nezletilé dívky pro sex
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
8. 5. 2006 Nezávislá závislost na marihuaně Štěpán  Kotrba
6. 5. 2006 Kultura úvěrové zadluženosti vede k rekordnímu počtu osobních bankrotů
5. 5. 2006 Afrika a její "čínská budoucnost" Mesfin  Gedlu
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
9. 5. 2006 Za co a s kým jsme bojovali
9. 5. 2006 Target -- Prague, Czech: Jak Američané bombardovali Prahu Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Smutný osud bombardovaného "rodinného stříbra"
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006