14. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2006

TAJNÝ DOKUMENT

Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita

Deklarace státních a vládních představitelů členských zemí NATO a Ruské federace, přijatá na summitu v Římě 28. května 2002. Doposud nebyla zveřejněna.

Na počátku 21. století žijeme v novém, úzce vzájemně závislém světě, ve kterém bezprecedentní nové hrozby vyžadují zvýšené společné reakce. Následně my, členské státy Severo atlantické organizace a Ruská federace zahajujeme dnes novou stránku v našich vztazích, zaměřených na zvýšení naší schopnosti pracovat vzájemně v oblastí společného zájmu a postavit se společně proti hrozbám a rizikům naší bezpečnosti.

Jako účastníci Zakládajícího aktu o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti, znovu potvrzujeme cíle, zásady a závazky tam deklarované, zvláště pak naše odhodlání budovat trvalý mír v euroatlantické oblasti na zásadách demokracie a bezpečnostní spolupráci a na zásadě, že bezpečnost všech států v euro-atlantické společnosti je nedělitelná. Jsme přesvědčeni, že kvalitativně nový vztah mezi NATO a Ruskou federací vytvoří zásadní příspěvek k dosažení tohoto cíle. V této souvislosti budeme v dobré vůli respektovat naše závazky dle mezinárodního práva, včetně Charty OSN, ustanovení a zásady obsažené v Helsinském závěrečném aktu a Charty pro evropskou bezpečnost OBSE.

Stavíce na Zakládajícím aktu a s vědomím iniciativy přijaté ministry zahraničí, tak jak jsou vyjádřeny v jejich prohlášení ze 7. prosince 2001 vést společně členy NATO a Ruska k využití příležitostí pro společné akce dvacítky, vytváříme za tímto účelem Radu NATO - Rusko. V rámci Rady NATO - Rusko členské státy NATO a Rusko budou pracovat jako rovní partneři v oblastech společného zájmu. Rady NATO - Rusko poskytne mechanizmus pro konsultace, vytváření konsensu, spolupráce, společného rozhodnutí a společné akce členských zemí NATO a Ruska na širokém spektru bezpečnostních problémů v euro - atlantické oblasti.

Rada NATO - Rusko bude sloužit jako základní struktura a jednací místo k zlepšování vztahů mezi NATO a Ruskem. Bude pracovat na základě konsensu. Bude jednat na základě trvalého politického dialogu o bezpečnostních problémech mezi svými členy s přístupem urychleného určení naléhavých problémů, stanovení optimálního společného přístupu a přijetí odpovídajících společných akcí. Členové Rady NATO - Rusko jednající v jejich národní kapacitě a způsobem odpovídajícím jejich kolektivním závazkům budou přijímat společná rozhodnutí a ponesou stejnou odpovědnost jednotlivě i společně za jejich uskutečnění. Každý člen Rady NATO - Rusko může předložit problém vázající se k plnění společného rozhodnutí.

Radě NATO - Rusko bude předsedat generální tajemník NATO. Bude zasedat na úrovni ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany dvakrát ročně a na úrovni hlav států a vlád přiměřeně dle vhodnosti. Schůzky Rady na velvyslanecké úrovni se budou konat nejméně jednou měsíčně s možností častějších schůzek dle potřeby, včetně mimořádných schůzí, které se sejdou na základě požadavku kteréhokoliv člena nebo generálního sekretáře NATO.

Je utvořen Přípravný výbor na úrovni Politického výboru NATO s ruskou účastí na příslušné úrovni k přípravě schůzí. Přípravný výbor se bude setkávat dvakrát měsíčně nebo častěji jestliže je to nutné. Rada NATO - Rusko může rovněž vytvářet výbory a pracovní skupiny k jednotlivým subjektům v oblastech spolupráce na ad hoc nebo trvalém základě dle potřeby. Tyto výbory a pracovní skupiny budou využívat zdrojů existujících výborů NATO.

Pod záštitou Rady se rovněž budou setkávat vojenští představitelé a náčelníci štábů. Schůzky náčelníků štábů se budou konat ne méně než dvakrát do roka, schůzky na úrovni vojenských představitelů jednou měsíčně s možností častějšího setkávání dle potřeby. Schůzky vojenských expertů mohou být svolávány rovněž dle potřeby.

Rada NATO - Rusko nahrazuje Stálou společnou radu NATO - Rusko, a bude se zaměřovat na všechny oblasti vzájemného zájmu specifikované v Sekci III Zakládajícího aktu zahrnujíce možnost připojit i ostatní oblasti po vzájemné dohodě. Práce na programu pro rok 2002 odsouhlasený v prosinci 2001 pro PJC a ji podléhající orgány budou pokračovat a plněny v rámci pravidel Rady NATO - Rusko. Členské státy NATO a Rusko zintensivní spolupráci v oblastech včetně boje proti terorizmu, řešení sporů, neproliferace, zbrojní kontroly a budování opatření důvěry, oblasti raketové obrany, pomoci a záchrany na moři, vzájemné vojenské spolupráce a občanských katastrof. Tato spolupráce může byt doplněna spoluprací v ostatních oblastech. Jako základní opatření v tomto směru souhlasíme, že budeme usilovat o následující formy spolupráce:

  • Boj proti terorismu: posílením spolupráce prostřednictvím mnohostranného přístupu včetně společného vyhodnocení teroristických hrozeb v euro - atlantické oblasti zaměřením na specifické hrozby, na příklad proti ruským a jednotkám NATO, civilnímu letectvu, nebo rozhodující infrastruktuře: prvým krokem bude vyhodnocení teroristických hrozeb NATO, Rusku a mírovým silám na Balkáně.
  • Krizová řešení : zesílení spolupráce včetně: pravidelné výměny názorů a informací o mírových operacích, včetně pokračující spolupráce a konsultacích o situaci na Balkáně:posilujíce vzájemnou propojenost mezi národními mírovými sbory včetně spojených a koordinovaných cvičných iniciativ:a dále vyvinout všeobecný koncept pro společné mírové operace NATO - Rusko.
  • Neproliferace: co nejširší a posilující spolupráci proti šíření zbraní hromadného ničení(WMD) a prostředky jejich nosičů, přispět k posílení existujících opatření pro nešíření prostřednictvím :výměny informací vedoucích ke společnému vyhodnocování globálních trendů při šíření nukleárních, biologických a chemických činitelů a výměny zkušeností s cílem využití příležitostí pro zintenzivnění praktické spolupráce na ochranu od nukleárních, biologických a chemických činitelů.
  • Kontrola zbrojení a budování prostředků důvěry: s odvoláním se na přispění kontroly zbrojení a budování prostředků důvěry (CSBMs) pro stabilitu v euro - atlantické oblasti a zdůrazňujíce přináležitost ke Smlouvě o konvenčních zbraních v Evropě (CFE) jako základního kamene evropské bezpečnosti, budeme spolupracovat k její ratifikace všemi státy aby vstoupila v platnost jako Dohoda k přijetí Smlouvy CFE, která umožní přístup i zemím mimo CFE:pokračovat v konzultacích o CFE a o Smlouvě o otevřeném nebi a pokračovat v konzultacích nukleárních znalců NATO - Rusko.
  • Oblast raketové obrany: stupňovat konzultace v oblasti raketové obrany (TMD) zvláště pro TMD konceptu, terminologie, systému a systémových schopností, analyzovat a hodnotit možné úrovně interoperability mezi jednotlivými TMD systémy, a využít příležitostí ke zintenzivnění praktické spolupráce včetně společných cvičení.
  • Pomocné a záchranné operace na moři: monitorovat a připravit v rámci NATO - Rusko dokument o záchraně posádek ponorek a pokračovat v další spolupráci, otevřenosti a důvěře mezi NATO a Ruskem v oblasti záchranných operací na moři.
  • Vzájemná vojenská spolupráce a obranné reformy: zvýšit vzájemnou vojenskou spolupráci v vzájemnou operativnost zvýšením společných cvičení a vedením společných testů: zvážit možnost vytvoření integrovaného vojenského centra NATO - Rusko pro úkoly pře kterými stojíme v 21. století:zvýšit spolupráci v obranných reformách a jejich ekonomických aspektů včetně konvergence.
  • Občanská ohrožení: v budoucnosti zvýšit mechanizmus spolupráce NATO - Rusko v souvislosti s občanskými ohroženími. Základní kroky by měly být výměna informací o minulých katastrofách a výměna informací o WMD (zbraně hromadného ničení) a důsledcích.
  • Nové hrozby a výzvy: v souvislosti s oblastmi uvedenými výše využít všech možností pro porovnání nových hrozeb a výzev v euro - atlantické oblasti v rámci aktivit Výboru NATO pro výzvy moderní společnosti (CCMS): iniciovat spolupráci v oblasti civilní a vojenské letecké kontroly: usilovat o zvýšení vědecké spolupráce.

Členové Rady NATO - Rusko budou pracovat v zájmu stanovení dalších oblastí spolupráce.

                 
Obsah vydání       14. 3. 2006
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 Vyhrobovali tam Zbyněk  Hejda
14. 3. 2006 Michael  Marčák
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
14. 3. 2006 Český tisk
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita
14. 3. 2006 Jen drobnost?
14. 3. 2006 Je to opravdu jen drobnost
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Estonští fašisté jsou také v Evropské unii
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu
14. 3. 2006 Britské listy jsou plné jedovatostí
14. 3. 2006 Fantaskní pohled
14. 3. 2006 Informace, které v papírovém tisku nejsou
14. 3. 2006 Smrt komunistům
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
9. 7. 2004 Spojené státy tajně jednají o výstavbě raketové základny v České republice Stanislav  Kliment
21. 6. 2004 Bush: Peniaze na novú jadrovú zbraň Jakub  Topol
21. 6. 2004 OSN: Pomoc třetímu světu je nedostatečná Simone  Radačičová
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
16. 2. 2004 Francie a Británie chtějí společně stavět letadlové lodě nové generace   
2. 12. 2003 Rumsfeld odmítl pochválit novou obrannou iniciativu EU   
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
16. 6. 2003 Armáda má méně, než by potřebovala, ale její nároky jsou značné Darius  Nosreti
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?   
27. 5. 2003 Slabosti víťaza   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein