14. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2006

Bůh slitovný a milostivý

V poslední době ztrácejí lidé důvěru v církev, v křesťanství, v Boha. Není to jenom trend posledních několika let, ale je to jakýsi vývoj, nasměrování celé lidské civilizace. Odpověď, proč tomu tak je, přenechám kvalifikovaným odborníkům. Odborníkům, jako jsou například sociologové, filosofové. Možná je to dáno nepochopením základní biblické zvěsti, snad jsou tady ještě i jiné důvody. Jako vyznávající křesťan mohu přispět svým pohledem, svým svědectvím kým Bůh je. Pokusím se poodhalit něco z božího charakteru. V Bibli je užito slovního spojení -- Bůh slitovný a milostivý.

Co to ovšem znamená? Máme to chápat jako nějaké citové hnutí mysli, emocí? Když si rozebereme slovo רחום [rachúm], které se překládá jako slitovný, 2 tak je toto slovo velice blízké k jinému slovu -- רחם [rechem], což má význam -- lůno, děloha. 3 Konkrétní příklad je ve zvolání, bědování proroka Jeremiáše -- "Že mě neusmrtil hned v matčině lůně, aby mně má matka byla hrobem, aby její lůno bylo věčně těhotné!" 4

Vyraz רחום [rachům] paradoxně vyjadřuje svým tvarem gramatického maskulina výrazně femininní, mateřský cit: "mateřsky láskyplný", "mateřsky dobrotivý", "péčí mateřskou zahrnující". 5 Je to jednoduché. Výraz "slitovný" má význam, jako když se slitovává máma nad svým dítětem. "Slitovný" má ten smysl, že tak, jako se máma přiznává, chová ke svému dítěti, tak se Hospodin přiznává k nám lidem. 6 Tento vztah mezi Bohem a člověkem, tento niterný, důvěrný vztah je ilustrován právě milujícím vztahem matky ke svému dítěti.

Další boží vlastností, kterou se budeme zaobírat, je -- "milostivý". Což je hebrejsky -- חנון [channún]. Jak pochopit výraz milostivý? Je to pouze další emoce, cit? Velice blízko má výraz milostivý k jinému biblickému slovu a to ke slovu milost -- חן [chén]. Jak pochopit milost v jazykovém pozadí Bible, v celém jazykovém koloritu Bible? Slovo milost -- חן [chén] je svojí podobou zrcadlově obrácené, ke známému biblickému jménu, což je Noe -- נח [Nóach]! 7

Tedy Noe je mužem milosti. V životě Noeho se projevila boží milost. Což je ještě více "zdůrazněno" Noeho jménem. V božím jednání s Noem se jasně prokáže, vysvětlí, jaký má význam boží milost. Hned první věc, kterou si v příběhu s praotcem Noe můžeme uvědomit, že milost boží se projevila jasnými, konkrétními instrukcemi, co dělat. Milost boží nabídla takříkajíc jednoduchý návod, jak se dostat z bezvýchodné situace, ze šlamastiky, do které se nejenom Noe dostal. Ač ona bezvýchodnost nebyla okamžitě zřejmá.

V biblickém příběhu o potopě světa, v příběhu o praotci Noe, nejdříve Bůh sděluje Noemu svůj záměr s celým lidstvem a to je skoncovat s lidmi. 8 Což je zatopení celé země. Potom následuje přesný popis, jak se měl Noe z této situace, z tohoto soudu nad lidmi, zachránit. V biblickém textu je zaznamenán konkrétní postup, jak se Noe zachránil. 9 V textu je zaznamenán detailní popis toho, jak vypadala archa, detailní popis rozměru tohoto plavidla. Podle mě je to jenom další z mnoha důkazů, který vypovídá o skutečnosti, pravdivosti příběhu globální, všeobecné potopy světa. 10

Pokud si shrneme, co znamená boží milost, tak to není jakýsi boží sentiment. Boží milost má charakter činu, charakter jednání. Je to boží jednání pro člověka, boží jednání s člověkem. Nejprve Bůh poodhalí svůj záměr s lidmi, s celým lidstvem. Aby potom rovněž "nabídl" své řešení, své východisko z této situace. Boží milost se tedy "nevznáší" kdesi mimo dosah lidstva. Je tady a je jenom na každém z nás, zda ji uchopíme.

Samozřejmě se jako vyznávající křesťan zmíním o spáse, záchraně v Pánu Ježíši Kristu. V tom se projevila boží milost 11 , že nám Bůh ukázal, zjevil marnost naší existence a nejenom to. Ale také nabídl své východisko -- věřit v Ježíše Krista. 12

Možná je tento článek, vážení čtenáři, místy obtížný k pochopení. Učiním tedy shrnutí myšlenek, ke kterým jsem spolu s vámi došel. Boží charakter -- slitovný a milostivý nám vyjadřuje, že se nás Bůh nikdy nezřekne navzdory mínění pochybovačů a skeptiků. Skeptiků, kteří neváhají konstatovat: "Kdyby Bůh byl, tak..." Vysvětlení se nám dostalo díky onomu přívlastku slitovný. S přihlédnutím k původnímu jazyku Bible, což je hebrejština.

Boží zájem o člověka je charakterizován dalším přívlastkem -- milostivý. A nemá jiný význam, než informování, varování člověka před budoucím božím soudem a boží řešení, jak tomuto soudu uniknout. Pochopit jsme to mohli díky biblickému příběhu o potopě a praotci Noe, který je vhodnou ilustrací této boží milosti.

1. například 2. kniha Mojžíšova 34:6; Bible, kniha Žalmů 86:15 a 103:8

2. Dahood, M., "Denominative rihham, 'to conceive, enwomb'," Bib 44:204-205. THAT, II, pp. 761-67. L.J.C.

3. Heller, Jan. Biblický slovník sedmi jazyků. Praha: Vyšehrad, 2000. ; Pípal, Blahoslav. HEBREJSKO-ČESKÝ SLOVNÍK KE STARÉMU ZÁKONU. Praha: Kalich, 1974.

4. Bible, Jeremiáš 20:17; je zde užito slova -- רחם [rechem] ve významu -- lůno, děloha

5. v této souvislosti odkazuji na práci Doc. ThDr. Martina Prudkého http://www.etf.cuni.cz/~prudky/pdf/04Milost-SZ.pdf

6. Nárok Boha na své stvoření, na celé lidstvo je zaznamenán například v Izaiáši 45:12

7. pěkný příklad je zde -- ונח מצא חן בעיני יהוה׃ [Venóach mácá chén beejné Adónaj] "Ale Noe našel u Hospodina milost." (Bible, 1. kniha Mojžíšova 6:8)

8. "I řekl Bůh Noemu: Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí." (Bible, 1. kniha Mojžíšova 6:13)

9. Bible, 1. kniha Mojžíšova 6:14-22; 7:1-5

10. zajímavé stránky jsem objevil zde -- Flood Stories from Around the World http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html ; nebo odkazuji na tuto práci -- Biblický důkaz pro všeobecnost biblické potopy http://www.granosalis.cz/article.php?sid=3514

11. například v Bibli, v listu Titovi se píše: "Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem." (Bible, Titus 2:11)

12. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Bible, evangelium podle Jana 3:16)

                 
Obsah vydání       14. 3. 2006
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 Vyhrobovali tam Zbyněk  Hejda
14. 3. 2006 Michael  Marčák
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
14. 3. 2006 Český tisk
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita
14. 3. 2006 Jen drobnost?
14. 3. 2006 Je to opravdu jen drobnost
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Estonští fašisté jsou také v Evropské unii
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu
14. 3. 2006 Britské listy jsou plné jedovatostí
14. 3. 2006 Fantaskní pohled
14. 3. 2006 Informace, které v papírovém tisku nejsou
14. 3. 2006 Smrt komunistům
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006