18. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2006

Česká evangelikální aliance

Povolte homosexuální styk až od osmnácti let

tisková zpráva ČEA

ČEA ve svém otevřeném dopise senátorům k návrhu zákona o registrovaném partnerství požaduje zvýšení věkové hranice pro legální homosexuální styk z navrhovaných 14 na 18 let.

V souvislosti s projednáváním návrhu zákona o registrovaném partnerství homosexuálů a s novelou trestního zákoníku ČEA důrazně doporučuje, aby byla zvýšena hranice věku pro legální homosexuální pohlavní styk z navrhovaných 14 na 18 let tak, aby byli ochráněni mladí lidé a děti, které svou sexuální identitu teprve objevují nebo u nichž hrozí zneužívání jako mladistvých prostitutů.

Zároveň předkládá řadu argumentů pro odmítnutí zákona o registrovaném partnerství jakými jsou např.: neudržitelnost oddělení zákona o registrovaném partnerství od rodinného práva s logickým vyústěním v poškození třetích stran, zvláště v otázce adopce a náhradní rodinné péče u homosexuálních párů; prolomení principu preference manželství jako sociálně žádoucí formy rodinného soužití vyplývající z podstaty a motivace návrhu zákona, řešitelnost reálných obtíží homosexuálních párů v rámci občanského práva a jeho úprav atd.

Žádá rovněž, aby zákonodárci předložili možná alternativní řešení, která by nevyžadovala formu institucionalizovaného registrovaného partnerství jako instituce paralelní k manželskému soužití . Staví se proti jednotné normě, která by stavěla na roveň kohabitující (nesezdané) páry a jejich práva či povinnosti a partnerství homosexuálů, která jsou svou samotnou povahou naprosto odlišná.

Varuje také před přiznáním veřejného statusu homosexuálnímu partnerství, které by mohlo vést k nárůstu četnosti homosexuálního chování, sexuálního experimentování, uvolnění mechanismů omezujících destruktivní směry lidské sexuality a ke společenské normalizaci dalších forem sexuality.

Vážený pane senátore, vážená paní senátorko,

dovolte prosím, abychom Vás krátce oslovili před hlasováním o zákonu o registrovaném partnerství.

Jako Česká evangelikální aliance vycházíme v otázce registrovaného partnerství z následujících hodnot:

1. stavíme se proti všem formám nenávisti vůči homosexuálům (tzv. homofobie) a litujeme pokud církev i přes svůj jasný a dle ČEA legitimní nesouhlas s homosexuálním jednáním nedávala a ne-dává plně najevo svůj pozitivní vztah k lidem s homosexuálními sklony.

2. nepovažujeme homosexuálně orientované za jakkoli horší či podřadné a ani my jako křesťané se nepovažujeme za lidi lepší. Pokud je podle našeho názoru homosexualita problémem lidské identity, vyznáváme jako křesťané, že identita nás všech je porušena hříchem.

3. hlásíme se k rozšiřujícímu se spektru odborné psychiatrické i laické veřejnosti, která je přesvědčena o možnosti reparativní terapie homosexuálů, změny sexuální orientace (která je prokázána již na velkém množství případů); stejně tak jsme přesvědčeni o škodlivosti gay kultury a gay životního stylu pro ty homosexuálně orientované, kteří se s gay kulturou a jejími aktivisty neidenti-fikují a chtějí svou homosexualitu opustit.

4. jasně se stavíme proti veřejné politice, která jakýmkoliv způsobem porušuje Boží dar celoživotního heterosexuálního manželství.

5. uznáváme skutečnost, že každý člověk nese zodpovědnost za svůj vlastní život a má svobodu žít způsobem života, který si pro sebe zvolí, pokud tím nijak nepoškozuje či nediskriminuje druhé.

V souvislosti s projednávaným návrhem zákona o registrovaném partnerství žádáme o zvážení následujících argumentů pro jeho odmítnutí:

Hlavní body:

1. neudržitelnost oddělení zákona o registrovaném partnerství od rodinného práva s logickým vyústěním v poškození třetích stran, zvláště v otázce adopce a náhradní rodinné péče u homosexuálních párů.

2. logické důkazy prolomení principu preference manželství jako sociálně žádoucí formy rodinného soužití vyplývající z podstaty a motivace návrhu zákona.

3. přiznání veřejného statusu homosexuálnímu partnerství povede k nárůstu četnosti homosexuálního chování, sexuálního experimentování, uvolnění mechanismů omezujících destruktivní směry lidské sexuality a ke společenské normalizaci dalších forem sexuality.

4. řešení reálných obtíží homosexuálních párů považujeme za řešitelné v rámci občanského práva a jeho úprav a žádáme, aby zákonodárci předložili možná alternativní řešení, která by nevyžadovala formu institucionalizovaného registrovaného partnerství jako instituce paralelní k manželskému soužití.

5. v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o registrovaném partnerství homosexuálů a s novelou trestního zákoníku důrazně doporučujeme, aby byla zvýšena hranice věku pro legální homosexuální pohlavní styk z navrhovaných 14 na 18 let tak, aby byli ochráněni mladí lidé a děti, které svou sexuální identitu teprve objevují nebo u nichž hrozí zneužívání jako mladistvých prostitutů.

6. stavíme se proti jednotné normě, která by stavěla na roveň kohabitující (nesezdané) páry a jejich práva či povinnosti a partnerství homosexuálů, která jsou svou samotnou povahou naprosto odlišná.

7. sexuální výchovu na školách, která by jakkoli naznačovala, že homosexuální partnerství je normální alternativou heterosexuálního manželství, považujeme za nepřijatelnou.

Podrobné zdůvodnění:

1. Oddělení zákona o registrovaném partnerství od rodinného práva deklarovaného vyjádřením vlády k návrhu zákona považujeme v případě přijetí zákona ve stávající podobě nejen za nepravdivé, ale v dlouhodobé perspektivě (a podle zkušeností z jiných zemí, kde postupně došlo k akceptaci adopce homosexuálními páry a dalšímu rozšíření práv homosexuálních partnerů na úkor rodinných příslušníků a dětí homosexuálů) také za neudržitelné -- pokud zákon bude přijat, povede na základě logiky individuálních práv a nediskriminace k nevratným změnám v rodinném právu a k poškození třetích stran (zvláště dětí adoptovaných či osvojených homosexuálními páry). Za závažné považujeme především případy emocionálního i právního poškození dětí v případě rozpadu manželství a odchodu jednoho z manželů do registrovaného partnerství homose-xuálů.

2. Hlavním cílem návrhu zákona o registrovaném partnerství je podle nás redefinice instituce manželství a rodiny, a to z tohoto logického důvodu: Právě to, že se homosexuální lobby a navrhovatelé zákona snaží o prosazení instituce registrovaného partnerství jako formalizovaného, legalizovaného a institucionalizovaného svazku (jako alternativy k heterosexuálnímu manželství a konkubinátu - viz důvodová zpráva k návrhu zákona), je jasným důkazem, jak i pro ně samotné je instituce manželství normou, která jediná jim pomůže k větší sociální přijatelnosti jejich homosexuálního životního stylu, jehož propagaci považujeme za silně sociálně nebezpečnou. Stát je odpovědný za ochranu nejen individuálních práv, ale také institucí, které jsou nezbytné k přežití a zdravému fungování společnosti. Prosazení institucionalizovaného svazku homosexuálních partnerů je prolomením principu preference manželství jako sociálně žádoucí formy rodin-ného soužití. Zatímco v případě kohabitace (konkubinátu) jde o prolomení principu ekonomického zvýhodnění manželství oproti nesezdaným párům, instituce registrovaného partnerství je jasným legitimizováním alternativního "plnohodnotného svazku" (viz termín v důvodové zprávě k návrhu záko-na) jako státem uznané instituce. Současná navrhovaná právní úprava je jen jedním z postupných kroků, jejichž cílem je podle nás prosazení homosexuálního partnerství v naší společnosti jako normálního chování. (Jedna věc je tolerovat privátní životní styl skupiny lidí s jistými abnormálními se-xuálními sklony a nekriminalizovat jejich chování a druhá učinit tento životní styl jednou z preferovaných alternativ a norem.)

3. Každý zákon je normativně-morálním komunikačním aktem dané společnosti a z dějinné zkušenosti je zcela zřejmé, že tam, kde byl homosexualitě přiznán veřejně určitý sociální status (což navrhovaný zákon bezesporu činí), vedlo to k nárůstu četnosti homosexuálního chování, sexuálního experimentování a uvolnění mechanismů omezujících destruktivní směry lidské sexuality.

Podle vědeckých výzkumů je zřejmé, že se lidé nerodí se zcela jasnou sexuální orientací jako ostatní savci, kteří mají zcela jasně nastavené neurohormonální mechanismy sexuálního chování, ale že je výběr jejich sexuálního objektu ovlivněn kombinací faktorů, kde motivace hraje ústřední roli při klíčových fázích utváření standardního sexuálního chování. Jak ukazují nejrůznější studie a zkušenosti např. z fenoménu homosexuality ve věznicích, ale i zneužívání chlapců jako homose-xuálních prostitutů, u člověka není volba heterosexuálního či homosexuálního partnera ne-bo i jiné sexuálně úchylné jednání dáno vrozenými instinkty, chromozomálním nastavením (geneticky či dědičně) ani funkcí hypotalamu, ale ve velké míře učením a vlivem prostředí. Heterosexuální chování a fungování je z největší části od narození dáno samotnou anatomií, přičemž je dále posilováno nesmírně silnou kulturní indoktrinací a vlivem nejbližšího (zvl. rodinného) okolí a až dosud také silně omezujícím vlivem sociálních norem a společenského systému trestů a odměn. Neplatí tedy, že zákon o registrovaném partnerství nebude mít vliv na kulturní formování sexuální orientace. Zvláště u adolescentů, kteří v jisté fázi všichni procházejí nejistotou ohledně své orientace a experimentováním s homosexuálními a lesbickými představami a chováním, je legitimizace sexuálně patologického homosexuálního chování jako normality v kombinaci s postupným oslabováním mužských a ženských rolí silně sociálně nežádoucí. Legitimizace homosexuality jako normy a její vynětí ze seznamu psychických nemocí, které bylo v USA podmíněno spíše kulturní atmosférou 60. let a nikoli vědeckým pochopením příčin homosexua-lity a její terapie, vede zákonitě k oslabení společenských tabu v oblasti lidské sexuality, které byly součástí univerzálních instinktů společností po tisíce let.

Abnormalita homosexuality se v zásadě nijak neliší od jiných forem deviantního sexuálního chování jako je transvestitismus či pedofilie a jak ukázaly samotné diskuse v PSP ČR, kromě lobbystického tlaku gay aktivistů neexistuje žádný logický důvod, proč takovýmto způsobem nelegitimizovat i ostatní formy deviantních sexuálních vztahů. Vzhledem k tomu, že je gay kultura ve svých projevech prokazatelně spíše pansexuální (prosazující nejrůznější formy promiskuitní, násilné a destruktivní sexuality, včetně silného zastoupení pedofilní homosexuální promiskuity a úsilí o postupné zrušení norem regulujících a omezujících lidskou sexualitu) než čistě homosexuální, je třeba brát v úvahu, že odstranění společenských bariér sexuálnímu experimentování povede k ještě většímu šíření destruktivních forem sexuality a nevyhnutelně i ke společenské normalizaci dalších forem sexuality.

4. Uznáváme hodnotu snahy homosexuálních párů o zákonnou úpravu některých aspektů svých vztahů. Na základě principů sociální konsistence se nutně nestavíme proti právům týkajícím se podpory, daní a dalším právům v rámci dlouhodobých homosexuálních vztahů. V případě návrhu zákona o registrovaném partnerství ovšem nejde, jak jsme naznačili výše, o úpravu motivovanou pouze praktickými obtížemi v soužití partnerů stejného pohlaví a snahou o získání ekonomických výhod a privilegií tradičně udělovaných manželství. Řešení těchto reálných obtíží považujeme za řešitelné v rámci občanského práva a jeho úprav a žádáme, aby zákonodárci předložili možná alternativní řešení, která by nevyžadovala formu institucionalizovaného registrovaného partnerství ja-ko instituce paralelní k manželskému soužití. Přijetí zákona o RP homosexuálů a s ním spojené nevratné sociálně-právní změny by znamenaly zásah do společenských norem manželského a rodinného soužití, jejichž tradice je mnohem starší a univerzálnější než náš právní řád a zaslouží si adekvátní úctu, ochranu a opatrnost.

5. ČEA vážně doporučuje, aby minimální věk souhlasu s pohlavním stykem byl v případě homosexuálního styku zvýšen. V souvislosti s novelou trestního zákoníku žádáme, aby byla z důvodu ochrany mladistvých (zvláště pak dětských prostitutů) zvýšena hranice pro legální homosexuální styk na 18 let a nikoli snížena na 14 let, jak předpokládá novela. Tam, kde se zvažuje zavedení registrovaného partnerství homosexuálů, důrazně doporučujeme, aby byla obnovena vyšší věková hranice pro legální homosexuální pohlavní styk tak, aby byli ochráněni mladí lidé a děti, které svou sexuální identitu teprve objevují (podle výzkumů si 26% dětí ve 12 letech není jisto, zda si mají zvolit heterosexuální či homosexuální chování).

6. Stavíme se také proti jednotné normě, která by stavěla na roveň kohabitující (nesezdané) páry a jejich práva či povinnosti a partnerství homosexuálů, která jsou svou samotnou povahou naprosto odlišná. Zvláštní rizika spatřujeme především v otázce rodičovské péče, ale i v dalších oblastech.

7. ČEA se důrazně staví proti sexuální výchově na školách, která by jakkoli naznačovala, že homosexuální partnerství je normální alternativou heterosexuálního manželství, jak to naznačují někteří liberální sexuologové a bude se i v budoucnu stavět proti jednostrannému pohledu na problém homosexuality.

Věříme, že zvážíte tyto argumenty a že vám pomohou při nelehkém rozhodování. V případě zájmu jsme ochotni zodpovědět vaše dotazy, upřesnit či rozvinout výše uvedené informace nebo poskytnout další relevantní materiály a vědecké studie a to jak písemnou cestou, telefonicky či formou osobní konzultace.

S úctou a modlitbami za vaši práci

jménem Rady České evangelikální aliance

v Praze dne 17. ledna 2006

Mgr. Tomáš Chvojka, předseda ČEA

Mgr. Jiří Unger, tajemník ČEA

                 
Obsah vydání       18. 1. 2006
18. 1. 2006 Pamatujete na Afghánistán? Nyní jsou tam obyvatelé terorizováni sebevražednými atentátníky
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti
18. 1. 2006 Tolerování extremistické propagandy je výrazem důvěry v občanskou společnost Karel  Dolejší
18. 1. 2006 Na obranu občanských svobod
18. 1. 2006 Studenti a informace Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
18. 1. 2006 Byl to krátkozraký dokument František  Hezoučký
18. 1. 2006 Jak efektivněji učit František  Augusta
18. 1. 2006 Islámské internetové fatwy proti sexu
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Láska ke třem (neexistujícím) pomerančům Alex  Koenigsmark
18. 1. 2006 Náboženství jsou kritizovatelná Josef  Provazník
18. 1. 2006 Viagra a cialis mohou poškozovat oční nerv
18. 1. 2006 Poznámky ke zdravotnictví z druhé strany Petr  Wagner
18. 1. 2006 Jaderná energie patří do technického muzea Hermann  Scheer
18. 1. 2006 Anketa "o nejabsurdnější bankovní poplatek" -- finálové kolo
18. 1. 2006 Gore: Povolení odposlechů podkopává ústavu Karel  Dolejší
18. 1. 2006 19. 1. 2005 - Vzpomínkový večer na Jana Bouchala
18. 1. 2006 Mužům vstup zakázán Karla  Ladwigová
18. 1. 2006 Práce v průmyslových zónách je pro Číňany dobrodiním
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi
18. 1. 2006 Dopouští se ČR úvěrového podvodu? Michal  Rusek
18. 1. 2006 Prohlášení k rezoluci o komunismu z Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 1. 2006 Miroslav Šuta recykluje už jednou vyvrácenou fámu Ivan  Brezina
18. 1. 2006 Mezinárodně proslulá firma nepodvádí Miroslav  Šuta
18. 1. 2006
16. 1. 2006 Západním firmám vyhovuje čínský totalitní režim
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"
17. 1. 2006 Pražský dopravní podnik: cestující jsou tu pro nás, nikoliv my pro ně Irena  Ryšánková
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let   
23. 12. 2005 Skákání o dvou tyčích Filip  Mikuš
29. 11. 2005 Vatikán potvrdil zákaz vstupu do kněžského stavu pro homosexuály   
24. 11. 2005 Proč se ženy nedívají na gay porno? Jan  Stern
23. 11. 2005 Pilsudského stín nad polskými gayi Pavel  Pečínka
20. 11. 2005 Homosexuálové do plynu? Ondřej  Slačálek, Linda Sokačová
20. 11. 2005 Gay a lesbická liga protestuje proti zásahu policie vůči polským lesbám a gayům   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
18. 10. 2005 Být homosexuál je jako obskočit kandelábr Irena  Ryšánková
10. 10. 2005 Uznání homosexuálních sňatků nelze není srovnatelné s uznáním mnohoženství   
7. 10. 2005 O homosexuálech ve Španělsku   
6. 10. 2005 Nezapomínejme, že lidská práva gayů a lesbiček uznalo Španělsko   
5. 10. 2005 Proč by měli mít homosexuálové stejná práva jako ostatní lidé? Fabiano  Golgo
5. 10. 2005 Mea culpa Fabiano  Golgo

Evangelické, evangelikální a evangelikálské RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let   
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
26. 4. 2005 Co je evangelické, evangelikální a evangelikálské   
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková