18. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2005

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

Je ve vás Království Boží ?

Protikladné trendy ve vývoji spirituality a sekularizace české společnosti a mladé generace

Česká společnost bývá často charakterizována jako sekulární, materialistická a ateistická. V médiích můžeme slyšet výsledky i mezinárodních výzkumů, které tvrdí, že Češi patří v Evropě k nejmaterialističtějším a nejateističtějším národům. Jak je obvyklé, již se z médií nedozvíme, na jaké otázky respondenti odpovídali, tím méně metodiku výzkumu. Ve výzkumu platí dvojnásob to, co známe z přísloví: "Na hloupou otázku, hloupá odpověď" či "Jak se do sudu volá, tak se ze sudu ozývá".

Metodika výzkumu včetně výzkumného instrumentu již dopředu limituje poznání, ke kterému výzkumem dojdeme.

Výzkum spirituality je teoreticko metodologicky velice náročný a je k němu třeba přistupovat s pokorou a metodologickou skepsí. Výsledek nikdy nebude přesným obrazem reality, ale pouze se k ní bude víceméně přibližovat. Takové kategorie jako spiritualita a religiozita nelze chápat jako synonyma a proces jejich operacionalizace do výzkumného instrumentu je složitý a nelze ho vyřešit několika jednoduchými otázkami.

Přítomný stav společnosti a jevů, který jí naplňují je důsledkem souběžných a protikladných společenských procesů a reflexe skutečnosti znamená i pochopit rozpornou dynamiku procesů, jejichž výsledkem je daný stav. V tomto článku se chci pokusit na tuto rozpornost v české spiritualitě alespoň upozornit.

Tak jak se historicky mění společnost a člověk jednotlivými společenskými procesy, tak zase společenské změny společnosti se promítají do celé společenské skutečnosti. To se také týká církví, náboženství, spirituality a náboženského a duchovního života. Je pochopitelné, že člověk 21. století se nemůže chovat stejně jako člověk ve středověku, především ve smyslu forem náboženského života.

Domnívám se však, že vzhledem k nadčasové podstatě poselství obsaženého v Novém zákoně, pouze oděného do reálií židovské společnosti přelomu nového věku, změna spirituality moderního člověka nemusí znamenat ústup od podstaty Kristova poselství, ale právě naopak. Při analýze procesů spojených s religiozitou, spiritualitou a ateizmem je třeba proto tyto pojmy důsledně odlišovat.

Poznatky zjištěné výzkumem spirituality české populace, který šel hlouběji pod povrch běžných otázek ve smyslu přihlášení se k církvi či chození do kostela, podávají jiný obraz o spiritualitě české mládeže než mládeže ateistické. Meditace je součástí života 21% mládeže, duchovní literaturu studuje 20% mládeže, 31% mladých lidí zastává názor, že Boha je třeba hledat především v sobě (Království Boží je ve vás), 26% mladých lidí klade na cestě k Bohu nejvyšší důraz na realizaci principu lásky. Pokud bychom však mluvili o tradičních formách života katolické církve, tak bychom se dostali k výrazně nižším číslům. Spíše než o trendu ateismu a materialismu bych proto hovořil o trendu nové spirituality, která překračuje horizont tradičních aktivit v rámci římsko katolické církve.

Tradiční religiozita v rámci katolické či dalších církví je skutečně na ústupu. Podíváme-li se na graf postojů k jednotlivým církvím či náboženským a duchovním směrům v závislosti na věku, vidíme s klesajícím věkem zhoršování postojů. (Ve výzkumech byla položena otázka: "Považujete se za stoupence-přívržence následujících náboženských, duchovních, ideových a společenských směrů? K vyjádření respondent používal pětistupňovou škálu od 1 - rozhodně ne do stupně 5 - rozhodně ano.)

Ke katolictví je nejhorší postoj v nejmladší věkové skupině, na rozdíl od postojů k new age, buddhismu a józe, u nichž je závislost na věku opačná.

Charakteristické pro současnou mladou generaci je oslabování vlivu jakéhokoliv ideového směru, a to i sekulárního. Ideové směry či sekulární společensko ideová hnutí, které určovaly vývoj civilizace v posledních sto letech, mají pro mladou generaci poměrně malý význam a ten ještě stále klesá. Výzkumy realizované s odstupem osmi let ukazují výrazné snížení vlivu či zhoršení postojů vůči všem sledovaným směrům. Ke zhoršování postojů a vlivu dochází u všech sledovaných sekulárních směrů i u katolicismu. K zajímavému poznatků však dospíváme, když sledujeme dynamiku tohoto zhoršování.

Dynamika poklesu pozice sekulárních směrů je vyšší než dynamika poklesu pozice katolictví a tak v tomto pádu došlo k proměně pozic jednotlivých směrů u mladé generace.

Navzdory silnému trendu sekularizace české společnosti má u mladé generace nejsilnější pozici katolicismus. K této nové ideové konfiguraci u mladé generace dochází spíše než v důsledku celogeneračních změn, díky vyhraněné části mladé generace, jejíž podíl v populaci se pohybuje mezi 10-20 %, kteří jsou aktivními katolíky a s s římsko katolickou církví se ztotožňují. U ostatních směrů se postoje k nim u celku populace rozvolňují a neexistuje ani tvrdé jádro příznivců těchto směrů, či je toto jádro početně velmi slabé.

Konsumerismus, hedonismus a ztotožnění s masovou kulturou - tyto typy chování a životního způsobu, které jsou typické pro velkou část mladé generace, nejsou ani tak projevem nějakého společensko ideového směru, jako spíše projevem absence idejí, hodnot a světového názoru - byť jakéhokoliv.

Zjištěné poznatky zásadním způsobem vstupují do zažitých stereotypů vnímání spirituality české společnosti. Komparace stejných dat z různých společností a kultur bez zohlednění kontextu může přinést falešné poznatky. Kontext české spirituality v sobě imanentně zahrnuje historii, cestu tvoření a přetváření spirituality v konfrontaci s různými vlivy a mocenskou strukturou. Zatímco spiritualita západních konzumních společností mívá i charakter společenské účasti na religiózním rituálu, typu účastí na oslavách 1. máje, česká spiritualita více obsahuje dimenzi niterného hledání a autentického směrování k transcendentnu.

Význam římsko katolické církve vyplývající z vlivu na mladou generaci je v současnosti poměrně značný. Tento vliv se bude do budoucna měnit v závislosti na tom, jak církev pochopí základní spirituální potřeby a trendy u mladé generace a promítne je do své činnosti.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2005
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Jak bude vypadat nové ostravské centrum?
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Ještě jednou o KSČM -- omluva Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi Michael  Kroh
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
18. 4. 2005 Haiderova oranžová revoluce
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Izraelská okupační moc nechala vyvrátit 160 třešňových stromů na syrských Golanských výšinách
17. 4. 2005 Británie: Skandál vyhazovaných potravin
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 O ztracené vládě Jan  Polívka
18. 4. 2005 Malý tchaj-wanský slovníček Petr  Fiala
18. 4. 2005 Gross v Sedmičce a neschopný Topolánek Boris  Cvek
18. 4. 2005 Švejkování českých "krásek" František  Schilla
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
18. 4. 2005 Světlo života
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku   
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám   
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?   
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům