13. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 4. 2005

Spor o flexibilitu práce

Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně?

V roce 2004 byl přijat kolegiem Evropské komise návrh novely směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kterou by se měla měnit směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Jednou ze změn tohoto předpisu je konstatování, že doba nečinnosti v průběhu pracovní pohotovosti není považována za pracovní dobu. Pokud však zákony členského státu, kolektivní smlouva nebo dohoda mezi sociálními partnery nestanoví v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi jinak. Dále se ve směrnici praví, že členské státy musejí v každém případě přijmout nezbytná opatření, aby žádný zaměstnavatel nevyžadoval, aby pracovník pracoval déle než 48 hodin v období sedmi dnů bez předchozího písemného souhlasu pracovníka s vykonáváním takové práce. Doba platnosti takového souhlasu nemůže být delší než jeden rok a souhlas lze obnovit. Případný souhlas udělený při podpisu samotné pracovní smlouvy nebo v průběhu zkušební doby má být neplatný. Podle této úpravy nemá žádnému pracovníkovi vznikat ze strany zaměstnavatele újma, protože nesouhlasí s takovou prací a žádný pracovník nesmí pracovat více než šedesát pět hodin v průběhu jakéhokoli týdne, nestanoví-li kolektivní smlouva nebo dohoda uzavřená mezi sociálními partnery jinak...

Evropská odborová konfederace a Českomoravská konfederace odborových svazů poslední návrh Komise je z jejich hlediska naprosto nepřijatelný a ohrožující dosavadní pojetí sociální Evropy.

Tento návrh Evropská komise zpracovala a dne 22. 9. 2004 schválila ve svém kolegiu. Nový komisař pro sociální otázky Vladimír Špidla nechal však návrh přepracovat. Na nové revizi se pracuje. V současné době tedy platí směrnice stará, ale ze strany zaměstnavatelů je intenzivní tlak na novelizaci, která by přinesla řadu změn v neprospěch zaměstanců. Novela českého zákoníku práce, která by měla být jedním z hlavních témat nové vlády Jana Kohouta, by měla vymezit národní úpravu dříve, než bude nějaké znění nové směrnice schváleno. To proto, aby mohla být národní úprava zahrnuta pod výjimky, které tato směrnice bude umožňovat.

Jaká bude česká cesta?

V roce 1993 byla v ES přijata právní úprava stanovující minimální požadavky na pracovní dobu z hledisky zdraví a bezpečnosti, směrnice o pracovní době: směrnice 93/104/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby. V roce 2000 byla přijata rozsáhlá novela, směrnice 2000/34/ES, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti vyňaté z oblasti působnosti uvedené směrnice 93/104/ES. Vzhledem k tomu, že bylo novelizováno více než 10 ustanovení, byla vydána nová směrnice o pracovní době, směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby. Výše uvedená směrnice stanovuje základní limity v pracovní době -- maximální délku týdenní pracovní doby, minimální odpočinek mezi směnami a v týdnu, maximální délku pracovní doby zaměstnance pracujícího v noci, přestávky na jídlo a oddech, vyrovnávací (referenční) období pro zajištění průměrné týdenní pracovní doby, odpočinku v týdnu, délky noční práce a minimální délky dovolené za kalendářní rok. Směrnice dále upravuje řadu odchylek od uvedených limitů, které mohou členské státy využít při transpozici směrnice do národních úprav.

. V oblasti tzv. "opt-outu" umožňuje výjimka dle čl. 18 odst.1 písm. b) (i) směrnice členským státům překročit maximální délku pracovní doby 48 hodin v období sedmi dnů včetně práce přesčas, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na tom dohodnou. Evropská komise vyzvala v květnu tohoto roku evropské odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, aby se dohodly na výše uvedených otázkách a uzavřeli rámcovou dohodu. Podle důvodového memoranda k návrhu novely směrnice však sociální partneři nedospěli k dohodě a požádali Evropskou komisi o vypracování návrhu novely směrnice.

Další, teprve připravovaný návrh novely obsahuje především nové definice - doba pohotovosti na pracovišti ("on-call time") a neaktivní doba pohotovosti na pracovišti ("inactive on-call time"). Navrhuje se, aby se za pracovní dobu považovala pouze ta část doby pohotovosti na pracovišti, ve které dochází k výkonu práce. Dále se navrhuje, aby neaktivní doby pohotovosti nebyla považována za pracovní dobu, ale dobu odpočinku. Dále je to zachování výjimky "opt-out" s přísnějšími podmínkami pro využití. Institut je podmíněn dohodou sociálních partnerů nebo kolektivní smlouvou. Pro tuto výjimku se navrhuje maximální limit pracovní doby 65 hodin týdně, pokud kolektivní smlouva nebo dohoda sociálních partnerů neumožní něco jiného.

V případě jeho přijetí, by podle EOK a ČMKOS došlo k podkopání základních práv a ochraně pracovního času po celé Evropě. Dle jejich názoru, může ve svých důsledcích vést až k neuznání role odborů, a tím i k narušení sociálního partnerství a kolektivního vyjednávání v prostoru EU.

Úprava referenčního období, tak jak jí navrhuje Komise, je neakceptovatelná, protože vypuštění ochrany spočívající v kolektivním vyjednávání by mohlo vést k modelům mnohahodinových pracovních týdnů (až 85 hodin!) a také k velmi nepravidelným a nepředvídatelným schématům pracovní doby, což by následně mohlo způsobit velké těžkosti pracovníkům v úsilí o sladění pracovního a rodinného života.

Existuje reálné nebezpečí, že zavedení definice "neaktivní část pracovní pohotovosti" by mělo katastrofální následky pro úpravu pracovního času v mnohem více sektorech než jen u zdravotní péče.

Komise navrhuje, aby limit maximální pracovní doby za týden byl stanoven na 65 hodin, pokud ovšem kolektivní smlouva nestanoví jinak. EOK tento institut shledává nepřijatelný jako celek.

Návrhy Komise povedou podle EOK k prodloužení pracovní doby a k méně příznivým podmínkám pro pracující rodiče pro sladění práce s rodinným životem. Předložit návrhy na opci jako opatření pro zlepšení kompatibility je urážka všech zaměstnanců Evropy.

ČMKOS návrh revize směrnice odmítá jako celek. Podle českých odborářů prakticky veškeré body novely postavení zaměstnanců zhoršují, čímž je popřen účel směrnice zlepšit ochranu a zdraví při práci.

V současné době je na základě rozsudků Evropského soudního dvora pracovní pohotovost na pracovišti považována za součást pracovní doby. Komise navrhuje, aby se nově na evropské úrovni zavedlo řešení obdobné českému. ČMKOS s tím nesouhlasí, neboť má za to, že české řešení je nevyhovující, protože vede k přetěžování zaměstnanců, jejich nedostatečnému odměňování a nadměrné byrokratičnosti, což se nejhůře projevuje ve zdravotnictví. I v případě, že k výkonu práce během pracovní pohotovosti na pracovišti nedojde, jedná se o pracovní dobu, neboť zaměstnanec je k disposici zaměstnavateli, nemůže se svým časem volně disponovat a je věcí zaměstnavatele, zda mu řádně přiděluje práci.

Individuální výjimka (opt--out) o překročení maximální délku pracovní doby byla zavedena proto, aby Spojené království neblokovalo schválení směrnice. Způsobila, že ve Spojeném království je nejdelší pracovní doba v EU-15. V poslední době je též v ostatních členských státech zneužívána pro vyhnutí se dopadům rozsudků Evropského soudního dvora o pracovní pohotovosti na pracovišti. Pokud by však do směrnice byl zaveden institut pracovní pohotovosti na pracovišti, individuální výjimka nemá jakékoliv opodstatnění a slouží pouze k faktickému prodloužení pracovní doby. Navíc institut individuální výjimky (opt--out) byl zamýšlen toliko jako dočasný, a proto nemá nedále mít místo. ČMKOS se tedy domnívá, že by měl být opt-out zrušen a nahrazen povolením sčítání pracovní doby (u více pracovních poměrů), tak jak jej prosazuje EK.

FEMS (Evropská federace lékařů zaměstnanců) ostře vystoupila proti návrhu Evropské komise. Dne 9. října 2004 účastníci shromáždění jednomyslně přijali prohlášení, ve které zásadně odmítají tento návrh novely, který se dle jejich slov, velmi vzdaluje principům obsaženým v Sociální Chartě (přijata 9.12.1989) a který pohrdá rozhodnutími Evropského soudního dvora (případy SIMAP a Jaeger).

Nová koncepce doby nečinnosti v průběhu pracovní pohotovosti (nebyla by považována za pracovní dobu) vůbec nezohledňuje aktuální požadavky lékařů ve službě, kteří zajišťují kromě aktivní zdravotní péče také monitoring. Proto každá hodina, během které je lékař k dispozici a je připraven reagovat na žádost o pomoc musí být považována za pracovní dobu!

Navrhovaná maximální týdenní pracovní doba přináší rizika pro bezpečnost a výkon lékařské profese.

V otázce "opt-outu" z týdenního limitu pracovní doby -- pokračují zásadní politické a koncepční rozdíly mezi skupinou zemí, které požadují postupné zrušení této možnosti dané směrnicí a připouští možnost dočasného použití "opt-outu" pouze prostřednictvím kolektivních smluv tam kde existují odbory a sjednávají se kolektivní smlouvy (Švédsko, Francie, Lucembursko, Španělsko, Irsko, Portugalsko, Řecko, Belgie, Litva, Kypr), a skupinou zemí, které požadují další neomezené pokračování v možnosti využívání "opt-outu" a brání se postupu schvalování "opt-outu" cestou kolektivních smluv (chtějí nadále zachovat možnost ryze individuálního rozhodování zaměstnanců bez předchozího schvalování kolektivní smlouvou) -- Spojené království, Slovensko, Polsko, Malta, Lotyšsko, Estonsko, Německo. Ostatní země se kloní k návrhu Evropské komise, ale současně připouští potřebu vyhovět i potřebám zemí, jejichž mluvčími se stalo Spojené království a Slovensko (např. Itálie, Slovinsko, Maďarsko, Řecko, Holandsko, Dánsko).

Základním právním předpisem, který upravuje pracovně-právní vztahy, tedy i pracovní dobu je zákon č. 65/1965 Sb. (zákoník práce).

Česká republika zaslala v závěru března 2004 Evropské komisi své stanovisko, vyjádřené úředníky MPSV, ve kterém podpořila revizi uvedené směrnice, vyjádřila potřebu upravit definici pracovní doby, vyjádřila souhlas s prodloužením referenčního období na 1 rok pro výpočet týdenní pracovní doby, podpořila názor na zachování možnosti individuálního "opt-outu" a podpořila názor, že všechna uvažovaná opatření vedoucí k revizi směrnice by měla být provedena jako komplexní.

                 
Obsah vydání       13. 4. 2005
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Sněmovna: Vášnivé diskuse o Státním fondu kinematografie Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Ztrácejí média poslední morální zábrany? Igor  Daniš
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
12. 4. 2005 Alert news iDnes: rychlejší než informace Irena  Ryšánková
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 SRN: 12 % nezaměstnaost
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům
13. 4. 2005 Interpretace faktů Jan  Polívka
13. 4. 2005 Podstatou ideologické víry je strach
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
13. 4. 2005 Konzervativci volí xenofobii Jan  Čulík
12. 4. 2005 Orwellovské metody britských konzervativců
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
13. 4. 2005 Ako vytunelovať verejnoprávnosť Miloslava  Kodoňová
12. 4. 2005 Tentokrát za to komunisté skutečně mohou Oskar  Krejčí
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Pracovní doba - návrat o staletí zpět? RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
12. 4. 2005 Švarcsystém: spor o flexibilitu práce Petr  Gočev
12. 4. 2005 Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů? Vít  Zvánovec
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice   
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
29. 3. 2005 Budoucnost sociálního státu v éře globalizace: S čím počítáme? S čím smíme počítat? A co se vlastně děje? Jan  Drahokoupil
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí   
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"