13. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2005

Katolický holocaust!?

Opravdu bych nečekal, že budu obhajovat římskokatolickou církev, navíc po reakci pana Cveka. Předpokládám ale, že jen nedočtení celého anonymního žvástu ho vedlo ke shrnujícímu tvrzení, že text "pravdivě, avšak jednostranně informuje o dějinách římskokatolické církve". Není tomu ani v nejmenším, protože čtenářům je předloženo naprosto lživé tvrzení, že "Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holocaust v dějinách -- holocaust židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku -- za přímého vedení církve a jejích hodnostářů..."

Každá práce zabývající se holocaustem jasně odlišuje mezi přinejmenším třemi základními formami negativního vztahu k židům: náboženskou intolerancí k židům, tradičním antisemitismem devatenáctého století a jeho moderní (nacistickou) formou.

O náboženské intoleranci ve středověku lze říci jen tolik, že těžko hledat nějaký moderně pojatý "rasový motiv", a určitě by se dal vytvořit obdobný seznam opatření proti schizmatikům, politickým konkurentům, či později evangelíkům (či naopak katolíkům), jak o tom svědčí pojmy "Bartolomějská noc, či "pátek třináctého", či v Bavorsku tradované "české vinobraní". O odlišnosti pogromů (mimochodem slovo je ruského původu) a holocaustu velice dobře píše Petr Placák v posledním čísle časopisu Babylon). židé byli přinuceni se přizpůsobit složitému systému omezení a privilegií, což vedlo i ke vzniku instituce "dvorních židů", kdy finanční záležitosti toho kterého šlechtice jsou spravovány a dojednávány, co by pro něj nehodná práce, židovským správcem. Odtud pramení i angažovanost židovských prostředníků ve finančních aférách (např. ve Francii). Asi nejslavnější zobrazení je nejen nacisty zfilmovaný (a upravený) román Lion Feuchtwangera žid Sus.

Tradiční antisemitismus devatenáctého století je skutečně z větší či menší části i na katolických základech, ale už i v jeho případě je nutné připustit řadu jiných vlivů. Kromě již uvedeného případu dvorních židů, to byl nacionalismus, který mobilizoval "obyčejné lidi" a vytvářel moderní národy. židé se v tomto prostředí nedokázali rozhodnout, zda se stát moderním národem s vlastním státem (požadavek byl poprvé v moderní podobě vznesen rakouským novinářem Theodorem Herzlem a teprve roku 1897 se v Basileji koná první sionistický kongres). Roztříštěnost židovského etnika na bohaté "dvorní" židy ve Vídni a chudáky z Haliče vedla k nemožnosti vybudovat jednotné národní společenství v rámci Rakouska. Řešení tohoto bezdomectví bylo dvojí -- buď se stali podporovateli nadnárodní idey státu rakouského a nebo nějaké ideologie proti-národnostní jako byl socialismus a nebo hlásání obecného lidství.

Tradiční antisemitismus je tedy mixem národnostních, náboženských a ekonomických předsudků. Vídeňský antisemita 19. stol. židy považoval za své ekonomické konkurenty, naopak řada vídeňských židů podporovala vládu katolických veličenstev až do hořkého konce monarchie. V případě Rakouska tak lze tvrdit dokonce naprostý opak než je v článku: teprve likvidace a pokles významu tradičních institucí monarchie (mezi které patřila i rakouská katolická církev) umožnil likvidaci i zcela integrovaných a respektovaných židů. Představy například českého tradičního nacionalismu byly často podivuhodné, až choromyslné. V jednom antisemitském románu zachraňuje Čechy před židy Cikán.

Na www.holocaust.cz je definice "Holocaust - pronásledování a genocida židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné" a podle téhož zdroje "historie holocaustu" začíná až rokem 1920 (vznik NSDAP). Důkaz nesnesitelnosti mezi moderním nacismem a tradiční formou antisemitismu je právě v ideologickém kontextu. Nacismus nebyl (mj. dle Hannah Arendtové) zaměřen pouze na židy. Naopak, "židovskou otázku" chápal v kontextu problematiky rasové čistoty a vyhlazení židů byl pro něj problém plynoucí z určitého pojetí "vědecké" biologie. V Mein Kampfu se píše: "Už povrchní pozorování nám ukazuje jako přímo železný základní zákon všech bezpočetných projevů životní vůle přírody její v sobě uzavřenou formu rozmnožování. Každé zvíře se páří jen se zvířetem stejného druhu. Sýkorka jde k sýkorce, pěnkava k pěnkavě, čáp k čápici, polní myš k polní myši, domácí myš k domácí myši, vlk k vlčici."

Katolíci a obecně křesťané s tímto "biologismem" bojovali. Z pohledu katolického misionáře působícího třeba v Číně by byl tento názor naprosto cizí (teď se nějak nezastávám misijní činnosti, ale předpokladu, na nichž je postavena -- totiž že všichni lidé jsou stejní natolik, že jsou schopni spásy). Obdobně cizí musel "nositelům náboženských dogmat" připadat Hitlerův mysticismus založený na pitomém quasi-pohanství. Předsudky tradičních antisemitů dokonce pro nacisty představovaly problém, něco co je nutné zlomit a překonat, i když tam kde to šlo, je pochopitelně využili. I ta židovská hvězda, či výraz ghetto (a nic z toho rozhodně neslouží katolicismu ke cti) byla jen zástěrka, nikoliv propagace konečného řešení, které se netýkalo pouze židů, ale jak už jsem uvedl, šlo o likvidaci všech méněcenných lidí. Zatímco nacismus zakládá konečné řešení v určitých konceptech modernity, je to pro něj technický, odborný problém, tradiční antisemitismus je koneckonců založen na uznání tradičních hodnot a pověr.

Opravdu chce anonymní škrabák tvrdit, že nacismus likvidující i mentálně či tělesně postižené je nějakým způsobem inspirováno katolicismem? M. Foucalt ve svých Dějinách šílenství naopak dokládá, že oddělování těchto lidí od zbytku se děje až v kontextu osvícenské medicíny. Církev k nim byla naopak velice tolerantní, už z toho důvodu, že velice obtížně oddělovala šílence od lidí "bohem posedlých".

Určitě chování katolické církve během času holocaustu nebylo bez chyb. Konečně Slovenský štát, pokud vím, vedený katolickým duchovním platil za jednoho deportovaného žida 300 marek, ale jen "člověk intelektuálně ostýchavý" je schopen hovořit o její "plné odpovědnosti".

                 
Obsah vydání       13. 4. 2005
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Sněmovna: Vášnivé diskuse o Státním fondu kinematografie Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Ztrácejí média poslední morální zábrany? Igor  Daniš
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
12. 4. 2005 Alert news iDnes: rychlejší než informace Irena  Ryšánková
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 SRN: 12 % nezaměstnaost
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům
13. 4. 2005 Interpretace faktů Jan  Polívka
13. 4. 2005 Podstatou ideologické víry je strach
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
13. 4. 2005 Konzervativci volí xenofobii Jan  Čulík
12. 4. 2005 Orwellovské metody britských konzervativců
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
13. 4. 2005 Ako vytunelovať verejnoprávnosť Miloslava  Kodoňová
12. 4. 2005 Tentokrát za to komunisté skutečně mohou Oskar  Krejčí
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?   
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům   
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
12. 4. 2005 Lidé se bojí žít bez náboženského dogmatu Jan  Čulík
12. 4. 2005 Církev tvoří lidé, právě že lidé... Boris  Cvek
12. 4. 2005 Rozhádaná katolická církev hledá novou inspiraci   
12. 4. 2005 Česká televize: Pohřeb papeže veřejnost přijala příznivě, spočítali jsme to   
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík