4. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2005

LISABONSKÁ STRATÉGIA

Namiesto stratégie akýsi zoznam priorít

Po akých dialniciach chceme ísť? Po informačných, alebo asfaltových?

Milan Ftáčnik

Autori nepredložili skutočnú stratégiu, ale akýsi zoznam priorít, ktorý vychádza z ich súčasných aktivít a stavu poznania vecí, no nie zo zhodnotenia súčasného stavu a opísania cieľového stavu. Autori sa snažia týmto dokumentom petrifikovať svoj prístup k reformám spoločnosti (akoby žiadny alternatívny prístup neexistoval) a z tohto pohľadu si pripravujú argumenty pre nutnosť svojej volebnej reprodukcie. V stratégii sa len okrajovo spomína cieľ Lisabonskej stratégie zvýšiť zamestnanosť a cieľ zvýšiť sociálnu súdržnosť spoločnosti sa nespomína vôbec. Ten prvý cieľ redukujú na podporu trhového prostredia a ten druhý na podporu chudobným pomocou sociálnej siete.

Pripusťme, že úmysel autorov bol úprimný a chceli vytvoriť stratégiu, s ktorou bude môcť pracovať aj vláda po roku 2006. Sami chceli štruktúrovať dokument tak, aby v každej oblasti ponúkli víziu, ciele a kroky, ako ich dosiahnuť. Z dokumentu však nie je jasné, čo je vízia, čo sú ciele, namiesto toho používajú slovo "priority" a formuláciu "je potrebné" pre kroky, ktoré podľa nich treba uskutočniť. Chýba skutočná vízia pre tú-ktorú oblasť formulovaná ako opis cieľového stavu, kam sa chce Slovensko dostať, a opis cieľov, ktoré chce dosiahnuť v roku 2010 vrátane indikátorov a ukazovateľov, ktoré umožnia posúdiť, či ciele boli naozaj dosiahnuté (mnohí z autorov o takýchto indikátoroch (angl. benchmark) radi hovoria, ale v tomto dokumente ich nepoužívajú napriek tomu, že Lisabonská stratégia EÚ ich obsahuje). Bez merateľných kritérií a zhodnotenia súčasného stavu stoja priority stratégie vo vzduchoprázdne, neberúc do úvahy reálnosť dosiahnutia želaní jej autorov do roku 2010.

Ak má dokument predkladať do vlády podpredseda vlády pre integráciu spolu s podpredsedom vlády pre ekonomiku a ministrom financií, nie je jasné, prečo sa podpredseda vlády pre integráciu na jeho príprave nepodieľal. V dokumente sa nespomínajú ani práce, ktoré už vo vláde a jednotlivých ministerstvách boli vykonané pri realizácii Lisabonskej stratégie EÚ prijatej v roku 2000, ani fakt, že pre jarný summit EÚ pripravuje vláda správu o stave realizácie stratégie na Slovensku.

Vzhľadom na to, že dokument trpí systematickými chybami opísanými v tejto časti, nemá asi veľký význam dávať pripomienky ku konkrétnym oblastiam, pretože ich treba metodicky prepracovať. Napriek tomu uvádzame niektoré zásadné poznámky aj k tomu.

Moderná vzdelávacia politika

Táto časť ignoruje Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15 -- 20 rokov pod názvom Milénium, schválený vládou v roku 2001, ktorý obsahuje konkrétne ciele, ktoré chce Slovensko dosiahnuť napr. v počte maturantov, v posilnení sektora všeobecného vzdelávania na stredných školách, v predlžovaní školskej dochádzky, v počte vysokoškolákov, ale i v obsahovej reforme vyučovania na základných a stredných školách, s ktorou si súčasný minister školstva nevie rady. Jedným z cieľov by mohlo byť vytvorenie systému celoživotného vzdelávania, udržanie vysokého počtu detí prechádzajúcich predškolskými zariadeniami, ako aj vysokého počtu absolventov stredných škôl všetkých druhov.

Ciele v oblasti vysokého školstva by mali vychádzať z Bolonského procesu, ktorého je SR od začiatku účastníkom a ktorý formuluje vysokoškolské vzdelanie ako verejnú službu, definuje cieľ zvýšiť počet študentov bakalárskeho stupňa a diverzifikovať aj poskytovanie vysokoškolského vzdelávania. Málo konkrétni sú autori v oblasti zvyšovania podpory z verejných zdrojov na sektor vzdelávania, hoci príklady v tomto smere existujú.

Podporujem stanovenie cieľa pre vytvorenie nástrojov na posudzovanie kvality vzdelávacích inštitúcií na všetkých stupňoch. Treba zosúladiť ciele v oblasti vzdelávacej politiky s cieľmi v oblasti informačnej spoločnosti, kde sa píše o vytvorení modernej školy, pričom tento pojem sa spája iba s využívaním informačných a komunikačných technológií v škole, čo je veľmi úzkym chápaním zmeny obsahu vzdelávania.

Veda, výskum a inovácie

V tejto oblasti považujem za dôležitý reálny pohľad na financovanie z verejných zdrojov pre túto oblasť a zvyšovanie podielu súkromných investícií premyslenými opatreniami. Cieľ lisabonskej stratégie EÚ poskytnúť 3 % HDP, z toho 1 % verejné zdroje a 2 % súkromný sektor, považujem na Slovensku do roku 2010 za nereálny, vzhľadom na podiel verejných zdrojov okolo 0,4 % a podiel súkromného sektora okolo 16 %. Aj tak však treba definovať cieľový stav verejnej podpory vedy, výskumu a inovácií v roku v roku 2010, veď ministerstvo financií už dnes plánuje finančný výhľad až do roku 2009. Autori stratégie by mali jasnejšie definovať aj cieľ dosiahnuť zvýšenie súkromných investícií konkrétnymi krokmi zo strany štátu (európske dokumenty uvádzajú viac nástrojov, ako uvažujú autori stratégie). Za pozitívne považujem uznanie potreby podpory inovácií v podnikateľskej sfére z verejných zdrojov, ako aj jej inštitucionálne doriešenie, pretože cieľom musí byť rovnovážny stav medzi podporou základného, aplikovaného výskumu a vývoja a podporou inovácií. V stratégii sa málo hovorí o podpore vedeckej infraštruktúry a o kvalite vrátane podpory špičkových tímov, dosahujúcich vynikajúce medzinárodne porovnateľné výsledky.

Autor je vysokoškolský učiteľ a bývalý minister školstva

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       4. 2. 2005
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
4. 2. 2005 Amerika "neplánuje zaútočit na Írán"
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Basajev: Plánujeme další útoky jako v Beslanu
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
4. 2. 2005 Svetové ekonomické fórum: svet je nebezpečnejší Radovan  Geist
4. 2. 2005 Činitel OSN bral úplatky od Saddáma Husajna
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eutanázie konečně v ČR legalizována, i bez požehnání zákonodárců Jan  Vnouček
4. 2. 2005 Propouštění v Daily Telegraphu
4. 2. 2005 Proč (ne)kopat do policie Jan  Bohata
4. 2. 2005 Má smysl podepisování petic proti komunistům? Jiří  Jakl
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 S upřímností ČSSD vlastní: "Strana nám byla ukradena a my ji chceme zpět"
4. 2. 2005 Francie:Třetí největší vývozce zbraní Simone  Radačičová
4. 2. 2005 Etnické menšiny a česká politika
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
4. 2. 2005 Riskantní události v Iráku
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
4. 2. 2005 Říše Zla a Dobra? Boris  Cvek
4. 2. 2005 Cena hrdosti pana Sklenáře Jan  Sládek
4. 2. 2005 Církve blokují debatu Filip  Sklenář
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Česká recepce frankfurtské školy Pavel  Siostrzonek
4. 2. 2005 Namiesto stratégie akýsi zoznam priorít Milan  Ftáčnik
4. 2. 2005 Bez informatizácie spoločnosti to nepôjde Milan  Ištván
4. 2. 2005 Verejné výdaje a rast konkurencieschopnosti Braňo  Ondruš
4. 2. 2005 Rozvoj Slovenska nie je možný bez aktívneho prístupu štátu Robert  Fico
4. 2. 2005 Krvavé volby a spokojný Bush Judita  Takáčová
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 29. ledna 2005
4. 2. 2005 Mírové zítřky: Oběti 11. září proti válce v Iráku
4. 2. 2005 Každý osmý Němec bez práce ?
4. 2. 2005 Mír pro Kongo
3. 2. 2005 Otevřenost novým výzvám -- věrnost tradici?
3. 2. 2005 "Spartakiádní vrah" v České televizi Jaroslav  Zvěřina
3. 2. 2005 Bush užil osmadvacetkrát slovo "svoboda"
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce