4. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2005

LISABONSKÁ STRATÉGIA

Rozvoj Slovenska nie je možný bez aktívneho prístupu štátu

Robert Fico

Diskusiu o stratégii rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska treba privítať a takisto je možné s jej autormi súhlasiť v tom, že táto stratégia si vyžaduje v prvom rade správnu víziu, kam by sa mala naša krajina uberať. O potrebe takejto vízie hovorí Smer prakticky od svojho vzniku a pokusom o dialóg na túto tému bol aj náš návrh Štátnej doktríny Slovenskej republiky. Rovnako sme túto tému rámcovo formulovali našimi politicko-ekonomickými prioritami. Čo sa týka programových priorít našej strany, je potrebné predovšetkým zdôrazniť mimoriadnu podporu vzdelanosti ako jeden z leitmotívov politiky Smeru. Ak sa teda súčasná vláda SR, podnietená Európskou úniou a jej Lisabonskou stratégiou, konečne odhodlala niečo vypracovať, Smer to môže len privítať.

Hoci neskoro, ale predsa. Nie je totiž možné obísť skutočnosť, že to boli práve vlády Mikuláša Dzurindu, ktoré doteraz konali skôr proti takejto stratégii, a to tým že preferovali konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky len na báze nízkych miezd, a tým, že absolútne zanedbali vzdelanie a školstvo, ktoré sú pre konkurencieschopnosť založenú na znalostnej spoločnosti rozhodujúce.

Predložený materiál, ako sami autori priznávajú, vychádza z celkovej Lisabonskej stratégie a v tomto zmysle považuje aj Smer jeho cieľ, dosiahnutie konkurencieschopnosti a aj základnú filozofiu, ako ju dosiahnuť, za správne. Rozdielne sa však pozeráme na obsah dvoch hlavných pilierov tejto stratégie, ako sú definované autorským tímom ministra financií. Predovšetkým tu ide o pilier nazvaný "Dokončenie štrukturálnych reforiem". Po prvé, autori deklarujú štrukturálne reformy za dokončené, čo nie je pravda. Väčšina z nich predsa len teraz vstupuje do praxe a napríklad skutočná realizácia sociálnej reformy bude nastávať v horizonte desiatok rokov. Niektoré reformné zákony sú dokonca menené koalíciou ešte predtým, ako vstúpili do účinnosti. Čo však vnímame ako zásadný problém predloženej stratégie, je podsúvanie tézy, že iba neoliberálna podoba reforiem môže zabezpečiť konkurencieschopnosť Slovenska. Nemôžeme, samozrejme, ako s nemenným princípom súhlasiť s tým, že len voľne fungujúci trh je najlepší spôsob, ako zabezpečiť rast hospodárstva a blahobytu. Reálna prax totiž ukazuje mnohé zlyhania voľného trhu, a teda neustálu nutnosť zásahov. Pri legitímnom cieli znižovania deficitu verejných financií treba mať na mysli realizáciu druhého piliera stratégie. Napĺňanie rozvojovej časti Lisabonskej stratégie bude totiž vyžadovať stále poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Minimalizácia deficitu štátneho rozpočtu teda nemôže byť za každú cenu nadriadená všetkému ostatnému. Polemicky vníma Smer aj princíp nízkej miery verejného prerozdeľovania zdrojov v ekonomike. Autori ho považujú za základný predpoklad rýchleho rastu. My však považujeme za dôležité aj iné atribúty ako hospodársky rast, a to predovšetkým otázku zamestnanosti. A tu samotný vývoj slovenskej ekonomiky, keď napriek relatívne vysokému 5-percentnému hospodárskemu rastu klesla celková zamestnanosť v roku 2004 o 21tisíc osôb, ukazuje, že automatická väzba rastu zamestnanosti na hospodársky rast neexistuje.

V otázke prioritných rozvojových oblastí sa s autormi stratégie určite zhodneme na stanovení štyroch oblastí: ľudských zdrojoch a vzdelávaní, informačnej spoločnosti, podnikateľskom prostredí a vede, výskume a inováciách. Ide napokon o oblasti, ktoré sama Európska únia navrhuje, aby sa na ne koncentrovala pozornosť. Opäť však zo strany Smeru nie je možné súhlasiť s niektorými konkrétnymi nástrojmi, ktorými sa má zabezpečiť rozvoj spomínaných oblastí. Určite sa nestotožňujeme so spoplatnením denného vysokoškolského štúdia. Takisto budeme namietať voči spružneniu pracovnoprávnych vzťahov, pokiaľ sa tým bude mať na mysli ďalšie oslabovanie pozície zamestnancov. A bezpochyby nie je pre nás nevyhnutnou podmienkou dokončenie privatizácie všetkých podnikov sieťových odvetví.

V súvislosti s týmito výhradami však treba uviesť zásadnú tézu. Ak sa máme dohodnúť naozaj na stratégii konkurencieschopnosti Slovenska bez ohľadu na to, či bude pri moci neoliberálna pravicová vláda, alebo vláda sociálno-demokratického zamerania, nemôžeme ju podmieňovať čiastkovými nástrojmi alebo nástrojmi ideologicky zafarbenými. Naopak, musíme sa dohodnúť na univerzálnych princípoch, ktoré zostanú nemenné za každých okolností. Osobne si myslím, že možné to je, pokiaľ nebudeme k problémom pristupovať dogmaticky a nebudeme samých seba a aj verejnosť presviedčať, že máme len jednu alternatívu.

Smer za kľúčovú pre Slovensko považuje premenu našej dosiaľ prevažne industriálnej spoločnosti na znalostnú spoločnosť, v ktorej sa hodnoty vytvárajú tvorivým a individualizovaným spôsobom, a nie rutinnou fyzickou alebo duševnou prácou. Podľa nás je to predovšetkým podpora vzdelanosti a budovanie znalostnej spoločnosti, ktoré nám pomôžu vyriešiť chronické problémy vysokej nezamestnanosti, rastúcej chudoby a priepastných rozdielov v životnej úrovni menšiny a väčšiny. Smer víta, že konečne aj súčasná vláda začína chápať, že ani rozvoj konkurencieschopnosti nepríde sám od seba, ale musí mu predchádzať vízia, stratégia a konkrétne rozhodnutia aj z pozície štátu a vlády. Pre nás v Smere to znamená, že aj neoliberáli vo vláde začínajú uznávať, že voľný trh nie je všeliekom a že vláda musí mať nielen jasnú víziu a priority, ale z pozície štátu ich musí presadzovať konkrétnymi opatreniami.

Autor je predseda strany Smer -- sociálna demokracia

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       4. 2. 2005
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
4. 2. 2005 Amerika "neplánuje zaútočit na Írán"
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Basajev: Plánujeme další útoky jako v Beslanu
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
4. 2. 2005 Svetové ekonomické fórum: svet je nebezpečnejší Radovan  Geist
4. 2. 2005 Činitel OSN bral úplatky od Saddáma Husajna
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eutanázie konečně v ČR legalizována, i bez požehnání zákonodárců Jan  Vnouček
4. 2. 2005 Propouštění v Daily Telegraphu
4. 2. 2005 Proč (ne)kopat do policie Jan  Bohata
4. 2. 2005 Má smysl podepisování petic proti komunistům? Jiří  Jakl
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 S upřímností ČSSD vlastní: "Strana nám byla ukradena a my ji chceme zpět"
4. 2. 2005 Francie:Třetí největší vývozce zbraní Simone  Radačičová
4. 2. 2005 Etnické menšiny a česká politika
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
4. 2. 2005 Riskantní události v Iráku
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
4. 2. 2005 Říše Zla a Dobra? Boris  Cvek
4. 2. 2005 Cena hrdosti pana Sklenáře Jan  Sládek
4. 2. 2005 Církve blokují debatu Filip  Sklenář
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Česká recepce frankfurtské školy Pavel  Siostrzonek
4. 2. 2005 Namiesto stratégie akýsi zoznam priorít Milan  Ftáčnik
4. 2. 2005 Bez informatizácie spoločnosti to nepôjde Milan  Ištván
4. 2. 2005 Verejné výdaje a rast konkurencieschopnosti Braňo  Ondruš
4. 2. 2005 Rozvoj Slovenska nie je možný bez aktívneho prístupu štátu Robert  Fico
4. 2. 2005 Krvavé volby a spokojný Bush Judita  Takáčová
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 29. ledna 2005
4. 2. 2005 Mírové zítřky: Oběti 11. září proti válce v Iráku
4. 2. 2005 Každý osmý Němec bez práce ?
4. 2. 2005 Mír pro Kongo
3. 2. 2005 Otevřenost novým výzvám -- věrnost tradici?
3. 2. 2005 "Spartakiádní vrah" v České televizi Jaroslav  Zvěřina
3. 2. 2005 Bush užil osmadvacetkrát slovo "svoboda"
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce