20. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2004

Rada ČT "pohrdla právním názorem":

Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud

Kritériem musí být, zda je napadený výrok doložitelný, nikoliv osobní předsudky

Adresováno Radě České televize

V Praze 12. dubna 2004

Vážené paní a vážení pánové,

na počátku byly dvě věty v pořadu Fakta, vysílaném 8. prosince 2003 na ČT1:

"Greenpeace dnes katastrofu (myšlena havárie v indickém Bhópálu) zneužívají ve svém politickém boji proti globalizaci, a dokonce na ní založili i mezinárodní sbírkovou kampaň. Z peněz, které Greenpeace na bhópálské téma po celém světě vybrali, poskytli jen nepatrný příspěvek klinice Sambhavna."

Dopis Petra Uhla a Zdeny Hůlové. K tomu v BL též tento článek Ivana Breziny ZDE

Dne 10. prosince se na Radu České televize (dále jen "rada") obrátil výkonný ředitel Greenpeace v ČR Jiří Tutter se stížností, v níž výše uvedené tvrzení vysílané Českou televizí o Greenpeace označuje za nepravdivé. Jiří Tutter předložil listiny podporující jeho stanovisko v této věci.

Autorem předmětných vět byl Ivan Brezina, vedoucím redakce aktuálního zpravodajství Čestmír Franěk (dnes v této funkci již nepůsobí).

Rada se stížností Greenpeace zabývala několikrát. Dne 24. března 2004 přijala usnesení č.87/06/04, jímž pověřuje tříčlennou pracovní skupinu podnětů a stížností (Zdena Hůlová, Erazim Kohák a Petr Uhl), aby ve věci této stížnosti předložila radě návrh na odpověď. Generální ředitel Jiří Janeček se opětovně vyjádřil, že zařazení napadeného výroku do reportáže bylo oprávněné a odvolal se na korespondenci jejího autora Ivana Breziny s ČT, kterou však radě a její pracovní skupině nepředložil.

V souladu s vnitřní úpravou činnosti pracovní skupiny podal návrh radě jeden z nás - členka rady Zdena Hůlová. Neztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele a doporučila radě, aby si buď vyžádala od generálního ředitele podrobnější doplňkové informace, nebo přijala usnesení, že stížnosti Greepeace je oprávněná a zároveň požádala generálního ředitele, aby přijal opatření k nápravě. Další dva členové pracovní skupiny, Erazim Kohák a Petr Uhl, toto její doporučení v rozpravě při jednání rady podpořili.

JUDr. Zdena Hůlová je mezi členy rady jediná právnička a její případ zpracovávala podle profesionálních zásad. ČT a Ivan Brezina, jehož argumenty ČT přejímala, neunesli důkazní břemeno pravdivosti svého výroku.

Neunesl ho ani sám Ivan Brezina, když na pokyn ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala zaujal jeho místo při projednávání tohoto bodu při jednání rady dne 7. dubna. Poukaz na apel Greenpeace "podpořte toxickou kampaň" nelze chápat jako výzvu k darování peněz na oběti katastrofy v Bhópálu. byť bychom četli slovo "toxickou" jako "antitoxickou". Nebyl předložen žádný důkaz o tom, že Greenpeace na oběti této katastrofy vybírali, naopak, důkazy předložené druhou stranou nasvědčují tomu, že tomu tak nebylo.

Přesto rada osmi hlasy (Jan Mrzena, Milan Badal, Bohumila Fanta, Ladislav Miler, Helena Fibingerová, Jiří Presl, Alena Svobodová a Jana Šilerová ) proti čtyřem hlasům (Zdena Hůlová, Erazim Kohák, Jan Prokeš a Petr Uhl) a jedné abstenci (Dobromil Dvořák) přijala za absence Milana Horálka a Jiřího Voráče usnesení č.1001/07/04, podle něhož považuje stížnost Greenpeace za neoprávněnou.

Důsledkem tohoto řešení je to, že člen pracovní skupiny Erazim Kohák z ní vystoupil (je ale pravda, že po třech letech práce v ní se nad svým odchodem zamýšlel už dříve).

Necítíme se, vážené kolegyně a vážení kolegové, většinovým rozhodnutím rady vázáni v tom smyslu, že bychom ho mohli nadále podporovat a veřejně proti němu nevystupovat. Důvodem není to, že většina rady rozhodla jinak (jednotliví radní nemuseli důkazní situaci správně posoudit). Důvody máme dva, každý by náš postoj dostatečně ospravedlňoval:

1. Předseda rady Jan Mrzena, předsedající jejímu jednání, připustil změnu vypovídající osoby, aniž se otázal rady, zda s tím souhlasí. Partnerem rady při vyřizování stížnosti je generální ředitel. On anebo jím určený zástupce (viz jednací řád rady čl.7) se účastní jednání rady. Generální ředitel byl jednání přítomen, a z povahy věci bylo zřejmé, že vysvětlení poskytuje jeho jménem ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal. Ten předal slovo Ivanu Brezinovi.

Otázka zní: Byl Ivan Brezina zástupcem generálního ředitele Jiřího Janečka v tomto sporu? Věděl Jan Mrzena předem, že se vystoupení Ivana Breziny chystá? Vystoupením Ivana Breziny, tolerovaným předsedou rady Mrzenou, byla porušena zásada slyšení obou stran, Greenpeace byla tato možnost upřena. Ivan Brezina přesvědčoval radu tím, že nechal kolovat (!) anglicky psané texty. (Kolik členů rady umí anglicky?) Členové rady nedostali příležitost, aby texty prostudovali.

Důvodem našeho veřejného odporu k usnesení rady není ovšem to, že Ivan Brezina zahájil své vystoupení před radou urážlivým útokem vůči jednomu z nás, Petru Uhlovi, když dovozoval, že je ve věci podjatý ne kvůli svému členství ve Straně zelených, ale kvůli události, která se stala před jeho zvolením do rady - účastnil jsem se prý převzetí moci (!) ve Straně zelených (!) Petr Uhl k tomu uvádí, že jako člen Strany zelených neprosazuje její zájmy při výkonu funkce člena Rady ČT a nezastává a nikdy nezastával v této straně žádnou funkci. Ani ve SZ nikdy neučinil nic, co je v rozporu s obecnou morálkou, natož pak právními předpisy, dodává Petr Uhl.

S tímto bodem souvisí i to, že v jednacím řádu rady není upraveno vystupování hostů včetně pracovníků ČT. Vyzýváme předsedu rady, aby tento doplněk předložil do jednoho měsíce radě k rozpravě a schválení radě.

2. Druhý důvod k našemu veřejnému protestu je skutečnost, že mnozí členové rady se při projednávání stížnosti Greenpeace opakovaně negativně vyjadřovali o stěžovateli nebo dokonce o sdruženích s podobným zaměřením, či vůbec občanskospolečenským zaměřením, takže jsme mohli nabýt (doufáme, že falešného) dojmu, že budou rozhodovat spíše podle svých minulých osobních či sdílených zkušeností, a nebudou posuzovat důkazy, zda dvě sporné věty jsou pravdivé či aspoň zda byly vyřčeny v dobré víře. že jsou pravdivé.

Jsme totiž přesvědčeni, že kritériem pro posuzování takových stížností jako byla tato může být jen to, zda napadený výrok je doložitelný, a ne skutečnost, kdo si stěžuje (fašista, komunista či svědek Jehovův), či na čí pořad si stěžuje. Skutečnosti, které prokazují doložitelnost napadeného výroku musejí být průkazné, jinak se stížnost posuzuje jako oprávněná.

Nerespektování tohoto kritéria pociťujeme zvlášť trpce. Vyzýváme všechny členy rady, aby se zamysleli nad tím, zda takovýmto postupem (a dalšími obdobnými) plní naše rada svou funkci dozoru veřejnosti nad veřejnoprávní povahou České televize. Vždy jsme se domnívali, že pravdivost vysílaných tvrzení a ochrana dobrého jména každého k veřejnoprávnosti patří a že rada může fungovat je tehdy, zaručí-li oběma stranám stížnostního sporu právo na řádné řízení.

Vzhledem k situaci v radě považujeme za potřebné prohlásit, že naše posouzení stížnosti Greenpeace na reportáž Ivana Breziny není ovlivněno společenským zaměřením stěžovatele, ani osobou Ivana Breziny, jeho výrazně orientovanou publicistikou a průběhem a výsledkem soudního sporu s Milošem Zemanem.

Podmínkou naší činnosti, tedy činnosti Zdeny Hůlové a Petra Uhla, v pracovní skupině podnětů a stížností je vyjasnění obou bodů v průběhu, řekněme, jednoho nebo dvou měsíců. Navrhujeme rozpravu, na veřejném, či na neveřejném jednání rady, případně rozhovory podle článku 3 odstavce 6 jednacího řádu rady. Nevylučujeme ani jiná řešení.

Protože rozhodnutí rady o stížnosti Greenpeace je v příkrém rozporu s naším pojetím práva a smyslem pro spravedlnost, doporučujeme Greenpeace, aby o ochranu svého dobrého jména požádali soud. Vyhrazujeme si právo i na další postup, podle uvážení.

S pozdravem

Zdena Hůlová a Petr Uhl, členové Rady České televize

Kopie: generální ředitel ČT Jiří Janeček
ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal
výkonný ředitel Greenpeace ČR Jiří Tutter

                 
Obsah vydání       20. 4. 2004
20. 4. 2004 Som za reformy, nie som za chudobu
19. 4. 2004 MRSA - "Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus"
20. 4. 2004 Cyrilu Svobodovi zůstalo alespoň pět prstů Štěpán  Kotrba
20. 4. 2004 Bůh je mrtev. Dnešním náboženstvím je sport :) Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Slovenská překvapení na pokračování Oskar  Krejčí
20. 4. 2004 Rovnost, skromnost, bratrství! Petr  Horák
20. 4. 2004 "Půl milionu" britských důchodců terčem zneužívání
20. 4. 2004 V Tibetu je ropa! Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud
20. 4. 2004 Válka: Cizí jazyky nejsou potřeba? Jakub  Leiter
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
20. 4. 2004 Jak je to s Huntingtonovou teorií o "střetu civilizací"?
20. 4. 2004 O národě a "registrovaných disidentech" Jan  Hruška
20. 4. 2004 USA nabídky amnestii vzbouřencům z Fallúdže
20. 4. 2004 USA kritizovaly Španělsko za stažení vojáků z Iráku
20. 4. 2004 Bílý dům odmítl obvinění, že neoprávněně přesunul peníze z Afghánistánu do Iráku
20. 4. 2004 USA prohrávají válku Immanuel  Wallerstein
20. 4. 2004 Existují utajované zbraně hromadného ničení? Mojmír  Babáček
20. 4. 2004 Bránime v Iraku slobodu alebo slobode? Eduard  Chmelár
20. 4. 2004 Ako Rusko s expanziou NATO? Adrian Peter Pressburg
20. 4. 2004 Výstava v knihovně upozorňuje na rizikové vývozy českých zbraní
20. 4. 2004 V ghettu všech ghett
20. 4. 2004 Říšský ministr dr. Goebbels k českým novinářům a kulturním pracovníkům
20. 4. 2004 Postavme si autostrádu
20. 4. 2004 Vydrží člověk zatáčku?
20. 4. 2004 Za právo na svobodnou možnost nevybrané informace nepřijímat
19. 4. 2004 Kontrolovat mocné a dávat prostor bezmocným Jan  Čulík
19. 4. 2004 Menší zlo? Ne, mediální realita Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Nikdy víc Britský list!
19. 4. 2004 Hrají si lidé na Pána Boha, nebo napodobují přírodu? Miloš  Kaláb
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2004 V ghettu všech ghett   
20. 4. 2004 Říšský ministr dr. Goebbels k českým novinářům a kulturním pracovníkům   
20. 4. 2004 Rovnost, skromnost, bratrství! Petr  Horák
20. 4. 2004 Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud   
20. 4. 2004 Bůh je mrtev. Dnešním náboženstvím je sport :) Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 V Tibetu je ropa! Bohumil  Kartous
20. 4. 2004 Jak je to s Huntingtonovou teorií o "střetu civilizací"?   
19. 4. 2004 Kontrolovat mocné a dávat prostor bezmocným Jan  Čulík
19. 4. 2004 Patří ČR opravdu k zemím s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů? Miroslav Václav Steiner
19. 4. 2004 Pár slov ke školství Jan  Čulík
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Nemocnice jako obraz politického světa Viliam  Baláž
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 "Bin Ladin" nabídl Evropě příměří   

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2004 Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud   
14. 4. 2004 Problém, který zmizel Jan  Hanuš