26. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ovoce stromů rajských jíme...
26. 7. 2002

DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem

V souvislosti s uzavřením vládní koalice ČSSD - KDU-ČSL - US-DEU se v poslední době hovoří o navracení majetku katolické církvi a prolamování hranice restitucí zpětně za 28. únor 1948 spolu s restitucemi rozsáhlých majetků bývalé šlechty. Jedni s obavou, jiní s nadějemi. Naplní se obavy jedněch a naděje druhých? Dědičné výsady i tituly šlechtě zrušil už prezident Masaryk, o hlavní část majetku přišla šlechta znárodněním majetku kolaborantů s nacismem dekrety prezidenta Beneše, definitivní ránu jí zasadil až komunistický režim. Ten se také rozhodl pronásledovat církve a historie Československa let padesátých je těchto perzekucí plná. Stát ovládaný komunistickou stranou ustanovil nad církvemi diskriminační dozor a státní bezpečnost věřící i jejich pastýře bezohledně šikanovala a pronásledovala. Po pádu komunismu se začaly vztahy Československé, Česko-slovenské i České republiky s Vatikánem postupně normalizovat, ale církev nikdy v českých zemích nepožívala té moci a respektu jako např. v sousedním Polsku či Maďarsku. Česká republika byla dosud státem konfesně neutrálním a sekulárním. K věřícím všech vyznání přistupovala neutrálně s plnou svobodou všech náboženských vyznání, svůj právní řád a zákony však nadřazovala nad církevní, kanonické právo, jak je ústavním principem u republik. V České republice dnes neplatí nutnost občanského sňatku, obřad se může uskutečnit i v kostele, modlitebně, či synagoze. Každý pár má ale právo rozvodu manželství a majetkového vypořádání podle civilních zákonů. Mnohoženství se trestá.

Odstavec 9 smlouvy, nyní uzavřené mezi ČR a Vatikánem vylučuje možnost uvažované změny - návrat k povinnému občanskému sňatku (s následným fakultativním obřadem náboženským). Věřící dalších náboženství, včetně např. islámu, budou zcela jistě žádat o ústavní rovnost všech registrovaných náboženství, na kterou mají z ústavy právo - a tedy i smlouvy se svými autoritami.

Dnes je ČR sice jediným státem bývalé střední Evropy, která nemá mezistátní vztahy s Vatikánem upravené, dnes je ČR ale také i nejateističtější zemí Evropy se stále klesajícím počtem věřících...

Změní se tento stav i trendy ve čtvrtek podepsanou, dosud nezveřejněnou a doposud neratifikovanou smlouvou mezi Českou republikou a Vatikánem?

Posuďte sami.

Britské listy svým čtenářům předkládají exkluzivně dosud nepublikovaný text tohoto diplomatického dokumentu, který by teprve měla schvalovat Poslanecká sněmovna na svém dalším zasedání.

Za Českou republiku podle našich interních informací vyjednával definitivní znění textu Radim Palouš. Poslanci ani parlamentní politické kluby doposud ještě text smlouvy neobrdrželi, znění smlouvy nebylo konzultováno.

Smlouva

mezi Českou republikou a Svatým stolcem
o
úpravě vzájemných vztahů

 

Česká republika a Svatý stolec

vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o prospěšnosti a nutnosti upravit vzájemné vztahy způsobem odrážejícím vývoj vztahů mezi státem a katolickou církví a také v souvislosti se zásadními změnami, k nimž dochází v Evropě,

vědomy si role katolické církve v českém státě, jakož i v evropských i světových dějinách při vytváření a ochraně duchovních, kulturních a lidských hodnot a rovněž potenciálu, kterým katolická církev disponuje v procesu usmíření ve světě,

uznávajíce skutečnost, že Česká republika je demokratickým právním státem chránícím přirozená a nezadatelná práva a základní svobody člověka, vedeny zásadami mezinárodního práva a zvláště těmi, které se týkají dodržování lidských práv a základních svobod,

odvolávajíce se, Česká republika na svůj ústavní pořádek a právní řád a Svatý stolec na dokumenty Druhého vatikánského koncilu a na normy kanonického práva,

vyjadřujíce svou společnou vůli zabezpečit spolehlivou a harmonickou spolupráci mezi stranami

se dohodly takto:

Článek 1

Česká republika a Svatý stolec (dále jen "smluvní strany") uznávají vzájemně svou mezinárodněprávní subjektivitu, navzájem se považují za nezávislé a samostatné subjekty podle mezinárodního práva, a zavazují se tuto subjektivitu plně respektovat.

Článek 2

Smluvní strany potvrzují diplomatické zastoupení České republiky u Svatého stolce na úrovni velvyslanectví a diplomatické zastoupení Svatého stolce v České republice na úrovni apoštolské nunciatury.

Článek 3

 1. Církev římskokatolická a Církev řeckokatolická (dále jen "katolická církev") jsou v České republice právnickými osobami v souladu s vnitřními předpisy katolické církve a právním řádem České republiky.
 2. Svatý stolec zabezpečí shodu hranic římskokatolických diecézí a apoštolských administratur, stejně jako řeckokatolických eparchií a exarchátů existujících v České republice se státními hranicemi České republiky.

Článek 4

Smluvní strany se shodují, že v České republice je respektována a zaručena náboženská svoboda v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Článek 5

 1. Svatý stolec bere na vědomí, že Česká republika je v souladu se svým ústavním pořádkem nekonfesním státem a není tedy vázána na žádné náboženské vyznání.
 2. Česká republika bere na vědomí, že se katolická církev ve své činnosti řídí vlastními zásadami, zvláště pak učením Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu a náboženském dialogu.

Článek 6

Česká republika svým právním řádem zaručuje katolické církvi právo, aby svobodně vykonávala své apoštolské poslání, spravovala své záležitosti, zejména ustanovovala, měnila nebo rušila své orgány a své vnitřní struktury, volila, jmenovala a odvolávala své duchovní a další osoby přímo zapojené do pastorační činnosti, a to v souladu se svými potřebami a podle svých předpisů, nezávisle na státních orgánech.

Článek 7

Smluvní strany respektují, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud by to bylo v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním.

Článek 8

Smluvní strany uznávají, že hromadné sdělovací prostředky hrají důležitou roli při ochraně svobody myšlení a svědomí, jakož i svobody náboženského přesvědčení, a jsou připraveny je v naplňování této role i nadále podporovat.

Článek 9

Katolická církev vykonává obřady, při nichž je uzavíráno manželství. Takto uzavřený sňatek, splňující podmínky pro uzavření manželství stanovené právním řádem České republiky, má stejnou platnost a stejné právní důsledky jako občanský sňatek.

Článek 10

 1. Katolická církev si zřizuje v souladu se svými vlastními předpisy právnické osoby pro organizaci a vyznávání katolické víry a pro své působení zejména v oblastech školství, zdravotnictví, sociální a charitativní péče. Takto zřízené právnické osoby církve se stávají právnickými osobami ve smyslu právního řádu České republiky po splnění podmínek tímto právním řádem stanovených.
 2. Česká republika zaručuje katolické církvi právo vyučovat a vychovávat své duchovní, řeholní a laické pracovníky ve vlastních školách a výchovných zařízeních.

Článek 11

 1. Katolická církev má právo v duchu svého apoštolského poslání a vlastních předpisů zřizovat a provozovat vlastní školy, předškolní a školská zařízení, jež se stávají součástí výchovně-vzdělávací soustavy České republiky po splnění podmínek stanovených právním řádem České republiky. Vysoké školy zřízené katolickou církví jsou oprávněny působit v České republice po splnění podmínek stanovených právním řádem České republiky. Následující odstavce tohoto článku upravují pouze postavení škol, a to včetně škol vysokých, předškolních a školských zařízení, které jsou, či se stanou součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky.
 2. Církevní školy, předškolní a školská zařízení (dále jen "školy") poskytují rovnocenné vzdělání a školské služby jako školy, předškolní a školská zařízení ostatních zřizovatelů, které jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy České republiky. Jejich postavení a financování je upraveno právním řádem České republiky. Vysoké školy uvedené v odst. 1 poskytují vysokoškolské vzdělání rovnocenné vysokoškolskému vzdělání poskytovanému veřejnými a státními vysokými školami.
 3. Doklady o vzdělání dosaženém ve školách a na vysokých školách uvedených v odst. 1 považují smluvní strany za rovnocenné dokladům vydaným obdobnými školami a vysokými školami, které jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy České republiky. Česká republika uznává doklady o vysokoškolském vzdělání a akademické tituly a hodnosti přiznané v teologii a náboženských vědách zahraničními teologickými fakultami státními i církevními, jež jsou katolickou církví uznávány, za podmínek stanovených právním řádem České republiky.
 4. Činnost katolických teologických fakult je upravena v souladu s právním řádem České republiky vnitřními předpisy fakulty, které schvaluje akademický senát vysoké školy po předchozím schválení příslušnou církevní autoritou. Církevní akademičtí pracovníci vyučující na veřejných vysokých školách katolické náboženství musí mít souhlas příslušné církevní autority. Odejmutí tohoto souhlasu znamená ztrátu pověření příslušného církevního akademického pracovníka k vyučování katolického náboženství.
 5. Česká republika umožní výuku katolického náboženství ve školách, předškolních a školských zařízeních a účast dětí a mládeže na aktivitách v oblasti využití volného času organizovaných katolickou církví s ohledem na svobodu svědomí, přesvědčení a zodpovědnost a zájem rodičů a jiných zákonných zástupců dětí. Tyto činnosti jsou prováděny za podmínek stanovených právním řádem České republiky a podle programů stanovených příslušnou autoritou katolické církve.
 6. Katolická církev zajišťuje výuku katolického náboženství ve školách, předškolních a školských zařízeních, které jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy České republiky, prostřednictvím učitelů, kteří na základě své odborné a pedagogické způsobilosti budou pověřeni výukou katolického náboženství dokumentem (missio canonica) vydaným místním ordinářem. Zrušení tohoto pověření má za důsledek ztrátu pověření příslušného učitele vyučovat katolické náboženství. V pracovněprávních vztazích budou pro učitele katolického náboženství platit stejné podmínky stanovené právním řádem České republiky jako pro ostatní učitele.
 7. Obsah a metodika vyučování katolického náboženství podle odstavce 6 musí být v souladu s učením a zásadami katolické církve; směrnice, programy a učebnice pro toto vyučování vyžadují schválení příslušnou církevní autoritou.

Článek 12

 1. Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci při ochraně a udržování kulturního dědictví České republiky, jež je nedílnou součástí evropského kulturního bohatství.
 2. V každé diecézi bude příslušná komise ustavená diecézním biskupem spolupracovat s příslušnými místními orgány s cílem ochrany kulturních památek zejména celostátního významu, jakož i dokumentů archivních či historicky a umělecky cenných, nacházejících se v kultovních a církevních objektech katolické církve.
 3. Katolická církev, vědoma si svého kulturního dědictví, se zavazuje, že umožní všem, kdo mají zájem se s ním seznámit, aby k němu měli přístup, a aby se mohlo stát předmětem jejich studia.
 4. Česká republika bude z peněžních prostředků státu nadále podporovat katolickou církev v péči o její kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, stejně jako archiválie, a to na úrovni rovnocenné s podporou jiných vlastníků věcí, jež jsou součástí národního kulturního pokladu.

Článek 13

 1. Katolická církev poskytuje podle svých možností humanitární pomoc v České republice a v zahraničí a je připravena při ní spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi České republiky.
 2. Charitativní organizace katolické církve v České republice se řídí vlastními stanovami v souladu s právním řádem České republiky a mají právo na financování jimi poskytovaných sociálních služeb ze státního rozpočtu za stejných podmínek jako jiná zařízení téhož, nebo obdobného typu.
 3. Katolická církev má právo vykonávat v zařízeních poskytujících sociální služby duchovenskou a pastorační službu pro osoby v nich umístěné, jež o to požádají.
 4. Další podmínky pro výkon a zajištění duchovenské a pastorační služby v zařízeních poskytujících sociální služby mohou být stanoveny dohodou mezi příslušným církevním představitelem a příslušným zařízením sociální péče.

Článek 14

 1. Katolická církev má právo zřizovat a provozovat zdravotnická zařízení za podmínek stanovených právním řádem České republiky.
 2. Katolická církev má právo vykonávat ve zdravotnických zařízeních duchovenskou a pastorační službu pro osoby v nich umístěné, jež o to požádají.
 3. Další podmínky pro výkon a zajištění duchovenské a pastorační služby ve zdravotnických zařízeních mohou být stanoveny dohodou mezi příslušným církevním představitelem a příslušným zdravotnickým zařízením.

Článek 15

 1. Za podmínek stanovených právním řádem České republiky katolická církev:
  1. má právo vykonávat duchovenskou a pastorační službu ve věznicích, vazebních věznicích, popř. dalších zařízeních obdobného charakteru;
  2. má právo působit i při poskytování probačních, mediačních a obdobných služeb souvisejících s trestním řízením a výkonem trestu či opatřeních na to navazujících;
  3. může být pověřena správou a provozováním objektů, ve kterých je zřízena věznice.
 2. Bližší podmínky pro výkon a zajištění služeb uvedených v odst. 1 stanoví dohody mezi katolickou církví a příslušným správním úřadem.

Článek 16

 1. Katolická církev má právo zajišťovat duchovenskou službu pro příslušníky ozbrojených sil, kteří o to požádají, za podmínek stanovených právním řádem České republiky.
 2. Další podmínky pro výkon ustanovení uvedených v odst. 1 mohou být upřesněny smlouvami mezi katolickou církví a příslušnými správními úřady. Tato ustanovení nebrání smluvním stranám v uzavření samostatné dohody o výkonu duchovenské služby pro příslušníky ozbrojených sil.

Článek 17

 1. Česká republika bude usilovat způsobem co možná nejrychlejším a pro obě strany přijatelným o dořešení otázek týkajících se majetku katolické církve.
 2. V České republice je ekonomické zabezpečení katolické církve zaručeno právním řádem České republiky. V případě vypracování nového modelu financování bude zajištěno, aby proces jeho zavádění nebyl v přechodném období příčinou ekonomických problémů v katolické církvi. Nový model by nahradil model stávající.
 3. Příslušné orgány České republiky a zástupci katolické církve podle článku 18 této Smlouvy budou vzájemně spolupracovat v záležitostech uvedených v odst. 1 a 2.

Článek 18

 1. V otázkách týkajících se celé katolické církve v České republice, zejména pak v záležitostech vyžadujících nová či doplňující řešení, jedná s ministerstvy a jinými správními úřady České republiky Česká biskupská konference. Tímto ustanovením není dotčeno právo smluvních stran jednat v těchto otázkách.
 2. Uvedené otázky mohou být též upraveny jak novými smlouvami mezi smluvními stranami, tak dohodami mezi příslušnými správními úřady a Českou biskupskou konferencí, jednající se souhlasem Svatého stolce.

Článek 19

Případné sporné otázky týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 20

Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Článek 21

 1. Tato smlouva podléhá ratifikaci ze strany České republiky v souladu s jejím právním řádem a ratifikaci ze strany Svatého stolce podle jeho procedurálních předpisů.
 2. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.
 3. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může smlouvu písemně vypovědět, v tom případě skončí platnost smlouvy 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v ........ dne ............. ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku                     Za Svatý stolec

                 
Obsah vydání       26. 7. 2002
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 Vox populi: Co si o "případu Slonková" myslí místní lidi ve Vimperku Karel  Mašita
25. 7. 2002 MFD baví čtenáře nechtěnou komikou
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník
26. 7. 2002 Saddám Husajn konfliskuje majetek a zbavuje irácké exulanty občanství
26. 7. 2002 Jak se Hollywood naučil nedělat si starosti a mít rád bombu Pavel  Barák
25. 7. 2002 Ceny másla jsou ovlivněny ekonomikou i politikou Jaroslav  Štemberk
25. 7. 2002 K nestrannosti soudců v hospodářských věcech Karel  Čermák
25. 7. 2002 Pehe na bilderberské konferenci
25. 7. 2002 BL: Konspirační teoretikové nad případem vražedného spiknutí Fabiano  Golgo
25. 7. 2002 Nikdo není nad zákonem: nesouhlasím s Fabianem Golgem Jan  Čulík
25. 7. 2002 Mohou novináři ohrozit soudní líčení? Roman  Antl
25. 7. 2002 Proč letí ceny másla dolů? Radek  Mokrý
24. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Art.cz tvrdě lobbuje nejen v Mladém světě Jan  Paul
24. 7. 2002 Monitor Jana Paula: 10 otázek, na které Art.cz nechce odpovědět Jan  Paul
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky
22. 7. 2002 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
26. 7. 2002 Problémy s fóry BL
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 Jak se Hollywood naučil nedělat si starosti a mít rád bombu Pavel  Barák
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník
25. 7. 2002 K nestrannosti soudců v hospodářských věcech Karel  Čermák
25. 7. 2002 Pochopte pracovníky supermarketů. Jsou vykořisťováni Ondřej  Ručka
25. 7. 2002 MFD baví čtenáře nechtěnou komikou   
24. 7. 2002 Velká Británie: předstíráme, že máme etickou zahraniční politiku, ale prodáváme zbraně   
24. 7. 2002 Britským ministrům se nedá důvěřovat, že budou provádět etickou zahraniční politiku   
23. 7. 2002 V Americe byli odsouzeni novináři za trestný čin pomluvy   
23. 7. 2002 Ohrožuje Sabina Slonková medializací soudní projednání svého "případu"?   
23. 7. 2002 Zelenkův Rok ďábla: Vynikající Nohavica, slabý film Jan  Čulík
23. 7. 2002 Kritizuješ nebohé zaměstnance? Táhni si to vyzkoušet sám! Ale proč? Daniela  Pilařová
23. 7. 2002 Obžaloba belgické justice aneb "222 dní rukojmími Jeho Výsosti belgického krále" František  Roček
22. 7. 2002 Okurková sezona vrcholí: "Státní úředník chtěl zabít novinářku" Jan  Čulík

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
22. 7. 2002 Hloupé otázky o křesťanství Jan  Hruška
18. 7. 2002 Víra se nikdy nezrodí jako výsledek racionální argumentace Pavel  Mareš
16. 7. 2002 Poznámka na okraj biblických pochybností Jaroslav  Štemberk
16. 7. 2002 Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana Zdeněk  Bobek
15. 7. 2002 Každý chce být sám sobě Bohem Pavel  Mareš
15. 7. 2002 Biblické rozpory umím vysvětlit Pavel  Mareš
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Vladimír  Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
25. 4. 2002 Papež Jan Pavel II. konečně konstatoval, že zneužívání dětí je trestný čin