Kawasakiho růže: Krása

6. 7. 2010 / Ema Čulík

< Jan Hřebejk v Karlových Varech

Právě jsem zhlédla nejnovější Hřebejkův film Kawasakiho růže . Psycholog-disident Pavel Josek má dostat státní vyznamenání za zásluhy pro českou společnost. Jako součást příprav na toto vyznamenání natáčí televizní štáb (jehož zvukař je shodou okolností Joskův zeť) dokumentární film o jeho životě, současném i minulém, vzpomínky tam vypráví Josek sám, jeho rodina i lidé, s nimiž se v životě setkal. Během natáčení vyjde najevo, že Joskova minulost není tak bez poskvrny, jak se zdá: že za komunismu udal tehdejšího milence své budoucí manželky.

Tento film je napínavý, krásný a tragicky poctivý.

An English version of this article is in CLICK HERE

Recenze Hřebejkova filmu Kawasakiho růže od Jana Čulíka je v BL ZDE

Český mír: Opravdu dobrý film o stavu české společnosti dvacet let po příchodu demokracie

6. 7. 2010 / Jan Čulík

< Filip Remunda a Vít Klusák v Karlových Varech

Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundy byl nezaostřený, zmatený, a hlavně byl do značné míry konstrukce. Autoři nevěděli, co chtějí říct, a vlastně nic co říct ani neměli, tak se pokusili zkonstruovat kontroverzní, fiktivní polopříběh. Uplynulo několik let a tvůrci vyzráli. A dostal se jim do rukou materiál, který se snad natáčel a stříhal úplně sám -- pimprlovská komedie týkající se plánů prezidenta Bushe vybudovat prvky protiraketové obrany v České republice.

Jak vychovávat chlapce

6. 7. 2010 / Ema Čulík

Jedna ze zvláštních sekcí letošního festivalu se zaměřuje na belgický film. Dva z těchto filmů, které jsem viděla, oba pojednávají o mladých chlapcích, kteří dělají první kroky na cestě k nezávislosti, o dospělých okolo nich, a o prospěšných nebo škodlivých účincích, které tito dospělí způsobují.

An English version of this article is in CLICK HERE

K STÁTNÍM SVÁTKŮM:

Proglas

5. 7. 2013

Kdo může povědět všechna podobenství,
jež usvědčují národy bez knih,
nehovořící řečí srozumitelnou?
Ani umí-li všechny řeči,
nedovede vylíčit jejich bezmoc.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem našich duší,
uchystáni za kořist věčné muky.

Veršovaná předmluva k evangeliu, autorství je přisuzováno svatému Konstantinovi (826 nebo 827 až 869). 5. 7. slavíme svátek svatých věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje, kteří v druhé polovině devátého století přinesli na Velkou Moravu staroslověnskou vzdělanost. Vytvořili slovanské písmo a do "staroslověnštiny" (makedonského nářečí starobulharštiny;před více než tisíci lety si byly slovanské jazyky bližší, takže lidé na Moravě rozuměli) přeložili části bohoslužebných knih. Zachovaly se také originální, ve staroslověnštině psané legendy "Život Konstantinův" a "Život Metodějův", které zajímavým způsobem mísí propagandu s dodnes živými a zajímavými fakty.

Proglas definuje lidskou bytost jako bytost vzdělanou, která se odlišuje od zvířete právě schopností komunikovat a jásá nad tím, že Slovanům bylo poskytnuto písmo, nástroj ke komunikaci, asi tak, jak mnozí v současnosti jásají nad vznikem internetu - obojí je ve své době nástroj k osvobození lidí.

K STÁTNÍMU SVÁTKU:

Zpráva o smrti Mistra Jana Husa

6. 7. 2015 / Petr z Mladoňovic

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu''. A uzřev onu korunu: ,,Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu.'' Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: ,,Toto jest arcikacíř.'' I řekl král: vévodovi Ludvíku, synu Klema bavorského, který před ním stál slavnostně drže zlaté [říšské] jablko s křížem: ,,Jdi, přijmi jej.'' A onen syn Klemův převzal Mistra a dal jej do rukou pochopům a vedl na smrt.

Dramatickým předchůdcem moderních novinářů se stal při kostnickém procesu s Mistrem Janem Husem Petr z Mladoňovic [nar. kolem 1390], který se účastnil kostnického koncilu jako tajemník pana Jana z Chlumu. Pětadvacetiletý tajemník si pečlivě zaznamenával všechny podrobnosti a napsal o procesu s Janem Husem asi stopadesátistránkovou zprávu, která se zachovala ve dvou verzích, v češtině a v latině. Přinášíme poslední část závěrečné, velmi dramatické kapitoly v moderním překladu. Svou živostí a věcností připomíná současnou televizní reportáž. Až do Bílé hory se tato kapitola četla v českých protestantských kostelích na svátek Jana Husa namísto evangelia. V Husovi se střetl ve své rané formě moderní, pluralistický relativismus a právo na individuální úsudek a názor s monolitní hegemonií středověké, totalitní praxe.

Cyril a Metoděj a Jan Hus

5. 7. 2010 / Boris Cvek

Na jedné straně Cyril a Metoděj, na druhé straně Jan Hus - na jedné straně pravoslaví dosud nerozdělené církve s rodícím se novým liturgickým jazykem staroslověnským, na druhé straně k dědictví a hodnotám původní církve se vracející katolický mučedník, který se jednou stane jakýmsi omylem ikonou evropské reformace i českého nacionalismu.

Pekelný plamen

6. 7. 2010 / Miloslav Štěrba

Nejvíc nás nese ten pekelný plamen.
K.H.Borovský

V roce 1985 na Velehradě promluvili k statisícovému zástupu přítomných předseda ONV, a také ministr kultury Milan Klusák. Neúspěšně. Ozýval se pískot, nespokojenci doplňovali řečníka ( uváděná jména Cyrila a Metoděje náboženskými tituly "svatí" ), odmítali spojovat církevní akci s "bojem za mír". Okresní náčelník i ministr dopadli téměř jako Miroslav Štěpán v ČKD. Měli štěstí, do roku 1989 scházely celé čtyři roky.

Současné názory v ČR na režimy z doby před rokem 1989 a po něm

Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem

2. 7. 2010 / Jan Čulík

V lednu 2010 zjistilo Středisko empirických výzkumů (STEM), že 80 % občanů ČR zastává v různé míře názor, že dnešní čeští politici jsou "na nižší morální úrovni" (než politici z komunistického režimu z doby před rokem 1989. (Nebo si někteří z nich myslí, že jsou dnešní politikové možná na stejné úrovni jako politikové před rokem 1989; otázka STEMU byla formulována nepřesně; viz ZDE) ("Pouze 20 % lidí si myslí, že dnešní vedoucí politici jsou čestnější a poctivější než komunističtí funkcionáři minulého režimu", píše STEM; dodejme, "nebo že jsou stejní"). 40 % občanů je si tím názorem pevně jisto. 84 % občanů si podle tohoto průzkumu myslí, že výsady dnešních českých politiků jsou nejméně tytéž, jako byly výsady politiků za doby "komunismu"; 87 % zastává názor, že čeští politici při svém rozhodování nedbají dostatečně na veřejné mínění. Názory na odborné a morální vlastnosti českých politiků jsou nejzápornější od roku 1993, zdůrazňuje STEM.

Pozoruhodné výsledky těchto průzkumů veřejného mínění nás vedly k tomu prozkoumat věc podrobněji. Rozhodli jsme se zjistit, jaká mytologie žije v roce 2010, dvacet let po pádu komunistického režimu, v definovatelném vzorku současné populace v České republice.

Je občan politicky gramotný? Jak kdo a jak kdy...

2. 7. 2010 / Štěpán Kotrba, Jan Čulík

Křížové srovnání procentní četnosti jednotlivých názorů z výzkumu, koncem května 2010 provedeného Britskými listy na čtenářích tohoto deníku, odhaluje v postojích lidí skrytou odpověď i na otázku, jak hodnotí politickou (ne)gramotnost před rokem 1989 a dnes. Liší se toto hodnocení?

Otázka politické negramotnosti občana jde interpretovat jako neporozumění fungování politického systému, neorientace v něm.

LEDNOVÝ PRŮZKUM AGENTURY STEM

Respondenti si také mohli myslet, že dnešní politici jsou stejní jako před rokem 1989

4. 7. 2010

Rád bych upozornil na závažnou interpretační chybu, která se objevila ve Vašem textu "Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem". Vyučuji politologii na Univerzitě Hradec Králové. Pokud byste chtěl na tuto chybu upozornit formou krátkého textu na stránkách Britských listů, můžete zveřejnit následující poznámku, píše Karel Kouba:

Co teď...a co potom?

4. 7. 2010 / Jindřich Kalous

Výsledky posledních českých voleb vyvolaly vlnu zvýšené aktivity nejrůznějších lidí a skupin, kteří/které ještě nevzdali/nevzdaly zájem a snahu o poznání způsobů, jak tento "systém" (tj. způsob organizace a "provozu" společnosti a ekonomiky - společensko-ekonomická formace) funguje, a přemýšlení o tom, co rozumného by se s ním mělo a dalo dělat, aby sloužil té většině "obyčejných" lidí, kterým objektivně škodí (často aniž by si to uvědomovali) a přitom jsou v něm nuceni žít.

All things to all men - Vším pro všechny lidi

2. 7. 2010

All Things To All Men from Ema Čulík on Vimeo.

Emma Čulík, která bude spolu s týmem Britských listů pro vás znovu letos od víkendu psát o filmech na letošním karlovarském filmovém festivalu natočila tuto krátkou impresionistickou poctu městu Petrohradu na hudbu Cinematic Orchestra se zpěvákem Roots Manuva.

Na profesních stránkách emaculik.com najdete další informace. Možná, že by vás potěšila tato malá galerie grafiky.

Mohammed al-Daradji

Jak přimět diváky k slzám

5. 7. 2010 / Ema Čulík

Já hlupák jsem se včera v Karlových Varech oddala propagandě. Rozhodla jsem se navštívit jednu ze zdejších "mimořádných akcí", promítání iráckého filmu z loňského roku, nazvaného Son of Babylon, o období krátce po pádu Saddáma Husajna. Dvanáctiletý chlapec a jeho babička cestují přes celý Irák ve snaze najít chlapcova otce, ženina syna Ibrahima, který je od první války v Iráku r. 1991 nezvěstný.

< Mohammed al-Daradji

An English version of this article is in CLICK HERE

Učebnicová ukázka propagandy

Jak Západ financuje šíření svých vlastních falešných reprezentací o situaci v Iráku

5. 7. 2010 / Jan Čulík

V neděli večer se na karlovarském filmovém festivalu promítal "irácký" film režiséra Mohameda Al-Daradji Son of Babylon. Ve skutečnosti to byla učebnicová ukázka šíření západních stereotypů o zemi a o kultuře, kterou Západ nezná, názorům jejíchž obyvatel nerozumí a nesnaží se je ani zjistit.

Ve skutečnosti šlo o irácko-britsko-francouzsko-holandsko-palestinsko-spojenoarabskoemirátskou produkci. Scénář k filmu napsala Angličanka a jeho narativ odpovídal přesně hollywoodské produkci.

K tomu, Emma Čulík, "The art of tear-jerking" ZDE

Sergej Loznica

Ruská radost

5. 7. 2010 / Ema Čulík

Krysztof Kieslowski v jednom rozhovoru vysvětloval svůj přechod od dokumentárního filmu k fiktivnímu dramatickému filmu tvrzením, že situace, které si nevíce přejete natáčet a které nejvíce musíte natáčet, nejlidštější a nejvýznamnější okamžiky -- to jsou místa, kam se nikdy nechodí s kamerou. Možná se totéž vztahuje i na Sergeje Loznicu, který po patnácti letech u dokumentárního filmu (včetně historických kompilačních dokumentů sestříhaných ze sovětských němých filmů) právě natočil svůj první hraný film - Mojo Ščasťje, My Joy.

< Sergej Loznica

An English version of this article is in CLICK HERE

O dvou vrazích: Film Normal a Killer inside Me

4. 7. 2010 / Ema Čulík

Emma Čulík srovnává v anglické recenzi český film Normal Julia Ševčíka a anglický film The Killer inside Me od známého britského režiséra Michaela Winterbottoma ZDE. Ševčíkův film je ve srovnání s mezinárodním filmovým standardem nesmírně slabý a plný klišé. Srovnání ukazuje, proč jsou české filmy v současnosti často tak chabé.

Winterbottomův film The Killer Inside Me je založen na stejnojmenném románu Jima Thompsona z roku 1952, v němž zabiják v první osobě předkládá své názory na lidi kolem, jejich reakce na sebe, nebo spíše to, jak je on sám vnímá. Winterbottom se v tomto filmu pokouší znovuvytvořit efekt vypravěčovy subjektivity na plátně, přičemž divák nevyhnutelně věří tomu, co je mu předkládáno, pokud mu není výslovně řečeno, aby tak nečinil. Jediný problém tohoto filmu spočívá v tom, že nekonzistence mezi tím, co vidíme spolu s protagonistou, a tím, co vidí zbytek jeho světa, není dostatečně explicitně prezentována. Je možná dobře, že Winterbottom s materiálem pracuje jemně, protože blízkost jeho policistovi Lou Fordovi dovoluje divákovi sledovat jeho akce z psychologického stanoviska. Vidíme, že nemá žádné zvláštní motivy, že je veden sexuálními aspekty jeho vztahů k ženám a pak jejich vražd. Ale to, jak se v něm tyto myšlenkové procesy objevují, vidíme přirozeně, není to vynuceno amatérským psychologickým dotazováním.

An English version of this article is in CLICK HERE

Muži v říji: poněkud zdlouhavá komunální komedie

4. 7. 2010 / Jan Čulík

Množství víceméně nevýrazných, "úsměvných" českotelevizních komedií "laskavého humoru" rozmnožil o další jednu režisér Robert Sedláček zdlouhavým filmem Muži v říji. Soustředil se na drobnokresbu venkovských postav z valašské (?) vesnice Mouřínov, jejíž starosta potřebuje, aby pražská vláda zaplatila stavbu silnice do vesnice, a tak za pomoci svého známého, ministra zemědělství, pozve do vesnice lidoveckého ministerského předsedu na poněkud absurdní mezinárodní soutěž v napodobování ryčení jelenů v říji.

První dny v Karlových Varech: série belgických filmů a klasický (britsko)americký thriller

3. 7. 2010 / Jan Čulík

Cenným je na karlovarském filmovém festivalu, že přinese - na pár dní - do České republiky možnost zhlédnout filmy, které se tu nikdy nedostanou do distribuce - ačkoliv, jak na to poukazují cynikové mezi filmovými fanjšmekry - vzhledem k tomu, že si dnes stejně může člověk skoro všechny nové filmy stáhnout z internetu, je to skoro jedno.

Svěrákův pokus o návrat do dětství

3. 7. 2010 / Jan Čulík

Film Jana Svěráka Kuky se vrací je, jak se zdá, poněkud osobním, trochu násilným pokusem o návrat do dětství. Proč? Protože, jak říká v závěru filmu postava vandráka, dětství je z lidského života ten nejlepší věk. Takže Svěrák dětství romantizuje. Zcela předpověditelně v souladu s poetikou českého postkomunistického filmu za posledních dvacet let (je pozoruhodné, jak snad jedině s výjimkou Jana Švankmajera, čeští filmaři říkají ve svých filmech nyní pořád totéž, znovu a znovu) vidí Jan Svěrák dětství své hlavní postavy, asi desetiletého chlapce, trpícího astmatem, jako zdroj kreativity, imaginace a tvůrčí volnosti. A to v kontrastu s dobře mínícími, avšak autoritativními a každodenními dospěláckými starostmi ubitými rodiči.

Christian Wulff chce být prezidentem "všech lidí žijících v Německu"

2. 7. 2010

Nově zvolený spolkový prezident Christian Wulff komentoval své zvolení ve třetím kole hlasování Bundestagu ve středu večer prohlášením, že chce být prezidentem "všech v Německu žijících lidí". To je ovšem důležitý rozdíl, všímá si Severin Weiland ve Spiegelu. Wulff se neoznačil za prezidenta "všech Němců", čímž naznačil, že podle jeho názoru Německo musí počítat také s migranty. Výslovně se prezident zmínil o tom, že se zaměří na "paralelní společnosti" (Parallelgesellschaften) - tento poněkud záhadný termín se obyčejně používá k označování nejrůznějších menšin zůstávajících jakoby za hranicemi homogenní "většinové společnosti".

Deník Times zpoplatnil své stránky

2. 7. 2010

Přístup na jeho internetové stránky nyní stojí 1 libru (30 Kč) denně či 2 libry týdně. Čtenářům nabídl deník Times také výjimečnou úvodní slevu za 1 libru na měsíc.

Z průzkumů internetového provozu vyplývá, uvádí společnost BBC, že počet přístupů na stránky deníku The Times poklesl za posledních 14 dní o 60%. Z těch, kdo si stránky otevřeli, překliklo 18 % čtenářů na stránku k platební registraci.

V důsledku zpoplatnění deníku Times stoupl počet čtenářů internetové verze deníku Daily Telegraph o 3,8% a Daily Mail a Guardianu o 2 %.

Mluvčí deníku Times konstatovala, že je list "potěšen úspěchem" zpoplatnění deníku.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Případ Fagi jako absence čehokoliv, včetně řemesla

2. 7. 2010 / Ondřej Čapek

V čase předvánočním jsem se sešel s Janem Paulem a přišla řeč i na výuku sochařství. Honza si stěžoval, že se současnosti vyučuje tento obor pouze na počítači kde se socha "vymodeluje" a zadá kameníkům, kteří ji "realizují" v kameni. Podobně byl jeden stavař zaskočen, když mu architekt ukazoval model nového "šmoulova" (areál rezidenčního bydlení) realizovaný v místě, které nikdo z projekční kanceláře nepovažoval nutné navštívit. Tyto dva příklady jsou doklady obecného trendu: máme finanční analytiky, kteří vlastně neví, co a jak se v obchodovaných akciích továren vyrábí, pěstujeme si v MBA universální manažery, jejichž jediná kvalifikace je jakási čistá teorie managementu, atd. Toto není filipika proti teoretickým znalostem, naopak je považuji za výbornou věc, která ale musí stát nohama na zemi: bylo by divné, kdybych se s programátory bavil o vedení projektu a přitom nevěděl co je to databáze.

Proč to McChrystal udělal ?

2. 7. 2010 / Immanuel Wallerstein

Americký velitel v Afghánistánu generál Stanley McChrystal poskytl časopisu Rolling Stone rozhovor, v němž sám i se svým štábem potupil civilní vůdce své země. Prezident Obama ho propustil pro porušení kázně. Dokonce i McChrystalovi zastánci říkají, že jeho výroky byly politicky nemoudré a že to byla chyba. McChrystal je ovšem mimořádně inteligentní a velmi ctižádostivý člověk. Proč to tedy udělal?

Je střet generací nevyhnutelný?

2. 7. 2010 / Miloš Pick, Jaroslav Ungerman

Poradní expertní skupina (PES) vedená V. Bezděkem předložila v nedávných dnech jednak aktualizaci projekce dosavadního státního průběžného systému penzí, jednak doporučení systémových změn. Už samotné složení této skupiny, kde z poloviny figurovali představitelé penzijních fondů, tedy představitelé soukromého byznysu s penzijním pojištěním resp. s penzemi, naznačovalo, že výsledky této skupiny budou odpovídat očekáváním. Poselství těchto expertů je všem srozumitelné – omezte současný průběžný penzijní systém a co nejvíce peněz svěřte do opatrování penzijním fondům.

Je také příznačné, že vedoucí skupiny V. Bezděk byl při první zprávě vydané 2005 pracovníkem nezávislé ČNB a nyní až do poloviny května 2010, tj. do ukončení práce komise, byl vedoucím činitelem penzijních fondů. I taková může být nezávislost....

Platy ústavních činitelů vs.stavební spoření: znepokojivé souvislosti

2. 7. 2010 / Tomáš Bílek

Píše se rok 2015. Pět miliónů klientů stavebních spořitelen vybírá (místy kontinuálně, místy skokově) své úspory, aby zakoupili byt či započali stavbu domu. A to přesto, že tak neplánovaly nikdy učinit. Mnozí z nich tedy byty nabízejí obratem k pronájmu (s vidinou slušného přivýdělku), jenže není komu. Na trhu vzniká obrovský převis nabídky nájmů nad poptávkou po nájmech. Tedy návrat k realitnímu boomu z předkrizových časů? Nebo spíše návrat k turbulencím, bublinám a dalším realitním podivnostem?

Výročí puče v Hondurasu a Haiti půl roku po zemětřesení

2. 7. 2010 / Daniel Veselý

Od státního převratu v latinskoamerickém Hondurasu uběhl bez většího rozruchu rok. Jde o třetí puč, jenž v novém miléniu na svém "zadním dvorku" tiše podpořily Spojené státy a který i díky geopolitickým změnám v Jižní Americe neproběhl mimořádně brutálně, jak tomu bývalo dříve. Haiti setrvává v militarizačním objetí Spojených států, aniž by se výrazněji projevila Západem tak propagovaná pomoc obětem apokalyptického zemětřesení.

Dlouhodobá nezaměstnanost v USA je na nejvyšší úrovni od Velké deprese

2. 7. 2010

Podle údajů zveřejněných institutem The Center for Economic and Policy Research je současná úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti v USA adjustovaná k demografickým faktorům na vyšší úrovni než během recese v letech 1982-1983. Ukazuje se, že běžně používané míry dlouhodobé nezaměstnanosti nemají dostatečnou vypovídací hodnotu.

Prasečí chřipka stála Británii 36 miliard Kč

2. 7. 2010

Hrozba pandemie prasečí chřipky stála Británii více než 1,2 miliardy liber (36 miliard Kč), přestože na prasečíchřipku zemřelo jen 457 osob, nikoliv, jak se vláda obávala, 65 000 people. Vyplynulo to z vyšetřování britské vlády, které dospělo k závěru, že reakce britské vlády byla "přiměřená a efektivní". Zpráva však kritizovala restriktivní smlouvy s farmaceutickými společnostmi, v jejichž rámci zbylo jen v Anglii více než 20 milionů nepoužitých vakcín.

Bezpečnostní rizika

2. 7. 2010 / Petr Jánský

Převládá názor, že Radek John není vhodnou osobou na funkci ministra vnitra. Jednak pro svou dosavadní kvalifikaci a praxi a jednak pro napojení na podnikatele. Názor nesdílím a když se ohlédnu po předchozích ministrech Langerovi a Pecinovi, vychází mi John nejlépe.

Studna

2. 7. 2010

Však co, studnu vám nikdo neukradne. Studna -- stejně jako důl -- to je díra do země, tu vám vzít nemůžou.

Panu Kolářovi zasypali studnu. A nejen jemu. Jeho ženě, dvěma paním Valíčkovým, Zdeně Pekárkové, paní doktorce Chlebovské, inženýrce Pavle Buráňové, panu Novému a zřejmě i dalším. Ti všichni ze studny na parcele číslo 1035 v ulici Pod Horkou č. 90 v Bystrci, brali pitnou i užitkovou vodu, píší čtenáři Viktor Lošťák a Milan Kolář .

Už neberou. Přijeli, když lidé nebyl poblíž, nic neřekli, zasypali a bylo po studni.

Čekání na milénium

2. 7. 2010 / John Michael Greer

Sociologům a studentům historie je dobře známo, že když známé mýty selhávají a život se stává obtížným, výsledky až příliš často nabývají formy kolektivního fantazírování. Vezměte například cargo kult, Tanec duchů, Američany čekající na chicagském příměstském dvorku na přílet Vesmírných bratří, a jakýkoliv další příklad, kdy lidé reagovali na obtížnou situaci vírou ve skok na vzdálený břeh, jenž ve skutečnosti neexistuje. Promyslete to nyní znovu, s vědomím, že tentokrát motivační faktory mohou docela dobře obsahovat symboly, hesla a vášnivé naděje, které se dotknou většiny z vás... Revitalizační hnutí vznikají, jestliže všechny praktické možnosti řešení krize jsou buď nefunkční, nebo nemyslitelné.

KD│ Dlouhodobí čtenáři si vzpomenou, že jedním z mých centrálních projektů v rané fázi byl pokus dekonstruovat nejhlouběji zakořeněný soubor mýtů, které průmyslová kultura používá k definování budoucnosti. Chcete-li si vypůjčit termín Carlose Castanedy, mýtus o pokroku a mýtus o apokalypse byly vhodnými oponenty, a doufám, že konfrontace s nimi byla pro čtenáře stejně poučná, a občas zábavná, jako pro mě. Jsem potěšen, když mohu říci, že pochybná volba mezi budoucí v podobě nekonečného pokroku směrem k jakési technokratické utopii a budoucností náhlého kataklyzmatického zhroucení do jakési romantické utopie ztratila značnou část svého vlivu.

European Resource Centre

Významná univerzitní knihovna východoevropských materiálů má být přesunuta kamsi mimo campus

1. 7. 2010

Podepište prosím petici proti rozhodnutí univerzity v Birminghamu přesunout Středisko evropských zdrojů (European Resource Centre) včetně -y knihovny, z hlavního univerzitního campusu v Edgbastonu kamsi do vesnice, o několik kilometrů mimo campus. Rozhodnutí, jak tomu nyní na britských univerzitách bývá, bylo učiněno bez jakékoliv konzultace s univerzitními učiteli či studenty. Bude to mít záporný dopad na univerzitní výuku i výzkum v oblasti ruských a východoevropských studií i v oboru evropských studií obecně.

Informace o Bajkovově knihovně ZDE.

Petici proti vandalskému přesunu knihovny podepište prosím ZDE

Podrobnosti v angličtině ZDE

Anketa Romano hangos:

Co byste řekli založení romské strany? Mohla by uspět např. v komunálních volbách?

2. 7. 2010 / Pavel Pečínka

Zdeněk Duna
Romský aktivitista, Praha.
V zásadě bych nebyl proti, aby taková strana existovala. Mohla by být demokraticky vygenerovaným partnerem pro politickou scénu, ale taková formace by nikdy nemohla mít ambice stát se stranou parlamentní. A to vzhledem k volebnímu systému, kdy pro vstup do parlamentu je potřeba překročit 5% hranici a Romů jsou podle kvalifikovaného odhadu asi 2 %. Zase by to bylo o nás bez nás!

Prodá se ČSSD za 33 stříbrných?

1. 7. 2010 / Vít Klíma

Pravicové strany dosáhly ve volbách relativního úspěchu, kdy obsadily 118 parlamentních křesel. K absolutní spokojenosti jim chybějí dvě křesla k tomu, aby mohly - bez hlasů opozice - měnit i ústavní zákony. Chybějící hlasy zamýšlí pravice získat od ČSSD, a proto jí jako "závdavek" dala křeslo místopředsedy Sněmovny. ČSSD spokojeně zamlaskala! Pravice má navíc ČSSD co nabídnout v ekonomické i mocenské sféře. Kdyby někdo vyhlásil anketu, zda ČSSD potřebné dva hlasy pravici "prodá", tipnul bych si, že ano.

Ruský "špion" na Kypru zmizel

1. 7. 2010

Christopher Metsos (52), údajný plátce výdajů "hlubokého" ruského špionážního okruhu v Americe, uprchl, poté, co byl na Kypru propuštěn na kauci. FBI na něj nyní vydala mezinárodní zatykač, avšak Američané předpokládají, že ho z Kypru odvezla ruská tajná služba, přes tureckou enklávu na severním Kypru, kterou Spojené státy a většina dalších zemí neuznává.

Besser geht's nicht?

1. 7. 2010 / Vojtěch Žítek

Chtěl jsem se něco dozvědět o novém ministru kultury. Na www.besser.cz je k zhlédnutí ZDE Video začíná záběrem symfoniků v Rudolfinu, kteří právě začínají hrát čtvrtou část Novosvětské, a už se na ně sází pixelovitá písmena T-O-P-0-9-s-p-o-d-p-o-r-o-u-STAROSTŮ. Symfonici zrychlují, následuje střih na cvičky pana starosty rozbíhající se na gumovém pásu trenažeru. Detail kokpitu odhalí rychlost 7 minut a 3 vteřiny za kilometr, ale to už jsme na benči. Tempo smyčců graduje, vidíme pana starostu bodře korzujícího okolo holostavby v modré helmě, kterou bych potřeboval spíš já, protože už se smíchy sesouvám z židle.

Proč bylo nutné vyklidit Miladu

1. 7. 2010 / Zdeněk Chaloupka

Když policie ve spolupráci se soukromou bezpečnostní agenturou vyklízela poslední červnový den legendární pražský squat, téměř jedenáct let fungující vilu Miladu, mnozí příznivci alternativní kultury byli přesvědčeni, že nejpozději "do roka a do dne" se squating vrátí do českých zemí. Dnes je tomu přesně jeden rok a jeden den a s takovým časovým odstupem se zdá, že likvidace Milady jakožto posledního opravdového českého squatu byla rána, se kterou se toto subkulturní hnutí jen těžko vyrovná.

Ještě o orientalismu s autoritativními rysy -- odpověď Martinu Knapovi

1. 7. 2010 / Lukáš Zádrapa

Martin Knap vznesl některé námitky proti mé kritice způsobu, jakým Stanislav Komárek využívá čínských motivů ve své vlastní agendě. Hned na úvod musím uznat, v lecčems týkajícím se Číny samotné má pravdu, třebaže za důležitější v této věci považuji právě ona ale , která se na pozadí jeho odpovědi tak neutěšeně množí. Největší potíž je ovšem v tom, že velká část jeho výkladu se míjí s intencí mého původního příspěvku, který míří v první řadě na profesora Komárka, a koneckonců mnohé z toho, proti čemu se pan Knap ohrazuje, má polemika neobsahuje a ani to z něho nikterak přímočaře nevyplývá.

Americký Detroit přebírá znovu příroda

1. 7. 2010

Poté, co se vyskytly ve světových médiích zprávy, že si v některých čtvrtích amerického Detroitu, někdejšího významného centra automobilového průmyslu, můžete koupit v důsledku obrovské hospodářské krize dům za jediný dolar, přinesl britský rozhlas rozhovor s umělcem, který zaznamenává, jak příroda začíná znovu ovládat opuštěné detroitské čtvrtě. Stromy rostou v polorozbořených domech, prorůstají knihovnami i koupelnami. Nejnověji vycházejí fotografické publikace, které zaznamenávají krásu rozpadlých domů. Recenze na dvě z nich - s fotografiemi - jsou v Daily Telegraphu ZDE. Některé části Detroitu proměňují farmáři znovu v pole a po demolici domů obnovují ornou půdu.

Bezplatná právní pomoc pomáhá

1. 7. 2010

tisková zpráva Iuridicum Remedium, o.s. Nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium úspěšně ukončila dvouletý projekt zaměřený na poskytování bezplatné právní pomoci sociálně znevýhodněným klientům v oblasti bytového práva, provádění exekucí a pracovně právní problematiky. Výsledkem byla nejen individuální spolupráce s více než 280 klienty, ale i zpracování obecných výstupů a doporučení obsažených v Balíčku právní pomoci a analýzy zaměřené na rozbor systémových problémů v předmětných oblastech. Současně IuRe s úspěchem prosadilo i několik legislativních podnětů.

Velryby zůstanou pod ochranou člověka

1. 7. 2010 / Josef Liška

Před několika dny, přesně 25. června vyšly v Britských listech dva krátké texty pojednávající o probíhajících jednáních v marockém Agadiru, kde zasedala Mezinárodní velrybářské komise -- IWC. Probíhala tam jednání o dalším osudu velryb, - o lovu a zabíjení postupně vymírajících největších savců na Zemi nebo o jejich ochraně.

Britská firma Octel podplácela irácké činitele

1. 7. 2010

Bývalý generální ředitel britské chemičky Octel čelí vydání do USA poté, co firma přiznala, že podplatila irácké státní činitele, aby jí dovolili prodávat do Iráku toxické přísady do benzínu.

Paul Jennings, do lońska generální ředitel firmy Octel a jeho předchůdce Dennis Kerrison vyvezli tuny olovnatéto tetraetylu (TEL) doi Iráku. TEL je v západních zemích jako přísada do benzínu zakázán, protože poškozuje mozek dětí. Irák je zřejmě jedinou zemí, která stále ještě přidává do benzínu olovo.

Firma Octel přiznala, že ve snaze maximalizovat své zisky podplácela státní činitele v Iráku a v Indonésii miliony dolarů, aby dál používaly TEL navzdory zdravotnímu nebezpečí.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Varování pro ČSSD

30. 6. 2010 / Václav Adam

Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli tento článek napíši, protože budu opět kritizovat ČSSD a kritiku by si jistě zasloužily i jiné politické strany. Ale protože sociálně demokratický politický proud je mému srdci nejbližší a na budoucnosti ČSSD mi tudíž záleží, pustím se do toho. Budu tvrdý a osobní, ale zároveň snad objektivní. Nejsem členem žádné politické strany ani jsem nikdy nebyl, tak necítím žádnou zášť ani nemám důvod se někomu mstít. Jde mi jen o úspěch sociálně demokratické politiky.

Mám sen, že tento národ jednoho dne povstane...

30. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

....proti stále sílícímu útlaku aut a aroganci jejich řidičů. Není to restriktivní dogmaticky "zelené řešení" nutící lidi chodit pěšky. Sním o plošném elektronickém mýtném, které by zpoplatňovalo každé auto na silnici podle toho, kolik spotřebovává paliva, jak a kudy jede. Velké silné vozy víc než malé úsporné, auta nerezidentů v centrech měst, auta v zácpách a kamiony nejvíce. Zároveň by aplikace v takovéto mýtné krabičce informovala řidiče o objížďce a uzavírkách, budoucí zácpě a možných objížďkách, kalkulovala podle cíle cesty optimální trasu (nejrychlejší, nejlevnější, nejkratší...). Zároveň by hlídala povolenou rychlost na každém místě trasy - nekompromisně, vždy.

"Americká kontrarozvědka se vměšuje do americko-ruských vztahů"

30. 6. 2010

Zástupce ředitele Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd profesor Viktor Kremenjuk řekl listu Nězavisimaja gazeta, že načasování akce bylo podle něj úmyslné, protože Spojené státy nejsou připraveny zajít v normalizaci vzájemných vztahů tak daleko, jak si Obama přeje. Protivníci současné administrativy se pokoušejí zdiskreditovat výsledky dvoustranných jednání, včetně ratifikace nové smlouvy o strategických útočných zbraních. Vše, co bylo dohodnuto, bude nyní zmrazeno.

Skandál kolem deseti údajných ruských špionů zadržených ve čtyřech amerických státech (jedenáctá osoba byla krátce zadržena na Kypru a propuštěna na kauci) ohrožuje americko-ruské vztahy přesto - nebo možná právě proto - že ani jeden ze zadržených nebyl ve skutečnosti obviněn ze špionáže. Pět partnerských párů bylo podle FBI vysláno do USA ještě v 90. letech s cílem sbírat informace jaderném programu, zahraniční politice, zpravodajských službách, zákonodárných orgánech atd. Absence příslušných obvinění však zpochybňuje pravděpodobnost toho, že by po sedmiletém sledování existovaly věrohodné důkazy pro tuto verzi.

Poučení ze slivovicového vývoje

30. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Když Jiří Paroubek opouštěl Lidový dům, odnášel si lahev slivovice. Informuje nás investigativní Michal Pavlata. (LN 26.6.) Možná to byla slivovice ze Zlína. Zdejší radní za sociální demokracii obdaroval totiž slivovicí svého předsedu při jeho návštěvě na zlínském magistrátě. Kdyby si z Lidového domu odnášel Paroubek bustu Lenina nebo mahagonový věšák, a on jen lahev, jako nějaký zhýralý pobuda, řekne si kultivovaný čtenář LN. Herec a publicista žije v Praze, a tudíž nemůže rozumět poselství, které v sobě skrývá půllitr slivovice.

Musíme si pomáhat

30. 6. 2010 / František Řezáč

V krásném pošumavském městě Klatovy se tuto sobotu a neděli konal již devátý Šumavský seminář/ Böhmerwaldseminar, pořádaný Spolkem Adalberta Stiftera , tentokrát na téma okupace a protektorátu Čechy a Morava. Na padesát posluchačů, z nichž asi čtvrtinu tvořili občané ČR vyslechlo po přivítání panem Wolfgangem Schwarzem v sobotu odpoledne přednášku historiků Petra Koury Odboj v Protektorátě Čechy a Morava a René Küppera Kolaborace v protektorátě. Po diskusi a přestávce následoval referát historika Volkera Mohna Nacionálně socialistická kulturní politika v protektorátě a sobotní program ukončilo humorné povídání historizujícího sociologa Lukáše Novotného o legraci a vtipech v černých časech okupace. Jaký div, že se pak od stolů při večeři ozývalo: a znáte tuhle - sešel se Hácha s Hitlerem...

Menšiny v menšinách

30. 6. 2010 / Pavel Pečínka

Buzerant. Poprvé to autor textu uslyšel na základce v maloměstě. V žebříčku nadávek stálo ono slovo výš než standardní "vůl" a "hajzl", znamenalo to tehdy množinu jakýchsi uslintaných odporných lidí, co se rojí v noci na nádražních záchodech. Tak vypadala kulturní úroveň společnosti zvané "reálně socialistická" v 70. letech, kdy socialisté a zelení na Západě prosazovali zákony na zrovnoprávnění čtyřprocentní menšiny a učinili z ní svoji voličskou oporu.

STŘEDEČNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES

Muž ve stínu, Badiou a reakce

30. 6. 2010 / Josef Brož

Subverze. Mám rád, když se dozvím, že mé poznámky, které tu či onde neopatrně učiním, mají význam pro některé z těch mála čtenářů. Zdá se mi to být výsledek srovnatelný s některými dějinnými událostmi, neboť reakce čtenářů, kteří mají odvahu, byť nemusí jít často o reakce snadné, mne velmi těší. Reakcím se ale budu věnovat až na konci, jakkoliv jsou pro mne na prvním místě.

My střežit nemůžeme...

30. 6. 2010 / Ladislav Žák

Jak bychom mohli my, občané, kteří podle mne ... jsme špatní, nehodní, korumpujeme se, krademe, lžeme, pijeme, fetujeme, nezdravíme, pliveme na zem, kouříme a smilníme... a to podle Daniela Strože dokonce ...v měřítku, přesahujícím jakoukoliv únosnost..., jak bychom my, propadlí peklu, mohli někoho hlídat nebo dokonce střežit ty, co nás střeží, ve volbách, jak to navrhuje v podtitulku svého příspěvku "Kdo střeží ty, kteří střeží nás?" Daniel Strož ...?!?

My už, mimo jiné, budeme mít volby zakázané, vážený pane Stroži!

Bílý dům: Zatčení ruských "špionů" bylo policejní záležitostí, nerozhodoval o tom prezident

30. 6. 2010

Americký prezident Barack Obama se odmítl během tiskové konference o americkém hospodářství vyjádřit k zatčení ruských "špionů" v USA. Mluvčí Bílého domu později uvedl, že Obama o vyšetřování věděl, když se setkal s Medveděvem, ale nebyl si vědom, že se v krátké době připravují zatčení. Mluvčí Bílého domu zdůraznil, že zatčení Rusů bylo policejní záležitostí, nerozhodoval o něm americký prezident. Činitel z amerického ministerstva spravedlnosti uvedl, že zatčení bylo urychleno, protože jedna z podezřelých osob "se připravovala opustit Spojené státy". "Načasování akce bylo důsledkem čistě operačních faktorů," řekl mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti.

Podrobnosti v angličtině ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.