O exekucích:

Ústavní soud ČR potvrdil, že i v ČR platí princip přiměřenosti

18. 1. 2011

Upozorňuji na článek v Britských listech "O zákazu zneužití výkonu práva" a cituji Nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2081/10 ze dne 5.8.2010, píše Jan Pacovský:

"Ústavní soud současně považuje za nutné toliko ve formě obiter dictum učinit kritickou poznámku k v záhlaví citovanému rozhodnutí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Konkrétně ke způsobu, jakým posuzoval námitku stěžovatelky ohledně přiměřenosti rozsahu zablokovaného majetku, když konstatoval, že

"exekuční řád v aktuálním znění nezná pojem přiměřenosti exekuce (tak jak jej zná o. s. ř.), pokud tedy má (stěžovatelka) dojem, že je zablokován její majetek ve vyšší hodnotě, než jsou náklady exekuce a náklady oprávněných, není to důvodem pro částečné zastavení exekuce." (str. 3 usnesení).

S takovým názorem se Ústavní soud neztotožňuje, neboť dle čl. 4 Ústavy ČR je ústavní povinností obecných soudů poskytovat ochranu základním právům a svobodám jednotlivců a s ohledem na princip právního státu, z něhož plyne i princip proporcionality, který velí omezovat, je-li to třeba, základní práva jen v nezbytném rozsahu.

Ultima ratio tohoto principu obsahuje ústavní příkaz plynoucí z čl. 4 odst. 4 Listiny, podle něhož nelze omezením popřít podstatu a smysl omezovaného základního práva (v daném případě vlastnického práva stěžovatelky). Této své ústavní povinnosti se obecné soudy (Okresní soud v Jablonci nad Nisou nevyjímaje) nemohou zbavit poukazem na mezeru v právním řádu nebo prostým konstatováním neexistence příslušných právních pojmů či norem podústavního práva."

Na rozdíl od tvrzení zde ozvavších se právníků, odvolání je možné, chce to jen odvahu a peníze. Na nedostatek toho posledního zřemě čechistánští právní šejdíři spoléhají. Možnost odvolání se k Evropskému soudnímu dvoru bohužel je mimo možnosti většiny postižených. Proto by nebylo od věci shromáždit co nejvíce podobných případů a postupovat společně, tak jak lékaři.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011