Očkování je právem dítěte

17. 1. 2011 / Miroslav Prokeš

reakce na polemiku mezi čtenářem Marcelem Votípkou a redaktorem Štěpánem Kotrbou "Duch totality a rozum v hrsti"

V komentářích k zproštění viny matky za neočkování jejích dětí se diskutuje výhradně zájem matky (resp. rodičů) a zájem státu (resp. veřejnosti). Naprosto nikdo (na levici ani na pravici, liberálové ani autoritáři) se nezabývá samotným dítětem.

V otázce schváleného očkování je lékařská věda zajedno, že je pro zdraví dítěte prospěšné, stát tedy musí očkování zajistit případně i proti vůli rodičů, obdobně jako je povinen dítě ochránit před týráním nebo zneužíváním, třebas členem vlastní rodiny.

7. ledna proběhlo 20 let od okamžiku, kdy Federální shromáždění ČSFR ratifikovalo Úmluvu o právech dítěte. Její článek 1, odstavec 3 k tomu praví:

"Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány."

Vzhledem k tomu, že tato věta, resp. její prováděcí opatření, není vtělena do žádného zákona, nezajímají se v řadě případů o dětská práva zákonodárci ani úředníci. Často chybějí i v úvahách médií.

Co se týče očkování: dítě samozřejmě není majetkem státu, ale málokdo si uvědomuje, že není ani majetkem rodičů. Je to samostatná bytost nadaná nezcizitelnými právy.

Jedním z nich je právo na zdraví, také podle článku 24 téže Úmluvy. Protože za plnění Úmluvy odpovídá stát, je ten povinen toto právo dítěte zajistit, zejména v případě, že je nezajistí rodiče.

Tím samozřejmě nechci říci, že by měli být neočkující rodiče zavíráni do vězení, nýbrž jen to, že je stát povinen nechat dítě očkovat. Dostatečné prostředky k tomu má.

Média by mohla projevit dobrou vůli k šíření obecného povědomí o existenci dětských práv, jehož absence se obdobně projevuje například v diskusích o náhradním výživném: jedni míní, že ho má rodiči-samoživiteli vyplatit stát a pak je vymáhat od povinného, druzí odporují, že by tak stát podporoval laxnost onoho rodiče, který by si prý výživné měl přes soudy a policii vyběhávat sám. Co z toho je v zájmu dítěte, nezajímá snad nikoho

Autor je předsedou Sdružení zastánců dětských práv - české sekce Defence for Children International.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011