Nestoudné praktiky úřadů, lichva kontra obecné referendum

17. 1. 2011 / Jiří Baťa

Pan Jan Čulík se zde na stránkách BL správně pozastavuje nad tím, proč občané léta pasivně tolerují, že je zákonodárci urážlivě pasují na podvodníky. Tento názor vyslovuje v souvislosti s nestoudným, neslýchaným a krajně nevhodným jednáním a praktikami jak některých veřejných úřadů, institucí, vymahačských firem, tak a to především, exekutorských pracovníků.

Toto konstatování ovšem pokládá jako otázku na adresu občanů, proč se nesjednotí a nezačnou proti těmto hrubým nespravedlnostem společně bojovat jak v České republice, tak i u příslušných orgánů EU. Otázka, řekl bych přímo na tělo, jenže takových a podobných otázek se nám nabízí celá řada.

Předem bych však navrhoval zabývat se faktem, proč k tomu dochází a zda je nějaká reálná šance se tomu bránit a docílit nápravu.

Otázka, proč k tomu dochází, se nabízí v jednoduché, až obecné rovině v odpovědi: předkladatelé, stejně jako legislativci - schvalovatelé, tedy poslanci, vytvářejí zákony nikoliv v zájmu spravedlivého, racionálního projednávání, posuzování a vyřízení věci, ale především přihlíží k tomu, aby postih dlužníka (k nelibosti dlužníka samotného i veřejnosti) byl (ne)přiměřeně lukrativní pro všechny strany na případu zainteresovaných, vyjma dlužníka samozřejmě. Zde nemohu tvrdit, že prvoplánovaná instituce, tedy věřitel má z konečného efektu vymáhání nějaký lukrativní zisk, na druhé straně zde mohou být jisté (korupční, či jinak podezřelé) vazby či kontakty na instituce, které dluhy vymáhají a s konečnou platností řeší.

Rozhodující fáze připadá na poslance, kteří předkládané návrhy zákonů schvalují. Zde je na místě položit si otázku, jak je možné, že ve sboru 201 poslanců se nenajde dostatečný počet "rozumných" a v zájmu občanů jednajících občanů, aby takovým, stejně jako mnoha jiným neseriózním, nespravedlivě a neobjektivně konstruovaných zákonům, nebyly schopni v jejich odsouhlasení zabránit. To jen dokazuje, jak dalece jsou ve své "práci" poslanci věrni předvolebním slibům, jaká je jejich zodpovědnost a nakolik jsou pro ně prioritně upřednostňovány partajní resp. osobní zájmy.

Že by občané takové jednání tolerovali, bych netvrdil, snad se jen nedostatečně jasně či důrazně v těchto věcech angažují. Říkám nedostatečně, protože nelze říci, že by se neangažovali vůbec. Je dostatek důkazů, že se lidé odvolávají, ohrazují, kritizují, poukazují a interpelují poslance, ale vše bez pozitivního a uspokojivého výsledku. Poslanci, aby si zachovali "tvář" naslibují mnohé, ale v podstatě nic nesplní.

Takže i přes snahu zachování si tváře, stejně jim ta nálepka "slibotechny" zůstane.

Další velmi znepokojující skutečností je, že se nikdo z poslanců neohradí proti, někdy až stupidním zákonům přesto, že jejich kvalita, relevantnost nebo racionalita, na základě praxe, zkušeností, případně kritiky, je jejich nevhodnost a nepoužitelnost dostatečně průkazná. Tato skutečnost vyvolává pochybnosti, zda mají poslanci vůbec zájem o práci pro občany, své voliče, nebo jen pro své zájmy osobní, případně stranické. Že tomu všechno nasvědčuje je ten fakt, že občané, někdy i různá sdružení a podobné uskupení veřejně pranýřují jak zákony, tak jejich tvůrce, nicméně všechno je tzv. mlácení prázdné slámy.

V poslední řadě se však nabízí jistá možnost, jak těmto nešvarům zabránit. Na politické scéně, ale hlavně v řadě různých iniciativ a aktivit se volá o prosazení, resp. uzákonění obecného referenda. Jeden pokus pro schválení obecného referenda v návrhu od ČSSD proběhl v nedávné době, avšak poslanecká sněmovna, zásluhou většiny koaličních poslanců, jej nepropustila do dalšího čtení s tím, že předloží svůj návrh. To samo o sobě nasvědčuje, že politické strany i v tomto občanském nástroji pro spravedlnost kalkulují a hledají své výhody, ale i opatření, kterými by do jisté míry více či méně znemožňovaly občanům využívat obecného referenda ke svým cílům a potřebám.

Jedním ze subjektů, který usiluje o uzákonění obecného referenda j i Iniciativa za spravedlivé obecné referendum, která v těchto dnech svým programem Výzva za uzákonění spravedlivého obecného referenda oslovuje řadu seskupení, skupin, iniciativ a aktivit, které mají tytéž či shodné cíle, tj. uznání či uzákonění obecného referenda jako nástroje k podílení se na řízení státu skrze občanské či veřejné mínění.

Rovněž směrem k občanské veřejnosti je prostřednictvím internetu distribuován program Iniciativy za spravedlivé referendum(dále jen IzaSOR), resp. prostřednictvím portálu www.spravedlivereferendum.cz.

Obecné referendum je nástroj, kterým lze korigovat či usměrňovat práci politiků a poslanců podle požadavků a potřeb občanů, což může významně ovlivnit, resp. zkvalitnit práci politiků na všech stupních řízení, a stejně tak i práci poslanců a senátorů v Parlamentě ČR potažmo vlády ve prospěch občanů, kteří podle Ústavy ČR mají právo podílet se na řízení státu, což je jim do dnešních dnů upíráno. To vše včetně tvorby a schvalování zákonů.

Dnes je tedy opravdu na občanech, zda Výzvu k uzákonění obecného referenda přijmou a podpoří nebo ne. Svými podpisy pod Výzvu podpoří úsilí o nápravu věcí , které jsou dnes v rukou a libovůli politiků a zcela evidentně v neprospěch občanů. Lze tak předpokládat, že při existenci zákona o obecném referendu bude možné iniciovat i takové požadavky, jako je náprava zákona o vymáhání pohledávek, který zcela evidentně koliduje se zákonem č. 40/2009 Sb., § 218 o Lichvě, a přesto je zjevný nezájem jak legislativy tak i justice tento zákon oprávněně upřednostňovat před zákonem o vymáhání pohledávek, který je v intencích zákona o Lichvě bezostyšně a beztrestně nerespektován, resp. zneužíván v neprospěch dlužníka, kdy mnohdy za zcela pitoreskní dluhy jsou vystavování následkům, rovnajících se někdy až konci jejich vlastní existence (bezdomovectví, sebevraždy, rozvraty rodin a manželství, ztráta postavení, práce či zaměstnání apod.).

Je proto na místě znovu občany upozornit na Výzvu k uzákonění spravedlivého referenda od IzaSOR, která zcela eliminuje snahy a záměry politických stran o předložení svého zákona o obecném referendu, které by více vyhovovaly jim, než občanům. Výzva k uzákonění referenda se nachází na webstránkách www.spravedlivereferendum.cz. Občané neváhejte a podpořte ji!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 17.1. 2011