"Nestoudné lži a diletantismus Jaroslava Spurného"

27. 8. 2010

tisková zpráva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k pokračující kampani týdeníku Respekt proti konkrétním lidem z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vezměte prosím na vědomí stanovisko Mgr. Zdeňka Hazdry, předchozího ředitele ÚSTR, k textům redaktora J. Spurného zveřejněným v Respektu. "Informace, které předkládá čtenářům, jsou zcela lživé -- nechávám na jeho svědomí, zda tak činí úmyslně, nebo zda si není schopen, ba spíše ani ochoten ověřit informace, což by správný novinář jistě umět měl," konstatuje ve svém sdělení médiím Hazdra a dokládá nepravdivost jednoho tvrzení za druhým.

Poslední dny pro ÚSTR přinesly taktéž zveřejnění stanoviska etické komise Akademie věd ČR k údajnému plagiátorství doc. Jiřího Pernese, dalšího z letošních ředitelů ÚSTR - obvinění z plagiátorství opakovaně zveřejňované médii na popud některých aktivistů (M. Pajerová atp.) či zaměstnanců ÚSTR (M. Vodrážka atp.) nebylo prokázáno.

Nestoudné lži a diletantismus pana Jaroslava Spurného

Aneb "Zdrž se úsudku před úplným poznáním věcí." (J. A. Komenský)

Zdeněk Hazdra

V posledních dvou vydáních Respektu (16. 8. a 23. 8. 2010) hodnotí pan redaktor J. Spurný výsledky výběrového řízení na šéfa ÚSTR a vkládá naděje do nově zvoleného ředitele Daniela Hermana. Zároveň se však dotýká předcházejícího období a mé osoby, kdy jsem na přechodný čas stanul v čele této instituce. Bohužel jeho informace, které předkládá čtenářům, jsou zcela lživé -- nechávám na jeho svědomí, zda tak činí úmyslně, nebo zda si není schopen, ba spíše ani ochoten ověřit informace, což by správný novinář jistě umět měl.

Moje personální politika se v žádném případě nevyznačovala odvoláváním ředitelů odborů, jak nepravdivě uvádí pan Spurný. Za svoje působení jsem dané funkce nezbavil ani jednoho! K odvolání jsem přistoupil pouze v případě tehdejšího ředitele ABS dr. Bukovszkého, k čemuž jsem měl pádné důvody, mj. tolik skloňované zveřejnění archivních protokolů vojenského zpravodajství (ZS GŠ) na webu ABS s údaji po rozhodném datu 15. únor 1990, což je v rozporu se zákonem č. 181/2007 Sb.

Rovněž se nezakládá na pravdě tvrzení, že bych nedokázal udržet na uzdě rozpočet. Navzdory prakticky nulovému předání nejen ekonomické agendy ÚSTR od členů Žáčkova vedení v dubnu nastoupivšímu doc. Pernesovi a přes dvojí vázání finančních prostředků státem se daří hospodařit v rozpočtových limitech pro rok 2010.

Hovořit o zákopové válce, kdy na jedné straně stála většina zaměstnanců, které se jednalo o řádný chod ústavu, a na straně druhé několik málo křiklounů, kteří se snažili vyvolávat dojem permanentní nestability, ovšem do doby než se vrátí Žáčkovi lidé do vrcholných funkcí (to se také v prvních dnech ředitelování pana Hermana skutečně stalo), to snad netřeba více komentovat.

Problém digitalizace je mnohem komplexnější a složitější, než pouhé mystifikující zjednodušování na zastánce a odpůrce zveřejňování archiválií. Musím jednoznačně odmítnout, že by kterýkoliv z kvalifikovaných archivářů digitalizaci bránil. Pojem digitalizace v sobě zahrnuje několik činností a okruhů, které musí do sebe systémově zapadat a dodnes nebyly (za více než dva roky činnosti ÚSTR a ABS) dostatečným způsobem řešeny. Za účelem posouzení procesu digitalizace s ohledem na funkčnost a využití digitálního archivu, ochrany archiválií při digitalizaci, správu evidencí, přípravu rámcové realizační dohody a celkové vymezení a definování vzájemného vztahu ÚSTR a ABS jsem zřídil zvláštní komisi složenou z interních i externích odborníků, abych mohl formou doporučení závěry komise předložit svému nástupci, což jsem také učinil. Pevně věřím, že nové vedení ÚSTR a ABS bude považovat za svoji prioritu usilování o nastavení funkčního systému digitalizace v souladu se všemi právními normami a především s ohledem na maximálně otevřený přístup veřejnosti k informacím o naší nedávné totalitní minulosti. V prvé řadě ovšem musí jít o funkčnost, nikoliv chaotičnost, jako tomu bylo v uplynulých dvou letech.

Činnost ÚSTR ani ABS se, navzdory všem mediálním bouřím, v žádném případě nezastavila. Plynule pokračovala dále, vycházely knihy a periodické publikace, konaly se a připravují další výstavy, semináře a konference (v květnu se uskutečnila konference o třetím odboji, na podzim proběhne mezinárodní konference o středoevropské šlechtě v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, příští rok se ÚSTR zapojí do akcí spojených s 60. výročím působnosti Rádia Svobodná Evropa). Za velký úspěch považuji navázání nových mezinárodních kontaktů, zejména s jedním z nejvýznamnějších současných rakouských profesorů historie Stefanem Karnerem, zakladatelem a vedoucím Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung v Grazu, nebo obnovení aktivit v rámci sítě evropských ústavů "Pamětí národa". Připravují se též výměnné stáže pro pracovníky ÚSTR a ABS v partnerských institucích a rovněž žádosti o grantové prostředky ze zdrojů EU, které by nahradily výpadky z rozpočtových příjmů.

Takto bych mohl postupně vyvracet jednu lež pana Spurného za druhou, jako je např. směšování role ÚSTR a ABS či nehorázné tvrzení o tom, že jsem zničil reputaci ústavu. Mimochodem, při jednáních se zástupci nejrůznějších institucí byla mně a mým kolegům vyjadřována podpora a sympatie nad změnou kurzu od Žáčkova vedení směrem k větší otevřenosti, serióznosti a též k pokoře, že nejsme jedinými vyvolenými vykladači totalitní minulosti. Myslím, že za tři měsíce se se svým týmem spolupracovníků rozhodně nemám za co stydět. Jestli pan Spurný a jemu podobně píšící kritici toto nechtějí vidět či slyšet, je věc druhá. Měli by se ale v tom případě zdržet hodnocení bez toho, aniž by poznali, jaký je skutečný stav -- lépe řečeno, informovali se z více než jednoho zdroje. Obávám se však, že o to ale v celé kauze ÚSTR vůbec nejde...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 27.8. 2010