PETICE:

Pražská Akademie výtvarných umění působí dojmem mrtvého prostředí

3. 12. 2009

Výročí 17. listopadu nás vede k zamyšlení nad současným stavem Akademie výtvarných umění v Praze. Před dvaceti lety studenti Akademie výtvarných umění v Praze iniciovali sérii změn, které vyvrcholily volbou Milana Knížáka na post rektora. Nadějný proces obrody však po několika letech zamrzl. Aktivita vedení AVU se omezila na udržování existujícího standardu. Akademický senát má tendenci volit takového rektora, od něhož vedoucí pedagogové očekávají loajalitu, potvrzení stávajících pozic a zajištění dalšího odsouvání koncepčních změn. Zapomíná se na to, že škola je tu především pro studenty, a ne pro pedagogy.

Odrazem tohoto nastavení je apatie na straně studentů, kteří se snadno nechávají vtěsnat do rutiny příslušného ateliéru a většinou nejeví zájem o principiální otázky fungování školy. Domníváme se, že na AVU panuje všeobecná komunikační bariéra, která znemožňuje vznik širší debaty o její koncepci a celkovém fungování.

Vedení AVU dostatečně neusiluje o otevřenost, jeho ekonomické, personální i programové postupy nejsou průhledné. Škola tak působí dojmem mrtvého prostředí, které není schopno uskutečnit potřebnou změnu zevnitř. Vzhledem k významu AVU pro kulturu v ČR je nutné považovat její situaci nejen za vnitřní záležitost jedné školy, ale za problém celé kulturní obce, který je v obecných rysech příznačný pro stav naší společnosti.

Dlouhodobá nespokojenost s popisovaným stavem nás vede k přesvědčení, že AVU je zralá na zahájení nového procesu změn, který by měl vést k jejímu oživení a otevření navenek. Proto si dovolujeme požadovat po nově zvoleném rektorovi následující kroky:

Vypsání veřejných výběrových řízení na pozice vedoucích pedagogů všech ateliérů a teoretických předmětů, a to v nejkratším možném termínu, tedy v momentu vypršení jednotlivých pracovních smluv. Výběrová řízení na místa pedagogů, kterým končí platnost smlouvy k 31. 7. 2010, by měla proběnout již v letním semestru akademického roku 2009/2010, nejlépe před začátkem zkouškového období.

V posledních letech byla výběrová řízení vyhlašována pouze výjimečně, přičemž v drtivé většině byly termínované smlouvy vedoucích pedagogů prodlužovány rektorem automaticky. Smyslem výběrového řízení je najít osobu, která je pro výkon dané funkce nejlépe způsobilá, avšak kritéria odborné způsobilosti, jakož i nabídka kandidátů, se díky vývoji v oboru velmi rychle mění. V důsledku dlouhodobého zanedbávání výběrových řízení dnes na AVU učí osobnosti, jejichž vhodnost pro funkce, ve kterých působí, nebyla léta podrobena přezkoumání.

- Aby byla obnovena efektivnost a důvěryhodnost výběrových řízení, požadujeme pravidelné vyhlašování veřejných výběrových řízení na pozice všech pedagogů, kterým vyprší pracovní smlouvy.

- Navrhujeme provést změnu Řádu výběrových řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Akademie výtvarných umění v Praze. Pětičlenné složení komise (tvořené zpravidla dvěma prorektory, dalším akademickým pracovníkem AVU a dvěma profesními odborníky z jiných škol nebo praxe), které uvádí Článek 3 Řádu výběrových řízení, považujeme za nedostatečné. Navrhujeme rozšíření počtu členů komise tak, aby byl zajištěn vyrovnaný podíl pracovníků AVU, externích odborníků a studentů.

- Apelujeme na maximální respektování rozhodnutí komise pro výběrová řízení ze strany rektora. Jeho pravomoc nerespektovat výsledky výběrových řízení je určena pouze pro mimořádné a jasně odůvodněné situace a neměla by být nadužívána.

Zaštítění sympozia všech členů akademické obce a dalších odborníků o smyslu a dalším směřování AVU. Sympozium navrhujeme svolat na 24. 2. 2010, tedy bezprostředně po zahájení výuky v letním semestru. K projednávání předkládáme především následující otázky:

- Jakou funkci by podle Vás měla plnit Akademie výtvarných umění v Praze vzhledem k současným potřebám kulturního života v ČR?

- Jak by měla vypadat její koncepce, aby této funkci nejlépe dostála?

-V čem se může inspirovat jinými podobně orientovanými vysokými školami u nás a v zahraničí?

-Je stávající Statut Akademie výtvarných umění v Praze, pocházející z roku 1999, stále aktuální?

-Jak nastolit skutečně funkční vztahy mezi všemi orgány AVU?

-Jak do statutu AVU začlenit prvky přímé demokracie? Bylo by na místě vyhlásit referendum pro celou akademickou obec v případě rozhodování o zásadních koncepčních změnách?

-Jak transformovat či rozšířit nynější koncepci ateliérové výuky, v níž je každý ateliér definován specifickým médiem a osobností vyučujícího, směrem k dynamičtějšímu a především otevřenějšímu pojetí? Bylo by jednou z možností rozšíření počtu ateliérů pro hostující pedagogy či zavedení krátkodobých dílen?

-Jak učinit hospodaření všech orgánů AVU přehlednějším pro celou akademickou obec?

-Je možné najít lepší pojetí hodnocení fungování AVU? Bylo by prospěšné zavedení pravidelného průzkumu formou dotazníků, které by byly předkládány členům akademické obce každoročně či každé dva roky?

-Jak více zapojit AVU do veřejného života?

Tyto požadavky jsou vedeny s cílem přiblížit AVU obecným požadavkům na kvalitu, které by měly platit pro každou veřejnou vysokou uměleckou školu. Zároveň si dovolujeme s předložením těchto požadavků rektorovi apelovat na všechny členy akademické obce, aby na sebe vzali odpovědnost za koncepci, chod a atmosféru celé školy. Nebuďme k osudu AVU lhostejní!

Iniciátoři výzvy:

Vasil Artamonov, doktorand AVU
Matyáš Chochola, student AVU
Barbora Kleinhamplová, studentka AVU
Dominik Lang, absolvent a zaměstnanec AVU
Václav Magid, zaměstnanec VVP AVU
Marek Meduna, absolvent AVU
Jan Pfeiffer, student AVU
Pavel Sterec, student AVU
Tomáš Uhnák, student AVU, předseda studentské komory AS AVU

Výzvu podpořili:

Hynek Alt, umělec, pedagog VŠUP
Jasper Alvaer, absolvent AVU, umělec pedagog FaVU VUT
Zbyněk Baladrán, absolvent AVU, umělec, kurátor galerie TranzitDisplay, iniciátor projektu Monument Transformace
Jiří Bartůněk, umělec, pedagog UJEP
Zuzana Blochová, kurátorka, produkční galerie Meetfactory
Josef Bolf, absolvent AVU, umělec
Ondřej Brody, absolvent AVU, umělec
Monika Burian, galeristka - Galerie Vernon, ředitelka festivalu Tina B
Filip Cenek, umělec, pedagog FaVU VUT
arel Císař, teoretik, pedagog VŠUP, vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, redaktor revue Labyrint
Tomáš Císařovský, absolvent AVU, umělec
Jiří Černický, absolvent AVU, umělec
Jiří David, absolvent AVU, umělec, pedagog VŠUP
Federico Díaz, absolvent AVU, umělec, pedagog VŠUP
Milena Dopitová, absolventka AVU, umělkyně, pedagog VŠUP a Západočeské univerzity
Tomáš Dvořák, teoretik, vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR a VVP AVU
Yvona Ferencová, teoretička, kurátorka Moravské galerie v Brně
Jiří Franta, absolvent AVU, umělec, kurátor galerie ETC
Isabela Grosseová, absolventka AVU, umělkyně
Jan Haubelt, umělec
Vít Havránek, teoretik, ředitel Tranzit.cz, pedagog VŠUP Ludvík Hlaváček, teoretik, ředitel Centrum pro současné umění
Tomáš Hlavina, absolvent AVU, umělec
Vendula Hnídková, teoretička, vědecká pracovnice ÚDU AV ČR
Camille Hunt, galeristka Hunt Kastner Artworks
Ondřej Chrobák, teoretik, kurátor GASK
Martin Janíček, absolvent AVU, umělec
Edith Jeřábková, teoretička, kurátorka
Blanka Jiráčková, šéfredaktorka časopisu Ateliér
Věra Jirousová, teoretička, kurátorka
Katherine Kastner, galeristka Hunt Kastner Artworks
Krištof Kintera, absolvent AVU, umělec, pedagog VŠUP
Barbora Klímová, umělkyně, laureátka Ceny J. Chalupeckého 2006
Eva Krátká, teoretička, vědecká pracovnice VVP AVU
Martin Krummholz, teoretik, vědecký pracovník ÚDU AV ČR
Antonín Kopp, umělec
David Korecký, teoretik, kurátor Galerie Langhans
Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna
David Kořínek, pedagog VŠUP, redaktor Artmixu
Charlotta Kotík, teoretička, kurátorka, Společnost Jindřicha Chalupeckého
Gabriela Kotíková, teoretička, kurátorka Galerie Jelení
Eva Koťátková, absolventka AVU, umělkyně, doktorantka VŠUP, laureátka Ceny J. Chalupeckého 2007
Alena Kotzmannová, umělkyně, pedagožka Západočeské univerzity
František Kowolowski, umělec, kurátor Domu umění města Brna, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity
David Kulhánek, teoretik, kurátor Radim Labuda, absolvent AVU, umělec, laureát Ceny J. Chalupeckeho 2008
Zbigniew Libera, umělec, hostující pedagog AVU 2008/2009
Lenka Lindaurová, tajemnice Ceny J. Chaloupeckého, kurátorka Galerie Václav Špály
Petr Lysáček, absolvent AVU, umělec, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity
Jiří Machalický, teoretik, kurátor galerie NoD a Musea Kampa
Petr Malina, absolvent AVU, umělec
Ján Mančuška, absolvent AVU, umělec, laureát Ceny J. Chalupeckého 2004 Petr Marek, umělec, pedagog FAMU
Martin Mazanec, teoretik, doktorant FAMU
Ivan Mečl, vydavatel, nakladatelství Divus, časopis Umělec
Jan Merta, absolvent AVU, umělec, současný hostující pedagog AVU
Václav Mílek, kurátor, ředitel Krajské galerie ve Zlíně
Monika Mitášová, teoretička, vědecká pracovnice VVP AVU
Pavlína Morganová, teoretička, vědecká pracovnice VVP AVU
Petr Motyčka, umělec
Jan Nálevka, umělec Petr Nikl, absolvent AVU, umělec, laureát Ceny J. Chalupeckého 1995
Osamu Okamura, absolvent AVU, architekt, šéfredaktor ERA 21
Karel Oujezdský, redaktor ČRo
Michal Pěchouček, absolvent AVU, umělec, laureát Ceny J. Chalupeckého 2003
Petr Písařík, absolvent AVU, umělec
Josef Pleskot, architekt
Tomáš Pospěch, teoretik, fotograf
Tomáš Pospiszyl, teoretik, kurátor, pedagog FAMU
Jiří Ptáček, teoretik, kurátor, pedagog FaVU
Luděk Rathouský, absolvent AVU, umělec, externí pedagog VŠUP
Hana Rousová, teoretička
Milan Salák, absolvent AVU, umělec, pedagog VŠUP
Pavla Sceránková, absolventka AVU, umělkyně, doktorantka AVU
Noemi Smolik, teoretička, kurátorka, pedagožka
Marta Smolíková, teoretička, Proculture.cz
Jiří Skála, absolvent AVU, umělec, kurator galerie ETC, laureát Ceny J. Chalupeckého 2009
Sláva Sobotovičová, absolventka AVU, umělkyně, pracovnice VVP AVU
Tomáš Svoboda, absolvent AVU, umělec, kurátor galerie Tranzitdisplay
Robert Šalanda, absolvent AVU, umělec
Kateřina Šedá, absolventka AVU, umělkyně, laureátka Ceny J. Chalupeckého 2005
Jan Šerých, absolvent AVU, umělec Michal Šiml, umělec
Štěpánka Šimlová, absolventka AVU, umělkyně, pedagožka FAMU
Michal Škoda, umělec, ředitel Domu umění České Budějovice
Avdey Ter-Oganjan, umělec
Jiří Thýn, umělec
Otto M. Urban, teoretik
Denisa Václavová, produkční festivalu 4+4+4 dny v pohybu, pracovnice Divadelního ústavu
Aleksandra Vajd, umělkyně, pedagožka VŠUP
Pavel Vančát, teoretik, kurátor Galerie Klatovy-Klenová
Tomáš Vaněk, absolvent AVU, umělec, laureát Ceny J. Chalupeckeho 2001, kurátor galerie TranzitDisplay
Tereza Velíková, umělkyně, doktorantka AVU
Lenka Vítková, umělkyně, teoretička, doktorantka AVU, pracovnice ÚDU AV ČR
Miloš Vojtěchovský, teoretik, pedagog FAMU
Ivan Vosecký absolovent AVU, umělec
Dušan Zahoranský, umělec, pedagog Západočeské univerzity
František Zachoval, vedoucí DigiLabu AVU, doktorant FAMU
Jan Zálešák, teoretik, kurátor Galerie Mladých, BKC Brno

Otevřený dopis můžete i Vy podpořit na www.pro-avu.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.12. 2009