Poslanci pokračují ve snaze vyloučit veřejnost z účasti na stavebních řízeních

3. 12. 2009

Většinu včerejšího dne poslanci strávili projednáváním rozpočtu, navečer ale stihli v 1. čtení projednat i návrh na vyloučení účasti veřejnosti ze stavebního řízení (tisk 580). Díky sociálním demokratům nebyl tento zákon projednáván ve zkráceném řízení, nepodařilo se ale prosadit jeho zamítnutí (převážně díky odporu KSČM a ODS), novelizace nyní poputuje do výboru pro životní prostředí, hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu.

Jednotlivé zajímavé výroky níže.

Robin Böhnisch, ČSSD: Jakkoli lze mít pochopení pro frustraci regionálních politiků nebo investorů z případů, kdy dojde v některém ze stádií řízení ke zdržení nebo zmaření  investice, nelze hledat vinu a priori u zúčastněné veřejnosti. Nadřízené úřady nebo soudy nejednou upozornily na řadu chyb v řízení předcházejícím jejich rozhodnutí, které každopádně nebyly vinou těch, kteří na ně upozornili nebo jich využili. Namístě proto rozhodně není vyšachování veřejnosti z řízení, v tomto případě stavebního, ale zkvalitnění práce úřadů a dohledu nad jejich prací.

Kateřina Konečná, KSČM: Především odstraňuje významnou nejistotu investorů staveb, že budou v závěrečné fázi správních řízení, tedy ve stavebním řízení, zmařeny mnohdy významné investice do projektových dokumentací a do souvisejících inženýrských činností. Je bohužel smutnou skutečností, že se v posledních letech vyskytly opakované případy, kdy záměry prošly bez pozornosti občanských sdružení procesem územního plánování, územním řízením a začaly být rozporovány až ve stadiu stavebního řízení, kdy měl investor za sebou mnohamilionové investice. Vyhneme-li se spekulacím o účelovosti takového jednání některých občanských sdružení, nemůžeme se vyhnout oprávněnému pocitu, že ovlivňování procesu povolování jednotlivých stavebních záměrů v úplném závěru procesu je důkazem nečinnosti občanských sdružení v dřívějších fázích správního procesu.

Libor Ambrozek, KDU-ČSL: Myslím, že je špatný přístup, kdy lidé budou sedět doma a budou považovat za ochranu životního prostředí to, že vytřídí sklo, papír a plasty a všechno ostatní budou požadovat od státu. Budou požadovat od státu, aby se postaral o čistý vzduch v jejich okolí, o čistou vodu, o krásnou krajinu, budou čekat a říkat "státe, zařiď, státe postarej se".

Martin Bursík, SZ: Já nechci příliš expandovat tuto debatu, možná, že to bylo vedeno dobrou vůlí, možná, že to bylo vedeno těmi správními řízením, kde bije do očí, že vlastně dlouhou dobu se protahují a na jejich konci není rozhodnutí. Ale věřte, že to není způsobeno vadou legislativy, ale je to způsobeno dominantně tím, že úředníci státní správy, kteří mají vést řízení podle stavebního zákona, zákona  o územním plánování, zákona o ochraně přírody a krajiny, správního řádu, postupují v těch konkrétních případech nedůsledně, v rozporu se zákony, a poté z logiky věci se stává, že ta řízení se protahují a nevedou ke kýženému výsledku. Ale to není vada tohoto zákona, to není vada ustanovení, které je dlouhodobě aplikováno, je progresivní a je v souladu s evropskou legislativou i s evropskou úmluvou, ale to je vada aplikace. Vady aplikace nedokážeme odstranit tady novelou legislativy.

Miroslav Kalousek, TOP09 Ano, často skupinové zájmy, často zástupné problémy formulované občanskými sdruženími, nekompetence, váhavost a nevýkonnost státní správy zaviňují zbytečné zdržování a problémy, ale řešení opravdu není legislativní. Řešení je ve zvýšení výkonnosti státní správy.

Pavel Bohatec, ODS: Mluvilo se tady o tom, že podnikatelé vyhrožují a tvrdě prosazují své zájmy. A také by se mohlo mluvit o tom, že různí, možná by se slušelo říci také ochránci přírody docela sprostě vydírají a říkají, pokud tak a tak, nezaplatíte, tak my to nestáhneme a jinak to stáhneme. To se prostě reálně děje a to není nic, před čím bychom měli zavírat oči. V Hradci Králové trvá stavební povolení na jakoukoliv stavbu, ať velkou nebo malou, tři a půl roku v průměru. Řekněte mi, jestli jsou tam tedy tak neschopní lidé a nebo, jestli se jedná o systémovou vadu tohoto právního předpisu. Já si myslím, že tak neschopní lidé tam nejsou a kdyby tam i byli, tak by se za tu řadu let už snad vyučili. Možná, že část je v aplikaci, ale podstatná část je také vada systémová. Tu bychom měli odstraňovat a na to bychom měli slyšet.

Kateřina Konečná, KSČM: Občanská sdružení mají veškeré nástroje, jak zabránit skutečně škodlivým záměrům v několika na sebe navazujících správních řízeních, počínaje několikastupňovým procesem územního plánování a konče územním řízením. Vyžaduje to pouze jediné - kvalitní práci občanských sdružení a skutečný a ne pouze předstíraný zájem o témata ochrany přírody a krajiny. Vedle správních řízení mají občanská sdružení nadále možnost aktivně pracovat a zúčastnit se všech procesů EIA, což považuji z hlediska záměrů, které mohou skutečně zásadním způsobem negativně ovlivnit přírodu a krajinu, za možnost nejdůležitější. Určitě se objeví argumenty kritiků předkládané novely, že některé parametry záměrů nejsou před stavebním řízením známé, jak to tady bylo řečeno. Pomineme-li záměry, které ze zákona podléhají procesu EIA, kde má veřejnost přístup nadále zachován, jsou všechny ostatní stavební záměry z hlediska ochrany přírody a krajiny dostatečně popsány, nejpozději v procesu územního řízení, kterých se i po schválení této novely budou moci občanská sdružení účastnit, a to s veškerými právy účastníka správního řízení. Již ve fázi územního řízení musí být zcela bezpochyby jasné všechny pro ochranu přírody a krajiny podstatné parametry záměru, tedy jeho lokalizace, rozložení hmot, maximální přípustné rozměry a funkční využití. Objektivně vzato není pro zajištění ochrany přírody a krajiny potřebná žádná další znalost, týkající se parametrů záměru, pokud si někteří ochránci přírody neosobují právo nařizovat občanům tohoto státu, jakou barvu fasády či jaké okno má mít jejich vlastní dům.

Miloš Melčák, nezařazený: Já vás všechny prosím za to, abyste při hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zvážili a umožnili, aby byl vpuštěn do druhého čtení a abychom si o tom mohli ještě více popovídat, protože ten šanon zkušeností a skutečností z různých aktivit, který jsem k tomu shromáždil, možná by stál za to, aby aspoň některé konkrétní případy, jakým způsobem se postupuje a nejsou to jednotlivá pochybení, je to skutečně určitý byznys toho, že se zneužívá § 70 tohoto zákona, jakým způsobem se některé ty skupiny doslova dopouštějí, nechci to nazvat teroristických, ale velmi násilnických činů vůči jednotlivým stavbám a stavebníkům.

Celá diskuze ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.12. 2009