27. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2009

České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii

Aktuální ceny neodrážejí skutečnou dostupnost zdrojů

Tak se nám na BL rozvinula až úsměvně absurdní polemika o (ne)obnovitelných energiích a energetické (ne)závislosti. Doufejme, že někdo kvalifikovaným rozborem jednotlivých textů dokáže, že jde o učebnicový příklad, jak vypadá zaujatá a jednostranně argumentovaná diskuse. Není to poprvé a bohužel asi ani naposledy, kdy si někdo z celé složité problematiky získávání primárních energií a možností využití jejich obnovitelných zdrojů vybírá jednotlivosti a s jejich pomocí potom horlivě buší do oponentů, aniž by něco věcně a fundovaně dokázal.

Za prvé. Ať tvrdí kdokoli cokoli, fosilní paliva ani uran nejsou obnovitelné zdroje. Jejich využití jako převažujících zdrojů primární energie skončí v časovém horizontu řádu desetiletí, protože jich prostě nevratně ubývá a pokles těžby je nevyhnutelný. Platnost Hubbertovy křivky je nezpochybnitelná. Lze považovat za prokázané, že globální těžba ropy už vyvrcholila, těžba zemního plynu ji bude následovat v horizontu 10 - 20 let a jestli se při hledání náhrad vrhneme na uhlí a uran, bude se životnost jejich zásob počítat také na dekády. Pro úplnost - ještě bychom mohli do této skupiny zdrojů zahrnout hydráty metanu. Pro tuto chvíli se však chci vyhnout diskusi o klimatické změně, kterou bychom mohli uvolněním hydrátů prohloubit, takže je zatím nechme stranou.

Za druhé. Nechápu, že v situaci, kdy se dosavadní globální finanční systém hroutí poté, co prokázal svou naprostou nefunkčnost, kdy 90% obíhajících peněz je virtuálních a ničím nepodložených, kdy měnové systémy postavené na exponenciálně rostoucím a nikdy nesplatitelném dluhu způsobují, že jakékoli údaje o hodnotách aktiv a cenách komodit jsou naprostá hausnumera, tedy že v této situaci někdo dokáže s vážnou tváří argumentovat cenou jakékoli komodity, natož cenami energetických surovin a penězi vyjádřenými náklady na jejich dobývání a využívání. K tomu, čím peněžní vyjádření při posuzování ekonomiky využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) nahradit, se ještě vrátím.

Za třetí. Nejpůvabnější na podobných diskusích je, že někdo - většinou oponent využívání alternativních energií - se vždycky chytí jednoho OZE a pak argumentuje, že např. jen vítr Hesensko nezachrání. Přičemž takhle to nikdo určitě netvrdil. Nebo v politice někdo prokazuje perspektivám využívání OZE medvědí službu tím, že se zaměří na jeden OZE - viz třeba dotace výroby lihu z obilí v USA - a tím všechny OZE v očích veřejnosti diskredituje a nahrává tak tvrzením, že OZE nikdy tuto společnost neudrží v chodu. Nikdy zřejmě nebude dost zdůrazňování, že použitelných OZE existuje v globálním měřítku nejméně 11 druhů, že žádný z nich nenahradí současná fosilní paliva sám o sobě a úplně a že budoucnost lidské civilizace bude záviset na tom, zda a jak účinně a včas dokážeme připravit jejich využitelný mix.

Takže počítejte se mnou:

- energie vnitrozemských vodních toků
- vítr
- sluneční fotovoltaika (přímá přeměna světla na elektřinu)
- koncentrované sluneční teplo (využitelné i pro pohon některých tepelných strojů)
- pasivní využití slunečního tepla (klasické sluneční kolektory)
- geotermální energie zemské kůry (nejen horká voda, ale hlavně využití teplotního gradientu v zemské kůře)
- energie mořského přílivu
- energie mořských vln
- biomasa (včetně produktů jejího biologického a termického rozkladu - od metanu až po dřevný líh = metanol)
- bioetanol (produkt kvašení biomasy)
- bionafta (transestery mastných kyselin z rostlinných olejů a živočišných tuků, ale i přímé spalování např. odpadních rostlinných olejů)

V tomto přehledu jsou uvedeny jen ty obnovitelné zdroje primární energie, technologie jejichž získávání a využití je známá a vyvinutá do stadia vhodného pro hromadného využití.

Za čtvrté. Z uvedeného přehledu vyplývá, že brzy skončí období, kdy je energie té bohatší části lidstva části dostupná způsobem, na který jsme si za poslední dvě nebo tři generace ve vyspělých zemích zvykli. Zatím nikdo nenašel politickou odvahu říci bohatým národům, že rozvodné elektroenergetické sítě 24 hodin denně pod proudem nebo neomezená možnost popojíždět svým autem od supermarketu přes hospodu k diskotéce a zpátky nejsou základními lidskými právy. Jestliže někdo tvrdí, že jakýkoli region na Zemi je "neobnovitelný", tvrdí tím, že nelze v lidské společnosti nastolit stav, kdy se její příslušníci budou muset jakkoli omezovat ve spotřebě primárních zdrojů energie. (To jsou ty známé námitky typu "když chci v noci svítit, je tma a nesvítí slunce, takže nemohu využívat sluneční energie". Spousta českých zahrad s venkovními svítidly na baterie napájené fotovoltaickými články už dnes dokazuje nesmyslnost této argumentace.) To je ovšem zásadní omyl. Dříve se také mlelo obilí, když bylo dost vody nebo když foukal vítr. A i dnes existují na Zemi celé velké oblasti, kde je k dispozici elektřina v síti třeba jen 8 hodin denně.

Klíčová slova v tomto ohledu jsou následující:

a) úspory ve spotřebě energie u obytných budov i ve výrobních procesech;
b) decentralizace získávání elektřiny, budování "chytrých" rozvodných sítí;
c) snížení nároků společnosti na dopravu zboží a mobilitu osob.

Dovedu si představit třeba i to, že kdo bude chtít např. postavit fabriku na výrobu čehokoli, nebude se moci spolehnout na veřejný zdroj elektřiny ze sítě, ale bude si muset sám opatřit zdroj obnovitelné energie aspoň pro část své spotřeby. Tak se mj. rychle zjistí, pro výrobu jakých zbytečných hovadin se dnes často spotřebovává energie. Pokud jde o spotřebu domácností a kanceláří, doslova každá obytná i komerční budova už dnes může být postavena tak, aby nejen žádnou energii pro svůj provoz nespotřebovávala, ale aby byla dokonce zdrojem energie.

Za páté. Čím tedy nahradit peněžní vyjádření ekonomiky získávání a využití jednotlivých obnovitelných zdrojů primární energie? Existuje mohutně diskutovaný ukazatel, který se označuje zkratkou EROEI - Energy Return of Energy Investment - energetická návratnost investice energie. Jde - zhruba řečeno - o vyjádření, kolik jednotek energie získáme při vynaložení její jedné jednotky. Existují odhady, že pro základní fungování lidské společnosti je potřeba, aby tento poměr byl 10:1. Pravda je, že pro některé zdroje nelze tento poměr spolehlivě určit, pro jiné se pohybuje v příliš širokém rozmezí. Přesto je jako základní vodítko použitelný.

Hodnoty EROEI primárních zdrojů energie podle přehledu Richarda Heinberga:

- ropa 19:1
- zemní plyn 10:1
- uhlí 50:1 - 85:1
- asfaltové písky 1,5:1 - 7:1
- ropné břidlice 1,5:1 - 4:1
- jaderná energie 10:1 - <1:1
- vodní energie 11:1 - 267:1
- vítr 18:1 - 24:1
- fotovoltaika 4:1 - 10:1
- pasivní sluneční kolektory 10:1
- geotermie 2:1 - 13:1
- bioetanol 1:1 - 36:1
- bionafta 2:1 - 9:1

Neuvedené hodnoty u některých zdrojů chybí buď pro jejich přílišný rozptyl (který může znamenat přílišnou různorodost podmínek získávání energie nebo někdy také argumentační nepoctivost některých autorů) nebo proto, že příslušná měření či odhady ještě nebyly provedeny. Více a podrobněji k EROEI zde.

Z úvah o EROEI a čisté energii vyplývá, že ať bude primární energie z jakéhokoli zdroje ohodnocena jakoukoli cenou vyjádřenou v penězích, při dosažení hodnot EROEI blížících se 1:1 se energie z toho zdroje prostě přestane získávat. S tím souvisí různé návrhy na alternativní peněžní systémy, jejichž základem jako měřítka směnných hodnot by byly potraviny nebo energie. Viz třeba zde.

Než jsem to dopsal, polemika mezi Štěpánem Kotrbou a Karlem Dolejším se řádně přiostřila. Budiž tedy řečeno znovu: Ať se to Štěpánu Kotrbovi líbí nebo ne, nejen těch 10 miliónů lidí v ČR, ale většina lidí v té nejbohatší šestině světa (kam patří i ČR) bude zcela jistě v dohledné době života jedné generace žít JINAK. Nazvat to HŮŘ je demagogie - snížení spotřeby čehokoli včetně energie nutně nemusí znamenat nižší kvalitu života. A v tomto sporu nejde hlavně o energetickou (ne)závislost na nějakém zahraničním dodavateli neobnovitelné primární energie. Jde o (ne)závislost na neobnovitelných zdrojích vůbec. Je zcela nesmyslné uvažovat o tom, odkud budeme za 50 let brát jaderné palivo nebo ropu - obojí je v uvedeném horizontu neudržitelné a udržování nebo prohlubování závislosti na nich je nebezpečné. A nejde jen o ČR. Veškerá řešení a) musí mít globální charakter, b) nasazení finančních, lidských i hmotných zdrojů v jejich prospěch musí vykazovat masovou povahu a soustředěné úsilí podobné projektům Manhattan nebo Apollo. Jinak tato civilizace velice rychle a brzy skončí.

                 
Obsah vydání       27. 3. 2009
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
27. 3. 2009 Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000
27. 3. 2009 Čistírna Litvínov Milan  Daniel
27. 3. 2009 Lidská práva jsou až na prvním místě
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
27. 3. 2009 Gól do vlastní branky, aneb jak by o pádu vlády informovaly sportovní deníky Michael  Kroh
28. 3. 2009 Michael  Marčák
27. 3. 2009 Klausův stín Ladislav  Žák
27. 3. 2009 Americký ministr financí navrhuje podstatné rozšíření vládního dohledu nad finančním systémem
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 Mluvčí Iniciativy vystoupila na slyšení v Evropském parlamentu
27. 3. 2009 Čínu rozzuřila zpráva Pentagonu
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Topolánek otevíral komunistům cestu k moci Luděk  Prokop
27. 3. 2009 Čulíku, jste farizej
27. 3. 2009 Řízení necháváme okupantům, podvodníkům, ufonům či ... Moravákům! Michal  Vimmer
27. 3. 2009 Když ateista čte Bibli Pavel  Urban
27. 3. 2009 Kupředu - s klapkami na očích John Michael Greer
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
27. 3. 2009 Diverzifikovaná, decentralizovaná, občanská a komunální energetika Štěpán  Kotrba
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
28. 3. 2009 Thor Steinar v arabských rukou, neonacisté v šoku
27. 3. 2009 Prvním praktickým využitím jaderné energie byly Hirošima a Nagasaki Milan  Smrž
27. 3. 2009 Obnovitelné zdroje a medvědí služba Pavel  Urban
27. 3. 2009 Tak kdo je tady novinář ? Irena  Ryšánková
27. 3. 2009 Senát schválil Kuberův "chodníkový" zákon Štěpán  Kotrba
27. 3. 2009 Není pravda, že za chodníky vždy odpovídá obec Jan  Potměšil
27. 3. 2009 ČRo: Odhalení pokračuje!
27. 3. 2009 Petice za dostupné bydlení v Praze
27. 3. 2009 Odmítáme tvrzení klubu ČSSD ohledně hlasování Zelených k Trojmezí
27. 3. 2009 Dávejte vždy hlasy těm, co jsou na konci kandidátky
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty
26. 3. 2009 Vícepremiér lže jako malé dítě. Premiér trpí herostratizmem Bohumil  Kartous
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
26. 3. 2009 Češi jsou inteligentní národ, škoda, že mají smůlu na politiky Jan  Čulík
26. 3. 2009 Kvalitní lidi v ČR nechtějí jít do politiky Tomáš  Koloc
26. 3. 2009 Češi nejsou inteligentní národ
26. 3. 2009 Michael  Marčák
26. 3. 2009 Topolánek po svém pádu zaútočil na Obamu, v zahraničí to vidí jako poněkud trapný folklór
26. 3. 2009 International Herald Tribune: Po Topolánkově výlevu se EU usilovně snaží o nápravu škod
26. 3. 2009 Washington Post: Prezident Evropské unie zuřivě zaútočil na Obamovu politiku
26. 3. 2009 Český politický kabaret aneb Čekání na kouzelníka Klause Josef  Brož
26. 3. 2009 Světlo Pod kaštany Ladislav  Žák
26. 3. 2009 Vládu potopil Bursík Milan  Daniel
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas   
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým   
28. 3. 2009 Tržní mystika   
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat   
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Americký ministr financí navrhuje podstatné rozšíření vládního dohledu nad finančním systémem   
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně   
27. 3. 2009 Kupředu - s klapkami na očích John Michael Greer
26. 3. 2009 Beznadějná finanční politika   
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
25. 3. 2009 Vláda národní autodestrukce padla. Nastoupí vláda provizoria? Karel  Dolejší
25. 3. 2009 Ruský ministr financí předpovídá novou vlnu problémů finančního sektoru   
24. 3. 2009 K teorii mezní zlodějny Karel  Dolejší
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti