27. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2009

KAUZA CHOMUTOV

Lidská práva jsou až na prvním místě

tisková zpráva - rozbor kauzy Chomutov z pera ministra Michaela Kocába

Lidská práva nemají barvu. Nejsou pravá, ani levá. Pokud se jako lidé jednoho jazyka, národa a kultury nedokážeme domluvit na jistotě práva a práv pro všechny, pak nás ve chvíli obtíží nebude spojovat nic než odmítání spoluodpovědnosti.

Všichni jsme povinni přispívat k ochraně proti diskriminaci uvnitř celé společnosti. Cokoli se dnes jeví jako diskriminace menšiny se může zítra obrátit proti všem. Jsme povinni usilovat o sociálně přívětivé prostředí pro všechny lidi -- i pro ty, kteří se ne vždy vlastní vinou dostali do situace hmotné nouze, ze které nenacházejí východiska. Nelze, samozřejmě, stát na straně neplatičů. Ale i "slušní" lidé se totiž vlivem ekonomické krize mohou přes noc ocitnout na okraji společnosti a pokud se v naší společnosti uhnízdí princip tzv. nulové tolerance, municipality i proti nim mohou zasáhnout s nebývalou tvrdostí. Tato přesmyčka by se neobjevila v našich nedávných dějinách poprvé. Už Voskovec a Werich použili v třicátých letech stovky let starý citát Francoise Villona "Bída z lidí lotry činí a vlky z lesa žene hlad." Sociální vyloučenost totiž vede k vyloučenosti z práva, komunikace, vzdělání i z ekonomiky. Pokud stát a samosprávy nebudou aktivní, problém se bude jenom prohlubovat.

Případ nehospodárného provádění exekucí dávek hrazených z veřejných rozpočtů v Chomutově je alarmující.

Stát věnuje na sociální platby velkou část rozpočtových výdajů. Měnit jejich primární účel pomoci v nouzi je nepřípustné. Přesně to se však, a tvrdím, že v rozporu se zákonem, stalo v Chomutově. S heslem "ti lidé si musejí uvědomit, že když nebudou plnit povinnosti, tak nebudou jíst" nastavila paní starostka Řápková exekuční poměry následovně:

Dne 17. 2. 2009, v den vyplácení sociálních dávek (dávek v hmotné nouzi), se v pokladně magistrátu města Chomutov nacházeli příslušníci městské a státní policie a zaměstnanec soudního exekutora. Po vyplacení dávek vyzval policista příjemce dávek k vydání peněžních prostředků, které má u sebe, včetně právě obdržených sociálních dávek exekutorovi. Zároveň mu exekutor předal exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí (usnesení soudu). Dveře byly hlídané policií a daná osoba nemohla odejít. Exekutor zabavil všechny finanční prostředky a nechal příjemci dávek pouze 1 000,- Kč. Před pětačtyřiceti lety, kdy ji určil zákon, mělo tisíc korun zcela jinou hodnotu, než dnes. Vyzývám proto Sněmovnu, aby pomohla tento zapomenutý nepoměr co nejrychleji odstranit.

V textu prohlášení o způsobu úhrady prováděné exekuce přitom stojí:

"Po doručení usnesení o nařízení exekuce povinný v rámci provádění exekuce exekutorem ve své svobodné, volné a vážné vůli, prost jakékoliv tísně či nezákonného nátlaku prohlašuje: že uznává svůj dluh vůči oprávněnému...."

Nepřipomíná Vám to něco?

V jednom případě byla jistina (dlužná částka) vyčíslena na 424,- Kč, předběžné náklady exekuce exekutora byly vyčísleny na 9 401,- Kč bez DPH a příjmový pokladní deník byl vydán na 500,- Kč.

V pěti případech byla dlužná částka vyčíslena na 424,- Kč a v šesti případech mezi 200 -- 2500,- Kč a předběžné náklady exekuce exekutora byly vyčísleny vždy na 6 500,- Kč bez DPH.

Jinými slovy: ačkoli má radnice exekuční titul sama a může sama vybírat jen dlužnou částku s exekučním poplatkem 200,- Kč, paní starostka se rozhodla stočit státní prostředky do kapes soukromých exekutorů. To je nepřípustné.

Dle zákona 337/1992 Sb, o správě daní a poplatků si totiž obec může zvolit režim vymáhání, tj. buď bude nadále postupovat dle zákona o správě daní a poplatků a dlužnou částku bude exekuovat sama, nebo požádá o vymáhání soud či soudního exekutora. Již při této volbě obec musí respektovat pravidla zakotvená v zákoně o správě daní a poplatků, byť se posléze rozhodne vymáhání svěřit soudnímu exekutorovi. Jedním z těchto pravidel je dle § 2 odst. 2 zákona stanovená povinnost obce (jako správce daně) postupovat tak, aby při vyžadování povinností od dlužníků (daňových subjektů) volily jen takové prostředky, které dlužníky nejméně zatěžují a umožňují přitom dosáhnout vybrání dlužné částky

Takové využití služeb soudního exekutora k jakému přistoupila chomutovská radnice je v rozporu s povinností obcí volit šetrné prostředky při vymáhání. Jestliže obce argumentují, že tak jednaly rovněž "pro poučení ostatním dlužníků", takové nepřímé exemplární trestání nelze považovat za postup v souladu s principem dobré správy (tisková zpráva VOP 10. 2. 2005). Stejně tak, jako pominutí zákonem uložené povinnosti samosprávy pečovat o ochranu práv dětí. Dnes jde o Romy. Zítra může s tímto přístupem jít o rodiny propuštěných sklářů. Sociálně slabé skupiny občanů jsou nejčastějšími oběťmi trestné činnosti, lichvy a drogových mafií. Namísto, aby se samosprávy a stát postavily na jejich obranu, takovýmto způsobem jejich sociální, právní a ekonomickou vyloučenost budou jenom prohlubovat. Za vytvářením sociálně vyloučených ghet, jak jsme to prokázali ve studii o litvínovském sídlišti Janov, stojí spekulace realitních mafií. To jsou ti "slušní lidé", jejichž zájmy mají být chráněny? Ekonomické a politické důsledky jejich spekulací však ponese stát -- my všichni. Chci z tohoto místa varovat -- pokud s prohlubováním problémů sociální vyloučenosti nezačneme něco okamžitě dělat -- a to bez ohledu na stranickou příslušnost -- během příštích pěti let ztratíme možnost ovlivňovat vývoj nejmladší generace ve stovkách vyloučených lokalit. Pouze totalitní režimy byly doposud toho názoru, že hlad může mít výchovný efekt. Pouze totalitní režimy vyháněly svoje občany do ciziny. Už nejméně tři rodiny z těch, kterým chomutovská radnice zabavila sociální dávky, odešly do zahraničí -- jedna do Velké Británie a dvě do Kanady. Dovolím si proto druhé varování -- pokud samosprávy budou krátkozrace pokračovat v této politice, důsledkem bude znovuzavedení víz a obrovská mezinárodní ostuda.

Jakkoli ostře kritizuji postup chomutovské radnice zejména z hlediska etického, dovolte mi připomenout i právní stránkou věci a některé výroky ústavních činitelů a renomovaných právníků:

"Skutečnost, že exekutor je osobou markantně ekonomicky zainteresovanou na úspěšnosti výkonu rozhodnutí, má na jedné straně zajišťovat efektivitu exekuce, zároveň však může vést k pochybnostem, zda konkrétní soudní exekutor bude za všech okolností postupovat vůči osobě dlužníka spravedlivě," uvedl Ústavní Soud v usnesení, které jako zpravodaj připravil jeho předseda Pavel Rychetský.

Ministr spravedlnosti hned zpočátku chomutovské kauzy prohlásil, že se "V každém případě jedná o nešťastný způsob řešení problémů, zda je však i nezákonný, mohou ukázat až výsledky kontroly."

Ombudsman JUDr. Otakar Motejl uvádí: Došlo-li skutečně k zabavení peněz, nikoliv k dobrovolné úhradě dluhu do rukou exekutora, nepochybuji o nezákonnosti popsaného postupu soudního exekutora.

Dle ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,("Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona jednorázově.") dávky pomoci v hmotné nouzi nepodléhají exekuci. Přestože v okamžiku výplaty formálně-právně došlo ke změně povahy těchto prostředků, domnívám se, že pokud není pochyb o jejich původu, jak tomu bylo v popsaných případech, nadále požívají ochrany před exekucí a jejich postižení, a to ani prodejem movitých věcí, není možné.

Zástupkyně ombudsmana paní Seitlová zase poukázala na to, že zabavením peněz z přiznaných dávek vyřeší radnice pouze část problémů. Podle Seitlové lze předpokládat, že si lidé budou muset sehnat peníze jinak, například půjčkou u lichvářů nebo trestnou činností.

JUDr. Jan Bárta, CSc., vedoucí oddělení veřejného práva na ÚSTAVU STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY v podrobném právním rozboru k mé žádosti o posouzení situace uvádí:

"Jsem si jist, že peníze vyplacené ze sociální péče atd. výkonu rozhodnutí nepodléhají. Je to jednoznačně napsáno v § 317 odst. 2 o.s.ř., který zní takto:

(2) "Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona jednorázově."

a:

"Peněžitou dávkou jsou právě teprve ty peníze, které oprávněný dostane do ruky, a nikoliv nárok na jejich vyplacení.

Kdybych byl exekutorem, odmítl bych provést požadovaný úkon (zabavení sociálních dávek) na základě § 30 písm. a) exekučního řádu, jelikož je to úkon odporující zákonu."

a dále:

"Kdyby mu dotyční dlužníci byli jednoduše řekli, "nic vám nedám," a pokračovali v chůzi, neuměl by exekutor na to nic odpovědět ani udělat." (Podstatnou část Bártova rozboru naleznete v příloze č. 1)

JUDr. Jiří Přibáň, teoretik práva na Cardiff Law Schoul uvádí, že "je to nejen protizákonné a protiústavní, ale především ostudné"

JUDr. Jan Viklický, soudce, člen ústřední rady Mezinárodní asociace soudců, mimo jiné říká, že právní problém neexistuje, exekuce je nezákonná; v Chomutově a jinde se setkáváme s oběťmi zmateného přístupu společnosti k porušování pravidel

JUDr. Lukáš Podaný, advokát kanceláře Ambruz & Dark -- exekuce dávek v nouzi je nezákonný postup. Namísto přímých exekucí je lépe přezkoumat podmínky pro výplatu dávek a zabraňovat jejich zneužívání.

I celá řada autorit, jako např. Petr Uhl, Jan Urban, Anna Šabatová a další již vtisku upozornila na napřijatelnost postupu chomutovské radnice.

Závěrem bych chtěl vyvrátit dva mýty.

Tím prvním je tvrzení, že tato medicína je účinná. Zaveďte vůči lidem tvrdé restrikce a zlomíte je, podrobíte si je. To dokázal znamenitě jak nacistický, tak bolševický a u nás gottwaldovský režim. Ale to už je, doufám, dávno překonaný a padlý argument. Trpělivý, pevný a o zákon opřený partnerský přístup v práci samospráv se všemi sociálně vyloučenými, je jedinou odzkoušenou a nejúčinnější metodou prevence sociálního vyloučení všude ve světě. Nikdy nepřinese stoprocentní úspěch -- ale téměř vždy dokáže zastavit přesahování sociální vyloučenosti do další generace. To nedokáže žádná populistická kampaň a žádné předvolební sliby. Stát i samosprávy udělaly v minulých letech řadu chyb. Jenom jejich společný postup teď může něco změnit.

Druhým mýtem je nedomyšlená úvaha, podle které samosprávy tímto tvrdým postupem odeberou vítr z plachet pravicově extrémistickým hnutím. Opak je pravdou. Přitakáváním rasismu a zjednodušováním problémů sociální vyloučenosti do politických kampaní společnost výrazně hrubne. Vytváří se názorové podhoubí pro rasistické řádění takových politických subjektů, jakým je např. Dělnická strana. Pokud naši občané tyto restriktivní a sociálně bezohledné postupy kategoricky neodmítnou, nastane čas, kdy už se bude zdát i chomutovský postup málo důrazný a na řadu přijdou ostřejší metody.

Vláda i parlament by měly napřít veškeré své úsilí k systémovému řešení této problematiky a v souvislosti s prohlubující se hospodářskou krizí bychom si měli všichni společně připomenout základní poselství našich polistopadových změn:

Lidská práva a svoboda jsou až na prvním místě.

V Praze, 26. března 2008

Michael Kocáb v.r

Příloha č.1

Podstatná část stanoviska JUDr. Jana Bárty, CSc., vedoucího oddělení veřejného práva na ÚSTAVU STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY:

V Praze dne 20. března 2009

I.

Jsem si jist, že peníze vyplacené ze sociální péče atd. výkonu rozhodnutí nepodléhají. Je to jednoznačně napsáno v § 317 odst. 2 o.s.ř., který zní takto: (2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona jednorázově.

Mírně matoucí je snad nadpis nad zmíněným § 317, který zní, "Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí". To znamená, že výkonu rozhodnutí nepodléhá pohledávka (roz. nárok podle veřejného předpisu -- nelze zejména v exekuci přikázat, aby sociální dávky byly namísto oprávněnému poukazovány věřiteli oprávněného).

Aplikovat je však třeba nikoliv nadpis, či učebnicově řečeno marginální rubriku, nýbrž právní normu samotnou. Tou je citovaný § 317 odst. 2 o. s. ř., který říká, že výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky. Peněžitou dávkou jsou právě teprve ty peníze, které oprávněný dostane do ruky, a nikoliv nárok na jejich vyplacení.

Kdybych byl exekutorem, odmítl bych provést požadovaný úkon (zabavení sociálních dávek) na základě § 30 písm. a) exekučního řádu, jelikož je to úkon odporující zákonu.

II.

Zcela nesprávné je říkat, že sociální dávka -- která nepodléhá exekuci -- se v okamžiku vyplacení mění na prosté peníze, které exekuci podléhají. Jak řečeno shora, opak je pravdou. Teprve když je vyplacen veřejnoprávní nárok, v penězích, jsou právě tyto peníze (obdrženou) sociální dávkou, a jsou chráněny před exekucí díky citovanému § 317 odst. 2 o. s. ř.

Této ochrany před exekucí pozbudou teprve až budou směněny za něco jiného, např.: Bude-li za ně nakoupeno jídlo, budiž podle jiných zákonných ustanovení posouzeno, zda lze v daném případě odebrat jídlo. Bude-li zakoupena zábavní elektronika, lze zabavovat tyto věci. Nebudou-li sociální dávky spotřebovány, lze je považovat za úspory, a ty ať v hotovosti, ať na účtu v bance exekuci podléhat budou.

Se sociální dávkou, zejména ne v okamžiku jejího vyplacení, nelze v exekuci zacházet podle § 333 o.s.ř. (nadpis Hotové peníze a jiné věci, u nichž nedochází k prodeji): "Nalezne-li se při výkonu rozhodnutí vyšší částka peněz v měně České republiky, než je podle § 322 odst. 2. písm. d) z výkonu rozhodnutí vyloučena, naloží se s částkou podléhající výkonu rozhodnutí jako s výtěžkem prodeje (§ 331, 332) . To proto, že to nejsou peníze obecně, nalezené peníze, nýbrž je to právě sociální dávka předvídaná v § 317 odst. 2 o.s.ř.

III.

Při výkonu rozhodnutí -- zcela obecně -- nelze zabavovat hotové peníze z peněženky, ruky, kapsy. § 257 o.s.ř., nadepsaný Způsoby výkonu rozhodnutí, stanoví : Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Navazující § 258 nás učí :

(1) Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžitého ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. V těchto taxativně stanovených způsobech výkonu rozhodnutí na zaplacení peněžité částky nečtu nic o penězích z peněženky, ruky nebo kapsy.

S tím naprosto koresponduje § 59 exekučního řádu, jenž stanoví :

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů

b) přikázáním pohledávky

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí

d) prodejem podniku

Nelze to překlenout (podle mého pevného přesvědčení nesprávným) výkladem § 333 o.s.ř. (Nalezne-lise při výkonu rozhodnutí vyšší částka peněz v měně České republiky ...) To lze použít jen, nalezne-li se navíc hotovost při některém ze zákonem předvídaných způsobů exekuce, zejména při soupisu věcí -- pak se peníze jeví jako věc. To je správné, kdyby tohoto ustanovení nebylo, došli bychom k absurdnímu závěru : Ledničku a televizor by exekutor sepsal, a hotové peníze by musel ignorovat. To by jistě správné nebylo. Za hrubě nepřístupné ale považuji tento zde citovaný § dezinterpretovat tak (což se podle mně známých zpráv z novin děje), že exekutor by mohl jít rovnou po penězích, o kterých ví, že budou s jistotou vyplaceny jako sociální dávky.

IV.

Po těchto úvahách si kladu další otázku, a to po úkonu, který vůbec exekutor činil. Domnívám se, že ve skutečnosti žádné částky exekučním způsobem nevymohl, ale jen osobně přítomné dlužníky vyzval k tomu, aby dobrovolně plnili: Kdyby mu dotyční dlužníci byli jednoduše řekli, "nic vám nedám," a pokračovali v chůzi, neuměl by exekutor na to nic odpovědět ani udělat.

Proto soudím, že exekutor ve skutečnosti konal jen úkon podle § 50 odst. 2 exekučního řádu (Považuje-li to exekutor za účelné, může předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku povinného. ) I to předvolání nastalo, protože exekutor seděl vedle pokladny, a každému řekl něco takového jako, "pojďte ke mně."

Kdybych byl povinným , který ze sociálních dávek, anebo nakonec jakýchkoliv jiných peněz zaplatil dluh, viděl bych to tak, že jsem dluh zaplatil dobrovolně -- což je jistě správně. Vadilo by mi ale velmi, že mám navíc platit exekutorovi jeho odměnu, která je nějakým procentem z vymožené částky (to upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č 330/2001 sb. o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem): Exekutor v těchto případech na dlužníkovi nic nevymohl, jen je vyzval k dobrovolnému plnění dluhu. Neměl by tudíž exekutor mít nárok na odměnu, ale jen na náhradu nákladů.

                 
Obsah vydání       27. 3. 2009
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
27. 3. 2009 Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000
27. 3. 2009 Čistírna Litvínov Milan  Daniel
27. 3. 2009 Lidská práva jsou až na prvním místě
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
27. 3. 2009 Gól do vlastní branky, aneb jak by o pádu vlády informovaly sportovní deníky Michael  Kroh
28. 3. 2009 Michael  Marčák
27. 3. 2009 Klausův stín Ladislav  Žák
27. 3. 2009 Americký ministr financí navrhuje podstatné rozšíření vládního dohledu nad finančním systémem
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 Mluvčí Iniciativy vystoupila na slyšení v Evropském parlamentu
27. 3. 2009 Čínu rozzuřila zpráva Pentagonu
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Topolánek otevíral komunistům cestu k moci Luděk  Prokop
27. 3. 2009 Čulíku, jste farizej
27. 3. 2009 Řízení necháváme okupantům, podvodníkům, ufonům či ... Moravákům! Michal  Vimmer
27. 3. 2009 Když ateista čte Bibli Pavel  Urban
27. 3. 2009 Kupředu - s klapkami na očích John Michael Greer
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
27. 3. 2009 Diverzifikovaná, decentralizovaná, občanská a komunální energetika Štěpán  Kotrba
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
28. 3. 2009 Thor Steinar v arabských rukou, neonacisté v šoku
27. 3. 2009 Prvním praktickým využitím jaderné energie byly Hirošima a Nagasaki Milan  Smrž
27. 3. 2009 Obnovitelné zdroje a medvědí služba Pavel  Urban
27. 3. 2009 Tak kdo je tady novinář ? Irena  Ryšánková
27. 3. 2009 Senát schválil Kuberův "chodníkový" zákon Štěpán  Kotrba
27. 3. 2009 Není pravda, že za chodníky vždy odpovídá obec Jan  Potměšil
27. 3. 2009 ČRo: Odhalení pokračuje!
27. 3. 2009 Petice za dostupné bydlení v Praze
27. 3. 2009 Odmítáme tvrzení klubu ČSSD ohledně hlasování Zelených k Trojmezí
27. 3. 2009 Dávejte vždy hlasy těm, co jsou na konci kandidátky
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty
26. 3. 2009 Vícepremiér lže jako malé dítě. Premiér trpí herostratizmem Bohumil  Kartous
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
26. 3. 2009 Češi jsou inteligentní národ, škoda, že mají smůlu na politiky Jan  Čulík
26. 3. 2009 Kvalitní lidi v ČR nechtějí jít do politiky Tomáš  Koloc
26. 3. 2009 Češi nejsou inteligentní národ
26. 3. 2009 Michael  Marčák
26. 3. 2009 Topolánek po svém pádu zaútočil na Obamu, v zahraničí to vidí jako poněkud trapný folklór
26. 3. 2009 International Herald Tribune: Po Topolánkově výlevu se EU usilovně snaží o nápravu škod
26. 3. 2009 Washington Post: Prezident Evropské unie zuřivě zaútočil na Obamovu politiku
26. 3. 2009 Český politický kabaret aneb Čekání na kouzelníka Klause Josef  Brož
26. 3. 2009 Světlo Pod kaštany Ladislav  Žák
26. 3. 2009 Vládu potopil Bursík Milan  Daniel
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009