20. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2006

Katolická korespondence

Vztahy mezi Maďarskem a Slovenskem jsou v poslední době napjaté, nacionalisté na obou stranách využívají situace ke svému zviditelnění, aniž by na okamžik opustili hnojiště dějin, rozum a odvahu postrádají i postoje mnoha politiků na obou stranách, kteří nacionalismus nemají ve stranickém programu. Ne všechny maďarsko -- slovenské vztahy ale procházejí krizí. Korespondence mezi biskupskými konferencemi obou zemí, kterou poslal redakci BL čtenář František Muška z Brna, je, i přes svůj krajně náboženský sloh, naladěna zcela opačně. | Bob Kartous

List Maďarskej biskupskej konferencie odovzdaný Konferencii biskupov Slovenska

Najdôstojnejší pán biskup, Vaša Excelencia,

milovaní bratia v biskupskej službe,

tento rok sa v Maďarsku nesie v znamení jubileí. Uplynulo päťdesiat rokov od maďarskej revolúcie roku 1956 a päťstopäťdesiat rokov od víťazstva pri Belehrade, ktoré pod vedením Jána Huňadyho a svätého Jána Kapistrána uchránilo strednú Európu pred hrozbou armády sultána Mohameda II. Pri tejto príležitosti vyhlásila naša biskupská konferencia Rok modlitieb za duchovnú obnovu nášho národa. Je to rok zmierenia a očistenia našej pamäti: podľa príkladu pápeža Jána Pavla II. chceme s kresťanskou láskou nanovo zvážiť našu minulosť, a tak vstupujeme do roka zmierenia, obnovy v kresťanskej nádeji a láske. Tento Rok modlitieb bude poznačený pravidelnými spoločnými modlitbami, ako aj kultúrnymi a náboženskými podujatiami.

S osobitnou radosťou sa dozvedáme, že aj na Slovensku sa jednotlivci i spoločenstvá pripájajú k spoločným modlitbám za duchovnú obnovu. S potešením sme prijali správy aj o tom, s akým zanietením Cirkev na Slovensku chráni ľudský život, ľudskú dôstojnosť i dôstojnosť rodiny.

Skrze túto obnovu dostávame historickú príležitosť, aby sme sa s hlbokou úctou a s bratskou láskou obrátili na Konferenciu biskupov Slovenska, na celú slovenskú katolícku komunitu a ľud Slovenska. Spájajú nás viac ako tisícročné spoločné dejiny. Naplnené boli cenným plodom ohlasovania kresťanskej viery, jej prežívania a ňou formovanej kultúry. Rovnako boli naplnené úspechmi na poli vedy, umenia a celej kresťanskej kultúry. Tie isté dejiny však boli často aj dejinami spoločných utrpení a spoločných námah. Na stránkach týchto dejín nechýbajú ani protirečenia a krivdy, ktoré zanechali v dušiach jazvy. Teraz, keď pred Kristovou tvárou nahliadame do svojho vnútra, modliac sa za naše duchovné obnovenie, prosíme o Božie milosrdenstvo a o odpustenie za skutky, ktoré boli v tomto regióne v priebehu dejín spáchané voči ľuďom pre ich príslušnosť k národu, jazyku alebo ku kultúre. So zvláštnou bolesťou spomíname na tie prípady, keď Maďari ublížili Slovákom alebo slovenským komunitám. Súbežne s tým pred Božou tvárou obnovujeme city úcty a zmierenia, city odpúšťajúcej lásky, ktoré na pozadí osobných alebo spoločenských zranení z niektorých období minulosti prežíva aj náš národ. Odpúšťame a prosíme o odpustenie.

Rozjímajúc nad novými znameniami dnešných čias, nadobúdame presvedčenie, že komunity veriacich oboch našich krajín stoja pred spoločnými úlohami. Úprimne dúfame, že sa v budúcnosti v bratskej spolupráci a láske spoločne pričiníme o riešenie ušľachtilej záležitosti, o pastoračnú starostlivosť o naše národné menšiny. Kresťanská kultúra a kresťanská nádej, pocit vzájomnej solidarity a zodpovednosti v podmienkach obnovenej slobody, zodpovedné a na hodnoty upriamené ľudské konanie azda nikdy neboli také aktuálne ako dnes. Naša viera je bezodným prameňom síl potrebných na to, aby sme na seba vzájomne hľadeli s plnou zodpovednosťou a so solidaritou a tak prispeli k spoločnej budúcnosti európskych národov. Všetci svätí, ktorí boli v našich národoch nezabudnuteľným príkladom kresťanského života a ktorí nás obohatili svojou apoštolskou činnosťou, nech sú našimi spoločnými patrónmi. Nech je nám na pomoci Preblahoslavená Panna Mária, Pani Maďarov, a Sedembolestná Panna Mária, Matka Slovákov, aj po historickom zmierení, a nech je nám pomocnicou v uskutočňovaní solidárnej lásky a v účinnej každodennej spolupráci pri spoločnom objavovaní a prežívaní hodnôt našej viery.

Vyprosujeme Božie požehnanie pre celý ľud Slovenska, pre Katolícku cirkev na Slovensku, celý zbor biskupov Slovenska a pre národy Európy. O orodovanie prosíme svätého Vojtecha a svätých košických mučeníkov, všetkých dávnych i nových svätých Slovenska a Maďarska za naše národy a cirkvi, aby sme žili podľa ich príkladu.

S úprimnou úctou a bratskou láskou

kardinál Péter Erdő, Budapešť 29. júna 2006

List Konferencie biskupov Slovenska odovzdaný Maďarskej biskupskej konferencii

Milí bratia v biskupskej službe,

s vďačnosťou si aj my spomíname na dejinnú udalosť Veľkého jubilea roku 2000, na radostný vstup ľudstva do tretieho tisícročia s programom, ktorý nám vytýčil Boží sluha Ján Pavol II. Jeho duchovná výzva vyvolala ohlas po celom svete v podobe mnohých krásnych iniciatív. Medzi ne môžeme zaradiť aj toto naše vzájomné bratské oslovenie sa nielen formou listov, ale aj osobného stretnutia našich biskupských konferencií. Ide o hľadanie cesty k vzájomnému porozumeniu, odpusteniu a zmiereniu oboch našich národov.

Presvedčenie, že Ježiš Kristus je Pánom dejín, hlboko poznačilo celý pontifikát Božieho sluhu Jána Pavla II., ktorý jednotlivcov i spoločenstvá vyzval k očisteniu pamäti, aby si tak vyprosili dar odpustenia za nevernosti, ktorými mnohí synovia a dcéry Cirkvi, Kristovej nevesty, v priebehu dejín vrhli tieň na jej tvár (porov. Novo millennio ineunte, 6). Ide o naše spoločné dejiny, ktoré sa nedajú navzájom oddeliť, veď sme ich spoločne budovali.

Očistenie našej pamäti vysvetlil Svätý Otec Benedikt XVI., ešte ako kardinál, v úvahe Pozerať na Krista: "Pamäť môže byť otrávená nenávisťou, sklamaním, falošnými nádejami, zakorenenou lžou. V tom prípade nemôže vyrastať správne budúcnosť. Pamäť môže byť povrchná, krátkozraká, ale vtedy je otvorená pre lož a pre zvádzanie -- a opäť je ohrozená budúcnosť. Preto je opätovne potrebné očisťovanie pamäti, aby umožňovala ako čistá voda vidieť dno a mohla prijať slnečné lúče, svetlo zhora" (Pápežské listy a vat. dokumenty 12, s. 41-42, SSV Trnava 1997).

Naša pamäť si uchováva mnohé rany, ktoré sme si navzájom spôsobili. Lenže "pamäť nie je mechanickou úschovňou na uložené informácie ako počítač, je aj ňou, avšak oveľa viac než len ňou. Keď sa to, čo sa v nej uchováva, stretne s novým, dostáva sa aj tomu, čo je minulé, svetlo, a vtedy sa v ňom obnovuje a spoznáva, čo dovtedy vôbec nebolo vidno" (tamže, s. 44). Veď pamäťou Cirkvi je Duch Svätý: "On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy" (Jn 16, 13).

Naša pamäť siaha do minulosti, a to až k počiatkom Cirkvi u nás. Tieto dejiny Cirkvi kedysi vytvárali spoločne aj oba naše národy. Na toto spoločné obdobie, v ktorom nachádzame aj vzájomné konflikty a urážky, sa chceme dívať pamäťou očistenou v Duchu Svätom. On je svetlom pre našu pamäť, aby sme sa z jeho zorného uhla dokázali pozerať na našu spoločnú minulosť.

V tomto duchu sme s pozornosťou, s porozumením a so zadosťučinením prijali Váš list, drahí bratia v biskupskej službe. Vyčítali sme z neho, že so záujmom vnímate dianie na našom Slovensku a v našej Cirkvi. To isté robíme aj my, veď osud Katolíckej cirkvi vo Vašej krajine nám nie je ľahostajný. Mnohé problémy máme spoločné. Preto sme s radosťou privítali Vašu iniciatívu z vnuknutia Ducha Svätého ohlásiť rok modlitby za duchovnú obnovu Vašej krajiny.

S vážnou dôslednosťou prijímame tento verejný prejav preciťovanej historickej pravdy, vyslovujúc vďaku Bohu a prosbu o vzájomné porozumenie a zmierenie. Preto odpúšťame a prosíme o odpustenie.

Vieme totiž, spolu s Vami, bratia v biskupskej službe, že naše kresťanstvo nie je náboženstvom iba minulosti, že poučení dejinami sme stále otvorení nachádzať orientáciu v spoločnom programe poslania nám zvereného Bohom. Vieme, že všetky nedorozumenia a zranenia v minulosti sa dajú odstraňovať jedine pravdou a spravodlivosťou, no najmä láskou. V zmysle učenia Cirkvi chceme spoločne sa zamýšľať nad pravdou dejín, nad zmierením ako Božím darom a nedať sa ovplyvniť osobnými či národnými záujmami do tej miery, že by sme mysleli, hovorili alebo konali v rozpore s kresťanskými zásadami.

Takto môže byť naša spoločná cesta -- podať svedectvo lásky a porozumenia -- iniciatívna a vzájomne prospešná.

Nech Pán požehná naše úsilie, aby našlo širokú spoločenskú ozvenu! Panna Mária, ktorá je patrónkou a ochrankyňou oboch našich národov, i svätci, ktorí spájajú naše národy, nech podporia naše úmysly a činy, a vyprosia pre ne požehnanie u nášho Pána.

v zastúpení Konferencie biskupov Slovenska

František Tondra, predseda KBS, Ostrihom 29. 6. 2006

                 
Obsah vydání       20. 9. 2006
20. 9. 2006 Zpochybňování vědeckého konsensu o hrozbě globálního oteplování systematicky financují firmy Phillip Moris a Exxon
20. 9. 2006 Britská Královská vědecká společnost požaduje, aby Exxon přestal financovat popírače globálního oteplování
20. 9. 2006 "Vědecký konsenzus" o hrozbě globálního oteplování je fikce Ivan  Brezina
20. 9. 2006 "Snaha zmírnit globální oteplování je ztráta času a peněz"
20. 9. 2006 Polský poker o základnu Štěpán  Steiger
20. 9. 2006 Čípak je ten rozpočet a proč je takový "nasoleně nemastný"? Miloš  Dokulil
20. 9. 2006 iDnes: Armáda nakoupila nový radar za 1,5 miliardy Štěpán  Kotrba
20. 9. 2006 Irácká nezávislost soudu v americké režii
20. 9. 2006 Linka Washington -- Bagdád -- Kábul Daniel  Veselý
20. 9. 2006 Venkov Martin  Reiner
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
20. 9. 2006 U snědeného krámu Michael  Kroh
20. 9. 2006 Největší bohatství Ladislav  Žák
20. 9. 2006 Úskalí lékové politiky Jan  Mertl
20. 9. 2006 Slovenský problém Josef  Vít
20. 9. 2006 Výzkumníci Factum Invenio se nic nenaučili Josef  Baxa
20. 9. 2006 Mýty a axiomatizace společenské a politické reality Petr  Sak
19. 9. 2006 Co říci o českém školství Eduard  Zeman
20. 9. 2006 Švédsko po volbách Vojtěch  Tělupil
20. 9. 2006 Katolická korespondence
20. 9. 2006 Madona v katedrále sv. Víta Bohumil  Kartous
20. 9. 2006 Co věřit věřícím? Uwe  Ladwig
20. 9. 2006 Koupíme rakety země vzduch Pavel  Pečínka
20. 9. 2006 Pro Angelu Merkelovou zemské volby dopadly špatně Richard  Seemann
20. 9. 2006 Soudcovský stát přede dveřmi aneb přeslechnuté varování prezidenta? Stanislav  Křeček
19. 9. 2006 Zasloužil si papež tu bouři nevole? Miloš  Dokulil
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových bomb
18. 9. 2006 Američané posílali své lidi do Iráku podle loajality, ne na základě znalostí
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2006 Katolická korespondence   
18. 9. 2006 Pražské arcibiskupství: Lidé, do kostela nechoďte, je to duchovní prostor !   
17. 9. 2006 Papež udělal chybu, ale islámští představitelé se chovají nepřijatelně   
16. 9. 2006 Muslimové požadují omluvu od papeže   
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
13. 9. 2006 Všeobecná deklarácia o laicite v 21. storočí   
12. 9. 2006 Stovka za katolickou nenažranost Štěpán  Kotrba
12. 9. 2006 Za čo Svätopluk a ani Cyril s Metodom nemôžu Miroslav  Tížik
31. 8. 2006 Zhoubné myšlenky Institutu sv. Josefa   
30. 8. 2006 Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie Štěpán  Kotrba
28. 8. 2006 Ratzinger chce přijmout "teorii inteligentního designu"   
18. 8. 2006 Proč jsou někteří muslimští mrtví "zcela nevýznamní"?   
3. 8. 2006 "Spor o smysl českých dějin neskončil" Jan  Stern
1. 8. 2006 Platí stále odluka církve od státu? Bohumil  Kartous
21. 7. 2006 Homosexualita ve Frankově Španělsku Darina  Martykánová