31. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 10. 2005

Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení

Jan Kelbich
Text vystoupení, předneseného 22. října 2005 na Revolt fóru 2005 pod názvem Hledání alternativy jako součásti přípravy Evropského sociálního fóra 2006

Vzhledem k závažnosti uvedeného problému a především jeho důsledků není přijatelné řešení odkládat, či dokonce čekat na celkovou změnu společnosti, ale je třeba jednat již v současných podmínkách.

Podstatou neřešitelnosti uvedených životních situací je absence účinných nástrojů sociální politiky státu. Zejména se jedná o neexistenci nárokového a individuálně stanoveného příspěvku na krytí nákladů spojených s bydlením v takové výši, aby byl skutečně dostatečný pro zajištění schopnosti hradit uvedené náklady. Dále je to nedostatek tzv. sociálních bytů v majetku obce či státu. Navíc státní správa nezná definici sociálního bydlení.

Občanský zákoník - čtyři způsoby, jak přijít o bydlení bez náhrady

§ 711, odst 1

  • písm. c) porušování dobrých mravů v domě - týká se i spolubydlících, sankce však dopadá vždy na nájemce, ten nemá žádné zákonné prostředky jak donutit spolubydlící upustit od nežádoucího chování
  • písm. d) neplnění povinností nájemce, zejm. dlužné nájemné; je-li příčinou dluhu okolnost nezávislá na vůli nájemce (nezaměstnanost, nemoc - dlouhodobá pracovní neschopnost, nepříznivá ekonomická či sociální situace), je postižen za to, co nemůže změnit, legislativa a státní správa neposkytují dostatečné a spolehlivé nástroje pro řešení situace; nárokový příspěvek na bydlení je nedostačující svojí výší (jde o směšnou částku) a není dostatečně navázán na posouzení situace nájemce, příspěvek vyplácený obcí ke krytí rozdílu naproti tomu není nárokový, jeho přiznání závisí na osobním názoru úředníka a je tak značně nejisté.
  • písm. b) skončení prací pro pronajímatele ze strany nájemce bez vážných důvodů; v některých případech může být posouzení závažnosti důvodů sporné (např. v pracovním vztahu vznikají konflikty, jako prevence vyhrocení těchto konfliktů je nájemci/zaměstnanci lékařem či sociálním pracovníkem doporučena změna zaměstnání)
  • písm. h) bezdůvodné nevyužívání bytu - v některých případech je nájemce nucen držet si nevyužívaný byt jako pojistku pro případ bytové nouze (např. v důsledku absence právní úpravy soužití osob stejného pohlaví, kdy jeden z partnerů se přestěhuje k druhému, avšak nezíská tím žádná práva k bytu druhého partnera, takže v nepříznivé životní situaci (např. rozchod, úmrtí jednoho z partnerů) by zůstal ve stavu osoby bez přístřeší; obecně i v jiných podobných případech, kdy majitel bytu odmítá uzavřít smlouvu o společném nájmu bytu; též vznik společného nájmu družstevního bytu je omezen na manžele - diskriminační opatření)

§ 712, odst. 4 - Bytové náhrady

Poskytnutí přístřeší : cit. : "Přístřeším se rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby." - v rozporu s tímto ustanovením je v praxi přístřeší poskytováno obvykle jen na dobu určitou, typicky na 6 měsíců.

Podstatou neřešitelnosti uvedených životních situací je absence účinných nástrojů sociální politiky státu. Zejména se jedná o neexistenci nárokového a individuálně stanoveného příspěvku na krytí nákladů spojených s bydlením v takové výši, aby byl skutečně dostatečný pro zajištění schopnosti hradit uvedené náklady. Dále je to nedostatek tzv. sociálních bytů v majetku obce či státu. Navíc státní správa nezná definici sociálního bydlení. Sociální bydlení musí splňovat podmínku schopnosti občana v nouzi tuto službu využít, ať už se jedná o cenovou dostupnost, či jiná specifika vyplývající z dané životní situace občana (např. bezbariérovost, poloha, pečovatelská služba apod.). Nedostatek těchto bytů vede někdy i k deformovaným kritériím pro jejich přidělování žadatelům.

Dalšími příčinami, startujícími život bez přístřeší jsou i ostatní životní situace, např. nezaměstnanost, nepříznivé rodinné události apod. Mnoho občanů např. hledá svou záchranu v době nezaměstnanosti v cestě do velkých měst. Přitom opouští své bydlení v malé obci, o které tak mohou snadněji přijít (např. z důvodu tzv. "bezdůvodného" nevyužívání bytu, nekomunikace s místními úřady). Ve velkém městě pak nenalézají ani práci, ani alespoň minimální ubytování. Podnikové i jiné ubytovny byly ve velké míře zprivatizovány nebo zrušeny, pokud existují, jsou obvykle cenově nedostupné, zvláště pro člověka bez zaměstnání. Tyto osoby často zůstávají v "cizím" městě zcela bez příjmů. V důsledku své situace pak ani nejsou schopny se vrátit do své obce.

Možnosti politických řešení

Kromě přímé pomoci osobám bez přístřeší - např. v rámci charitativní či dobrovolnické činnosti, je možné usilovat o zlepšení stavu politickou cestou, usilovat o řešení na úrovni odpovědnosti státu na naplnění mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, v praxi však jen na papíře. Jsem přesvědčen, že je pro nás výzvou, téměř povinností, činit obojí -- jít oběma cestami k řešení problému.

Z popření práva na bydlení vyplývá ve skutečnosti také popření práva na život. Přitom obě tato práva, zcela jistě pak právo na život, jsou zakotvena v řadě mezinárodních smluv vztahujících se k základním lidským právům, k jejichž plnění se ČR (formálně) zavázala. Na základě toho se domnívám, že prosazování těchto práv a jejich naplňování ve státní správě na úrovni státu má smysl. Vzhledem k povaze těchto práv je podle mého názoru možné při vhodném politickém působení a spolupráci organizací splnění mnohých požadavků skutečně dosáhnout. Je zcela na místě požadavky na řešení těchto problémů, příp. i s návrhy těchto řešení, adresovat poslancům Parlamentu. Návrhy je vhodné připravovat ve spolupráci s organizacemi, kterých se uvedená problematika nějakým způsobem dotýká - např. SON, orgány politických stran pro sociální politiku, ministerstva, charitativní organizace, street papers, lidskoprávní organizace, sociální a právní poradny, střediska sociální pomoci, ale např. i mládežnické politické organizace (KSM, REVO, SAB, SocSol). Argumenty pro prosazení požadavků je možné podepřít spoluprací a vyjádřením mezinárodních lidskoprávních a podobných organizací s odkazem na mezinárodní dokumenty (OSN, Helsinský výbor apod.) a mezinárodních organizací zabývajících se sociální politikou či bydlením (např. IUT). Z odborného hlediska by bylo dobré zapojit do činnosti (alespoň "mediálně") osoby činné v příbuzných nebo souvisejících oborech - např. sociální pracovníky (zejména z neziskových organizací), právníky, lékaře (somat. i psych.), pracovníky pomáhajících profesí. Z hlediska základních lidských práv a jejich postavení v ČR je možno iniciovat podávání ústavních stížností souvisejících s uvedenými problémy. Vzhledem k dřívějším nálezům Ústavního soudu je velmi pravděpodobné, že by nález byl ve prospěch stížnosti. Ostatně Ústavní soud v souvislosti se zrušením vyhlášky 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve svém nálezu č. 231/2000 Sb odmítl argument stěžovatelů popírající právo na bydlení.

Pro podporu tohoto politického působení je vhodné činnost doplnit o osvětu (sdělovací prostředky, osobní agitace, letáky, nástěnky) a usilovat o zapojení co nejširší veřejnosti (mítinky, propagace organizací). V případě déle trvajícího neúspěchu (nezájmu ze strany politiků a státu) je možné stupňovat nátlakové akce (manifestace, demonstrace, občanská neposlušnost).

Základním předpokladem úspěchu je být v trvalém kontaktu s politiky a jinými odpovědnými osobami, tyto osoby úkolovat požadavky na řešení problémů a vyžadovat skládání účtů od těchto osob. Nespokojujme se s tzv. zastupitelskou demokracií, zvláště pokud jde o takto závažné problémy.

Jan Kelbich je členem KSM, Sdružení nájemníků ČR, komise sociální politiky KSČM

                 
Obsah vydání       31. 10. 2005
31. 10. 2005 Přichází vláda šedin
31. 10. 2005 Průměrná délka života směřuje ke stovce
31. 10. 2005 "Call centres" v Indii jsou "novodobým otroctvím"
31. 10. 2005 Tibetem tam a zpátky -- II. Vít  Kremlička
31. 10. 2005 Neschválí-li vás Komise, neexistujete Boris  Cvek
31. 10. 2005
31. 10. 2005 Cesta do města neboli staré dobré klišé Alex  Koenigsmark
31. 10. 2005 Miloš Zeman: Byl bych pro zavedení agentů provokatérů Jan  Mech
4. 11. 2005
31. 10. 2005 Punk a móda Linda  Sokačová
31. 10. 2005 Digitalizace v Senátu
31. 10. 2005 Přijde mi to lidsky nešťastné...
31. 10. 2005 Francií otřásá skandál "Ropa za potraviny" Simone  Radačičová
31. 10. 2005 Německá Linke navrhuje zrušit omezení pohybu českých pracovních sil do Německa Radek  Vogl
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku
31. 10. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2005
28. 10. 2005 Jihočeský 28. říjen 2005 Miroslav Václav Steiner
29. 10. 2005 Státní svátek Petr  Jindra
29. 10. 2005 Ve svobodných poměrech začalo být velmi rychle zřejmé, že problém spolužití Čechů a Slováků federalizace nevyřešila Václav  Klaus
28. 10. 2005 Cheneyho poradce rezignoval a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání
28. 10. 2005 Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
27. 10. 2005 Příběh Josefa K. aneb Grand Slam Alex  Koenigsmark
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt   
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!   
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
20. 10. 2005 Zadlužení českých domácností Josef  Provazník
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann

Alkoholismus a bezdomovectví - represe a prevence RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
29. 9. 2005 Bezdomovci - pohled z druhé strany   
29. 9. 2005 Anděl, opilci a agresivní bezdomovci Fabiano  Golgo
27. 9. 2005 Opilí a agresivní bezdomovci na zastávce autobusu Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 Blahoslavený bezdomovce nesoudí Jindřich Jonáš Bláha
2. 9. 2004 200. číslo Nového prostoru - dar nedar jeho prodejcům   
10. 8. 2004 Bezprizorní Miloš  Kaláb
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
16. 4. 2002 Ako bezdomovci nechceli nové domy Lubomír  Sedláčik