21. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 10. 2005

S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci

Definice: Korupce je zneužitím pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky nebo o osoby jim blízké), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny

VíceZDE.

S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Definice: Korupce je zneužitím pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky nebo o osoby jim blízké), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny (více viz: http://www.transparency.cz/index.php?id=15#quest1).

Michal Rusek: Korupce se týká pouze veřejných financí nebo se týká i u soukromých firem? 
Adriana Krnáčová: Týká se samozřejmě všech oblastí, podnikatelského a neziskového sektoru nevyjímaje.
  MR: Jednotlivé země se mj. liší mírou korupce. Proč vlastně je v některých zemích korupce nízká a v jiných vysoká? Proč není všude stejná? Existují na toto téma odborné studie?  
AK: V zemích s vysokou mírou tzv. "administrativní integrity" s tradičním zvykem skládat účty před voliči nebo veřejností obecně, zejména v oblasti využívání veřejných rozpočtů, ochoty těch, kteří spravují veřejné statky a rozhodují o osudech země nebránit zveřejňovat své příjmy, je důvěra v politické struktury a veřejnou správu vysoká a tudíž míra korupce nízká. Kde tyto principy jsou nedostatečně vyvinuté, tam je korupce vyšší nebo vysoká. 

Na téma korupce a témata, které s tímto jevem souvisí, existuje nesčetné množství studií, výzkumů a názorů z oblasti, ekonomie, politologie, sociologie, práva a jiných společenských oborů.   

MR: Můžete uvést jména lidí ve vládě, kteří se klíčovému tématu zmenšení míry korupce intenzivně věnují a se kterými případně spolupracujete? 
AK: Spolupracujeme s Ministerstvem vnitra, zejména s Odborem bezpečnostní politiky. Tato spolupráce je dobrá a musím konstatovat, že úřad má několik kvalitních odborníků. Je ale mimořádně demotivující i pro ně, když jsou legislativní návrhy vraceny, zejména, když se jedná  klíčové normy. Tak dopadly například tzv. "agent provokatér" a "korunní svědek".

"Střet zájmů" byl po rekonstrukce vlády na podzim 2004 "převelen" na Ministerstvo spravedlnosti a díky obstrukci a liknavosti jeho vedení je zákon projednáván v PSP ČR až nyní, po roce. Na Vaši otázku lze odpovědět asi takto: Jelikož korupce je otázka nastavení vnitřních systémů, logicky spadá agenda pod ministerstvo vnitra, které funguje jako koordinátor. Jinak, bohužel, kromě tohoto ministerstva a okrajově ministerstva financí, nevidím žádný aktivnější přístup ze strany vlády. Dobrá spolupráce je s předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem, ale to není člen vládního kabinetu.  

MR: Může být zajímavé uvést konkrétní čísla, jak velký objem peněz (např. v procentech) zmizí skrze korupční mechanizmy z veřejných rozpočtů v ČR a srovnat toto číslo se zeměmi s nízkou mírou korupce. Jak vysoké jsou odhady? Je možné říci, že by bylo možné snížit daně např. o 5 %, pokud by se korupci podařilo snížit na polovinu?  
AK: V létě jsme zveřejnili naši analýzu, jejíž podstatou byl výpočet ztrát z veřejných rozpočtů, které způsobuje nehospodárné a neprůhledné nakládání s nim, včetně korupce. Dopočítali jsme se na číslo 32 miliard CZK za rok. Odhad úniku prostředků kvůli nehospodárnosti z veřejných rozpočtů činí v průměru 20-25% (tj. např. 200 mld. Kč -- pozn. M. Rusek) z celkového objemu veřejných zdrojů. Je to vysoké procento, které v sobě samozřejmě obsahuje nejenom korupční praktiky, ale i jiné nešvary. 

Nelze ale tvrdit, že pokud snížíme únik, můžeme snižovat daně. Kolekce daní, jeho dynamika a následné promítnutí do veřejných financí má jiný charakter. Můžeme ale říct, že budeme mít například prostředky na to, na co chybí v státním rozpočtu, věda, výzkum, zavedení elektronických systému pro zadávání veřejných zakázek, atd..  Zdravotnictví to samozřejmě není, protože v něm je prostředků dostatek, jenom jejich přerozdělování je neprofesionální a korupční.  

MR: Rychle investovat i relativně vysoké finanční objemy do oblastí vedoucích ke snížení korupce je nejen důležité, ale v případě opravdu efektivních výdajů i vysoce ziskové. Popište oblasti, na které je zapotřebí upřít pozornost v prvé řadě.
AK: Reorganizace a zefektivnění státní správy, odstraněni přebytečné byrokratizace, elektronizace postupů, tam kde je to možné. Zvýšení vzdělanostní úrovně státních úředníků, přijetí zákona o státní službě již nyní, odměňování dle výkonu, opatření by byla celá řada.  
MR: Moderní technika umožňuje věc dříve nevídanou - propojení počítačů, na kterých se ukládají data z veřejných financí (ministerstva, kraje, obce...) s veřejným internetem. Technicky nic nebrání, aby již dnes mohl kdokoliv podrobně sledovat cestu všech veřejných peněz - včetně jmen lidí, kteří na jednotlivých úrovních o přerozdělování našich daní rozhodují. Bylo by výborné, kdyby nebylo nutné často i velmi složitě se "doprošovat" informací o tom, zda byly naše veřejné peníze řádně vynaloženy. Je podle vašeho soudu tato vize "transparentního veřejného účetnictví" politikům srozumitelná?
AK: Ano správně, je to vize. A k tomu abychom jsme se jí přiblížili je nutná strategie a taktika. Kultivace veřejného sektoru nese v sobě práci, kterou lze charakterizovat jako lobování za transparentní postupy a vysvětlování jejich výhod. To je také součásti naší práce. Chci věřit, že ne všichni starostové a politikové jsou zkorumpovaní jedinci. Některým je dokonce již nyní jasné, proč transparentní postupy, které nejsou zatížené tzv. transakčními náklady, jsou pro společnost prospěšné. Snižují a zkvalitňují služby a ceny zboží, vytvářejí prostor pro důvěru a bezpečí, v němž jsou neúmyslné chyby odpouštěny a chápány jako lidské selhání jednotlivce nikoli jako systémové selhání nedůvěryhodného společenství.  
MR: Popište co nejpřesněji důvody, které zapříčiňují současný neutěšený stav - tedy nejen fakt, že se vize veřejných transparentních účtů urychleně nerealizuje, ale dokonce se o ní v odborných kruzích ani nediskutuje. 
AK: Nevůle a nezájem. Částečně i nepřikládání důležitosti zveřejňovat tyto informace a podceňování občanů, že jim budou rozumět. K obecné kultivaci prostředí patří i to, že když občan něčemu nerozumí, tak mu v rámci možností úředník vysvětlí, co je třeba. Na druhé straně je pravdou, že těch občanů a skupin, které se aktivně zajímají o věci veřejné není až tak hodně. Kvalifikovaná diskuse o veřejných rozpočtech bohužel vskutku chybí. Připravujeme projekt, který by měl začít na tuto skutečnost upozorňovat.  
MR: Můžeme si představit společnost, ve které více něž 50 % vysoce vlivných osob (vlivní mohou tvořit např. pouhá 1-3 % populace) sleduje pragmaticky své osobní zájmy (a zájmy svých přátel) i skrze korupční mechanizmy. Pak můžeme vyslovit tvrzení, že tato země je "korupčně samosvorná", protože vlivné osoby (politici) budou mít nulový zájem podporovat jakákoliv protikorupční opatření.

Proč vlastně by vysocí vlivní politici měli být motivováni k boji s korupcí? Není pro ně pragmaticky výhodnější boj s korupcí pouze umně předstírat?

AK: Pokud by neexistoval kontakt se zahraničím, nepatřili bychom do společenství v němž jsou i jinak nastavené státy, tak by to vskutku tak mohlo být. ČR je ale součástí EU a ačkoli to jde ztuha, je tady motivace nepatřit do spodní části "tabulky". Náš demokratický systém, ačkoli pomalu, přeci někdy zapůsobí protikorupčně. Když se přiblíží volby, nebo se zveřejní index vnímání korupce, když občanská sdružení se víc ptají "proč", když jednoduché odpovědi nestačí..., když na některých místech usednou lidé se ctí a citem pro hospodárnou správu veřejných statků. Jsme netrpěliví, to je jasné a je to i dobré. Bohužel dědictví minulého režimu nebylo ještě úplně vyplaveno z krevního systému české společnosti. Právě procházíme zdlouhavou dialýzou, snad úspěšnou.

Adriana Krnáčová -- Transparency International (viz: http://www.transparency.cz) Absolvovala studium Vědy o výtvarném umění, estetiky a jazyků na Filozofické fakultě University Komenského v Bratislavě. Do roku 1990 se věnovala organizaci výstav doma i v zahraničí.

Po roce 1990 se stala ředitelkou Unie výtvarných umělců. V roce 1992 byla požádána o spolupráci při založení nadace Open Society Fund (OSF) a Soros Center for Contemporary Arts (SCCA). Do roku 1995 byla ředitelkou SCCA a současně redaktorkou časopisu Profil. Je členkou Mezinárodního sdružení novinářů.

V letech 1995--2000 setrvala v komerčním sektoru v oblasti vydavatelství a poradenství (systémové změny ve společnostech). Od roku 2000 spolupracuje s Transparency International. Od března 2002 je výkonnou ředitelkou Transparency International - Česká republika.

                 
Obsah vydání       21. 10. 2005
21. 10. 2005 Jak Blairův způsob vyjadřování ovlivňuje politiku všech
21. 10. 2005 Přítomnost komunistů ve vládě je jedinou cestou k omezení jejich vlivu Pavel  Urban
21. 10. 2005 Amerika: Ztraceno při překladu
21. 10. 2005 Český rozhlas zahajuje digitální vysílání
21. 10. 2005 O pop-kulturní politice Bohumil  Kartous
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
21. 10. 2005 Podraz na české vojáky pod drobnohledem Evropského sdružení vojenských profesních organizací států NATO (Euromil) Jaroslav  Vilímek
4. 11. 2005
21. 10. 2005 Česká vláda v síti pavoučí bez křídel motýlích Mojmír  Babáček
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek
27. 10. 2005
21. 10. 2005 Kdo zabrání Georgi Bushovi v mučení vězňů? Mojmír  Babáček
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem
31. 10. 2005
20. 10. 2005 České úřady by měly podporovat studium bohemistiky v zahraničí
20. 10. 2005 Unesený reportér listu Guardian byl osvobozen
25. 10. 2005
20. 10. 2005 Bagdád - nejděsivější město na světě
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
20. 10. 2005 Zdravotní dokumentace podruhé Petr  Wagner
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?
20. 10. 2005 Průzkumy veřejného mínění - jak by to mělo vypadat Jiří  Staněk
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
20. 10. 2005 Zadlužení českých domácností Josef  Provazník
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
19. 10. 2005 Přístup ke zdravotním a jiným informacím Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
17. 10. 2005 Karel Marx a jeho dědictví Jiří  Stehlík
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
17. 10. 2005 Každý něco pro vlast Václav  Dušek
17. 10. 2005 Rumunský gang Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou   

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
22. 8. 2003 Kdo platí výlety s ekologickými aktivisty do Bavorského lesa Štěpán  Kotrba