31. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 10. 2005

Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo

Buďme vděčni Britským listům, že čas od času zveřejní stať, která z velkých myslitelů Marxe a Engelse nedělá když ne přímo zločince, tak alespoň inspirátory všech nepravostí, které jejich jménem napáchali nehodní dědicové. O zhodnocení Marxova odkazu se pokusil v obsažné stati Jiří Stehlík (BL 17.10.). S jeho kritickým a objektivním přístupem inspirovaným Erichem Frommem v zásadě souhlasím, smyslem této mé reakce je však upozornit čtenáře i na možnost odlišných interpretací Marxova myšlenkového dědictví.

Stehlík s odkazem na Fromma například tvrdí, že "... Marx nerozpoznal, v jaké míře se kapitalismus může proměnit a začít uspokojovat ekonomické potřeby industrializovaných národů". Navíc pak "Marx také dost jasně neviděl nebezpečí byrokratizace a centralizace a nepočítal s tím, že místo socialismu se mohou objevit autoritářské režimy". Kdyby toto byla pravda, byl by Marx doslova slepý, protože za jeho života se udály mnohé epochální vědeckotechnické převraty, které obdivoval a oceňoval jako základ civilizačního poslání kapitalismu. Poukazoval však na rozporuplnost společenského pokroku a nerovnoměrné rozdělování vytvořeného bohatství. Zformuloval také nejobecnější podmínky, za kterých může zaniknout kapitalismus: revoluční proměna společenské dělby práce a jí podmíněný vznik výrobního způsobu, který není založen na působení zákona hodnoty. Tento nový výrobní způsob vznikne až dozrají všechny jeho základní předpoklady, tj. nikoli v zaostalých, ale především v nejvyspělejších částech světa, z nichž se rychle rozšíří do "periferií". Marx však předpokládal, že se kapitalismus bude měnit rychleji než se ve skutečnosti stalo. Nicméně nenarýsoval žádnou dobře definovanou socialistickou dráhu ke konečnému cíli.

Logiku Marxova uvažování pochopíme nejlépe, když použijeme právě onu "kompromitovanou" dialektiku. Vyjdeme -- li z předpokladu, že kapitalismus je časově ohraničeným obdobím historie (princip změny), pak ze zákona negace negace vyplývá, že by mohl být dříve nebo později vystřídán beztřídní společností. Marx se domníval, že rozpory (personifikované základními společenskými třídami) kapitalismu vyústí v revoluční změnu ve chvíli, když další vývoj výrobních sil nebude již uskutečnitelný v rámci "staré" dělby práce (tj. zákon o přeměně kvantitativních změn ve změny kvalitativní). Na tom není nic zastaralého, protože se společenský vývoj bude skutečně ubírat tímto směrem, odmyslíme--li si katastrofický scénář zániku civilizace v důsledku atomové války či přírodní katastrofy.

Problém nastává ve chvíli, když máme tento obecný scénář přeměnit v politický program. Zde se nabízejí v zásadě dva přístupy: za prvé usilovat o okamžitou likvidaci kapitalismu a doufat, že na jeho ruinách vznikne spravedlivá beztřídní společnost, nebo za druhé vnášet do něj nekapitalistické prvky a tím prosazovat společenský pokrok. Po pravdě řečeno, obě tyto cesty již snesly dostatek důkazů o možných úskalích. Nejsou--li společenskoekonomické podmínky dost "zralé", může násilná okamžitá likvidace kapitalismu přinést nikoli historicky vyšší stádium vývoje lidstva, ale jistý dočasný návrat k předkapitalistickým formám s prvky stále obtížněji potlačitelného kapitalismu. V tomto smyslu komunistické diktatury 20. století navazovaly programově více na představy osvícenců 17. a 18. století o "moudrém panovníkovi" jako personifikaci všeobecného rozumu než na Marxe.

"Nerevoluční" (reformní) cesta postupných změn zase podceňuje zpětný vliv kapitalismu na jemu "cizí" subsystémy, jeho schopnost podřídit si je a využít pro svůj další rozvoj. Konečný cíl se skutečně jaksi "vytrácí" a prostředek se stává "vším".

Na rozdíl od Jiřího Stehlíka se ale nedomnívám, že současnou krizi socialistické identity vyléčíme znovuzavedením konečného cíle nějaké postkapitalistické společnosti do politických programů levicových stran. Naopak se lze důvodně domnívat, že právě takto bychom se zpronevěřili Marxovu odkazu. Nezapomínejme, že Marx formuloval své teoretické představy a závěry v neustálé polemické konfrontaci s různými utopickosocialistickými vizemi, jejichž společným rysem byla neschopnost definovat způsob realizace myšlenek o beztřídní spravedlivé společnosti. Na tento problém narazíme i nyní, ačkoli jsme o sto padesát let dál. Asi bychom sklidili jen posměch, kdybychom například jako správní demokraté vypsali všeobecné referendum o vzniku beztřídní společnosti. Stejně tak se dostávají do problémů komunisté, když jsou konfrontováni s požadavkem představit vlastní socialistickou alternativu. Většinou se jejich představitelé nezmohou na víc než snůšku obecných frází.

A přece existuje podle mého názoru cesta, jak rozvíjet myšlenkové dědictví Karla Marxe a neupadnout ani do jednoho z uvedených extrémů. Je to jednoduché a zároveň nesmírně složité. Znamená to dělat totéž, co dělal kdysi on -- tj. analyzovat trendy vývoje soudobého globalizovaného kapitalismu z pohledu jeho budoucí negace. Převedeno do srozumitelnějšího vyjádření, hledat v nich nekapitalistické či postkapitalistické prvky a subsystémy a také definovat jejich nositele. V současné složitě strukturované společnosti to nemusí být klasický proletariát, ale zcela odlišné, ba zdánlivě se vylučující subjekty.

Předně se jedná o růst neziskového sektoru spojeného s rostoucí úlohou občanské společnosti při řešení různých problémů. Je přitom zcela lhostejné, zda jsou jeho nositeli státní zaměstnanci, pravicoví idealisté ze společnosti Člověk v tísni, náboženské charitativní spolky, nadace založené úspěšnými podnikateli a politiky či dobrovolná občanská sdružení. Ať si tito lidé myslí o svém poslání cokoli, plní objektivně společensky pokrokovou roli. Neziskový sektor je preferován i v různých podpůrných a dotačních programech Evropské unie, takže se setkáváme paradoxně i s tím, že soukromí podnikatelé zakládají "neziskovky" jen aby mohli účinkovat s veřejnou podporou. Význam neziskového sektoru roste i s ohledem na globální hrozby změn klimatu, časté přírodní a humanitární katastrofy, lokální války, prohlubující se migraci, přelidnění atd.

Neziskový sektor však prorůstá i do ekonomiky, zejména v důsledku prudkého rozvoje informační společnosti. Právě oblast informací se stále více stává průlomovou ve vztahu k působnosti zákona hodnoty. Ukazuje se, že se společensky vyplatí poskytnout jich co nejvíce bezúplatně, stejně jako podporovat rozvoj vědy, vzdělání a kultury.

Jiří Stehlík správně zmínil problém vyčerpávajících se zdrojů energie, který si stále více vynucuje celospolečenskou regulaci ekonomického růstu. Lidí bude na zemi přibývat i nadále a tudíž nelze spoléhat na prostou reprodukci. Zavádění nových, energeticky šetrných způsobů produkce bude stále více podmíněno investicemi do vědy a výzkumu, ale také hledáním nových forem organizace a dělby práce založených na solidaritě a vzájemné pomoci.

Naproti tomu za diskutabilní považuji autorovu výzvu hájit výlučně zájmy námezdně pracujících a živnostníků a "nezačínat si nic s podnikateli". Takto neuvažují dnes ani komunisté. Zde bych chtěl opět poukázat na Marxovy poznámky z Jiřím Stehlíkem citovaných Rukopisů Grundrisse, kde práci kapitalisty hodnotí jako společensky produktivní. Růst neziskového sektoru nijak nevylučuje souběžný rozvoj společensky prospěšných a regulovaných podnikatelských aktivit.

Socialisté by měli v souladu se současnými společenskými trendy a globálními hrozbami vyzdvihovat do popředí člověka, tj.všelidské pokrokové hodnoty, zájem na zachování lidského rodu a jeho všestranném rozvoji. To nepředstavuje jen abstraktní humanismus a morální apely, ale také velmi ostrý boj proti nebezpečí války, proti vykořisťování pracovní síly v rozvojových částech světa, proti ničení podmínek života na zemi, proti ohrožování lidského zdraví masovou produkcí nutričně nevyhovujících potravin, proti náboženskému tmářství a zpátečnictví atd. Jinými slovy řečeno, podporovat a prosazovat v rámci současného pozdního kapitalismu jeho civilizační poslání současně s nesmiřitelným bojem proti soustavnému živelnému směřování k jeho "čisté podobě" bez nekapitalistického či postkapitalistického "znečištění".

V tomto směru je skutečně co se od Marxe učit a souhlasím s Jiřím Stehlíkem, že česká levicová veřejnost i politika má v tomto ohledu velký dluh.

                 
Obsah vydání       31. 10. 2005
31. 10. 2005 Přichází vláda šedin
31. 10. 2005 Průměrná délka života směřuje ke stovce
31. 10. 2005 "Call centres" v Indii jsou "novodobým otroctvím"
31. 10. 2005 Tibetem tam a zpátky -- II. Vít  Kremlička
31. 10. 2005 Neschválí-li vás Komise, neexistujete Boris  Cvek
31. 10. 2005
31. 10. 2005 Cesta do města neboli staré dobré klišé Alex  Koenigsmark
31. 10. 2005 Miloš Zeman: Byl bych pro zavedení agentů provokatérů Jan  Mech
4. 11. 2005
31. 10. 2005 Punk a móda Linda  Sokačová
31. 10. 2005 Digitalizace v Senátu
31. 10. 2005 Přijde mi to lidsky nešťastné...
31. 10. 2005 Francií otřásá skandál "Ropa za potraviny" Simone  Radačičová
31. 10. 2005 Německá Linke navrhuje zrušit omezení pohybu českých pracovních sil do Německa Radek  Vogl
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku
31. 10. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2005
28. 10. 2005 Jihočeský 28. říjen 2005 Miroslav Václav Steiner
29. 10. 2005 Státní svátek Petr  Jindra
29. 10. 2005 Ve svobodných poměrech začalo být velmi rychle zřejmé, že problém spolužití Čechů a Slováků federalizace nevyřešila Václav  Klaus
28. 10. 2005 Cheneyho poradce rezignoval a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání
28. 10. 2005 Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
27. 10. 2005 Příběh Josefa K. aneb Grand Slam Alex  Koenigsmark
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt   
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!   
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
20. 10. 2005 Zadlužení českých domácností Josef  Provazník
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann