3. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
EU
3. 10. 2005

Pár slov o obsahu a formě Evropské unie

Téměř 16 let je Česko (i jako součást bývalého Československa) svobodnou zemí. Přesto nám, jeho občanům, zřejmě zůstal víceméně podvědomý návyk z totalitních časů, myslet a dělat to, co vrchnost dovoluje a co, domníváme se, je současně výhodné. Vrchností je pro nás dnes i Evropská unie, jíž je Česká republika již přes rok členem. Po dobu přístupového procesu nám orgány této instituce dávaly (a občas dále dávají) najevo svou nadřazenou autoritu a ani jedna z obou stran si zřejmě neuvědomuje, že tím přispívají k udržování a posilování vztahů a pocitů nad- a pod-řízenosti, tedy autoritářství, k čemuž, jak jsem se pokusil naznačit, si náklonnost přinášíme s sebou již z našich dějin. Je to poněkud nešťastné, po přistoupení k Unii by nám spíše byla k užitku vzájemná svobodná a možná tvrdá, ale určitě zdvořile a s respektem formulovaná výměna názorů. To bychom ale věcné názory museli mít. Až na výjimky nám, žel, chybí.

Jednou z výjimek je český prezident. Václav Klaus své ostře kritické názory na EU už léta hlasitě vyslovuje. Jako vůdce vlivné politické strany na to měl plné právo, i když autoritářská forma jeho polemiky (nejen o EU) i tehdy možná byla, na vysokého představitele státu, občas -- no, trošku přehnaná. Jako prezident České republiky, ač podle ústavy navenek reprezentující její zahraniční politiku, by si asi měl najít diskrétnější způsob vyjadřování svých názorů. Že to neudělá, mohl každý vědět -- ti, co mu umožnili stát se prezidentem to povinně vědět měli.

Nemám teď na mysli občanské demokraty a komunisty v Parlamentu ČR -- ti jsou v podstatě proti členství Česka v EU -- mluvím hlavně o části soc. dem. z nichž mnozí byli a někteří stále jsou v našem státě ve významných politických funkcích. Pokud tito lidé chtějí polemizovat s názory Václava Klause, měli by mít silné a dobře formulované argumenty, spíše než silná slova, či nevhodné činy. Český prezident vyslovuje své názory "razantně", mám-li použít oblíbené slovo předsedy vlády Paroubka, a formuluje se velmi přesně. Jsou to ale osobní názory Václava Klause, který je ovšem také nejvyšším ústavním činitelem své země. Nejde o názory České republiky, ta názory nemá, ani její právoplatně a demokraticky vzniklé vlády, ta by je měla mít -- jasně vyjádřené, srozumitelné a soudržné.

Často si nejsem zcela jist, že je má -- mění se takříkajíc podle směru mocnějších větrů. Už vůbec si nejsem jist, že v hrubých rysech existuje o zahraniční politice ČR ucelená představa vlády, natož pak hrubá společná představa vlády a opozice, jak je v otevřených politických systémech celkem obvyklé. Je mi líto, že zřejmě neexistuje všeobecně známá a občanskou většinou akceptována zahraničněpolitická koncepce České republiky, jasně formulovaný rámec toho, co se obvykle nazývá národní zájmy. Nemusilo by se pak o národních zájmech tak často hovořit silácky anebo naopak pohrdlivě. K zahraniční (a bezpečnostní) politice se příležitostně vrátím, pro potřeby této úvahy ale zůstaňme zatím u Evropské unie.

Zřejmě na rozdíl od prezidenta Klause jsem z přesvědčení hlasoval pro členství České republiky v Evropské unii, pro takzvanou Smlouvu o ústavě pro Evropu bych ale určitě nebyl hlasoval. Na rozdíl od části představitelů české vlády také předpokládám, že k nějakému budoucímu českému hlasování o textu, který z různých důvodů propadl v referendech ve Francií a v Holandsku, nikdy nedojde. S formou prezentace kritiky a s argumentací českého prezidenta proti Evropské unii v její stávající podobě a proti jejím vývojovým trendům rozhodně nesouhlasím.

Musím však připustit částečnou a občas i úplnou platnost některých z deseti bodů, které formuluje v předmluvě k brožuře ŘEKNĚME SVÉ ANO NEBO NE EVROPSKÉ ÚSTAVĚ. Něco jiného ovšem je, že jisté skutečnosti, na něž poukazuje, mi příliš nevadí. To proto, že můj výklad těchto faktů a důsledků z nich vyplývajících je jiný, než představa prezidenta Klause. Nevadí mi například jistý stupeň federalizace Evropy, dokonce si velký celek, sdružující funkčním způsobem řadu národních států, bez toho téměř nedovedu představit. Nevadí mi ani to, že budu nucen žít v malé, ale svobodné provincii, což jsem ostatně jako občan a obyvatel České republiky dobrovolně stejně dělal i před jejím vstupem do Evropské unie.

Kdyby mi to opravdu vadilo, mohl jsem před lety odejít do exilu v USA a zůstat tam. Žil bych pak v malé provincií velké federace. Ale to dělám i nyní, jako český občan EU. Podstatné, podle mého názoru je, že svobodné federální státy, které známe, svým provinciím práva neomezují -- ony je vymezují mezi centrem a provinciemi. Příkladem může sloužit USA, SRN, nebo třeba Rakousko. Švýcarsko, ač se samo formálně definuje jako konfederace (dokonce v samotném názvu státu) je ve skutečnosti nejotevřenější formou federace s nevídaně širokými právy kantonů a s neobyčejným respektem pro výrazy svobody svých občanů. Co mi v EU ale naopak velmi vadí, je míra nadřazení přibývajícího množství jejích zákonů nad zákony suverénních členských států.

Vadí mi také nedomyšlený a nepříliš srozumitelný text navržené Ústavní smlouvy pro Evropu o čtyřech stovkách stran s přílohami. Ústava Spojených států amerických je jasná, srozumitelná a má nevelký počet stran, k nimž během více než dvou set let přibylo několik stručných dodatků. Spojené království Velké Británie a severního Irska nemá ústavu žádnou a nikdy, ať už se ve svých dlouhých dějinách jmenovalo jakkoli, také žádnou nemělo. Vadí mi, že se pomalu vytrácí princip subsidiarity -- původně geniální vynález Evropského společenství, znamenající, že problémy se řeší na úrovni nejbližší lidem, kterých se bezprostředně týkají. Vadí mi chybějící záruka respektu pro - třeba i omezenou - suverenitu členských států a záruky proti zneužívání 'práva silnějšího`. Víceleté nepotrestané porušování údajně absolutně závazného Paktu stability Německem, Francií, či Itálií -- mocných zakladatelských států sjednocené Evropy -- je silným argumentem a dovedu si představit, jak by dopadlo v podobné situaci třeba Česko, nebo některý z jiných nových členů.

Musím současně uznat, že striktní dodržování litery Paktu stability v případě těchto hospodářsky silných států by mohlo mít a asi i mělo, vážné ekonomické důsledky pro (nejen) celou EU. To se ale mělo uvážit a vyřešit předem. Jako člen české vlády jsem zažil některé velmi neférové způsoby hospodářského boje s použitím tvrzení o dumpingu, tedy prodeji českých produktů v členských zemích EU pod výrobní cenou. Napomohlo tomu jednostranné tlumočení některých evropských norem a předpisů orgány EU v neprospěch podniků z tehdy nečlenského státu. Odvolání prakticky nemělo šanci uspět. Domnívám se a to mně také vadí, že dlouhodobé omezení některých členských práv, vyhlášených dokonce za základní principy fungování EU jako jsou volný pohyb zboží, kapitálu, či pracovních sil jednostranně na nové členské státy a uplatňování těchto výhrad v konkrétních případech jsou také příklady dvojího metru. Je pravda, že když vstupujete do nového klubu, musíte akceptovat jeho pravidla, ale také platí, že to musí být pravidla platná pro všechny členy spolku stejně.

Na druhé straně je od svého vzniku, krátce po Druhé světové válce Evropské společenství, nyní Evropská unie uskutečněním - vcelku velmi úspěšným -- dávné vize. Jako novinář a politolog jsem se jejím vývojem zabýval od sedmdesátých let minulého století. Nemohu popřít, že se za dobu své existence výrazně kvalitativně vyvinula a zbavila některých problémů, které se ve své době zdály neřešitelné. Jedním z nástrojů byla například společná zemědělská politika CAP, od začátku své existence podnes většinou, a většinou právem, proklínaná. Ale nutno uznat, že boje mezi zemědělci členských zemí jsou, více-méně, minulostí. Zmizely hory neprodejného másla a masa, či jezera mléka a vína, blokády na hraničních přejezdech, či hořící kamiony se živým nákladem jehňat přímo při výjezdu z lodních útrob. Mělo to svou, velmi vysokou, cenu. CAP požírala neúměrný podíl rozpočtu Evropského společenství/Unie a tato stránka problému není dodnes uspokojivě vyřešena.

Nicméně Evropská unie stojí dnes na pevnějších základech než kdykoli předtím. Pokaždé když vize někdy narazila na překážku, Evropa se zastavila, případně vrátila, počkala, a pak pomalu začala postupovat dál, někdy třeba zcela jiným směrem. Později, když problém trochu 'vychladl` se třeba k němu vrátila a vyřešila ho. V této chvíli se domnívám, že vizí, na kterou Evropa dosud nedozrála je společná zahraniční a bezpečnostní politika. Jako příklad může posloužit třebas čerstvá historie rozpadu 'bývalé` Jugoslávie: Členské státy EU, především SRN, Itálie a Rakousko, každý z vlastních, navzájem různých, důvodů k němu dopomohly. Pak se EU marně snažila v této oblasti, pro svou nestabilitu už nějakých dvěstě let nazývané měkkým podbříškem Evropy, prosadit svůj vliv. Nic nevyřešila, ale leckteré trápení prohloubila a prodloužila. Několik desítek tisíc bývalých občanů bývalé Jugoslávie to nepřežilo.

Mimochodem, právě zde mohlo Česko, dnes už i člen NATO a EU, přispět a prospět všem. S každým z národů bývalé Jugoslávie máme historicky dobré vztahy,se všemi jsme dobře vycházeli i v době , kdy mezi sebou bojovaly a kdy se EU, OSN i NATO po dlouhou dobu celkem dost neúspěšně pokoušely tuto část Balkánu kontrolovat a pacifikovat.Jsme celkem malý, chudý stát, válčením jsme se, alespoň v moderní době, neproslavili, ale s většinou balkánských národů si rozumíme, známe se a celkem si i důvěřujeme. Navíc máme v těchto zemích etnické menšiny,ale, což je výhoda, nejsme sousedy žádné z nich. To je ideální situace abychom mohli účinkovat jako prostředníci-mírotvorci.

Šance je ovšem mizivá, zvláště když se zde o vliv ucházejí mocnější, ať už jde o státy nebo organizace států. Vím, co říkám, pokoušel jsem se naše spojence o tom přesvědčit. Poukazoval jsem také, že Česko by se sotva snažilo radit USA, jak si počínat vůči Mexiku, ale vůči národům bývalé Jugoslávie věříme, že to víme lépe než většina jiných. V poslední době slyšíme často o snahách islámského Turecka, ucházet se o členství v EU.

Názory ve vlivných evropských zemích se různí mezi členskými státy i uvnitř nich. Slyšíme argumenty o lidnatosti a hospodářské nerozvinutosti Turecka, které mluví proti jeho členství. Málokdo ale poukáže na jeho strategickou polohu na hranici se silnými a na ropu bohatými muslimskými zeměmi, které kromě ropy produkují také největší část světového terorismu. Málokdo argumentuje vysokým stupňem sekularity turecké společnosti, faktem, že země je od počátku silným a spolehlivým členským státem NATO a tím, že s předpokládanou délkou přístupových jednání, jejichž výsledek není předem dán, by se právě Turecko mohlo postupně a pomalu stát zmírňujícím katalyzátorem napětí mezi islamskými zeměmi a zbytkem světa.

Osobně jsem také přesvědčen, že české národní, tedy zahraničně politické, zájmy jsou jiné než například italské a že čas od času se mezi sebou navzájem liší národní zájmy prakticky všech členských zemí EU. V tomto okamihu si dovedu dobře představit zvláštního komisaře pro sbližování národních zájmů, či pro definování společných směrů jejich vývoje. Také pro definování a analýzu bezpečnostních hrozeb a na základě toho nutné společné bezpečnostní politiky a strategie.

Tolik tedy k obsahu Evropské unie a členství v ní. K formě diskusí o ní jen shrnu co už bylo řečeno na počátku. České politice by prospělo ubrat trochu siláckých slov ve vyjadřování a uvědomit si, že v otevřených společnostech je sice různost názorů všeobecně respektovaná, ale rámec koncepce národních zájmů v nich sdílí vláda i opozice (a samozřejmě také hlava státu). V tom smyslu jsem přesvědčen, že vystoupení prezidenta ČR Klause při podpisu smlouvy o přistoupení Česka k EU v Aténách (ale i mnohá jiná) a ovšem také ministra zahraničních věcí Svobody, který se při stejné příležitosti do svého prezidenta veřejně pustil byla tak řečeno 'mimo mísu`.

Jednání ministra zahraničních věcí tenkrát by si bylo zasloužilo reakci předsedy vlády. Nehorázná ovšem byla i některá slova a výrazy, použité na adresu českého prezidenta jistými představiteli Evropského parlamentu o čem svědčí i jakási, velmi dodatečná 'poloomluva` jeho předsedy. Ti čeští politici, kteří to nepochopili, nebo pochopit nechtěli neprospěli ani své zemi, ani své politické straně. Přes všechny tyto a budoucí přešlapy je ovšem český stát členem Evropské unie a věřím, že jím také zůstane. Také chci věřit, že se unie pomalu a postupně bude dál vyvíjet -- k lepšímu - tak jako dosud.

                 
Obsah vydání       3. 10. 2005
2. 10. 2005 Vladko dělá pro gaye v ČR víc než Jiří Hromada Fabiano  Golgo
3. 10. 2005 Bolest Antonín  Sova
3. 10. 2005 Na slepé víře program spravedlivé společnosti budovat nelze Michael  Kroh
3. 10. 2005 Smutný konec samce Alfa Ladislav  Žák
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
3. 10. 2005 Účelem zdravotnictví nikdy nebylo vydělávat peníze Petr  Wagner
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
3. 10. 2005 Sir David Frost bude pracovat v televizi Al Džazíra
3. 10. 2005 Internetové stránky BBC Action Network dostaly cenu za demokracii
3. 10. 2005 Michael  Marčák
3. 10. 2005 Soumrak individuální automobilové dopravy Jiří  Jírovec
31. 10. 2005
3. 10. 2005 Pár slov o obsahu a formě Evropské unie Egon T. Lánský
30. 9. 2005 Ptačí chřipka "usmrtí až 150 milionů lidí"
3. 10. 2005 Den troubení, den soudu Štěpán  Kotrba
3. 10. 2005 Sin City je nadsázka
3. 10. 2005 Sin City je nadsázka ničeho Jan  Paul
3. 10. 2005 Proč o nás nikdo neví - a nestojí Jan  Čulík
3. 10. 2005 Proč "o nás nikdo nic neví"? Jiřina  Fuchsová
3. 10. 2005 Eurohodina sem, česká hodina tam Michal  Vimmer
3. 10. 2005 Je lepší výstavbu mešit podpořit, než jí bránit. Ale co odluka státu od církví? Lucie  Doleželová
3. 10. 2005 "Šátkový zákon": rok poté Simone  Radačičová
3. 10. 2005 Chvála braku II aneb Definice braku Milan  Černý
2. 10. 2005 Václav Klaus a jeho boj proti intelektuálům Jiří  Staněk
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel
30. 9. 2005 O nesmrtelné duši? Alex  Koenigsmark
29. 9. 2005 Sin City: alibistická oslava zvrácenosti Ján  Simkanič
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 10. 2005 Pár slov o obsahu a formě Evropské unie Egon T. Lánský
3. 10. 2005 Je lepší výstavbu mešit podpořit, než jí bránit. Ale co odluka státu od církví? Lucie  Doleželová
3. 10. 2005 Na slepé víře program spravedlivé společnosti budovat nelze Michael  Kroh
3. 10. 2005 Chvála braku II aneb Definice braku Milan  Černý
30. 9. 2005 Nestraníci v politice Egon T. Lánský
30. 9. 2005 O nesmrtelné duši? Alex  Koenigsmark
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel
29. 9. 2005 Sin City: alibistická oslava zvrácenosti Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Přepólovaná alternativa Ondřej  Slačálek
23. 9. 2005 Rifkinova zpráva o zániku jednoho amerického snu Josef  Brož
23. 9. 2005 Čin hodný Josepha Goebbelse   
21. 9. 2005 Turecko mělo být v EU dávno před Bulharskem a Rumunskem Milan  Kulhánek
20. 9. 2005 Miluji tě, Rudolfe Bohumil  Kartous
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?   
16. 9. 2005 Cizinci mohou dostat v Německu německé občanství, ale... Tomáš  Krček