14. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2005

Evropou obchází strašidlo:

Hrozí demontáž sociálního státu

Regulace pracovní doby - pohled z druhé strany

reakce na článek Milana Cabrnocha v Hospodářských novinách "Strohá regulace pracovní doby unii škodí"

Celý problém začal ne zcela nápadnými rozhodnutími Evropského soudního dvora ve sporech s firmou Simap a Norbert Jaeger. Rozhodnutí -- ve kterých se potvrzovalo, co je a není možné počítat za pracovní dobu, otevřela velmi širokou debatu ve všech evropských strukturách o nezbytnosti novelizace dosavadní směrnice upravující velmi složitou problematiku pracovní doby. Nejde jen o úpravu její délky, ale i o další pravidla (možnost sčítání odpracovaných hodin, pohotovosti, práva na odpočinek a další).

Souhrnně řečeno, rozvinula se diskuse o jednom z nejzákladnějších pracovních práv, které bylo příčinou velkých střetů v průběhu 19. i 20. století. Tato debata ukázala 2 zřetelné protichůdné tendence. Jedna skupina (zejména odbory, levicové politické strany) prokazovaly nezbytnost zachování alespoň stávajících práv (délky pracovní doby, možnosti kumulace pracovní doby), druhá část pod heslem nezbytnosti zachovány konkurence schopnosti EU a zajištění tzv. flexibility zdůvodňovala nezbytnost takových úprav, které by alespoň podle mého názoru vedly ve svém důsledku k návratu do dob divokého kapitalismu, o kterém píše Charles Dickens.

Nejinak činí bývalý poslanec ODS, dnes poslanec evropský, Milan Cabrnoch.

Ten ve svém článku pro Hospodářské noviny kritizuje stávající úpravu pracovní doby a to zejména proto, že není dostatečně pružná a nerespektuje odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi a oblastmi hospodářství. I Evropská levice, jejímž jsem členem, kritizuje stávající úpravu pracovní doby. Důvody jsou však odlišné. Evropská levice poukazuje zejména na to, že stávající Směrnice o pracovní době neposkytuje pracovníkům dostatečně vysokou úroveň ochrany jejich zdraví a bezpečnosti s ohledem na pracovní dobu. Tato směrnice pouze stanovila maximální týdenní pracovní dobu na 48 hodin, která již byla sjednána a garantována před 85 lety Úmluvou Mezinárodní organizace práce C 1 v roce 1919!

Co se týče navrhované novely směrnice o pracovní době, Milan Cabrnoch ji považuje za krok Evropské komise správným směrem. Vítá zejména to, že dochází k uvolnění některých regulačních opatření a členským státům přináší větší volnost v rozhodování. Já, jako člen Evropské levice spatřuji v této novele opravdovou hrozbu pro sociální Evropu. Tato novela se poprvé v historii Evropské komise snaží snížit úroveň ochrany zaměstnanců, kterou zaručuje existující Rámcová směrnice o minimálních sociálních standardech. To naprosto odporuje povinnostem Komise, které vyplývají z Evropské smlouvy. Podle ní má Evropská komise dbát především o zlepšení životních a pracovních podmínek, o ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a zajištěné toho, že toto zlepšování bude mít trvalý a pokračující charakter.

Milan Cabrnoch si klade otázku, proč se vůbec Evropská unie snaží o tak silnou regulaci pracovní doby. Silnou regulaci pracovní doby považuje za překonanou a domnívá se, že měla své opodstatnění v minulém nebo předminulém století, ne však nyní, kdy v průmyslových odvětvích fungují silné odbory a existují kolektivní smlouvy. Já si naopak myslím, že dostatečná a správná regulace pracovní doby ve státech Evropské unie je zcela nezbytná.

I já souhlasím s tím, že je nutné zachovat konkurenceschopnost a flexibilitu v této oblasti, ale tyto cíle v žádném případě nemohou zdůvodňovat nezbytnost takových úprav, které by alespoň podle mého názoru vedly v svém důsledku k návratu do dob divokého kapitalismu, o kterém píše Charles Dickens. Zásadně odmítám takovou právní úpravu, která by udělala ze zaměstnanců rukojmí či dokonce hůře jakési poloprávné představitele "mobilní a flexibilní pracovní síly". A toto nebezpečí se dle mého názoru skrývá v předloženém návrhu novely o pracovní době.

Jednou z mála věcí, na které se s Milanem Cabrnochem v posuzování návrhu novely shodneme je velice problematická úprava pracovní pohotovosti. Novela zavádí novou definici "pracovní pohotovosti" a "neaktivní doby pracovní pohotovosti", Za pracovní dobu by měla být považována pouze ta část pracovní pohotovosti, kdy zaměstnanec skutečně vykonává práci, tzv. "aktivní doby pracovní pohotovosti". Jelikož jsme oba lékaři, dokážeme si velice dobře představit, kolik problémů by takováto úprava přinesla v praxi.

Úplně odlišný názor ale mám např. na tu část novely, která zavádí prodloužení referenčního období pro výpočet průměrné týdenní 48hodinové pracovní doby ze 4 na 12 měsíců. Zatímco Milan Cabrnoch považuje tento návrh za pozitivní krok, který umožní podnikům upravovat flexibilněji pracovní dobu svých zaměstnanců a tím pádem lépe reagovat na výkyvy v poptávce po jejich zboží či službách. Já v tomto kroku spatřuji výrazné omezování sociálních práv zaměstnanců, protože by vedl k velmi dlouhému a nepravidelnému rozvrhování pracovních hodin. Důsledkem takového přístupu by bylo to, že např. teprve po roce by měl zaměstnanec právo požadovat patřičný odpočinek, který by byl v relaci k odpracovaným hodinám za minulý rok.

Diametrálně odlišné stanovisko mám také k otázce tzv. "opt-outu". Milan Cabrnoch vítá, že Komise ve svém návrhu počítá s umožněním výjimek v rámci opt-outu, kdy bude možné maximální délku pracovní doby překročit na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. I toto ustanovení dle mého názoru výrazně znevýhodňuje zaměstnance, kteří se ucházejí o práci a jsou takříkajíc "na kratší straně páky". Je zřejmé, že tito budou zaměstnavatelem tlačeni právě do těchto individuálních úprav, které fakticky budou znamenat prodloužení jejich pracovní doby, zhoršení možností "sladění rodinného života" a jsem přesvědčen, že ve svých důsledcích mohou přinést i zvýšení počtu pracovních úrazů. Odbory oprávněně požadují naopak větší důraz (povinnost) na uzavírání kolektivních smluv, nezbytnost jejich uzavírání v pravidelných harmonogramech na jednoroční období.

Autor je evropským poslancem

                 
Obsah vydání       14. 4. 2005
14. 4. 2005 Rozkládá se smlouva o nešíření jaderných zbraní
14. 4. 2005 Vláda práva a aktivistický prezident Václav  Žák
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Antikomunismus není směšný Pavel  Urban
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
14. 4. 2005 Nutnosť, alebo trik a podvod? Igor  Daniš
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
14. 4. 2005 Město, kde pátek znamená dnes Irena  Ryšánková
14. 4. 2005 Sexuální výchova je jednou z cest prevence Linda  Sokačová
14. 4. 2005 Je Horem pádem dobrý film? Igor  Daniš
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Neprožívám žádné velké excesy Filip  Sklenář
14. 4. 2005 Kouření a americké televizní zpravodajství Fabiano  Golgo
14. 4. 2005 Britská vzpomínka na Edvarda Beneše
14. 4. 2005 Jsou elity v Evropě unavené a ustrašené? Rudolf  Kučera
14. 4. 2005 Je lež běžnou součástí novinářské práce?
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Pracovní doba - návrat o staletí zpět? RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
12. 4. 2005 Švarcsystém: spor o flexibilitu práce Petr  Gočev
12. 4. 2005 Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů? Vít  Zvánovec
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice   
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
29. 3. 2005 Budoucnost sociálního státu v éře globalizace: S čím počítáme? S čím smíme počítat? A co se vlastně děje? Jan  Drahokoupil
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí   
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"