16. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2004

Virtuální bohoslužba na neděli

Držet hubu a krok

Text kázání: Izaiáš 6, 1 - 13

Příběh o povolání Izaiáše za proroka, který jsme četli, máme přesně datovaný: odehrává se v Jeruzalémě roku 740 před Kristem v roce, kdy zemřel judský král Uziáš. Je to doba pohnutých dějin Předního Orientu, doba přeskupování sil zejména mezi Asýrií a Babylonem, velmocemi tehdejšího světa, doba, která hrozila malým státům, jako bylo Judsko a severní Izrael, že budou semlety jako zrnka obilí v událostech velké, "světové" politiky. Všichni židé se toho báli, všichni však současně spoléhali na to, že je ochrání jejich Bůh, Hospodin - zejména spoléhali na zachraňující moc chrámové bohoslužby. Těšili se, že Hospodin díky bohatým obětem v chrámě odsoudí všechny jejich nepřátele a potrestá je.

Náš text však říká, že na rozdíl od obecných lidských představ, že za všechno mohou ti druzí, má soud začít od domu Božího (1Pt 4,17). Jinými slovy si nejprve Židé mají udělat pořádek doma.

Ta doba totiž nebyla jen dobou velmocenských přesunů, byla to i doba velmi špatných poměrů a z toho plynoucí "blbé nálady" v samotném lidu Božím.

Citujme jen ze samotného Izaiáše: Běda, nevěstkou se stalo město věrné! Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm však jen zločinci. Velmoži jsou umíněnci a spolčenci zlodějů (kraličtí překládají: knížata jsou zpupná a tovaryši zlodějů), kdekdo miluje úplatek a rád bere dary, sirotkovi právo nezjednají a soudní pře vdovy se k nim nedostane. (Dnes bychom tomu řekli: byla malá vymahatelnost práva).

Proroku Izaiášovi vadí i takové věci, jako že: "dcery siónské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohou jim chřestí nákotníky", ale vadí mu i věci mnohem závažnější (ostatně ani zde nejde jen o nějakou přebujelou emancipaci, ale o všelijaké pohanské praktiky orgiastických pohanských ritů). Ty vážnější věci jsou, že lidé zlu říkají dobro a dobru zlo, že vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, že jsou moudří sami ve vlastních očích a rozumní sami před sebou, že za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Nařizují ničemná nařízení, lid zbavují práva.

Nepřipomíná nám to něco z naší přítomnosti? Jakkoli současný prezident o blbé náladě nemluví (a spíše se na jejím šíření podílí) ona tu prostě je! A byla i tenkrát u Židů. A v této jejich situaci Izaiáš, zděšený stavem své země a svého národa, znechucen zideologizováním víry v Hospodina a zformalizováním bohoslužby, slyší Boží vyzvání: "Koho pošlu a kdo nám půjde"?

Bůh vždy jedná s tímto světem prostřednictvím svých poslů, (řecky: andělů). Bůh potřebuje lidi, kteří se budou angažovat na jeho straně, kteří budou vnášet do společnosti jeho hodnoty, jeho pravidla - právo a spravedlnost - jeho vůli. Sedět u televize a nadávat na poměry není příliš produktivní.

Izaiáš není tento typ, je si vědom svého vlastního podílu na stavu společnosti: "běda mi, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistým bydlím". Je si vědom vlastního hříchu. Bůh mu však uděluje nezaslouženou milost: Izaiáš slyší: "tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen". Zadarmo, jen z božího rozhodnutí. Slyšíte ten nádherný novozákonní motiv? Pouhou milostí jsme ospravedlněni!

A Izaiáš, zbavený pout pokřivenosti a strachu a všelijaké mizérie a beznaděje, Izaiáš svobodný jako pták, napěchovaný Boží svobodou a milostí volá: Hle, zde jsem, pošli mne!

Nevytáčí se jako Mojžíš, Jeremiáš, jako se vytáčíme my sami: nemohu, nic nedokážu, jsem slabý, neumím mluvit..atd. Vidíme u něho něco podobného jako u apoštola Pavla: Izaiáš směl prožít něco tak úžasného, tak velikého, ten zážitek odpuštění hříchu a ukázané možnosti nového života, nového počátku byl takový, že si to nemůže nechat jen pro sebe. Proud Boží milosti jej strhne a on nemůže, než se té milosti vydat do služeb.

A tak jde a káže. To první, s čím Izaiáš přichází mezi svůj lid je varování před Božím soudem. Jste hluší a slepí, vaše srdce je obaleno tukem, zůstanete-li takoví, nemáte šanci na změnu k lepšímu. Zbytečně spoléháte na zázrak, ať už religiózní či hospodářský - učte se činit dobro, zakročte proti násilníku, čiňte právo, spravedlnost, pravdu, lásku!

A jsou to slova vždy znovu naléhavá: kolikrát už se lidstvo přesvědčilo, že odmítnutí Božího slova, Božích pravidel té nejdůležitější hry na světě, totiž hry života se nevyplácí? Nebylo právě minulé století se svými nacionalismy, komunismy, nacismy a dalšími ..ismy zatím nejstrašnější ukázkou jaké hekatomby mrtvých znamená lidská pýcha, lidské odmítnutí Hospodina a jeho řádů?

Ale Hospodin není Bohem zkázy a tak nenechává svůj lid bez naděje a bez pomoci. To druhé, s čím vzápětí po slovech varování přichází Izaiáš, jsou slova zaslíbení: "Hle dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je: S námi Bůh). Lid který chodí v temnotách, uvidí velké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine, vzejde proutek z pařezu Izai a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce....

Jakkoli Izaiáš žije v době, kdy Izrael prožívá vnějšně i vnitřně strašlivé chvíle, přenáší se v duchu do zaslíbené budoucnosti, přináší svému lidu vizi naděje a vkládá do úst budoucího vykoupeného lidu píseň svobody a vítězství nad zlem.

Tak jako nikde v Bibli nejde ani zde, v Izaiášově proroctví jen o poučný příběh. Ano jen o historii, která by se nám měla stát učitelkou života. Jde o víc.

To, co slyšíme, je i o nás a našem světě, jsme to my, co slyšíme: koho pošlu a kdo nám půjde.

I nám byla - skrze Ježíše Krista - dána nezasloužená milost, amnestie. I my se máme a můžeme nechat vtáhnout do toho úžasného děje Božího zápasu o svět. I my, ne na základě politické analýzy - která může být sebetristnější - ne na základě své pohodlnosti, strachu a přizpůsobivosti, ale na základě naděje v Hospodinovo do lidských dějin vždy znovu intervenující dílo smíme a máme odpovědět jako Izaiáš: Zde jsem. Pošli mne!

Jistě, přirovnávat se k Izaiášovi, ostatním prorokům, apoštolu Pavlovi a dalším nesmrtelným postavám dějin, které se nechaly tím Božím proudem strhnout, by byla blasfemie a pýcha. Ale: nikdy nebyli a nejsou jen Izaiášové a Pavlové, Mojžíšové a Jeremiášové... Každého z nás volá Hospodin k práci pro jeho království. Každý z nás má své nezastupitelné obdarování, svou důstojnost, své poslání. Každému z nás byla udělena milost. Každý dostal nějakou tu hřivnu. A bylo by snadné čekat odněkud odjinud záchranu, zbaběle, konzumně čekat v koutku, až "se" poměry napraví. Už zase je tady to zoufalé "se". Zase je tu ono rozdělování na ty "nahoře", co za všechno mohou a na nás "dole", co jsme trpnou obětí. Už zase se od nás chce, abychom šli maximálně jednou za čtyři roky volit a jinak drželi hubu a krok.

Je spousta lidí, kteří to rádi přijímají, nezajímají se o věci obce, o politiku. Ale, bratří a sestry, víra v Hospodina, v Ježíše Krista není o bezmoci či o lhostejnosti. Je přeci o tom, že každý z nás má svůj úkol. Své obdarování, každý z nás může přestat být tupě se přizpůsobujícím kolečkem společenského soukolí, loutkou, za jejíž provázky tahají mocní tohoto světa - mnohdy arogantní, bezbožní lupiči, kterým nesmrdí špinavé peníze a kteří veřejně deklarují, že do politiky mravnost nepatří. Každý z nás může zaslechnout ono Boží: koho pošlu a kdo nám půjde? a může se tak stát třeba maličkým, ale přesto důležitým a nezastupitelným nástrojem Boží pravdy. Kdekoli, tam, kam ho Pán Bůh postavil. V rodině, obci, ve své práci. Dobrým činem, jednáním s druhými, modlitbou, laskavostí v jednání, velkorysostí, úsměvem...

Komu by vadil jazyk Bible, řekněme to nenábožensky a přeci stejně: Každý z nás se může podílet na tvorbě občanské společnosti. Na kultivaci demokracie a svobody, na tvorbě naděje pro naše děti a vnuky! Každý můžeme být maličkým a přeci nezastupitelným Izaiášem.

Amen

                 
Obsah vydání       16. 1. 2004
16. 1. 2004 TESCO, hesla a kontaktní alergen Miroslav  Šuta
16. 1. 2004 Koaliční polovičatost a Dostálovy vložky Štěpán  Kotrba
16. 1. 2004 Velký ajatolláh al-Sistani chce v Iráku všeobecné volby
16. 1. 2004 Čelný irácký duchovní kritizoval americký plán jmenovat novou iráckou vládu
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
16. 1. 2004 Uživatelé ADSL versus Český Telecom Miloslav  Sova
16. 1. 2004 Datart: Nebudeme od zákazníků vyžadovat zbytečnou dokumentaci
16. 1. 2004 Rasismus: Proč se já jako Evropanka musím dívat na ženy v šátcích, které je hyzdí?
15. 1. 2004 Co dali Arabové světu?
16. 1. 2004 Izrael pozval Sýrii na "mírové rozhovory" do Jeruzaléma
16. 1. 2004 Izrael má obavy z rozšíření jaderných informací
16. 1. 2004 Zpráva o vyšetřování smrti Davida Kellyho bude zveřejněna 28. ledna
16. 1. 2004 Pohádka o dvou zprávách Immanuel  Wallerstein
16. 1. 2004 USA budou bojovat proti obchodním sankcím
16. 1. 2004 BBC zahajuje ofenzívu na obranu svého digitálního vysílání
16. 1. 2004 BBC odvysílala "55 dnů televizních pořadů, na něž se nikdo nedíval"
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
16. 1. 2004 Protest proti neoliberalismu -- u nás i v Mexiku
15. 1. 2004 Inteligentní a umělý prostor náboženství Martin  Škapík
15. 1. 2004 Způsobuje porušování rychlostních omezení na silnicích smrt lidí? Jan  Čulík
16. 1. 2004 O vizionářích, pracujících pro jakoukoliv diktaturu Tomáš  Krček
15. 1. 2004 Bída demokracie Milan  Valach
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta