8. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2003

Virtuální bohoslužba na druhou adventní neděli

Bruselská modlitba

Čtení: Izaiáš 49,14-19; Text kázání: Marek 4,21-23
Je Advent -- a právě v adventu si máme připomínat, že nebloudíme nahodile dějinami od trampoty k trampotě, od režimu k režimu, ale že naše směřování má svůj hluboký smysl, svůj cíl, a že je v tom cíli obrovská, krásná a nikým nezrušitelná naděje.

Měl jsem tuto středu vzácnou příležitost zúčastnit se ekumenického modlitebního shromáždění politiků, diplomatů a zástupců zemí celého světa, konaného každoročně v Evropském parlamentu v Bruselu. A protože to byla pro mne velmi silná a pozitivní duchovní zkušenost, rád bych se o ní rozdělil v tomto kázání. Text z Izaiáše, který jsme slyšeli i dnes, tam četl Isikeli Mataitoga, velvyslanec z Fidži, Markův text o nezastínitelném světle četl evropský komisař Samuele Furfari a na oba texty kázal pozorovatel v evropském parlamentu za Estonsko a bývalý ministerský předseda Estonska Mart Laar.

Izaiáš 49,14-19
 1. Ale řekl Sion: Opustiltě mne Hospodin, a Pán zapomenul se na mne.
 2. I zdaliž se může zapomenouti žena nad nemluvňátkem svým, aby se neslitovala nad plodem života svého? A byť se pak ony zapomněly, já však nezapomenu se na tě.
 3. Aj, na dlaních vyryl jsem tě, zdi tvé jsou vždycky přede mnou.
 4. Pospíšíť k tobě synové tvoji, ti pak, kteříž tě bořili a kazili, odejdou od tebe.
 5. Pozdvihni vůkol očí svých, a pohleď, všickni ti shromáždíce se, přijdou k tobě. Živť jsem já, praví Hospodin, že se jimi všemi jako okrasou přioděješ, a otočíš se jimi jako halží nevěsta,
 6. Proto že pustiny tvé, a pouště tvé, a zbořeniny země tvé že tehdáž těsné budou, příčinou obyvatelů, když vzdáleni budou ti, kteříž tě zžírali;

Marek 4,21-23
 1. Dále pravil jim: Zdali *rozsvícena bývá svíce, aby postavena byla pod nádobu nebo pod postel? Však aby na svícen vstavena byla.
  *Mt 5,15; L 8,16; 11,33; [1K 12,7]
 2. Nebo *nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.
  *Mt 10,26; L 8,17; 12,2
 3. Jestliže kdo má +uši k slyšení, slyš.
  [+Mt 11,15; 13,9 ]
Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613

Se svým jazykovým handicapem jsem měl potíže rozumět přesně všemu, co při této bohoslužbě slova zaznělo -- a přece jsem to nejdůležitější oč šlo v tomto sejití zástupců mnoha jazyků a mnoha zemí pochopil. Přes svou jazykovou barieru jsem dostal "uši k slyšení a slyšel jsem" a dokonce jsem i tomu základnímu docela rozuměl, jako o letnicích rozuměli lidé z různých národů učedníkům.

A to základní, co tam zaznělo, a zaznělo to velice výrazně a velice silně bylo: Ježíš je Pánem našich evropských dějin. Těch několik stovek lidí, kteří se tam sešli a kteří spolurozhodují o běhu světa, tam vyznávalo svoji afinitu k evangeliu Ježíše Krista. Cílem těchto shromáždění, jak bylo uvedeno i na pozvánce, je shromáždit kolem Ježíše Krista -- základu a cíli všeho - lidi postavené do odpovědnosti za svět. Řekl jsem již, že to byla pro mne pozitivní zkušenost. Ti lidé tam totiž vyjadřovali svoji touhu stavět a spravovat svět ne podle těch, či oněch mocenských či finančních ambicí toho, či onoho mocipána, ale podle těch nejlepších tradic tohoto kontinentu.

Ale prožíval jsem tam v Bruselu i smutek - uvědomil jsem si tam až bolestně naléhavě, jak strašlivě mělká a duchovně prázdná je naše politická a vůbec intelektuální scéna, jak moc chybí v budování naší země idea, společný ethos, myšlenka, sdílená víra. Jak silně přežívají v myslích našich lidí plytká, přízemní, hokynářská komunistická schemata vidění světa. Ti lidé tam vyjadřovali to, co říká ono známé podobenství o stavbě chrámu: každý z nich pracuje sice jen na malém kamínku z nichž se skládá celá katedrála budované jednotné Evropy, pracuje na tom svém místě, kam byl postaven do odpovědnosti, ale koná tak s hlubokým vědomím, že právě on se podílí nezastupitelně na budování společné vize -- světa s co možná největší mírou pokoje. Zatímco, bohužel, v naší atheistické vlasti většina lidí na otázku proč to, či ono dělají, buď neznají odpověď, nebo se s vámi spíše podělí o pocit marnosti, se kterým vláčí svůj kámen života, pouze pro svou obživu, bez jakéhokoliv hlubšího smyslu.

A co horšího; absence jakékoliv vize se týká i právě takových lidí, jako jsou politici, novináři, intelektuálové -- lidí, kteří již z povahy svého poslání by měli být těmi, kdo mají uši k slyšení a slyší výzvu ke hledání smyslu světa. Rezignace na jakékoliv směřování, jakékoliv poslání, poselství; cynismus a nihilismus spodiny se stal populistickým módním postojem české reprezentace.

Výlupkem v tomto smyslu je náš český genius průměrnosti, současný prezident, který u příležitosti 17. listopadu neuvěřitelně kritizuje všechny, kteří se postavili proti komunistickému režimu a říká, že pro 17.listopad 1989 vytvořili předpoklady ti, jejichž reakcí na komunistický režim byla "rezistence, nevýkonnost, náhradní individuální aktivity, atomizace společnosti, pouhé pasivní žití v kulisách propagandy" (MF Dnes 15. 11. 2003). Tentýž člověk vykládá v USA 19. 11. 2003 o nebezpečí lidských práv pro svobodu (!), o nebezpečí nediskriminace a nestátních organizací pro tutéž svobodu, říká, že za budováním Evropské unie vidí snahu získat dobré živobytí lidmi, kteří ji budují, atd atd.

Ten Estonec v Evropském parlamentu když kázal, mluvil o tom, co pro jeho zemi tak dlouho okupovanou a devastovanou komunistickým Ruskem znamenají slova Izaiášova proroctví: "Tvé trosky a tvá zpustošená města se obnoví až odtáhnou ti, kdo tě hubili. Neříkej: Hospodin mě opustil, cožpak Hospodin na tebe může zapomenout?"

A mluvil zcela konkretně a jasně o naději, kterou pro ně, pro Estonce, spojená Evropa znamená jako záruka míru, jako ochrana práva, jako hospodářská solidarita, jako zcela hmatatelné naplnění těch nejstarších a nejzákladnějších nadějí víry v Hospodina a v Ježíše Krista. Bylo to bylo nesmírně pravdivé a silné. Srovnával jsem si to s námi v Čechách: s našimi preferencemi komunistů, s blábolením našeho prezidenta, s naší skepsí vůči projektu spojené Evropy, s naší hluchotou a slepotou pro to, že spojení Evropy je v prvé řadě myšlenka, vize, touha naplnit starý křesťanský ideál a teprve v druhé řadě je to pracné, složité a někdy i kontroverzní hledání dohod a prostředků, jak k tomu cíli dospět.

Možná si někdo na tomto místě kázání řekne -- to jsou příliš politické věci, to do kázání církve nepatří. Jenže to je právě strašlivý omyl. Bible je navýsost politická kniha! Vždyť jsme to četli u Izaiáše: mluví se tam o válkách, o útisku, o svobodě, o Boží ochraně v tom všem a o našem spoléhání na tuto Boží ochranu.

Křesťanská víra není ani sentiment, ani útěk ze světa, i když by ji tak mnozí rádi viděli. Víra je porozumění Ježíšovým slovům o tom, že světlo boží pravdy, lásky a spravedlnosti přichází proto, aby svítilo, aby bylo vidět, aby prosvěcovalo všechna temná místa naší země a aby se neukrývalo a mohlo tak konat své dílo! A to se týká samozřejmě i těch nejpraktičtějších a nejkonkretnějších věcí našeho privátního, i veřejného života. Boží slovo nemá zůstávat konzervované v nedělních bohoslužbách v kostelech, má být roznášeno do každodenního života, má nám svítit na cestu a ukazovat směr našim soukromým i společným cestám.

Je Advent -- a právě v adventu si máme připomínat, že nebloudíme nahodile dějinami od trampoty k trampotě, od režimu k režimu, ale že naše směřování má svůj hluboký smysl, svůj cíl, a že je v tom cíli obrovská, krásná a nikým nezrušitelná naděje. A tak: nenechme si nikým namluvit, že je jen sobectví, a mentalita čtvrté cenové supiny, a pasivita, a beznaděj -- není to pravda! Berme ze zvěsti i letošního adventu vždy novou naději v to, že jakkoli je Boží pravda u nás zamlčována, nic není, jak říká Ježíš, skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno a nic není utajené navždy -- bude to radostně a slavně zjeveno!

Amen

Autor je jedním z prvních signatářů Charty 77, zakládal OF v Litoměřicích, pak byl poslancem ČNR, spoluzakladatelem jednoho ze středisek Diakonie ČCE, dnes je senátorem Parlamentu České republiky a zároveň farářem církve evangelické. Tento text byl součástí bohoslužby 7. 12. 2003, autor jej poskytl exkluzivně ke zveřejnění Britským listům. Ode dneška budeme pravidelně každou neděli zveřejňovat obdobnou "virtuální" bohoslužbu.

                 
Obsah vydání       8. 12. 2003
8. 12. 2003 Británie: Lékaři požadují další zdražení cigaret
7. 12. 2003 Irácký plukovník: "Saddam skutečně měl možnost použít ZHN do 45 minut"
8. 12. 2003 Pořad ČT Na stopě hovořil otevřeně o padělcích umění Jan  Paul
7. 12. 2003 Britská vláda prodává zbraně krutým režimům
6. 12. 2003 Rozpadlé manželství z vypočítavosti Štěpán  Kotrba
8. 12. 2003 Zimní filmová škola a Mazaný Filip Markéta  Sulovská
8. 12. 2003 Jak britská vláda rejžuje na všech stranách
8. 12. 2003 Deník Guardian zrušil reklamu na erotické telefonní linky
8. 12. 2003 Situace v Číně je jiná, než jak ji prezentuje Česká televize Miroslav  Polreich
8. 12. 2003 Zelení hledají dobrovolníky proti Sládkovi Pavel  Pečínka
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta
8. 12. 2003 Totalita dnes? Odkud vane vítr? Robin  Ujfaluši
8. 12. 2003 Vize Státu, ve kterém byl politik nahrazen manažerem Subcommandante  Marcos
8. 12. 2003 Porušují americké nadnárodní korporace zákony USA?
8. 12. 2003 Může si demokracie dovolit náboženskou válku? Mojmír  Babáček
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
8. 12. 2003 Všem majitelům zemědělské a lesnické půdy, včetně rybníků!
8. 12. 2003 Postoj "To se mě netýká" je nebezpečný. A platí to i o vztazích mezi národy Jaromír  Fridrich
8. 12. 2003 Zoufalý image, jaký má věda v ČR
8. 12. 2003 Diskutovať či nediskutovať o Marxovi Andrej  Sablič
5. 12. 2003 Ryba na ocásku Darius  Nosreti
5. 12. 2003 Vojáci na odstřel Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2003 Může si demokracie dovolit náboženskou válku? Mojmír  Babáček
8. 12. 2003 Británie: Lékaři požadují další zdražení cigaret   
8. 12. 2003 Pořad ČT Na stopě hovořil otevřeně o padělcích umění Jan  Paul
7. 12. 2003 Irácký plukovník: "Saddam skutečně měl možnost použít ZHN do 45 minut"   
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta
5. 12. 2003 Vojáci na odstřel Štěpán  Kotrba
5. 12. 2003 Přechod --- je tak těžký? Miloš  Dokulil
5. 12. 2003 Věci vyžadují nápravu   
5. 12. 2003 Milost je institut z jiného světa   
5. 12. 2003 Justiční přehmaty: Václav Klaus odpověděl spolku Šalamoun   
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?   
4. 12. 2003 Gripeny ministryně zdravotnictví Součkové Martin  Kunštek
4. 12. 2003 Osudy lidí   
4. 12. 2003 Čím stůně české zdravotnictví? Ivan  David
3. 12. 2003 V Bhópálu už 19 let pokračuje největší průmyslová katastrofa v dějinách Miroslav  Šuta

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta