31. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2004

Virtuální bohoslužba na první únorovou neděli

Křesťané či pánbíčkáři?

Text kázání: Galatským 5,6 Čtení: Skutky 11,19-26

První biblické čtení (Sk 11,19-26) nás zavedlo do Antiochie, starověkého velkoměsta se vší nádherou i zkažeností která k velkoměstskému rázu každého města patřila a patří dodnes. Sem do Antiochie emigrovali mnozí Ježíšovi vyznavači z Judeje ve čtyřicátých letech po ukamenování Štěpána, prvého mučedníka církve. Zde poprvé začali mezi tyto vyznavače chodit i lidé z jiných národů a kulturních okruhů, než byli Židé. A zde také, ve městě tehdy proslulém svým posměváčstvím a pohotovým vymýšlením přezdívek pro cokoliv a kohokoliv, začali posměšně nazývat Ježíšovy vyznavače "Kristovci". Kristovec, Křesťan, byla skutečně zezačátku nadávka.

Křesťané se mezi sebou nazývali nejčastěji bratřími a sestrami, či učedníky - sama církev přijala název křesťan za svůj až v polovině druhého století.

Celý ten příběh, jak jsme jej četli v knize skutků, je na prvý poslech věcné vylíčení celkem nedramatických událostí: učedníci v Jeruzalémě, když slyšeli o tom, že do církve v Antiochii chodí i nežidé, poslali na výzvědy do Antiochie jakéhosi Barnabáše, jednoho z nejužšího kruhu církve v Jeruzalémě. Když tam Barnabáš viděl, jak "zabírají" na Ježíšovo evangelium i ne-židé, vzpomněl si na Pavla, kterého znal už dávno: před lety se za Pavla zaručil, když ten jako čerstvě obrácený křesťanobijec se chtěl sejít s učedníky po svém obrácení v Damašku a oni se ho báli. Barnabáš Pavla, který měl nejen židovské, ale i řecké vzdělání, pozval do Antiochie, ten tam začal kázat a odtamtud také posléze započala Pavlova misie do světa.

Opravdu, zdánlivě běžná historka. A přeci: těch několik řádků popisuje děj, který určil další dva tisíce let evropských a potažmo světových dějin. Barnabáš - mimochodem, musel to být báječný člověk: vlastním jménem Josef, (Barnabáš je přezdívka, která znamená: Syn útěchy) uvěřil v Krista hned v prvních dnech po ukřižování, vzdal se všeho majetku a stal se křesťanem - po svém příchodu do Antiochie nezačal nutit tamější nežidovské křesťany, aby přijali všechny židovské obyčeje včetně toho základního, obřízky, i když právě proto byl asi do Antiochie poslán. Barnabáš pochopil převratnou věc: evangelium, i když vzniklo v rámci židovství, není nutně na židovství vázáno. To je skutečně dodnes výbušně revoluční myšlenka: Víra v Krista není vázána na žádný náboženský systém!

To, co zastával Barnabáš, bylo totéž, jako kdyby dnes řekl někdo pravověrnému katolíkovi, že legitimní víra v Krista není vázána na katolicismus. Nebo pravověrnému evangelíkovi, že věřit v Krista se dá i bez evangelických dogmat, zvyků a tradic. Donedávna se za daleko mírnější názory, než měl Barnabáš, vraždilo: Kalvín upálil lékaře a theologa Serveta jen za jeho pochybnosti nad dogmatem o Svaté trojici!

Barnabáš byl o svém převratném názoru hluboce přesvědčen, cítil však, že nestačí tento názor teoreticky v církvi obhájit. Proto si vzpomněl na intelektuála Pavla, který byl vzdělaný jako farizeus, tak i jako Řek, a pozval ho, aby mu s prosazením této myšlenky pomohl. A Pavel přijel, a rozpracoval theologii, která je pregnantně vyjádřena v jeho dopisu Galatským: V křesťanství nezáleží na náboženství a jeho zvycích a dogmatech, rozhodující je v opravdovém křesťanství pouze víra, která se uplatňuje energickou láskou k bližnímu.

Díky těmto dvěma Pánem Bohem osvíceným mužům nezakrnělo křesťanství jen v jednu z mnoha židovských sekt, ale stalo se novou nadějí a novou inspirací pro celý tehdejší svět. Díky Barnabášovi a Pavlovi se Kristus otevřel všem lidem na celém světě a naplnily se prorocké vize Izaiášovy a Jeremiášovy a dalších vidoucích o tom, že všechny národy budou nacházet Hospodina.

Proti takto pojímanému křesťanství se ovšem okamžitě spustil nelítostný boj. Čteme o tom v podstatě ve všech novozákonních knihách. Pro mnohé byla tato revoluční myšlenka naprosto šílená a zavrženíhodná. Opustit všechno - Mojžíšovým Zákonem počínaje a chrámovou obětní praxí konče? Vždyť židovské náboženství bylo oním prostředím, ve kterém žil sám Ježíš, učedníci, vždyť všechna víra v Hospodina i Krista je bez starozákonního náboženství nemyslitelná!

Naši dva mužové tehdy svůj zápas vyhráli. Ale ne na dlouho. Jakmile se křesťanství ve světě etablovalo a začalo si vytvářet svůj náboženský rámec, okamžitě začalo své náboženství nadřazovat nad víru, svobodnou barnabášovsko - pavlovskou víru, ve které nezáleží na ničem jiném, než na účinném pozitivním vztahu ke druhým lidem.

Víra si vždy hledá nějaký svůj jazyk, nějaké všemi sdílené zvyky a pravidla a prostředí - zkrátka nějaký náboženský systém. To je samozřejmé a je to v pořádku. Jakmile však se toto sdílené náboženství stane samoúčelným a rozejde se s živou vírou, či jde dokonce proti ní, stane se tím, pro co máme v češtině pěkný výraz, totiž pánbíčkářstvím. Mockrát už v dějinách přicházeli reformátoři a vyvzdorovávali na pánbíčkářství prostor pro živou víru. Mnozí to zaplatili životem, mnozí zakládali nové církve, které však velmi brzy vpluly do pánbíčkářských vod a zapomněly na ono Lutherovo: církve se mají neustále reformovat, ne jen jednou, při svém vzniku!

My dnes prožíváme situaci, kdy křesťanství se fakticky šíří a žije jen tam, kde pro lidi znamená reálnou, novou životní šanci, novou prosperitu hmotnou i duchovní - tj. v zemích, kterým se donedávna říkalo třetí svět. V tradičních křesťanských zemích křesťanství vlastně jen živoří a přežívá, a je lidem okolo církve právě jen tím pánbíčkářstvím. Lidé v Evropě a Americe zdánlivě křesťanství nepotřebují: církev už dávno naučila společnost činnému pozitivnímu vztahu k lidem: stát se stará o chudé, nemocné, postižené, a křesťané jako by nevěděli, k čemu vlastně jejich víra je. O to silněji církve z pocitu ohrožení lpějí na svých náboženských systémech, které si pletou s vírou v Krista.

A přitom přes všechny zdravotní a sociální pojištěnecké systémy je mezi námi tolik lidské bolesti, tolik utrpení, tolik potřeby lásky, energické lásky, o které psal Pavel jako o nejvlastnějším projevu víry! Pokud se všechny dnešní církve neodváží k témuž radikálnímu rozchodu se svou tradicí, se svým náboženským systémem, jako to učinila prvá církev, ztratí se v tradičních křesťanských zemích a budou přežívat jen jako marginální sekty. Pavel k tomu říká: budete-li udržovat své náboženství, Kristus vám nic neprospěje.

Pokud však se odvážíme otevřít svá společenství komukoliv, kdo lační a žízní po spravedlnosti a po lásce, a pokud vstupní devizou bude jen laskavé srdce, nic míň a nic víc, pak možná přestaneme působit na své okolí jako pánbíčkáři a lidé pochopí, že ve víře v Krista je úžasná, vždy nová a vždy oživující naděje.

Amen

                 
Obsah vydání       31. 1. 2004
31. 1. 2004 Kam se poděla krev dr. Kellyho?
1. 2. 2004 Bush a Blair navrženi na Nobelovu cenu míru za útok na Irák bez mandátu OSN Štěpán  Kotrba
1. 2. 2004 Rozzuřená BBC se dává do boje proti Huttonovi, nikoliv však ve vysílání
1. 2. 2004 Čelní reportéři televize BBC hrozí, že rezignují
1. 2. 2004 Greg Dyke: Závěry lorda Huttona jsou právně chybné
1. 2. 2004 Byford: Podívejte se, jak kvalitně BBC informuje o nynější krizi
1. 2. 2004 Dyke: britská vláda BBC "systematicky zastrašovala"
1. 2. 2004 "BBC udělala chyby, ale vládní činitelé lžou"
1. 2. 2004 Independent: generální ředitel BBC "rezignoval proti své vůli"
31. 1. 2004 "Zdrcení" pracovníci BBC podpořili inzerátem odstoupivšího generálního ředitele a jeho principy
1. 2. 2004 BBC nebo "naše stanice"? Jan  Čulík
31. 1. 2004 Týden mediálních ohlasů Huttonovy zprávy
1. 2. 2004 STV zakládá dceřinné společnosti s ručením omezeným Štěpán  Kotrba
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 O portrétech Štefan  Švec
30. 1. 2004 Jak si políčit na Nobelovu cenu Miroslav Václav Steiner
30. 1. 2004 Jakou unii bude Evropa potřebovat? Alexej  Bálek
30. 1. 2004 Soros bude investovat velké peníze proti Bushově znovuzvolení
29. 1. 2004 Američané propustili děti, zadržované v Guantánamu
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta