2. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 2. 2004

Obstát, aneb Nihil obstat ve věci moderního vyučování

Je pro učitele (zkušeného i začínajícího) obtížné být moderní, tvořivý, vstřícný?

Kdo zná jen trochu české školství, umí vyjmenovat desítky dobrých důvodů, proč něco nejde. Neměl by však zapomenout na jeden důvod skrytý: příliš mnoho lidí ve školství -- často i on sám - věří, že něco nejde!

Pro učitele, kteří cítí zodpovědnost a rádi vyučují, je jedna rada: Obstát můžete jen tak, že nebudete citově závislí na hloupostech a omezencích. Ten první krůček není bojovat proti nesmyslům a nesmyslníkům, ale osvobodit se od pocitu, že jsou pro vás důležití. O dalších bitvách za lepší školství se dá uvažovat až v kruhu nezávislých. Takových je velmi málo a je nutné je jednak hledat, jednak podporovat, aby jich přibývalo -- například mezi absolventy fakult.

Pro inteligentní lidi kolem školy (rodiče, odborníky, přátele učitelů a dětí) je rada taky: Pomozte té šikovné učitelce svých dětí, aby se přestala cítit (profesionálně) sama, aby se přestala obávat jedovatých pohledů a pomluv. Najděte si (kvůli svým dětem) čas na to, abyste jí pomohli svěřit se s problémy, nebo vůbec aby našla své hranice a možnosti a aby si ujasnila, co potřebuje. Nespěchejte při tom, netlačte -- možná ví víc než vy, a přesto potřebuje mít oporu ve skupině.

"Nemůžu vyučovat zajímavě, nemůžu se žáky pracovat objevitelsky a diskusně, protože mi to hned zkazí inspekce, osnovy, tlak zaostalých rodičů, tlak zaostalých kolegů a kolegyň." To vše jsou zábrany, které v realitě školy opravdu způsobují, že se nápaditý učitel vzdává nápaditého výběru učiva i používání nových metod výuky, že sahá po utužování kázně spíš než po zvyšování zajímavosti svých hodin, přestává hledat nové informace z oboru a papouškuje z učebnice. Jenomže proč tyto zábrany tak účinně fungují?

Protože mnoho učitelů na zábrany pevně věří! Je těžké jim to vytýkat, ale je důležité, aby o tom aspoň věděli jak jejich kritikové, tak učitelé sami. Mnozí učitelé si můžou za své pokoření sami - svou slabostí. Jakkoliv je mi jich líto a soucítím s nimi, nemohu nevidět, že mnozí jsou až chorobně bázliví, že jsou závislí na tom, jak křivě nebo posměšně se na ně ráno kouknou ve sborovně učitelky, jak si na ně otevře hubu nevychovanec na ředitelském postu, že jsou bezradní tváří v tvář hulvátství a ignoranci některých rodičů. Učitel sice musí být tvor společenský, empatický, musí umět sledovat psychické stavy žáků -- ale nesmí mu chybět síla jednat podle svého profesionálního svědomí a nejlepšího rozumu a své jednání racionálně i takticky obhajovat.

Že někomu v dobré výuce brání osnovy? Jde zde o víru hned ze dvou důvodů:

  1. Osnovy, diktát tradice a šéfů jsou ve skutečnosti jistotou, bez které by se mnohý učitel cítil bezradně -- učitelé říkávají: "A co tedy bych měla bez osnov vyučovat? Nějaké osnovy přece být musejí, nemůže si přece každý znát něco jiného..." Ale nad tím, jak nesmírně rozmanité jsou obsahy mysli u absolventů jejich třídy po skončení výuky, je ani nenapadne se pozastavit. Stejně si každý žák zapamatoval něco jiného, a hlavně k tomu každý má jiný vztah, jinak tomu rozumí. Jenže vyznavači osnov tohle nezjišťují. Věří, že přece všichni musejí znát chlornany, J.B. Kaminského a naleziště šumoritu v Ardanelii. Věří, že bez dosavadních špatných osnov by "nastal chaos", protože si neumějí představit jiné principy organizace výuky. (A ty už na ně čekají: jakmile budou školy povinny si namísto koupených osnov napsat a projednat vlastní školní vzdělávací program.)
  2. O víru jde v případě osnov a inspekce taky proto, že v mnoha okresích už nejsou zlí hloupí inspektoři, ale inspektoři buď inteligentní, nebo aspoň vyškolení, a naopak se pídí po tom, zda se žáci v hodině opravdu učí, nebo zda žactvo jen poslouchá a zapisuje si. A taky je učitelský strach z osnov pouhou pověrou proto, že inspekce mnohdy kontroluje jen administrativu a do metod nemluví, do třídy ani nepřijde. Ovšem tam, kde mají za inspektora pěknou konzervu, se věří na povinnost odučování osnov proto, že si škola nevšimla, že k inspekční zprávě vydává ředitel své stanovisko, že se může odvolat na ústředí inspekce, a případů, kdy se škola ubránila křivdě, je dost. (Pokud se však ředitel bojí křivdě bránit, trochu si ji zaslouží...)

Co s tím dělat?

Tahle víra, místo co by dávala učiteli do rukou meč, podráží mu nohy. Slabosti se zbaví ten, kdo si znova promyslí, proč svou práci chce dělat určitým způsobem, jaké odborné argumenty pro své přesvědčení má -- aby z toho nebyla nová víra. K profesionalitě -- ve všech oborech -- patří, že se nepracuje automaticky, ale vědomě.

Nepochybně s tím narazí a bude potřebovat podporu -- schopní učitelé musejí začít se sdružovat mezi sebou, a své postupy opírat o spolupráci s odborníky, kteří jim pomůžou se v případě napadení bránit oficiálně, s podporou korporace. Na učitelských fakultách už se najde pár lidí či dokonce pracovišť, která mohou vydat dobrozdání, odborný posudek, nebo dokonce zveřejnit ostudné jednání i se jmény aktérů. Výkonnou moc nemají (a je to dobře!), ale pro sebedůvěru a obrannou sílu učitelů to může stačit. Stejně se problémy a neshody musejí řešit na místě samém, a nikoli na příkaz soudruhů shora... Na brněnské Filozofické fakultě má Ústav pedagogických věd grant na konzultační činnost pro školy. Některého inteligentního učitele z jiné učitelské fakulty snad někdo z učitelů nebo jejich známých zná a může se na něj obrátit s jasně formulovaným dotazem. Možná se nové věci naučil od specialisty v dalším vzdělávání učitelů, a na něj se obrátí o podporu. Lektoři, odborníci, vědci se budou muset naučit takovou podporu učitelům dávat.

V případě zaostalých rodičů nejsou obavy učitelů ani tak vírou, jako spíše slabostí ve vyjednávání -- rodiče je bohužel nutno přesvědčovat, často musí učitel rodiče novým myšlenkám teprve naučit, a to jde ztuha, někdy vůbec. Už jako děti se takoví rodiče učili buď ztuha, nebo velmi konzervativně. Rodiče však nejsou vedlejší břímě na bedrech učitele, ale zákonní správci dítěte, a nemohou být vyřazováni z procesu učení. Když se rozhodnou mít špatnou školu, mají ji mít! Chudáci děti, ale kdo jiný ručí za růst a rozvoj dítěte? V Severní Koreji je to státní moc. Ostatně ve vyspělém světě se dělaly v posledních 20 letech výzkumy, které potvrzují, že zájem rodičů o učení dítěte vždy podstatně ovlivňuje žákovy postoje k učení i jeho úspěchy! Ale učitelé musejí své přístupy rodičům dávat po kapičkách, oslazeně a moudře. Šokem to bohužel nejde.

Co se týče zaostalých kolegů a kolegyň -- zkušenost posledních let ukazuje, že s některými nehnete, a je třeba se naučit nebýt na jejich zlovolných větičkách závislí, nepovažovat je za "směroplatné". S jinými se však dá hnout pomalým rozhoupáváním. Zeptat se jich na radu a nepřít se. Ukázat ve sborovně překvapivě dobrou práci, vypracovanou slabším žákem, a zdůrazňovat spíš svou radost, že se mu něco povedlo, než to, že to bylo díky nové metodě, kterou zatím nikoho nenapadlo použít (například dyslektické děti začínají i v 7. třídě psát krásná a obsahově bohatá vyprávění, když jim dáte jistotu, že je nikdo za pravopis, za vynechaná písmena a za chybějící kusy slov nebude známkovat ani peskovat, naopak že s nimi nakonec text společně opravíte, aby se dal zveřejnit. (Že opravu nenecháváte zpackat žáka samotného, obhájíte snadno tím, že jste ho zaučovali v identifikaci chyb, v používání Pravidel a pomůcek.) Jiné učitele rozhoupete, když se jich vyptáte na proměny předpisů a postupů za léta jejich výuky -- sice budou říkat, že nic k ničemu nevedlo, ale polichoceni zájmem možná přestanou útočit. Novinkami se konzervativcům nesmí moc mávat před očima, dráždí je to. Koneckonců jako učitel děláte nové věci pro žáky a ne pro sborovnu.

Od rodičů a moudrých lidí vně třídy učitel potřebuje, aby ho podporovali v jeho práci i veřejně: na třídních schůzkách, v rozhovorech s dalšími rodiči, se zastupiteli v obci atp. Jinak se učiteli dá obstát přes nevůli ředitelky a kolegů, když může říkat "rodiče v mé třídě se shodli, že chtějí to a to, co já dělám", když sami žádají, aby škola pro takovou práci poskytla podmínky, nebo když dokonce nabídnou podporu -- dodají kancelářské papíry, barvy, sazenice, podle potřeby práce a učitele.

Je ještě jedna překážka, která znemožňuje dobrou výuku: v začátcích má učitel s novinkami ve výuce mnohem více práce, než jeho tradiční kolegové-rutinéři. Musí hledat dobré texty, vymýšlet přínosné objekty pro bádání, promýšlet stavbu hodiny nebo delšího celku, plánovat provázaně na půl roku i celý rok. Vede si poznámky o práci žáků a vyhodnocuje je. Hovoří jednotlivě se žáky a nenalévá na ně moudro jediným chrstnutím. Ale pak nemusí dokola opakovat tu samou nepochopenou poučku, nemusí věčně kontrolovat přihlouplé a odbyté domácí úkoly, nemusí pořád hlídat, zda se někdo nefláká, protože to všecko se jeho žáci naučí obstarávat sami. Ovšem začít v osmé třídě je pozdě. I v šesté je pozdě, pokud je už někdo na prvním stupni odnaučil zajímat se a zvídat beze strachu. Investice se vyplácí hlavně do nejmenších žáků, které si učitel vypěstuje. Ale ani se staršími by nemusel zacházet nehumánně. Jenom nesmí sobě ani jiným slibovat zázračné výsledky.

Zažívám radost, když v BL i jinde píšou o školách a vzdělávání sami studenti! To je v Česku novinka posledního zhruba jednoho roku. Možná to znamená naději. Ti, kteří už poznali, že s bývalými občany socialistické vlasti a se starci nad 30 let už není žádná řeč, si možná uvědomí, že být učitelem znamená být po celý život mezi mladými mozky. Takovou kliku v mnoha zaměstnáních mít nebudou. Ale i kdyby se zájem o učitelství nezdvihal, když se studenti budou umět věcně ozvat, bude mnohem těžší nevěcně vyučovat a diskutovat. Dobrý učitel bude tím dřív moci dobře obstát.

                 
Obsah vydání       2. 2. 2004
31. 1. 2004 Kam se poděla krev dr. Kellyho?
2. 2. 2004 I Downing Street zřejmě bude muset zahájit vyšetřování o neexistenci iráckých ZHN
1. 2. 2004 Rozzuřená BBC se dává do boje proti Huttonovi, nikoliv však ve vysílání
1. 2. 2004 Čelní reportéři televize BBC hrozí, že rezignují
1. 2. 2004 BBC nebo "naše stanice"? Jan  Čulík
1. 2. 2004 Greg Dyke: Závěry lorda Huttona jsou právně chybné
1. 2. 2004 Byford: Podívejte se, jak kvalitně BBC informuje o nynější krizi
1. 2. 2004 "BBC udělala chyby, ale vládní činitelé lžou"
2. 2. 2004 Případ reportérova přeřeknutí Jan  Čulík
2. 2. 2004 Zameteno pod koberec? Jan  Čulík
2. 2. 2004 BBC kontra Huttonova zpráva - bouřlivý týden
2. 2. 2004 Obstát, aneb Nihil obstat ve věci moderního vyučování Ondřej  Hausenblas
1. 2. 2004 Bush a Blair navrženi na Nobelovu cenu míru za útok na Irák bez mandátu OSN Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 Microsoft dodal Číně technologii, která jí umožnila uvěznit disidenty
2. 2. 2004 Britský ministr vnitra chce dál omezit lidská práva
2. 2. 2004 Budou nám počítače odezírat ze rtů? Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 Bush přece jen nařídí vyšetřování, proč výzvědné informace selhaly
2. 2. 2004 O kontextu a o kiltech Štefan  Švec
2. 2. 2004 Minimální mzda v Česku diskriminuje mladé lidi Ivan  Hrůza
2. 2. 2004 ČT: Dostatek peněz nutně neznamená dostatek kvality
2. 2. 2004 ČT: ...Správným směrem?
2. 2. 2004 Vítězství přetvářky nad realitou Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 Papež o právu, Bush o moci -- Svoboda o čem? Miroslav  Polreich
2. 2. 2004 Kým je ve skutečnosti Lord Hutton?
2. 2. 2004 Jak zabránit genocidám? Simone  Radačičová
2. 2. 2004 Od punku k marketingu: podivná identita Generace X Ivo  Bystřičan
2. 2. 2004 Proč právě Jiří Kajínek? Vlasta  Leporská
2. 2. 2004 Iniciativa za sociální fóra
2. 2. 2004 Nadace Heinricha Bölla se distancuje od Patočky a Beránka Pavel  Pečínka
1. 2. 2004 STV zakládá dceřinné společnosti s ručením omezeným Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 Open source expanduje v Izraeli díky vládě Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 Virus MyDoom vyřadil z provozu server americké softwarové firmy SCO
2. 2. 2004 Hlasy varující před privatizací ČTc Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 Rituály vzbury? Vďaka aj za to... Radovan  Geist
2. 2. 2004 Zmena, na ktorú sme čakali? Slávka  Gregušová
2. 2. 2004 Davos a Bombaj -- dva póly globalizačných procesov Adrian Peter Pressburg
2. 2. 2004 Päť vojen premiéra Blaira Charles  Grant
2. 2. 2004 EÚ a USA - obchodná vojna začala
2. 2. 2004 Nezamestnanosť nie je nebezpečná len pre nezamestnaných Marta M. Hillová
2. 2. 2004 Vzniká Evropská obranná agentura
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
2. 2. 2004 Jak se dostat ke starším článkům v archívu

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2004 Minimální mzda v Česku diskriminuje mladé lidi Ivan  Hrůza
2. 2. 2004 Budou nám počítače odezírat ze rtů? Štěpán  Kotrba
2. 2. 2004 BBC kontra Huttonova zpráva - bouřlivý týden   
2. 2. 2004 Obstát, aneb Nihil obstat ve věci moderního vyučování Ondřej  Hausenblas
2. 2. 2004 Případ reportérova přeřeknutí Jan  Čulík
1. 2. 2004 Greg Dyke: Závěry lorda Huttona jsou právně chybné   
1. 2. 2004 BBC nebo "naše stanice"? Jan  Čulík
31. 1. 2004 Kam se poděla krev dr. Kellyho?   
28. 1. 2004 Trinidad jako hrozba terorismu Miloš  Kaláb
28. 1. 2004 Koupili jsme nový server - děkujeme Jan  Čulík
27. 1. 2004 Karlovy Vary jásají: Slizký ruskojazyčný zločinec před soudem Radek  Mokrý
27. 1. 2004 I v Německu zuří bouře ohledně vysokého školství   
27. 1. 2004 Stane se Francie muslimskou zemí?   
27. 1. 2004 Bushova vláda přestala tvrdit, že měl Irák zbraně hromadného ničení   
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba

Školství RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2004 Obstát, aneb Nihil obstat ve věci moderního vyučování Ondřej  Hausenblas
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?   
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
5. 1. 2004 Školství Jana  Poslová
2. 1. 2004 České školství: Není fér svádět vinu na studenty Jan  Raszyk
30. 12. 2003 Není to vina jen učitelů Jana  Poslová
30. 12. 2003 Dobré učitele je nutno zaplatit Tomáš  Gawron
29. 12. 2003 České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef  Vít
29. 12. 2003 Britský ministr školství: násilí v televizi vede ve školách k šikaně   
29. 12. 2003 Převážně bídné školství Ondřej  Hausenblas
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček