12. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Cancún
12. 9. 2003

Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace

Britskými listy zveřejněný materiál je návodem k vyjednávání pro českou delegaci na jednání WTO v Cancúnu. Zpracovával jej ing. František Peer, ředitel odboru WTO a mezinárodních ekonomických organizací na MPO ČR. Vláda tento materiál schválila usnesením č. 885 ze dne 3. 9. 2003.

"Problémem českých strojírenských podniků bude rozpoznat správně své šance a zajistit dostatek peněz pro konkurenceschopné výrobní technologie. S produkcí postavenou pouze na levné pracovní síle nelze dlouhodobě uspět," uvedl nedávno ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Zásady postupu delegace České republiky na V. Konferenci ministrů členských zemí Světové obchodní organizace

Delegace bude při konkrétních jednáních vycházet ze zásad a praxe hospodářské a obchodní politiky České republiky a z dřívějších usnesení vlády k postupu v rámci Rozvojového programu z Dohá, přijatého IV. Konferencí ministrů WTO. ČR rovněž sdílí a podporuje závěry přijaté k V. Konferenci Radou Evropské unie, na jejichž přípravě se ČR měla možnost podílet.

Česká delegace potvrdí dřívější stanovisko, že mnohostranný systém obchodu považuje za prioritní pro další rozvoj celosvětového obchodu a ekonomické spolupráce. Vyjádří přesvědčení, že kombinaci ve Světové obchodní organizaci sjednaných ustanovení pro přístup na trh a mnohostranných pravidel pro řadu oblastí spojených s obchodem považuje za účinný nástroj pro ekonomický rozvoj všech států a jeho předvídání, vytváření dalších příležitostí pro rozvojové země, postupné odstraňování chudoby a vytváření dalších pracovních příležitostí. Úspěšné naplnění závěrů Deklarace ministrů ze IV. Konference v Dohá přispěje významně k trvalému rozvoji všech států a ke zvládnutí změn, které jsou výsledkem globalizačních procesů.

Pozitivně zhodnotí přínos WTO k rozvoji světového obchodu a ocení snahu organizace trvale zlepšovat své fungování. Podpoří stanovisko, že WTO musí nadále zůstat institucí, jejímž hlavním posláním je uvolňování mezinárodního obchodu na základě právně závazných principů a pravidel.

V této souvislosti bude podporovat, aby V. Konference vytvořila nezbytné předpoklady pro ukončení jednání v původně dohodnutém termínu 1. ledna 2005. Jednání musí být nadále vedena na základě principu jednotného závazku a směřovat k přijetí vyváženého a zájmy všech členů WTO zohledňujícího souhrnu dohod a ujednání, které budou obsahovat jak oblast přístupu na trh, tak i mnohostranná pravidla obchodu. Jednání musí dále vést k podpoře udržitelného rozvoje a napomoci lepší integraci rozvojových zemí, zvláště nejméně rozvinutých zemí, do mnohostranného systému obchodu.

Pokud jde o jednotlivé otázky projednávané v průběhu V. Konference, doporučuje se zastávat tato stanoviska:

Klíčovou oblastí pro vývoj dalších jednání je dosažení pokroku v reformním procesu v zemědělství. V. Konference by měla přijmout konkrétní modality pro jednání v této oblasti. Česká republika bude podporovat přijetí takových ambiciózních modalit pro další jednání, které budou respektovat rozdílné formy zemědělství a umožní náležitým způsobem zohlednit neobchodní funkce zemědělství. Modality musí být koncipovány tak, aby do procesu dalšího snižování ochrany trhu i úrovně podpor přispěli všichni členové rovnoměrným způsobem a aby modality obsahovaly prvky pružnosti, umožňující zohlednit specifické zájmy a potřeby jednotlivých členů WTO. V rámci vnitřní koordinace s Evropskou unií se Česká republika zapojí do diskuse o tom, jak využít dodatečný vyjednávací prostor, který byl pro Evropskou unii vytvořen nedávným rozhodnutím o reformě Společné zemědělské politiky. Při těchto diskusích a úvahách bude delegace prosazovat vazby, které existují mezi přístupem nových států k Evropské unii a jednáními ve WTO.

Vzhledem k rozhodujícímu postavení průmyslových výrobků v českém zahraničním obchodu je třeba považovat za jednu z českých priorit další liberalizaci obchodu s nezemědělskými výrobky. Česká delegace bude podporovat přijetí takových modalit, které povedou k podstatnému zlepšení přístupu na trh a naplnění cílů v oblasti snižování, příp. odstraňování cel a netarifních překážek obchodu, jak o nich hovoří Deklarace ministrů ze IV. Konference. V oblasti celních sazeb by modality měly být založeny na jednotném, jednoduchém harmonizačním vzorci, který bude efektivním způsobem řešit problém vysokých cel, celních špiček a eskalace tarifů, povede ke zvýšení vázanosti celních sazeb a zároveň bude snižovat rozdíly mezi průměrnými celními sazbami členů WTO. Delegace podpoří, aby takto koncipovaný vzorec, který bude uplatněn pro snížení celních sazeb u všech položek zboží, byl doplněn o hlubší či úplné uvolnění trhů cestou tzv. sektorových iniciativ, na nichž se budou podílet všichni členové, s možnými delšími prováděcími obdobími pro rozvojové země. Zároveň bude prosazovat odstranění netarifních překážek obchodu a úplnou liberalizaci obchodu s tzv. environmentálním zbožím.

Delegace bude usilovat o přijetí nových impulsů pro jednání o liberalizaci obchodu se službami formou výzvy těm členům, kteří dosud nepředložili své počáteční nabídky, a také stanovením termínu pro předložení zlepšených nebo revidovaných nabídek. Takto formulovaná pozice odráží současný dosud nízký počet předložených počátečních nabídek a jejich kvalitu, která skýtá dostatek možností pro další vylepšování. Delegace bude podporovat, aby do textu závěrečného dokumentu byly začleněny části, které budou upozorňovat na potřebu ukončení jednání o tzv. horizontálních pravidlech pro obchod se službami v souladu s dříve přijatými dokumenty a termíny v nich uvedenými. S ohledem na specifické závazky, které Česká republika v oblasti přístupu na trh dříve přijala, platí i v této oblasti cíl dosáhnout při mnohostranném jednání plynulé konsolidace listin koncesí a závazků EU a České republiky (a dalších zemí přistupujících k EU), vyžadující poskytnutí pouze minimálních, resp. žádných kompenzací.

Aktivně bude prosazovat dokončení jednání o vztahu Dohody WTO o obchodních právech k duševnímu vlastnictví (dále jen "Dohoda TRIPS") a veřejného zdraví (přístupu k lékům), které je jedním z hlavních předpokladů pro dosažení pokroku v celkových jednáních. Základem pro definitivní řešení by měl být text předložený dne 16. prosince 2002 předsedou Rady pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Česká republika bude spolupracovat se všemi členy WTO s cílem dosáhnout vzájemného porozumění a vyřešení obav ze zneužití navrhovaného řešení, které někteří členové (zejména Spojené státy americké) dosud mají.

Bude usilovat, aby v průběhu V. Konference byla uzavřena jednání o vytvoření mnohostranného systému notifikace a registrace zeměpisných označení pro vína a lihoviny. Prioritou pro českou stranu zůstává dosažení zahájení jednání o rozšíření dodatečné ochrany zeměpisných označení pro další výrobky. Delegace bude prosazovat, aby byl přijat konsensus k zahájení jednání o rozšíření dodatečné ochrany zeměpisných označení a jejich dokončení pokud možno ještě v rámci ostatních mnohostranných jednání.

Delegace bude podporovat potvrzení rozhodnutí v otázkách týkajících se vztahu mezi obchodem a životním prostředím v souladu s příslušnými ustanoveními Deklarace ministrů ze IV. Konference, zejména pokud jde o pozorovatelský statut mezinárodních organizací pro životní prostředí ve WTO. Ve svých vystoupeních bude prosazovat vzájemně se podporující úlohu obchodu a životního prostředí a potřebu většího zapojení WTO do celosvětového procesu trvale udržitelného rozvoje. Delegace bude rovněž podporovat včasné dokončení jednání o seznamech environmentálního zboží a služeb, což by umožnilo zahájit konkrétní práce na liberalizaci obchodu s nimi.

Při projednávání tzv. singapurských otázek - vztah obchodu a investic, obchodu a hospodářské soutěže, problematika vládních zakázek a usnadňování obchodu - bude podporovat přijetí modalit, které umožní okamžité zahájení jednání o uvedených problematikách, jak o tom bylo rozhodnuto IV. Konferencí v Dohá. Zdůrazní, že jednání o všech čtyřech oblastech považuje za stejně důležité, má-li být zachován rozsah principu jednotného závazku. Česká republika bude vystupovat proti snahám o vyjmutí jakékoli z uvedených singapurských otázek z jednání po V. Konferenci. Cílem je sjednání nových mnohostranných pravidel, případně závazků ve všech oblastech, protože jde o systémové otázky, na jejichž uspokojivé úpravě by měli mít zájem všichni členové WTO.

Zásadním pro úspěch jednání V. Konference bude dosažení skutečného pokroku v některých bodech přednostního významu pro rozvojové země. Proto bude česká delegace podporovat přijetí smysluplného a proveditelného komplexu rozhodnutí v oblastech zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové země, implementace některých stávajících dohod a ujednání WTO, jakož i dalšího postupu v těchto oblastech. Bude vycházet ze zásady, že rozvojová dimenze je nedílnou součástí všech projednávaných otázek a že cílem zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové země není vytváření duality práv a závazků ve WTO, nýbrž lepší integrace rozvojových zemí do mnohostranného obchodního systému. Rovněž bude podporovat přijetí zvláštních opatření ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, mezi něž patří zejména podstatné snížení nebo odstranění cel a neuplatňování množstevních omezení ze strany vyspělých zemí na dovozy všech výrobků pocházejících z nejméně rozvinutých zemí.

Pokud jde o jednání směřující ke zlepšení a vyjasnění ustanovení Ujednání WTO o pravidlech a řízení při řešení sporů, přivítá nedávné rozhodnutí Generální rady, nejvyššího orgánu WTO v období mezi konferencemi, podle něhož byl vyjednávací mandát prodloužen o jeden rok (tj. do konce května 2004), aniž by byl tento mandát jakýmkoli způsobem věcně omezen.

Kromě jednacích oblastí vyžadujících formální rozhodnutí bude delegace usilovat o dosažení shody na pokračování jednání u ostatních problematik vyplývajících z Deklarace ministrů ze IV. Konference. Patří mezi ně zejména problematika antidumpingových opatření, vývozních podpor a vyrovnávacích opatření a regionálních obchodních dohod.

Česká delegace bude při formulování svých celkových stanovisek i dílčích názorů k jednotlivým problematikám postupovat v úzké součinnosti a koordinaci s členskými státy Evropské unie a se státy přistupujícími k EU v r. 2004. Jako aktivní pozorovatel se bude zúčastňovat procesu vnitřní koordinace Evropské unie, která bude v průběhu V. Konference probíhat na úrovni zvláštních zasedání Rady EU a Výboru 133 (pro otázky obchodní politiky).

Tento navrhovaný postup je plně v souladu s charakterem rozšíření EU a skutečností, že stanoviska pro jednání ve WTO musí být připravována souhrnně tak, aby odpovídala ekonomickým potřebám a zájmům všech pětadvaceti států rozšířené Evropské unie.

Schváleno usnesením vlády ČR č. 885 ze dne 3. 9. 2003

                 
Obsah vydání       12. 9. 2003
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky
12. 9. 2003 Blaira varovala rozvědka, že útok na Irák zhorší hrozbu terorismu
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
12. 9. 2003 Loupeživá společnost?
12. 9. 2003 Iráčané podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřují Americe
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Nedořečený nápad čekatele na funkci ministra spravedlnosti ČR Karel  Mašita
12. 9. 2003 Project Censored
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
11. 9. 2003 Radost je často střídána zklamáním ... Jan  Hošek
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii
10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 8. 2003 Vývojové trendy: jaký bude svět za 20 let   
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 Kupujte výrobky, z nichž budete mít největší radost Dalibor  Šrámek
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
10. 9. 2003 Proč je důležité kupovat české výrobky Jan  Hošek
12. 8. 2003 Asymetrická hospodárska vojna Martin  Kunštek
4. 7. 2003 Hranice pro označování geneticky modifikovaného materiálu v potravinách "je příliš vysoká"   
1. 7. 2003 Subsaharská Afrika: znásilňovaný a zapomínaný kontinent Ondřej  Slačálek
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   
24. 4. 2003 Silný článek globalizace - vazby s USA Darius  Nosreti
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila