12. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2003

Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO"

Miroslav Somol
vystoupení na summitu WTO v Cancúnu, exkluzivní přepis pro Britské listy

Na konferenci konané v Doha vyjádřili ministři jednomyslně svoji připravenost podílet se na širokém a vyváženém pracovním programu, který je přínosný pro všechny členy a vede k rychlejšímu ekonomickému rozvoji, zaměstnanosti a celosvětově udržitelnému rozvoji. To bylo demonstrací kolektivní vůle zabezpečit další liberalizaci obchodu, stejně jako dát podnět k zesílení mnohostranného obchodního systému, který by dostatečně odrážel potřeby dnešního světa.

Přinést do středu pozornosti jeden z hlavních úkolů programu, jmenovitě úkol integrace rozvojové dimenze do všech oblastí programu jednání, kterému členové dali název Rozvojový program z Doha.

V současné chvíli jsou to necelé dva roky od doby, kdy se tato jednání konala. Jsou to dva roky intenzívní práce a úsilí o určitý pokrok v širokém spektru námětů a řešení slepých uliček na této cestě. Během tohoto období bylo předloženo mnoho návrhů a byly vypracovány různé zprávy, které dosvědčují enormní množství dosud vykonané práce.

Tím však nechceme tvrdit, že existuje důvod k sebeuspokojení. Mohlo, mělo a musí být učiněno mnohem více. Znepokojivě příliš mnoho klíčových problémů zůstává k řešení. Zejména znepokojující je počet nesplněných termínů, stejně jako nedostatek postupu vpřed v mnoha oblastech.

Účelem této ministerské konference, která se koná v polovině kola jednání zahájeného v Doha, je posoudit dosavadní postup. Není však plánována pouze kontrola v polovině období. Setkáváme se v Cancúnu, abychom učinili určitá důležitá rozhodnutí o tom, jak směrovat postup vpřed. Abychom přijali jasnou politickou směrnici a impuls pro zbývající období, majíce přitom na mysli konečný cíl dovedení jednání do cíle v rámci dohodnutých limitů, ke kterým je Česká republika plně zavázána.

A skutečně, my zde nejsme proto, abychom uzavřeli tuto kapitolu, ale abychom splnili konečný termín leden 2005 a nesklouzli do rizika uváznutí na mělčině, proto musíme nyní jednat. Úspěch celého kola Doha silně závisí na naší schopnosti dosáhnout politických průlomů při jednání v Cancúnu. Dokonce poté, kdy dojde k takovým průlomům, bude před námi zůstávat velké množství práce. Jakákoliv opoždění v tomto bodě by způsobila nebezpečnou ztrátu v udržení rychlosti a mohla by dokonce zpochybnit stávající systém obchodování.

Hlavní podstatné problémy, které si vyžadují přijetí politického rozhodnutí, jsou dobře známé. K jejich řešení k dosažení všeobecného přijetí a respektu je důležité, aby se nesly v duchu realismu a vycházely z podstaty smírnosti a pochopení pro každý jiný postoj nebo zájem.

To je společně sdílenou odpovědností. Z toho vyplývá, že všichni členové musí přispívat podle svých individuálních prostředků a limitů ekonomického rozvoje. To, co je nyní v sázce, je úroveň ambicí námi stanovených v Doha. Musíme být připraveni angažovat se v ryzím procesu kompromisů, stejně jako vyrovnat se s překážkami, na které jednání naráží na všech frontách a ve všech oblastech. To je především způsobeno široce sdíleným pojetím, že všechny prvky probíhajících jednání musí postupovat společně. Pouze takový přístup může zajistit globální a dobře vyvážený programový balík a přinést výsledky pro všechny.

Nedávno přijaté rozhodnutí o přijetí paragrafu 6 Deklarace o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví potvrzuje, že jestliže jsou po ruce všechny výše uvedené komponenty, může WTO efektivně řešit všechny problémy, před kterými stojí mezinárodní obchod, a které s ním souvisejí, bez ohledu na jejich citlivost a komplexnost. Tomu odpovídá to, že musíme řešit dlouhý seznam nedořešených otázek, obsažených v dokumentaci před Ministerskou konferencí. Nyní bych chtěl říci několik slov k některým z těchto otázek.

Počínaje obtížným problémem zemědělství je úkolem ministrů, aby přijali další směrnice k pokračování procesu reformy s cílem nastolení spravedlivého a tržně orientovaného zemědělského obchodního systému. Moje země je připravena vyjednávat o tomto úkolu. Avšak v této souvislosti musí jakýkoliv rámec, o kterém by mělo být rozhodnuto zde v Cancúnu, brát v úvahu různé způsoby zemědělské výroby na světě a zájmy všech členů. Veškeré nové závazky budou muset být přijaty nestranným způsobem a vyváženě vůči neobchodním zájmům, jako jsou rozvoj venkova, ochrana životního prostředí a bezpečnost potravin. Nadměrné požadavky překračující limity realismu a podkopávající základní architektonickou strukturu Dohody o zemědělství poškodí reformní proces. Budou také závažně kompromitovat všeobecnou podporu jasné politiky fundamentálních změn v zemědělství, kterou Česká republika přijala.

Vznikající programový balík přístupu k nezemědělskému trhu, který má nejvyšší důležitost pro kteroukoliv zemi, která se snaží o udržitelný rozvoj, se nejeví tak slibně, jak bychom ho chtěli mít. V této tradiční oblasti tehdejší organizace GATT a dnešní WTO musí ministři přijmout spolehlivý rámec, který položí základy pro zásadní zlepšení přístupu na trh pro všechny členy. K dosažení tohoto cíle je potřeba jednotný a nelineární harmonizující vzorec ke snížení tarifů. Tento vzorec musí být sestaven sektorovými iniciativami s komplexní účastí, přičemž nesmí být opomenuta potřeba snížit nebo odpovídajícím způsobem eliminovat netarifní překážky obchodu.

V oblasti služeb vítáme již dosažený postup jak v oblasti přístupu na trh, tak ve stanovení pravidel. Aby se probíhající jednání posunula dále, musí být předloženy nové a zlepšené návrhy.

V oblasti pravidel (řešení sporů) podporujeme pevná pravidla a pořádek, které umožní potřebnou transparentnost a předvídatelnost celého obchodního systému. Připomínáme důležitost ukončení projednávání řešení této otázky během nově stanoveného termínu do května 2004.

V zeměpisných označeních je důležité, abychom nepropásli příležitost této ministerské konference, aniž by byla stanovena jasná směrnice pro další jednání o právně závazném mnohostranném systému registrace a potvrzeno rozšíření dodatečné ochrany ostatních produktů jako nedílné součásti probíhajícího procesu jednání.

Obdobně ještě zůstává mnoho práce, abychom mohli těžit ze synergie, která existuje mezi otevřeným obchodním systémem a ochranou životního prostředí. Jestliže toto nebude učiněno, povede to k nevyužití schopnosti této instituce hrát úplnější roli ve snaze po růstu mezinárodní politiky soudržnosti a bude to pojímáno ostatním světem jako předzvěst neúspěchu v řešení širších problémů souvisejících s WTO.

Slepá ulička metod řešení Singapurských problémů a jednání zahájených zde v Cancúnu, jak je předpokládala Deklarace konference ministrů v Doha, musí být protržena. Všechny čtyři problémy jsou součástí jednotného závazku a my jsme připraveni učinit vše ve snaze dosáhnout výsledků uspokojivých pro všechny členy.

Tím se dostávám k poslednímu problému; potřebě podpory plné účasti rozvojových a nejméně rozvinutých zemí na probíhajících jednáních a mnohostranného obchodního systému obecně. Aby se umožnilo těmto zemím sklízet ovoce nových tržních příležitostí, musí se věnovat větší pozornost jejich konkrétním problémům, zájmům a postavení.

Závěrem si přeji ještě jednou konstatovat, že Česká republika je plně oddána poslání a cílům WTO. V této souvislosti jsme připraveni přispívat, a velmi brzy i jako členský stát Evropské unie, ke konečnému úspěchu Rozvojovému programu z Doha.

Autor je náměstek ministra průmyslu ČR. Je vedoucím delegace ČR na konferenci WTO v Cancúnu. Projev přednesl druhý den jednání konference, tzn. 11. září 2003.

                 
Obsah vydání       12. 9. 2003
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky
12. 9. 2003 Blaira varovala rozvědka, že útok na Irák zhorší hrozbu terorismu
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
12. 9. 2003 Loupeživá společnost?
12. 9. 2003 Iráčané podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřují Americe
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Nedořečený nápad čekatele na funkci ministra spravedlnosti ČR Karel  Mašita
12. 9. 2003 Project Censored
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
11. 9. 2003 Radost je často střídána zklamáním ... Jan  Hošek
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii
10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 8. 2003 Vývojové trendy: jaký bude svět za 20 let   
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 Kupujte výrobky, z nichž budete mít největší radost Dalibor  Šrámek
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
10. 9. 2003 Proč je důležité kupovat české výrobky Jan  Hošek
12. 8. 2003 Asymetrická hospodárska vojna Martin  Kunštek
4. 7. 2003 Hranice pro označování geneticky modifikovaného materiálu v potravinách "je příliš vysoká"   
1. 7. 2003 Subsaharská Afrika: znásilňovaný a zapomínaný kontinent Ondřej  Slačálek
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   
24. 4. 2003 Silný článek globalizace - vazby s USA Darius  Nosreti
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila