Pochvala pravicové vládě a levicovým hejtmanům

16. 8. 2010 / Štěpán Kotrba

Stává se mi to málokdy, abych chválil vlády pravicových koalic. Ale i mistr tesař, otesávající práva a jistoty občanů, se někdy utne. Stal ose tak ministryni spravedlnosti Vlastě Parkanové (KDU-ČSL, dnes TOP09), která dala příkaz ke zveřejnění údajů v obchodním rejstříku a tak umožnila zjištění většiny majetkových poměrů v České republice a ukončila aroganci boháčů. Dnes chci chválit pravicovou vládu Ivety Radičové za závazek zveřejnit všechny smlouvy státu s podnikateli na internetu a zveřejněním podmínit jejich platnost. Stejně tak je třeba chválit rozhodnutí televize Prima a Asociace krajů pod vedením Michala Haška (ČSSD) na nezávislé testování a zveřejňování, která pumpa prodává nekvalitní benzín. Česká obchodní inspekce odmítla výsledky svých zjištění zveřejnit a to i poté, co na ni televize Prima podala správní žalobu.

Umožnit občanskou kontrolu veškerých výdajů státu byl původně projekt komise informatiky a telekomunikace ČSSD. Skupina odborníků si vzala za vzor projekt skandinávských socialistů kteří jej zrealizovali jak v Finsku, tak ve Švédsku. Zde se zveřejnily i daňová přiznání. ČSSD ale nikdy nedokázala naplnit ideu zveřejnění tak, "aby byla dohledatelná online kterákoliv faktura, hrazená ze státního rozpočtu". Právě tato idea stála u konceptu e-governmentu ČSSD z let 1996-98. Cílem bylo vytvořit kompletně bezpapírovou "kancelář" státu, kde by se evidovaly veškeré výdaje státu, zdůvodnění jejich potřebnosti a doklady o tom, jak byly podmínky kontraktů plněny. Včetně jmen dodavatelů, kvalifikačních podmínek, textů smluv a cen. Informatici ČSSD si od toho slibovali až třicetiprocentní slevy ve výdajích - jak za administrativu (investice do počítačů, sítí, ale i provozní výdaje za kancelářské potřeby ap.), tak za ostatní investice státu (stavba dálnic). Odpor pravicových stran v koalicích s ČSSD i odpor státních úředníků znechutil každého z ministrů natolik, že se myšlenka nikdy nerealizovala. K realizaci se neodhodlal ani konkurenční think-tank e-Stát, pomáhající s tématem informatizace státu pravicové ODS. Myšlenku zrealizovala až nová slovenská vláda. Nyní, po tlaku veřejného mínění, souhlasí i český ministr Bárta. Koaliční Kalousek, kterého kdysi doběla rozčílila už ministryně Parkanová, pro zveřejnění nikdy nebyl. A není ani dnes. Nad realizací tohoto kroku, velmi důležitého pro transparenci veřejné správy v České republice, tkví tak stále otazník.

Opravdovou službu veřejnosti se rozhodli "proti všem" zrealizovat televize Prima a hejtmani, sdružení v Asociaci krajů pod vedením Michala Haška (ČSSD) . Česká obchodní inspekce při svých kontrolách shledává jako nevyhovující už dlouhodobě 4-8% vzorků pohonných hmot, odebraných na pumpách při přibližně 2500 kontrolách. Prodejcům nekvalitního paliva hrozí od ČOI pokuta v řádech miliónů korun, ale ČOI svou kontrolní roli odmítá plnit. Jen tak je možné, že pokuty doposud notorické hříšníky nedonutily k bankrotu. Od pokutovaných prodejců pohonných hmot by totiž při zveřejnění spotřebitele podvádějících pump podle ministra Martina Římana (ODS) hrozily žaloby. Když ovšem chtěla televize Prima zveřejnit totožnost hříšníků, nebylo jí to umožněno. S odkazem na zvrhlou interpretaci zákona o České obchodní inspekci a zákona na ochranu osobních údajů. Rozhodnutí ministerstva obchodu o utajení jmen benzinových stanic, které prodávaly nekvalitní pohonné hmoty, mělo v roce 2009 dohru u soudu. Nepomohlo ani, když televize podala správní žalobu na ministerstvo.

Česká obchodní inspekce vychází při poskytování informací o výsledcích své kontrolní činnosti zejm. z § 3 písm. c) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, z § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a z či. 7, bod 4 Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (usnesení vlády ČR ze dne 6. září 2000 č. 875 + 2P) a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"). V návaznosti na jednu ze základních zásad správního řádu, že správní řízení je neveřejné, nelze vyhovět Vaší žádosti o sdělení jmen, resp. názvů, prodejců pohonných hmot, u kterých byla zjištěna závada. Česká obchodní inspekce vedla a vede správní řízení se všemi podnikatelskými subjekty, které čerpací stanice provozují a u kterých, na základě rozborů odebraných pohonných hmot provedených akreditovanou laboratoří, nebyla zjištěna požadovaná kvalita. Požadované kvalitě nevyhovělo 89 odebraných vzorků pohonných hmot v roce 2007, ČOI uložila v pravomocných správních rozhodnutích sankce v celkové výši 3 271000,- Kč. V roce 2008, období leden až květen, dosud nabylo právní moci 47 správních rozhodnutí ve věci nevyhovění stanovené kvalitě pohonných hmot, byly uloženy sankce a to v celkové výši 3 373000 Kč,-.

Zveřejnění jména, resp. názvu, kontrolovaných subjektů by bylo rovněž diskriminační a to na základě skutečnosti, že v případě kontroly, odběru pohonných hmot a následných rozborů není technicky možné toto provést u všech čerpacích stanic v ČR . Při rozhodnutí o žádosti, zda zveřejnit jména čerpacích stanic, kde byl zjištěn na základě odběru pohonných hmot a jejich následného rozboru, nekvalitní prodej pohonných hmot byla vzata do úvahy skutečnost, že rozbor pohonných hmot je platný na konkrétní odebraný vzorek, konkrétní čerpací stanice a konkrétní datum odběru. Čerpací stanice doplňují pohonné hmoty cca dvakrát do týdne, u méně obrátkových jednou týdně maximálně jednou za čtrnáct dní. Informace o jménu čerpací stanice a jejím případném prodeji nekvalitní pohonné hmoty by byla v okamžiku zveřejnění již nepravdivá.

Česká obchodní inspekce, stejně jako jiné orgány státní správy má dostatek právních nástrojů, kterými podnikatele, jež porušil povinnosti vyplývající pro něj z platných právních předpisů, lze postihnout. Není v kompetenci ČOI trestat podnikatele prostřednictvím medií. Další z podkladů, které byly brány v úvahu pro odmítnutí požadované informace je také rozhodnutí NS ČR, kterým byla přiznána náhrada škody podnikateli za ušlý zisk, který mu vznikl v souvislosti se zveřejněním jména podnikatelského subjektu. Podnikatel podal žalobu na náhradu škody poté, kdy soud zrušil rozhodnutí ČOI.

Nejefektivnější cestou, jak zbavit trh nekvalitních čerpacích stanic, by bylo podle mluvčí Sdružení ochrany spotřebitelů Ivany Pickové zveřejnění jména nekvalitního prodejce pohonných hmot. K vytvoření nezávislé kontroly prodávaných pohonných hmot se nyní televize Prima odhodlala po dohodě s Asociací krajů. Hašek to považuje za užitečnou službu občanům. Odvahou politiků je schopnost čelit ve veřejném zájmu i sankcím. Jen tak se dá slaďovat obecný princip spravedlnosti s mnohdy nekvalitními psanými právními předpisy. Jen takové právo, které je v souladu s obecně přijímanými principy spravedlnosti, může být legitimní a jen takové může být vynucováno. Tím, kdo musí vstupovat ve jménu občanů proti nespravedlnosti, jsou právě politici.

Radičové pravidlo zveřejnění smluv, stejně jako Haškovy kontroly pumpařů jsou právě tím, čím se byrokratičtí budižkničemové liší od politiků s vizí. A odvahou ji realizovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 16.8. 2010