Nejednejte o půjčkách, dokud se neshodneme, žádají vládu studenti

31. 5. 2010

Tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

Vláda má v pondělí 31. května projednat materiál týkající se studentských půjček. Národní studentská reprezentace protestuje: na připomínkování podkladů měla málo času a její věcné připomínky byly z větší části jednoduše odmítnuty. Studující proto žádají ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby materiál z tohoto jednání vlády stáhla.

Komplexní, funkční a udržitelný systém finanční podpory studujících patří mezi cíle, kterých chce Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě dosáhnout. Zasadila by se v něm o odstranění věkové diskriminace, zohlednila by potřeby studujících ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných skupin a zejména studentů s hendikepem.

Také proto národní studentská reprezentace opakovaně vyjadřovala vůli a ochotu se do přípravy takového systému zapojit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jí 4. května poskytlo k připomínkování rozsáhlý Plán implementace reformy finanční pomoci studentům, připravený v rámci realizace projektu Reforma terciárního vzdělávání.

Na uplatnění připomínek k materiálu o několika stovkách stran dalo ministerstvo lhůtu osmi pracovních dní. Ačkoliv studující jasně formulovali řadu věcných výhrad, MŠMT je z větší části bez diskuse odmítlo.

Konečnou verzi materiálu, který má být projednáván vládou, pak ministerstvo studentské reprezentaci neposkytlo, a to ani na její výslovnou žádost. Materiál veřejně k dispozici není -- nelze tedy zjistit, zda se alespoň některé z připomínek promítly do výsledné podoby.

Podobně krátký termín pro komentování návrhu navíc určilo MŠMT také dalším zástupcům vysokých škol a jejich vedení.

Finanční pomoc studentům je závažné aktuální téma. Může výrazně ovlivnit dostupnost terciárního vzdělávání, tedy i jeho kvalitu a efektivitu. Je tedy potřeba, aby se na podobě tohoto systému konsensuálně shodli všichni zúčastnění aktéři a aby návrh počítal s realistickým harmonogramem.

SK RVŠ je nucena konstatovat, že tomu tak u předkládaného materiálu není. Žádá proto ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby jej z programu schůze Vlády ČR v pondělí 31. 5. stáhla.

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol. Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC). Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 31.5. 2010