Psychologie "je věda o biochemických reakcích v mozku"

30. 4. 2010 / Marek Blatný

Alespoň podle Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), poradního orgánu Vlády České republiky. Přeřadila totiž psychologii z oblasti společenskovědních a humanitních věd do oblasti věd o živé přírodě. Vyplývá to z Výzvy k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Psychologie tak stanula po boku biologie, zoologie nebo ekologie krajiny. Člověk stanul po boku hemoglobinu, kůrovce a lipové aleje. Člověk a jeho duševní život není více, než řetězec fyziologických a biochemických reakcí. Když mu budeme trochu víc fandit, najdeme ve fungování jeho mozku možná i prvky kvantového hradla.

V žádném případě nechci tvrdit, že psychologie někam klesla ve svém postavení. Vážím si všech věd stejně. Vlastně jsem i trochu hrdý -- společenským vědám se často vyčítá, že nejsou dostatečně exaktní, a hle, můj obor byl uznán exaktní, měřitelnou vědou!

Je zajímavé, že ostatní společenské a humanitní vědy si svůj status udržely. Údivné: psychologie, která se zabývá podstatou a principy duševního života člověka, nepatří do oblasti věd o člověku, zatímco ostatní obory, které se zabývají výslednými produkty tohoto duševního dění (uměním, písemnictvím, právem, ekonomií), do věd o člověku (humanitních věd) patří. Patrně zde někde po cestě dochází k přeměně kvantity v kvalitu. (Pro mladší ročníky: zákon přechodu kvantity v kvalitu byl stavebním kamenem marxisticko-leninské ideologie).

Chvíli vážně. Vyřazení psychologie ze společenských a humanitních věd a její zařazení do věd o živé přírodě může mít pro tento obor dalekosáhlé a hlavně nepredikovatelné důsledky. Psychologie je věda se značnými interdisciplinárními přesahy, je rozkročena od metodologie a filozofie vědy až po experimentální a komparativní psychologii (tzn. psychologii zabývající se porovnáváním člověka a dalších biologických druhů), od neurofyziologie a biologické psychologie až po kulturní psychologii a psychologii umělecké tvorby.... Znamená to, že RVVI bude nadále podporovat pouze její biologické a klinické disciplíny?

Mnohem nebezpečnější je však fakt, že psychologie bude při hodnocení vědeckého výkonu porovnávána nikoliv s jinými společenskovědními a humanitními obory, ale s obory přírodovědními. Světově přijímaným kritériem pro hodnocení kvality vědecké produkce jsou publikace v mezinárodních časopisech s tzv. impaktem (jednoduše řečeno: čím více jsou články z časopisu citovány, tím větší je impakt, tedy vliv tohoto časopisu). Je faktem, že časopisy v přírodních vědách mají několikanásobně vyšší průměrný (resp. mediánový) impakt, než časopisy ve společenských vědách.

Psychologie tak byla zbavena svého solidního postavení v rámci společenskovědních a humanitních disciplín, s nimiž je její produkce srovnatelná, a byla s neuvěřitelným handicapem zařazena do nerovné soutěže s přírodovědními obory. Je to totéž, jakoby závodník v kategorii cestovních automobilů byl se svou Škodou Superb zařazen do závodů Formule 1.

Vypadá to skoro, jakoby si někdo předsevzal zlikvidovat v České republice psychologii jako obor. Já si to však nemyslím. Myslím si, že jde jen o nekompetentnost RVVI. O její chybu. Avšak i obyčejná chyba může být významnou indicií.

Podle Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy, se nevědomí člověka projevuje ve snech, přeřeknutích a chybných výkonech. Je-li zařazení psychologie do věd o živé přírodě pouze chybným výkonem, potom se dovídáme hodně o mentalitě členů a členky RVVI: vidí lidi jako pudově řízené organismy, jejichž jedinou misí na tomto světě je vzájemně se požírat a přežít.

Podle mě je to hodně málo.

Marek Blatný

psycholog

t.č. ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Pokud byste považovali za důležité podpořit zachování psychologie jako významného oboru společenských a humanitních věd, můžete připojit svůj podpis pod Otevřený dopis předsedovi RVVI, Ing. Janu Fischerovi, CSc.<úa>

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 30.4. 2010