Čtyři podání Petra Uhla

3. 4. 2010 / Petr Uhl

Adresováno Janě Staňkové, okresní státní zástupkyni v Přerově

Vážená paní okresní státní zástupkyně!

Posílám Vám svá čtyři podání:

1. Trestní oznámení, že se Jiří Čunek dopustil trestného činu křivé výpovědi svou svědeckou výpovědí v trestní věc proti Romanu Vaškůjovi a Petru Smiřákovi, neboť jako svědek před soudem uvedl nepravdu o okolnostech, které měly podstatný význam pro rozhodnutí soudu, respektive takovou okolnost soudu zamlčel.

Oznámení doplňuju podnětem, abyste požádala Senát českého parlamentu, aby s trestním stíháním senátora Čunka pro tento skutek souhlasil.

Odůvodnění:

Rozsudek Okresního soudu v Přerově ze 7. ledna 2010, 4 T 14/2008 , str. 34-38 v souvislosti s celým rozsudkem, zvláště str.103 a následujícími.

2. Trestní oznámení, že se Jiří Čunek dopustil trestných činů (v jednočinném souběhu) nadržování a podplácení, a to jako účastník (návodce, organizátor nebo pomocník) jednání Romana Vaškůje a Petra Smiřáka, kteří byli za nadržování a podplácení (dosud nepravomocně) odsouzeni.

Oznámení doplňuju podnětem, abyste požádala Senát českého parlamentu, aby s trestním stíháním senátora Čunka pro tento skutek souhlasil. Odůvodnění:

Rozsudek Okresního soudu v Přerově ze 7. ledna 2010, 4 T 14/2008 , str. 92 až 98 a následující, zvláště 104 -- 105.

3. Podnět k podání návrhu na obnovu řízení v trestní věci proti Jiřímu Čunkovi, jehož stíhání zastavil státní zástupce v Jihlavě Arif Salichov usnesením, nabyvším právní moci 19. listopadu 2007.

Návrh je třeba podat okresnímu soudu v Přerově, kde měla být věc souzena. (Pro povolení obnovy řízení nepovažuju okresní soud v Jihlavě za příslušný, a to s ohledem na ustanovení § 281 odst. 1 trestního řádu a § 12h odst. 1 zákona o státním zastupitelství. Příslušný je soud v Přerově, případně ve Vsetíně.) Soud by měl rozhodnout o povolení obnovy řízení do 19. května 2010, kdy končí lhůta v trvání poloviny promlčecí doby trestného činu, o němž se stíhání vedlo, počítáno od 19.11. 2007. Je zde proto nebezpečí z prodlení.

Odůvodnění

Celý rozsudek Okresního soudu v Přerově ze 7. ledna 2010, 4 T 14/20 ukazuje, že se Jiří Čunek úplatkářství, pro něž byl v roce 2007 trestně stíhán dopustil. Viz zejména strana 195 rozsudku.

4. Trestní oznámení, že Arif Salichov, Petr Coufal a Renáta Vesecká -- a popřípadě další státní zástupci -- se odnětím věci přerovskému státnímu zastupitelství a jejím přidělením jihlavskému a dále opakovaným zastavením Čunkova trestního stíhání v roce 2007 dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, porušivše § 12h/1 zákona o státním zastupitelství a § 172/1/ a/, neboť nebylo nepochybné, jak zákon (ustanovení §172/1/a trestního řádu) požaduje, že se skutek, pro nějž se stíhání vedlo, nestal.

Odůvodnění

1. Rozsudek Okresního soudu v Přerově ze 7. ledna 2010, 4 T 14/2008

2. Záznam Vrchního státní zastupitelství v Olomouci z 10.9. 2007, 2 VZT 17/2007, státní zástupkyně Jarmila Ošlejšková

3. Rozsudek Krajského soudu v Praze ve sporu Renata Vesecká, Petr Coufal, Arif Salichov a další proti Marii Benešové, soudce Vojtěch Cepl ml., 36 C 8/2008 -- 141 z 5.6.2008; rozsudek zrušen, řízení však trvá

4. Jaroslav Fenyk a Roman Hájek: Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním. Trestněprávní revue, Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2007, 11, od s. 311-319, 9 s. ISSN 1213-5313. 2007

Poznámka: Skutečnost, že oba uvedené rozsudky nejsou pravomocné, není rozhodující. Skutečnosti v nich uvedené, z nichž plyne podezření na spáchání uvedených trestných činů, jsou pádné. I kdyby rozsudky pravomocné byly, stejně by musely být tyto skutečnosti prověřovány v řízeních samých.

Petr Uhl

V Praze 3. dubna 2010

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.4. 2010